Odboj na Jičínsku

Archiv StB Jičín – 1974

textová forma


Přijatá zpráva č. 140 (6.12.1974)
Vyhodnocení ročního prováděcího plánu za rok 1974 po linii II. odb. (11.12.1974)
Vyhodnocení pracovních výsledků za rok 1974 po linii III. odb. (11.12.1974)
Roční prováděcí plán – pokyny k tvorbě (28.11.1974)
Prováděcí plán činnosti O-Stb Jičín na rok 1975 (6.12.1974)


ARCHÍV MINISTERSTVA VNÚTRA SSR

B 5
4/II

Inv. jedn.: 23


FOND: OS ZNB - Oddelenie ŠtB JIČÍN

Sign.: Vyhodnotenie ročného vykonávacieho plánu práce O ŠtB za rok 1974 po línii II. a III.odboru S ŠtB

1974

Počet listov: 16

Nevyberajte spisy z obalu!
Neporušujte poradie spisov!
Nepíště na spisy!

T ZNV SSR č.[2654]-3


PŘIJATÁ ZPRÁVA č.140
dne 6.12.74 14.45 Lažová
KS SNB - Správa Státní bezpeč.
oddělení JIČÍN
Došlo: 6.12.74
Čj. SB-00276/01-74
Přílohy /
Přísně tajné ! Pilné !
čj.SB-0096/01-74


Všem O-Stb v kraji
Roční vyhodnocení plánu práce za rok 1974 - pokyny ke zpracování po linii 2. a 3. odboru S.Stb

Na základě "Směrnic o informačních dokumentech" zpracujte do 13.12.1974 samostatně po linii 2.odboru a zvlášť po linii 3.odboru. Vyhodnocení proveďte podle následujících hledisek přid dodržení zásady stručnosti, konkretnosti a objektivnosti.

I.Část :
a) Výsledky dosažené v hodnoceném období v nejdůležitějších akcích vedených v O neb zajímavých S svazcích
b) Zhodnocení výsledků dosažených při zkvalitňování agenturního aparátu, kolik stanoveného plánem. Výsledky prověrek TS - dekonspirace.
c) Stručně uvést případy předané k vyšetřování
d) Ukončené případy jiným způsobem
e) Nově založené případy vedené v O neb důležitých S svazcích

II. část:
Celkové zhodnocení plánu činnosti za uplynulý rok

III. část :
Zhodnocení vlastních sil a prostředků
a) Zhodnocení kvality, spolehlivosti a rozmístění TS, úroveň řízení TS, zhodnocení počtu vzhledem k potřebám, počet uložených TS
b) Zhodnocení forem a metod vlastními kontrarozvědné činnosti zejména hodnocení kvality případu, vedených v zajímavých
V/80


akcích, dokumentování tr. činnosti
c) Morálně politický stav složky
d) Závěry jako východisko pro stanovení zaměření kontrarozvědné práce v teritoriu pro další období.

Zpracované vyhodnocení zašlete v jednom vyhotovení po linii vnitřního zpravodajství náčelníkovi 2.odboru a po linii ekonomiky náčelníkovi 3.odboru S-Stb.

Náčelník S-Stb Hradec Králové
pplk.RSDr.Krejčík Vladimír/3614-3623

[Plány] má s.náčelník ve zvl.deskách.


Oddělení Státní bezpečnosti Jičín
Č.j.SB-00276/01-74
Dne 11. prosince 1974

Přísně tajné!
Výtisk č. 2

Správa Státní bezpečnosti
2.odbor
Hradec Králové

Vyhodnocení ročního prováděcího plánu za rok 1974 po linii II.odb.

Počet listů: 11
Přílohy : 0

Na základě pokynů náčelníka Správy Stb čj. SB-0096/01-74, předkládám zprávu o pracovních výsledcích O-Stb Jičín po linii 2.odboru za rok 1974.

I. Část :

a) Výsledky dosažené v hodnoceném období v nejdůležitějších akcích, vedených v O a S svazcích

"STAVAŘ" v sign.sv. č.9388 je objektem
PAVLOVEC Radko nar. XXXX.1931, býv.funkc. K-231 bytem Nová Paka, XXXXXXXXXXXXXXXX. Rozpracován podle § 98 tr.z.
V akci bylo zjištěno, že objekt udržuje styky s osobami, které byly odsouzeny za protistátní činnost, jak v místě bydliště, tak i mimo něj. Bylo potvrzeno, že objekt spolu s dalšími členy býv. K-231 sleduje vystupování ostatních členů na veřejnosti. Varují se navzájem před osobami o nichž se domnívají, že spolupracují s Stb. Dokladem toho je agenturní


-2-

poznatek, že objekt varoval ostatní členy K-231, že Jiří NÝDRLE z Nové Paky, spolupracuje s Stb.
V akci byly zjištěny poznatky ke styku Lumíra SALIVARA z Prahy na objekta a MATERNU Jiřího z Nové Paky. SALIVAR udržuje písemné styky se svým příbuzným, spisovatelem, emigrantem Josefem ŠKVORECKÝM a osobami z řad čs.kulturní fronty. ŠKVORECKÝ zasílá SALIVAROVI knihy a tiskoviny, které jsou vydávány v zahraničí, vyměňují si magnetofonové pásky, kde je namluven text, který je krytý hudbou.
Bylo zjištěno, že SALIVAR půjčuje knihy a tiskoviny Jiřímu MATERNOVI, který je pak spolu s objektem půjčuje dalším vybraným, spolehlivým osobám.
U objekta byl zjištěn styk na VC Wilhelma ULRICHA z NSR, který dojíždí do ČSSR.
Objekt dále jezdí do prahy na schůzky členů OPEL klubu. O členech OPEL klubu se vyjádřil, že se jedná o politicky spolehlivé osoby a že při schůzkách je hodnocena politická situace.
Do akce byl nasazen TA-133 který potvrdil, že objekt udržuje styky na závadové osoby i mimo okres Jičín. Úkonem TA-211 jsou potvrzovány poznatky o styku SALIVARA do KS, zejména do Kanady, na emigranta, spisovatele ŠKVORECKÉHO.
Rozpracováním akce "STAVAŘ" je potvrzována aktivita NO, zejména z řad býv.K-231 a potvrzuje se oprávněnost dalšího rozpracování. Získané poznatky jsou většinou agenturní, nebo z TA a nebylo je proto možné dokumentovat.

"TURISTA" v sign.sv. č.10882 je objektem
LEJDAR Zdeněk nar.XXXX.1943 bytem Nová Paka XXXXXXXXXXX. Je rozpracováván pro podezření z tr.č. § 98 tr.z.
Při rozpracování signálu "TURISTA", byl v počátku r.1974 zaznamenán útlum negativní činnosti, který byl


-3-

způsoben provedenou rozkladnou činností ( výslechy) v akci "PETARDA". Později byla zaznamenána opět aktivní činnost turistického oddílu v Nové Pace. Bylo zjištěno, že vedoucí oddílu Josef ZÁKOUTSKÝ nesouhlastí se soc. zřízením i když dříve naoko vystupoval jako komunista. Jeden člen turistického oddílu (býv.Junák) vybízel TS "RACKA", aby vstoupil do oddílu turistiky a potvrzoval, že oddíl je veden po junáckém způsobu. V srpnu 1974 skupina turistů vyjela do Polska s cílem, navázat kontakt na polské "Harcery" a získat zkušenosti pro svou práci. Agenturně získán poznatek o záměrech zvýšeného náboru mládeže do turistiky. V současné době čítá oddíl celkem 64 osob.
Negativní na rozpracování signálu je skutečnost, že do případu nemá stávající agentura přímou možnost a signál je v podstatě rozpracováván "D" sítí.
Dosavadní poznatky vedou opodstatnění dalšího rozpracování signálu "TURISTA".

"DANEŠ" v APS č. 12636 je vedeno objasňování neznámého pisatele pro tr.čin § 100 tr.z.
APS byl založen v měsíci dubnu 1974. Po vyjádření písmoznalecké expertízy a označení pravděpodobného typu a serie psacího stroje, bylo zavedeno aktivní pátrání na odhalení pisatele. Do současné doby bylo soustředěno 102 typů strojů, které byly ohodnoceny jako negativní. Další srovnávací materiál byl k vytypovanému psacímu stoji, cestou S-Stb Hradec Králové, 2.odb., předložena k písmoznalecké expertíze VI. S FMV.
Na získání dalších srovnávacích materiálů je pokračováno.


-4-

Signály:

"INVALIDA" - v OBS č.9635/3 je veden
KOZÁR Rudolf XXXX.1935 býv.učitel, pravicová osoba, vyloučený z KSČ, veden v PO č.11455
Ph.Dr. VALUŠ Josef XXXXXXXX býv.ředitel Pedagog. fakulty v Hradci Králové vyloučený z KSČ, nyní psycholog Invalidovny v Hořicích
ŠTĚPÁNOVÁ Věnceslava XXXXXXXXX, vyloučena z KSČ pracovníce Musea v Hořicích.
Rozpracování vedeno pro podezření z tr.č. § 98 tr.zák.
Do signálu zjištěno, že dochází ke vzájemným schůzkám pravicových osob, pod různými záminkami, zejména sjednávání kulturních akcí v Invalidovně. Nejaktivnějším je VALUŠ, který má styky i mimo VčK. Jde o styky na kulturní frontu - /divadlo v Kolíně, umělecký soubor ÚV SSM "Plameny-s.Říha/. Náplň a důvod schůzek, nebyl dosud objasněn. Do akce podstaven TS "PRAŽÁK", který si vytváří podmínky pro další důvěrnější styk s VALUŠEM.
Byl vytvořen i předpoklad získání nového KTS s možností do prostředí.

"ODBYT" v PO č.sv. 11464 je veden
ŠTĚPÁN Miroslav nar. XXXXXXXXXX. býv.krajský tajemník KSČ, bytem Jičín XXX
Do signálu nasazen TA-133 který potvrdil, že objekt má dosud styky na aktivní členy a funkcionáře KSČ. Signál se podařilo agenturně obsadit TS "BREJCHOU". Je zjištěno, že došlo na základě pokynu ke snížení jeho ekonomické funkce z obchodního náměstka na referenta nákupu. Agenturně zjištěno, že ŠTĚPÁN je v osobním styku s některými funkcionáři KSČ a to v okrese i mimo rámec VčK. Jeho dobrý známy o ŠTĚPÁNOVI hovoří, že je v osobním styku s redaktorem Rudého Práva


-5-

s.Mocem a se s.Voborníkem z Moskvy, se kterým si píše. ŠTĚPÁN sleduje vývoj politické situace v okrese, hodnotí činnost OV KSČ a vedoucího tajemníka. Ve své funkci má nekontrolovatelný pohyb i mimo VčK. Jeho osobní poměry /výstavba nového domu - dluh asi 200.000 Kčs/ ho nutí hledat mimořádný příjem formou domácí práce.

"EVANGELÍK" v PO č. 12637 je veden
HEJL Miroslav XXXX.1927, duchovní církve českobratrsko-evangelické v Jičíně, pro podezření z tr.č. §98 tr.z.
Do signálu potvrzeno, že je v osobním i písemném styku s VC. X.S FMV zachycen poznatek, že je mu ze Švýcarska zasílán závadový cyklostilovaný materiál "Hovory s pisateli" vydávaný našim emigrantem Přemyslem PITTEREM, náboženským činitelem. Obsah materiálu je protisocialistický. Dále je potvrzeno, že HEJL provádí ekumenistickou činnost, má značný pohyb mimo rámec okresu.
HEJL například navázal styk s objektem VKR vojínem DRÁPALEM, jehož matka je objektem II. S FMV 1.odboru. Dále je HEJL ve styku s býv. bělogvardějcem, vedeným v signále "VÍTĚZ", se vztahem k sovětskému voj.objektu a s některými operativně zajímavými osobami.
Poznatky potvrzují nutnost dalšího aktivního prověřování.

"LEO" v PO č.12638 je veden
DVOŘÁČEK Leopold nar. XXXX.1940, řím.kat.farář, bytem Bystřice o.Jičín
Do signálu bylo agenturně zjištěno, že působí na mladé osoby, aby nevstupovaly do KSČ. Toto se však nepodařilo zadokumentovat. Potvrzena je jeho aktivita v rozšíření vlivu na mládež k návštěvě náboženství. Dále se podařilo získat poznatky o tom, že DVOŘÁČEK, dále farář FALTA a bývalý duchovní ř.k. KONFRšT se scházejí v soukromí u jedné nábož. založené osoby. Důvod schůzek nebyl dosud ověřen.


-6-

b) Zhodnocení výsledku při zkvalitňování agenturního aparátu výsledky prověrek TS

Nově získaná agentura

1 TS - SOKOL č.sv. 12778 - problematika K-231, NO - kpt.Jirásko
1 TS - ROVENSKÝ č.sv.11322-pravice, NO - ppor.Piroutek
1 PB - PŘEDSEDA č.sv.12272- VN v Jičíně - kpt.Jirásko

Prověrky TS

TS RACEK č.10053 - splněno
TS JIRKA č.9764 - splněno
TS DANĚK č.10048 - splněno
TS ROMAN č.10704 - splněno
TS ZBYNĚK č.10740 - nesplněno pro dlouhotrvající nemoc - dočasně přerušena spolupráce

Mimo plán

TS PRAŽÁK č.9791

Prověrky TS vyzněly kladně, nebyla zjištěna dekonspirace nebo dublerství. Plán prověrek byl splněn.

c) Případy předané k vyšetřování

V měsíci březnu 1974 byl podán odboru vyšetřování S-Stb návrh na zahájení vyšetřování ve věci proti neznámemu pisateli protizákonné písemnosti pro § 100 tr.z.
Pisatel odeslal z Jičína na adresu neexistujícího studenta v Praze anonymní dopis, ve kterém napadá naše státní zřízení.


-7-

d) Ukončené případy jiným způsobem

V signálu "DUCHOVNÍ" OBS č.123 byl jako evidovaná NO veden
PLOTĚNÝ Miroslav XXX.1921, řím.kat.farář v Hořicích, býv.funkc. K-231
Rozpracování signálu "DUCHOVNÍ" bylo ukončeno, neboť řím.kat. farář PLOTĚNÝ po vážném onemocnění dne 26.6.1974 zemřel. Rovněž byl podán návrh na vyřazení z evidence NO.

e) Nově založené případy vedené v O nebo důležitých S svazcích

V průběhu roku 1974 byl nově založen APS "DANEŠ" který je uváděn v I.části zprávy o vyhodnocení plánu.

II. Část

Celkové zhodnocení plánu činnosti za uplynulý rok

Prováděcí plán činnosti O-Stb Jičín na r.1974 byl po linii II.odboru zaměřen na kontrolu aktivních NO, především z řad K-231, KANu a Junáka. Dále na kontrolu pravicových živlů z úseku politického a kulturního. Rovněž mimořádná pozornost byla věnována činnosti církví zajména nekatolických a sekt.
Při hodnocení plánu činnosti lze vyjádřit, že stanovené úkoly byly splněny. Do aktivního rozpracování byly vzaty nejdůležitejší akce a signály. V těch případech, kde je zavedana vhodná agenturní síť, jsou úměrné i operativní poznatky. Menší výslednosti bylo dosaženo v signálním svazku "TURISTA" a v signálu " INVALIDA", kde se podstavení TS podařilo jen částečně a nebo teprve v závěru roku.
Kladně lze hodnotit plnění RMV č.44/70 k NO. Došlo k dalšímu rozšíření počtu evidovaných NO o počet 16 osob z čehož jsou zařazeny 3 osoby do II. a 13 osob do III.kat.


-8-

Ku dni vyhodnocení je stav evidovaných NO -41 osob.
Došlo i k lepšímu obsazení evid.osob agenturní nebo "D" sítí.
Při kontrole osob z řad býv. Junáků byly získány poznatky o jejich činnosti, které dokumentují, že jim je třeba věnovat i nadále mimořádnou pozornost, že pouze čekají na příležitost, aby mohly junáckou činnost vyvíjet.
Konkretní poznatky byly zjištěny k osobám -
MENCL Bohuslav XXX.1913 učitel ZDŠ v Lázních Bělohradě -
agenturně bylo zjištěno, že o prázdninách 1974 vedl dětský tábor np .Nářadí a sám podle svého vyjářdření, organizoval tábor po skautském vzoru, aby děti nezapoměly na skautskou výchovu.
Další případ je býv.funkcionář Junáka
LANKAŠ Jiří nar.XXX.1939 z okr.Jablonec n.N -
který zakoupil na Novopacku chatu s cílem uskutečňování schůzek býv.funkcionářů Junáka. Je zjištěno, že s dalšími si vyrábějí sádrové plakety zakladatele čs.Skautingu - Svojsíka a rozepisují skautské materiály.

Dobrých výsledků bylo dosaženo při kontrole členů a funkcionářů bývalých zakázaných organizací K-231 a KAN. Je potvrzeno, že aktivitu projevují především bývalí členové K-231 zejména v tom, že udržují vzájemné spojení a kontakty. Otevřeně sice nevystupují, ale čekají, že pro ně přijdou příznivé politické poměry. Je zjištěno, že reagují na všechny vnitřní i mezinárodní politické události.
Potvrdila se i správnost zaměření vyhledávání k činnosti zejména nakatolických církví a sekty "Svědci Jehova" kde k omezení jejich činnosti byly organizovány operativní pohovory.
Dosud menší výslednosti je dosahováno při kontrole pravicových osob, což je způsobeno jejich nedůvěrou k osobám, které neznají z dřívější doby. K podstavám TS jsou velmi opatrní.


-9-

III. Část :

a) Zhodnocení vlastních sil a prostředků

Po linii II.odboru je celkem 14 TS

3 TS - kultura, školství
7 TS - NO , K-231, KAN, Junáci
4 TS - pravice, býv.politické strany

Kvalita stávající agentury je různá. Z větší části jde o průměrné TS a jejich výslednost je podmíněna protsředím, do kterého mají v té době možnosti. Pokud jde o spolehlivost, nebylo zjištěno náznaku dublérství. Z celkového počtu 14 TS je u 3 TS výslednost malá a bude nutno spolupráci v příštím údobí ukončit.
V r.1974 došlo k ukončení spolupráce s TS "EMILEM", pro úmrtí.
Stávající síť TS a její rozmístění odpovídá základním potřebám mimo problematiku pravice. Bude však nutno přistoupit ke zkvalitňování TS, zvýšení úrovně řízení a využívání.
Po linii 2.odboru jsou v současné době zařazeni 3 orgánové-
kpt.Jirásko - zkušený oper.orgán
ppor.Piroutek- mladý orgán, dálkově studuje odbornou střední školu
nstržm.Fiala - mladý orgán (převod od VB), bez oper.školy
Z tohoto stavu bude od 1.1.1975 nutno zajistit i pokrytí po linii III.odboru - EKO.

b) Zhodnocení forem a metod vlastní kontrarozvědné činnosti. Hodnocení kvality případů vedených v zajímavých akcích, dokumentování tr.činnosti

Hlavním prostředkem a metodou kontrarozvědné činnosti, zůstává agenturní síť. Kde je do případu zapojena agentura přímo z prostředí, jsou dobré výsledky. Dokladem je signál


-10-

"STAVAŘ". V akci jsou zjišťovány dobré operativní poznatky, ale se strany rozpracovaných osob je ke každému značná nedůvěra (mají jako býv. potrestaní zkušenosti) a proto se velmi těžko získávají poznatky o konkretní činnosti.
Dokumentace je všeobecně jedním z největších problémů. Při získávání dokumentace je ihned se strany objektů prováděno protiopatření. Vzájemně se informují k čemu byli vyslechnuti, co sdělili a upozorňují na další možnosti jejich výslechu.
Agenturní poznatky získané do dalších signálů a to "TURISTA", "EVANGELÍK" nebo počáteční oper. poznatky k činnosti býv. Junáků, dávají podklady k aktivnímu rozpracování.

c) Morálně politický stav :

Morálně politický stav na O-Stb Jičín je dobrý. U všech orgánů oddělení je plné zapojení do politického i veřejného života i mimo útvar. Lze vyjádřit, že je plná politická angažovanost. Rovněž pracovní morálka je dobrá, je zájem o výslednost v práci. Ke kázeňskému potrestání nedošlo, ale naopak za dobré výsledky v práci nebo dlouholetou činnost u SNB, došlo k několika finančním odměnám.

d) Závěry jako východisko pro stanovení zaměření kontrarozvědné práce v teritoriu na další období

Základem kontrarozvědné práce zůstává další účelné rozšiřování sítě TS, zejména na pokrytí problematiky pravicových exponentů, Junáka a mládeže.
Zajistit aktivní rozpracování a dokončení prověření signálů "STAVAŘ", "TURISTA", vedené v sign. svazcích. Aktivně přistoupit k prověření signálů "EVANGELÍK" a "LEO".
Zvýšenou pozornost věnovat situaci na úseku býv. Junáků se zaměřením omezení negativního vlivu na mládež. Organizovat účinná profyl. opatření s cílem předcházení tr.činnosti a nepřipustit organizování jakýchkoliv opozičních skupin.


-11-

Základem vyhledávání zůstává i nadále kontrola NO z řad bývalých členů K-231 a KANu a pravicových osob.

Náčelník odd. Stb :

mjr. Lev Rudolf

Rozdělovník:
Výtisk č.1 adresát
Výtisk č.2 domo


Oddělení Státní bezpečnosti Jičín
Č.j.SB-00276/01-74
Dne 11.prosince 1974

Přísně tajné!
Výtisk č. 2

Správa Státní bezpečnosti
3.odbor

Hradec Králové

Vyhodnocení pracovních výsledků za rok 1974 po linii III.odb.

Počet listů: 4
Přílohy : 0

Na základě pokynů náčelníka Správy Stb čj.SB-0096/01-74, předkládám vyhodnocení pracovních výsledků za rok 1974 po linii III.odboru S-Stb.

I. Část :

Na okrese Jičín po linii EKO nebyl S-Stb Hradec Králové vyčleněn k rozpracování ekonomický objekt až do měsíce listopadu 1974, kdy byl určen np.Agrostroj.
Úkoly k ochraně čs.ekonomiky, zejména pak nepřátelská činnost pravicových sil a jejich kontrola byla zajišťována při vyhledávání po jednotlivých problematikách a liniích.
Zvýšená pozornost byla věnována obchodním stykům VC při kooperaci np.Agrostroj se západoněmecko-franc. firmou Guttbrod při výrobě malých hospodářských strojů.
Pracovní výslednost po linii III.odb. nelze proto podle požadovaných bodů vyjádřit a bude zhodnocena všeobecně se závěry pro zaměření činnosti O-Stb Jičín, po linii III.odboru na rok 1975.


-2-

a) Výsledky vyhledávací činnosti

VC - MOMBERGER Artur

Při sledování činnosti VC, kteří dojíždějí do np.Agrostroj při zajištění kooperace np.Agrostroj s firmou Guttbrod, byla zjištěna trestná činnost obchodního zástupce Artura MOMBERGERA. Jeho činnost neměla vztah k np.Agrostroj. Byla vyhodnocena a předána k posouzení sovětským přátelům, kteří o jmenovaného projevili zájem.

ROZVOJ Nová Paka

Agenturně bylo zjištěno, že výrobní družstvo ROZVOJ Nová Paka je prostřednictvím Pragoexportu v obchodním styku s obchodníkem WATSON Steve nar. XXXXX.1925 Jackov ČSSR, nyní USA stát.přísl. Jmenovaný odebírá export za cca 500.000 Kčs ročně. Bylo zjištěno, že uzavíraný obchod je v mnoha případech pro ČSSR ztrátový i když na vývoz předmětů z Rozvoje poskytuje stát dotaci. Hodnota nákladů na dolar činí 38 - 39 Kčs.
Vzhledem k tomu, že nástrojárna Rozvoje pracovala na výrobním zajištění pro export (přípravky a nástroje), nebylo plněno zajištění výrobků pro vnitřní trh a tím i plnění výroby celkem. Byly zjištěny i některé osobní vazby vedoucích pracovníků Rozvoje na WATSONA.
Na nerentabilní vývoz do USA byl upozorněn ONV v Jičíně, který je nadřízeným orgánem pro podnik MH-ROZVOJ Nová Paka.
K činnosti WATSONA byla podána zpráva 1.odboru 1.oddělení S-Stb, neboť k jeho osobě byly na tomto oddělení poznatky.


-3-

Nádraží ČSD Stará Paka

Dne 14.10.1974 došlo k zadržení VC
WEBER Rüdiger z NSR a ZIEL Ronald, USA stát.přísl., při fotografování některých objektů nádraží Stará Paka.
Vzhledem k tomu, že ČSD Stará Paka a viadukt u Staré Paky byl již několikrát VC z USA a NSR fotografován, byla k případu provedena dokumentace a tato odstoupena II.odboru S-Stb.

b) Případy předané jiným útvarům

V měsíci listopadu 1974 byl při vyhledávání zjištěn případ, že np.ZPA Nová Paka byl značně poškozen tím, že došlo k poškození asi 6 km dlouhého speciálního kabelu zn.Feko. K poškození došlo kyselinou při přepravě kabelu.
Vzhledem k tomu, že poškozením kabelu došlo i ke značné následné škodě n.p.ZPA Nová Paka, byl případ zdejším O-Stb odstoupen O-VB Jičín, skupině hospodářské kriminalitiy.

II. Část :

a) Závěry jako východisko pro stanovení zaměření kontrarozvědné činnosti po EKO

a) Zajistit účinný boj proti nepřátelské činnosti pravicových a antisocialistických sil v určeném objektu np.Agrostroj. K tomu provést zmapování pravicových a NO v np.Agrostroj a zajistit nad nimi agenturně operativní kontrolu.

b) Zabezpečit agenturně operativní ochranu nad výrobou, prováděnou v rámci socialistické integrace a zajišťovat ochranu čs.zahraničního obchodu při prováděné kooperaci malých zeměd.strojů-výroba pro firmu Guttbrod.


-4-

c) Přistoupit k budování agenturní sítě pro zajištění kontroly pravicových a antisocialistických osob. I nadále využívat stávající agenturní sítě, vedené po liniích, k pokrytí nejdůležitějších problémů v np. Agrostroj Jičín.

Náčelník odd. Stb :

mjr. Lev Rudolf

Rozdělovník:

Výtisk č.1 adresát
Výtisk č.2 domo


ARCHÍV MINISTERSTVA VNÚTRA SSR

B 5
4/II

Inv. jedn.: 24

FOND: OS ZNB - Oddelenie ŠtB JIČÍN

Sign.: Ročný vykonávací plán práce O ŠtB na rok 1975:
- pokyny
- plán

1974

Počet listov: 26

Nevyberajte spisy z obalu!
Neporušujte poradie spisov!
Nepíšte na spisy!

T ZNV SSR č. 2864-3


KS-SNB, správa státní bezpečnosti Hradec Králové
Čj.: SB-[0085]/01-74
Dne 30.11.1974

Přísně tajné
Výtisk č.: 3

KS SNB - Správa Státní bezpeč.
oddělení JIČÍN
Došlo 2.12.74
Čj. SB-00273/01-74
Přílohy 25 listů

Náčelníkům
O-Stb ve VčK

Roční prováděcí plán - pokyny k tvorbě

Přílohy: 4/25
V příloze zasílám strukturu prováděcího plánu na rok 1974 a metodické pokyny náčelníků centrálních součástí II., X. a XI. správy FMV, které je nutné při zpracování plánu brát v úvahu ve smyslu aplikace na politickou a státobezpečnostní situaci v teritoriu.
Prováděcí plány předložte ke schválení vedení S-Stb do 10.12.1974. Současně vraťte uvedené metodické pokyny náčelníku vnitřního oddělení S-Stb. Strukturu prováděcího plánu si ponechte.

Náčelník správy Stb:

pplk. RSDr. KREJČÍK Vladimír

Pokyny II, X, a XI správy
převzala 9.12.74 nprap. [xxxxxxxxx]Struktura prováděcích plánů

I. Hlavní cíle, kterých má být v plánovaném období dosaženo.

II. Konkrétní úkoly nutné k dosažení stanovených cílů s uvedením termínů odpovědnosti za jejich splnění v tomto pořadí

a) úkoly v rámci vymezené náplně výkonu služby
- sledující zkvalitnění činnosti a výslednosti v dané problematice
- sledující prohloubení součinnosti s ostatními útvary SNB
- související s využitím technického rozvoje v bezpečnostní práci
b) úkoly v oblasti řídící a organizátorské práce
- na úseku operativního či metodického řízení
- na úseku rozborové činnosti
- na úseku racionalizace řízení a výkonu služby
- zásadní otázky, které budou projednávány na poradách vedení útvaru
c) úkoly v kádrově výchovné oblasti
- na úseku doplňování kádrů a práce s kádrovými rezervami
- na úseku politické a odborné přípravy kádrů
- zaměřené na zvyšování úrovně morálně-politického stavu, pracovní kázně, zvyšování pracovní iniciativy.

Struktura ročního prováděcího plánu je pro útvary S-Stb závazná. Vyžadují-li to specifické podmínky útvaru, je možno strukturu plánu rozšířit o další hlediska.


Oddělení Státní bezpečnosti Jičín
Č.j.SB-00273/01-74
Dne 6. prosince 1974

Přísně tajné!
Výtisk č. 1
Počet listů: 24

Schvaluji:

pplk. [Krejčík]


Prováděcí plán

činnosti O-Stb Jičín na rok 1975


Plán práce O-Stb Jičín na rok 1975, vychází z metodických pokynů náčelníků centrálních součástí II., X. a XI. Správy FMV s aplikací na politickou a státobezpečnostní situaci v teritoriu.
Prováděcí plán je rozdělen po linii I., II., III.odboru Správy Stb.

I. odbor

I. Hlavní cíle

1) Zajistit, aby hlavní zaměření kontrarozvědky bylo vedeno proti nepřátelské činnosti rozvědek USA, NSR, ČLR.


-2-

2) Dosáhnout toho, aby styková základna kapitalistických ZÚ se stala jednou z hlavních základen v organizaci vyhledávání nepř.činnosti rozvědek protivníků.

3) Přistoupit k efektivnějšímu využití agentury, vytvářet podmínky k rozšiřování zpravodajských možností spolupracovníků k uskutečňování promyšlených podstav prověřených TS do akcí a signálů.

4) V úzké součinnosti s příslušnými odbory nadřízených součástí vyhledávat a připravovat agenty k podstavám na KR -KZÚ a Číny.

5) Zajistit, aby v bázi vízových cizinců byla vyhledávací činnost zaměřena především ke kategorizovaným cizincům, osobám vystěhovaným z ČSSR a jiným, zpravodajsky zajímavým cizincům.

6) Zkvalitnit kontrarozvědné opatření při organizování zpravodajské ochrany objektů střední skupiny sovětských vojsk a objektů ČSLA.

7) Vyhledávací činnost zaměřit i k rozpracování VC se zaměřením zda se nepodílejí na činnosti převáděčských band.

Zodpovídá náčelník O-Stb
mjr. Lev Rudolf

II. Úkoly v oblasti výkonu konkretní činnosti

Styková základna KZÚ

1) Pokračovat v upřesňování stykové báze KZÚ a osob, které jsou v písemném styku na krycí adresy SE a HA.
Z celkového počtu 35 osob z této báze, vzít do aktivní prověrky především tyto :


-3-

SAMLER Vlastimil - má nepřátelský poměr ke zřízení, pracuje jako konstrukter. Svým dopisem na ZÚ USA se podbízí za cenu pomlouvání našich sdělovacích prostředků

ŠIMKOVÁ Helena - má nevyjasněný poměr ke zřízení. Její dva bratři pracují v provozech důležitých pro obranu státu.

VOSÁHLO Jan - přes provedené profylaktické opatření pokračuje v navazování písemných styků na krycí adresu HA

KREJČÍK Květoslav - pro pravicové postoje zbaven členství v KSČ, zproštěn funkce ředitele ZDŠ - živá korespondence - esperanto do KS

ŠAFAŘÍK Vlastimil - živé písemné styky do KS, aktivní Junák - bratr trestán za protistátní činnost

Zodpovídá - kpt. Šeps Bohumír
termín - plnit průběžně

2) Aktivně prověřovat vytypované zajímavé výjezdáře, především ty, kteří odpovídali daným kriteriím v "SIGNÁLU I." Dále ty, kteří svým postavením by mohli být zajímaví pro rozvědku.

Přednostně prověřit :
Ing. ŠULC Vladimír - vedoucí chemické laboratoře AZNP Mladá Boleslav
Ing. CHRZ Vladimír - kandidát věd, chemik v ZVÚ Hradec Králové
JAKL Jaroslav - vedoucí vzorkovny np.TIBA Dvůr Králové

Zodpovídá - kpt. Šeps Bohumír
termín - do 30.6.1975

3) Nadále využívat všech možností stávající prověřené agentury, která má možnosti k přímému styku na KZÚ nebo ČLR.
"PLATINA" - kpt. Šeps Bohumír
"CHOCHOL" - kpt. Bajer Vlastimil
TS "JIRKA" č.9764 - kpt. Jirásko Ladislav
termín - průběžný


-4-

4) Provést rozbor osob které se vystěhovaly z ČSSR do NSR, nebo jinak získaly cizí státní příslušnost.
Vytypovat z nich ty, které by mohly představovat zájem rozvědky a jezdí do ČSSR.

Rozpracování vést především k osobám :

FINZE Roland - vystěhován do NSR, přijíždí k návštěvám rodičů manželky, kteří bydlí v PP VO ČSLA. Švagr je délesloužící ČSLA v Jičíně. PO č.sv.13126

KÖNIG Blanka - provdáním získala rakouskou státní příslušnost, jeví se oper.zajímavá, jezdí do ČSSR. PO č.sv. 13132

Zodpovídá - kpt.Bajer Vlastimil
termín - rozbor provést do 30.4.1975

5) Z kategorizovaných nebo zpravodajsky zajímavých VC a jejich stykové základny z řad čsl.občanů vyčlenit ty, na které bude prováděno vyhledávání.

Především zahrnout tyto osoby :

WÜRTH Marcel nar. XXXX.1924 celní úředník Hlavního celního úřadu Schweinfurt - Bavorsko
Pochází z ČSR, je ve styku s USA orgány CIA a bezpeč.org. NSR v boji proti narkotikám. Styk na JUDr. HENDRYCHA Jiřího z Nové Paky.

BOLLMANN Klaus Joachim XXXX.1930 z NSR, ing.-elektroinženýr fy Siemens AG. Záp.Berlín
Vědecký pracovník, styk na Josefa SUCHARDU z Lázní Bělohradu

RODENHAUSEN Horst XXXX.1942, vedoucí monterů, bytem Falkenstein, Zellestr.6 - NSR
Jezdí do ČSSR a dalších soc.států. Má styky s mladými osobami, negativně na ně působí. Je k němu zjištěno, že při poslední návštěvě ČSSR měl u sebe tři pasy. Přijel ve společnosti osoby z NDR.


-5-

FRIEDEL Alois XXXX.1954, zaměstnance Benziny, čsl.st.přísl. bytem Dětenice-Osenice 15 o.Jičín
Udržuje a vyhledává styky s VC, též s RODENHAUSENEM. Změnil si národnost na německou. Má styky na přísl. ČSLA. Cesty do zahraničí hodlá využít k emigraci.

Zodpovídá - kpt. Bajer Vlastimil
termín - průběžný

Aktivně rozpracovávat

signál "SUPRAPHON" kde v SS č. 13125 je veden čsl.st.přísl.
BRIKCIUS Ferdinand XXXX.1917, ekonom JZD bytem Jičín XXXXXX

signál "SOCHAŘ", kde jako PO č.13138 je veden NSR st.přísl.
PECHWITZ Franz XXXX.1913 výtvarník, bytem Veitschöchheim - NSR

Zodpovídá - kpt. Šeps Bohumír
termín - do 30.11.1975

6) V součinnosti s orgány sovětské kontrarozvědky a VKR, organizovat a provádět kontrarozvědnou ochranu sovětských vojsk na teritoriu okresu Jičín a ochranu objektů ČSLA. Zaměřit se především na prověření signálu "VÍTĚŽ" kde je veden býv.bělogvardějec
SOBOLEV Konstantin XXXX.1901 Kostroma SSSR bytem Jičín - PO č.12184

Z PP VO SSSR vzít do aktivního prověření :

ŠLOSAR František bytem Jičín, XXXXXXXX. Udržuje styky do NSR kam chtěl vycestovat, ale cestu neuskutečnil. Má vizuální možnost pozorování sov.objektu. Při styku se sovět. důstojníkem (TS) mu nabízel závadové německé knihy

MACEK Josef bytem Jičín, XXXXXXXXXXXXXXX, důchodce. Emigrovali mu 2 synové. V současné době odejel za nimi na návštěvu do Kanady.

PUŠ Miloš, bytem Jičín, XXXXXXXXXXXXXXX. Výjezdář do r.1969 - styky s VC, vizuelní možnosti ke sledování objektu.


-6-

Z PP - VO - ČSLA

prof. ÚLEHLA Vladimír XXXX.1925 býv.profesor, pravicová osoba nyní zaměstnán u Geologického průzkumu bytem Jičín, XXXXXXXXXXXXX
Výjezdář do r.1969, švagr emigrant v Anglii podezřelý z činnosti pro britskou rozvědku
navštíven VC z Francie-FAYE Pierro, který prochází ve svazku III.S FMV

Zodpovídá - kpt.Bajer Vlastimil
termín - průběžný

7) Zajistit aktivní prověrku navrátilců z emigrace po r.1968.
Aktivně rozpracovávat SS č.9545 "PLAVČÍK"
Vyhledávání provádět u navrátilců:
POSPÍŠIL Jiří XXXX.1944, dělník, bytem Stará Paka XXX o.Jičín
KOUT František XXXX.1949, dělník, bytem Bílsko XX o.Jičín
PILAŘ Petr XXXX.1944, dělník, bytem Jičín, XXXXXXXXXXX, PO č.13139

Zodpovídá -kpt.Bajer Vlastimil
termín -do 30.11.1975

8) Zajistit předání materiálů k navrátilcům, kteří se z okresu Jičín odstěhovali. Jedná se o
"ODBORNÍK" sign.sv.č. 12964 kde je veden
ing.STEZKA Vladimír, bytem Liberec. Svazek vyhodnotit s návrhem na předání O-Stb Liberec. předáno - Liberec
"STUDENT" sign.sv.9547 kde je veden
ŽEMLIČKA Jindřich, bytem Mladá Boleslav. Svazek vyhodnotit s návrhem na zrušení a materiály odstoupit O-Stb Ml.Boleslav.

Zodpovídá - kpt.Bajer Vlastimil
termín - do 10.1.1975
předáno Ml. Boleslav


-7-

9) Provádět aktivní prověrky u výjezdářů do KS z řad těch osob, které by se v důsledku svého postavení mohly stát předmětem zájmu rozvědky. S vytypovanými výjezdáři provádět před výjezdem a po návratu vytěžení s cílem připravit je na možnost, že budou vystaveni ideologickému působení.

Vyhledávání zaměřit na signál

"PENZION" ve kterém je v PO č.13143 veden
SCHUSTER Václav XXXXX.1916 z Nové Paky
Jmenovaný vyjíždí do Rakouska pro podíly ze svého majetku. Je zjištěno, že přiváží z Rakouska korespondenci od emigrantů a závadové tiskoviny.

Zodpovídá - kpt. Šeps Bohumír
termín - do 30.10.1975

Nejdůležitější akce a signály

"AKCIONÁŘ" v SS č. 9882 je veden
VIŠŇAR Ladislav nar. XXXX.1928 bytem Žeretice. Rozpracováván pro podezření podle § 105 tr.zák.
Objekt je ve styku s emigrantem Stanleyem JANCIKEM, který je v USA aktivně činný proti ČSSR. Rozpracování je prováděno ve spolupráci s 1. S FMV 52.odborem. Cílem je objasnění činnosti VIŠŇARA ve vztahu k JANCIKOVI, dokumentace a realizace.

Zodpovídá - kpt.Jirásko Ladislav
termín - plnit průběžně

"SUPRAPHON" v SS č.13125 je veden
BRIKCIUS Ferdinand nar. XXXX.1917, rozpracováván pro § 124 tr.z.
Objekt je ve styku s VC z NSR, obchodníkem PÖPELEM Aloisem, který velmi často jezdí do ČSSR. Při návštěvě BRIKCIUSE přiváží a odváží balíčky neznámého obsahu, skryté v zavazadlovém prostoru. Způsob života BRIKCIUSE neodpovídá jeho příjmům. Koupil si dalekohled a 2 japonské fotoaparáty i když dříve nefotografoval.


-8-

Cílem je objasnění činnosti VC PÖPELA a BRIKCIUSE, zadokumentovat jejich činnost a přistoupit k realizaci.

Zodpovídá - kpt.Šeps Bohumír
termín - do 30.10.1075

"ÚŘEDNICE" v SS č.18196 je vedena
KAPRÁLOVÁ Olga XXX.1952 posledně bytem Sobotka, nyní Švýcarsko. Rozpracování pro § 109 odst.2 tr.z.
Objektem je emigrantka KAPRÁLOVÁ, která odešla do zahraničí společně s jistým NOVÁKEM a jeho 11 letým synem. Způsob /kanál/ illeg. odchodu není znám. Byl organizován výjezd otce Kaprálové do Švýcarska s cílem návratu uprchlice, nebo zjištění způsobu emigrace. Cíle nebylo dosaženo a objasnění způsobu emigrace se jeví nepravděpodobné.
V případě že se dalším oper.opatřením nepodaří dosáhnout stanoveného cíle, bude rozpracování ukončeno.

Zodpovídá - kpt.Bajer Vlastimil
termín - do 30.4.1975

"PLAVČÍK" v SS č.9545 je veden
ŠŤASTNÝ Ladislav XXXX.1944 bytem Jičín, navrátilec, rozpracováván pro tr.č. § 112 (poškozování zájmů republiky v cizině)
Objekt při vytěžování po návratu přiznal, že byl v NSR několikrát vytěžován k vojenské problematice. V NSR mu byl přiznán polit.asyl. Po návratu cestoval do NDR a Mongolska. Jeví se operativně zajímavý.
Cílem rozpracování je ověření, zda návrat nebyl motivován činností proti ČSSR.

Zodpovídá - kpt. Bajer Vlastimil
termín - do 30.9.1975


-9-

Akce "CHOCHOL" ( dříve Dopisovatel) jsou vedeni v rozpracování pracovníci ZÚ ČLR, tiskové agentury "Nová Čína".
Na základě schváleného AOK byla prověřena podstávky TS "PAVLA" k pracovníkům ZÚ ČLR. Došlo k několika vzájemným stykům. V jednom případě pod TA 122 a TA 155. Jsou i nadále podmínky k upevňování důvěry. Je vytvořena situace, aby příští styk byl rovněž pod TA-122.
V akci CHOCHOL je reálná možnost ověřování zájmů a činnosti prac.agentury "Nová Čína" na území ČSSR. Úkoly v akci budou plněny podle požadavku II.S FMV 4.odb.

Zodpovídá - kpt.Bajer Vlastimil
termín - plnění průběžně

Akce "PLATINA" v rozpracování II.S FMV 1.odb. je veden jako [KR], ekonom. tajemník ZÚ USA -FARRAND
Na základě schválené AOK II.S FMV 1.odb. bylo využito jednání USA obch.mise na ZÚ USA se zástupci np.Agrostroj. Došlo k seznámení TS "PETRA" s ekon.tajemníkem FARRANDEM, bývalým konzulem BROODYM a dalším prac. ZÚ USA FRANTALEM-došlo k několika vzájemným stykům na ZÚ USA. Stává i nadále operativní situace k udržování tohoto styku, neboť FARRAND projevil zájem o návštěvu np.Agrostroj a zprostředkování dodávek zemědělských strojů do Latinské Ameriky. Na základě požadavku II.S FMV 1.odb. budou plněny agenturně operativní úkoly.

Zodpovídá - kpt. Šeps Bohumír
termín - plnění průběžně

TS "JIRKA" č.sv.9764 - styk na ZÚ USA
V průběhu rozpracování pro AOK ke styku TS JIRKY na ZÚ USA, kulturního atache. AOK byla schválena II.S FMV 1.odb. TS JIRKA na základě úkolu navštívil ZÚ USA s předpokladem návštěvy kulturního atache a vytvořením možnosti dalšího styku na ZÚ USA.
V plnění AOK bude nadále pokračováno. Dle vzniklé situace po souhlasu II.SFMV, budou prováděna další agenturní opatření.

Zodpovídá -kpt.Jirásko Ladislav
termín - plnění průběžně


-10-

Úkoly na úseku rozšiřování a zkvalitňování sítě TS a "D"

1 TS - problematika VC (pevné objekty)
- splněno
kpt.Bajer Vl. do 30.8.1975
1 TS - styková báze ZÚ USA
kpt.Šeps Boh. do 30.6.1975
1 PB - po linii I.odboru
kpt.Šeps Boh. do 30.10.1975
splněno
1 PB - po linii I.odboru (v Jičíně)
- splněno
kpt. Bajer Vl. do 30.10.1075

2 "D" - vojenské objekty
1 splněn
2 "D" - pevné objekty VC

Prověrka TS
TS "VILÉM" č.sv. 7574 - komplexní prověrku zahrnou do akce "Spojení"
kpt. Šeps Boh. do 30.10.1975
TS "PETR" č.sv.10055 kpt. šeps Boh. do 30.6.1975
TS "HYNEK" č.sv.11878 kpt. Bajer Vl. do 30.8.1975
provedeno
TS "DVOŘÁK" č.sv.9877 kpt. Bajer Vl. do 30.5.1075


-11-

II. odbor

I. Hlavní cíle

1) Vyhledávání, rozpracování a dokumentování tr.činnosti, která je zaměřena proti základům a bezp. republiky.

2) Zajištění všech politicky závažných výročí, zejména nerušeného průběhu oslav 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a Celostátní spartakiády.

3) Organizovat účinná profylaktická opatření s cílem předcházení tr.činnosti a nepřipustit organizování jakýchkoliv opozičních skupin.

4) Provádět účinná preventivně výchovná a rozkladná opatření s cílem vyvedení z nepřátelského prostředí třídně blízkých občanů, zejména mládeže.

5) Podle projektu X. S FMV v akci "KÁČA", organizovat kompromitaci představitelů pravicových oportunistů a antisocialistických sil, vnášet mezi ně rozpory a vzájemnou nedůvěru s cílem jejich isolace.

6) Soustřeďovat veškerou dokumentaci o protistátní činnosti pravicových a antisocialistických sil v období do r.1968 - v letech 1966-68 a 1970-75. Na základě dokumentů stanovit předpokládané záměry a cíle těchto nepřátel a provádět opatření k dalšímu postupu proti nim.

7) Účelně rozšiřovat a zkvalitňovat síť TS - především na pokrytí problematik, které jsou nedostatečně obsazeny. Jde především o exponenty pravice-Junáka (mládeže), kultury a škol.

Zodpovídá náčelník O-Stb
mjr. Lev Rudolf


-12-

II. Úkoly v oblasti výkonu konkretní činnosti

Exponenti pravice

1) Prohlubovat znalost situace u špičkových exponentů pravice a postupně zkvalitňovat trvalou kontrolu jejich činnosti.

Ze II.kategorie NO

ŠTĚPÁN Miroslav nar. XXXXX.1922, bývalý vedoucí tajemník KV KSČ Hradec Králové
PO č. 11464

Ze III.kategorie NO

SMOLÍK Zdeněk nar. XXXX.1923 býv.funkc. OV KSČ Kolín, kooptovaný člen ÚV KSČ v r.1968
PO 12630

VAVŘINA Josef nar. XXX.1918 člen soc.strany, v r.1968-69 otevřeně psychicky terorisoval členy KSČ
PO 13146

KOZÁR Rudolf nar. XXXX.1935 býv.člen OV KSČ, vyloučen, býv.učitel, nyní dělník
PO 11455

ŠTĚPÁNOVÁ Věnceslava nar. XXXX.1934, jako prav.osoba vyloučena z KSČ, vedena v PO č.12728

2) Podle projektu X.S FMV zajistit v okrese Jičín akci "KÁČA" do níž budou zahrnuty osoby dle daných hledisek.

3) Pokračovat v rozšíření agenturní kontroly pravicových osob z řad býv. příslušníků ČSLA a FMV. Pozornost především věnovat, zda nemají spojení na přední exponenty pravice. V okrese Jičín dokončit jejich prověrku s cílem vytyčení hlavních osob.

Zodpovídá -ppor. Piroutek Rudolf
termín - průběžně

pplk. Slanina Jaromír 29.7.31
"Závorář" PO 14275
Drozen Jaroslav 11.5.1934 – NO III. [xxx]


-13-

Antisocialistické síly

1) V problematice NO zůstává i nadále základní směrnicí RMV č.44/70 o evidování a rozpracování NO. Z tohoto hlediska půjde především o následující úkoly:
- věnovat prvořadou pozornost býv. představitelům zakázaných organizací K-231, KAN a býv. potrestaným
- maximální pozornost věnovat především evidovaným NO ve II.kategorii

PAVLOVEC Radko nar. XXXX.1931 bytem Nová Paka, býv.vedoucí funkcionář K-231 v okrese. Veden v SS "STAVAŘ" č.sv.9398

LEJDAR Zdeněk nar. XXXX.1943 bytem Nová Paka, veden pro junáckou činnost mezi mládeží v SS "TURISTA" č.sv.10882

VIŠŇAR Ladislav nar. XXXX.1928 bytem Žeretice. V r.1968 ve styku s emigrantem podílel se na nepřátelské činnosti proti ČSSR -/býv.org.K-231/. Je veden v SS "AKCIONÁŘ" č.sv. 9882

ČÍLA Vratislav nar. XXXX.1929 bytem Nová Paka, býv.aktivní člen K-231, býv.potrestaný, veden jako PO č.9397

Zodpovídá - kpt. Jirásko Ladislav

- postupně zkvalitňovat agenturní kontrolu osob vedených ve III.kategorii NO. Kontrolu především zaměřit na tyto:

RADIMSKÝ Jiří nar. XXXX.1917 bytem Nová Paka, aktivní v K-231, veden v PO č.11732

MAREŠ Jaroslav nar. XXXX.1913 bytem Hořice. Místopředseda okr. přípr. výboru K-231. V r.1968 aktivní v soc.straně. Veden v PO č.11457

VEJS Stanislav MUDr. nar. XXXXX.1914 bytem Miletín, člen Okr. přípr. výboru K-231

MATERNA Jiří nar. XXXX.1932 bytem Nová Paka, býv.potrestaný

Halaš Zdeněk XXXX.1937 Hořice, XXXXXXXXXXX
Hrubý Otto – IV. NO XXXX.1913


-14-

HAMPL Otta nar. XXXX.1923 bytem Hořice, člen býv.organizace KAN v Hořicích

KYLAR Miroslav nar. XXXX.1940 bytem Hořice, člen býv.org. KAN v Hořicích

ŠÍMA Josef nar. XXXX.1940 Hořice, býv.člen organizace KAN v Hořicích

Zodpovídá - kpr.Jirásko Lad.
úkol stálý

JAHODA Ladislav nar. XXXXX.1920 bytem Jičín, bývalý potrestaný, aktivní člen K-231

NOVÁK Antonín nar. XXXXX.1913 býv. profesor - trestaný za protistátní činnost, člen K-231

Zodpovídá - ppor.Piroutek Rudolf
úkol stálý

2) Urychleně prověřovat signály a dokumentovat verbální tr.činy s cílem urychleného postihu. Poznatky o kriminelní a hospodářské tr.činnosti odstupovat orgánům VB.

3) Hlavní těžiště práce zaměřit na odhalování závažných případů nepřátelské činnosti a na rozšiřovatele protistátních tiskovin.
V současné době intensitu zaměřit na odhalení pisatele nepřátelské písemnosti pro § 100, vedena v APS "DANEŠ" č.sv. 12636.

4) Ve spolupráci s orgány VB organizovat opatření k odhalení a postihu osob, které bez oprávnění vlastní zbraně.

5) Z osob z řad židovské národnosti vytypovat prosionisticky orientované a zavést na nejaktivnější z nich aktivní kontrolu. K tomu provést dokončení prověrky osob:

KARAIS Arnošt, náměstek pobočného závodu np.Agrostroj v Libicích


-15-

MUDr. NEUMANN Karel - primář nemocnice v Hořicích

Po splnění přistoupit k výběru dalších.

Zodpovídá nstržm.fiala Milan
termín do 30.4.1975


Církve

Církev římsko katolická

1) Aktivní kontrolu věnovat řím.kat. duchovním, kteří aktivně působí mezi mládeží a tuto protisocialisticky zaměřují.
Aktivně prověřovat signál "LEO"

Nekatolické církve

1) Provádět aktivní opaření a objasňovat negativní činnost duchovních církve českobratrské-evangelické.
Aktivně rozpracovávat signál "EVANGELÍK"

Řády a sekty

1) Aktivně sledovat činnost sekty "Svědci Jehova" se zaměřením, zda náboženské činnosti nezneužívají proti soc.zřízení.

a - Zaměřit se na tuto sektu především v Hořicích, Ostroměři a Lázních Bělohradě.

b - Podle získaných poznatků provádět preventivní rozkladné opatření. Zaměřit pozornost zejména k mladým osobám a pohovory zaměřit s cílem zabránění náboženské činnosti.

Zodpovídá nstržm. Fiala Milan
termín - úkol trvalý


-16-

Na úseku ochrany mládeže

1) Aktivně prověřovat hlavní nositele ideologie bývalé junácké organizace, Skautingu a zamezit jejich nepřátelskému ovlivňování mládeže.
Aktivně prověřit především osoby :

MENCL Bohuslav XXX.1912 učitel ZDŠ Lázně Bělohrad
Bývalý funkc. Junáka, vedl v r.1974 dětský tábor np.Nářadí, po junáckém vzoru, aby prý byla junácká výchova oživována.

LANKAŠ Jiří XXX.1932 bytem Lučany o.Jablonec n.N.
Bývalý funkc. Junáka, zakoupil chatu v Nové Pace s cílem využívat jí pro schůzky býv.Junáků

2) Věnovat pozornost tělovýchovným a turistickým organizacím zda jich není zneužíváno k působení protisocialistické nebo junácké ideologie na mládež.
Zajistit aktivní rozpracování signálu "TURISTA"
sign.sv.č.10882.

Zodpovídá kpt. Jirásko Ladislav
termín - plnit průběžně

Střední školy

1) Aktivizovat ochranu středoškolské mládeže, rozpracovat a izolovat nositele nepřátelských ideologií, zejména z řad pedagogických pracovníků.

Zodpovídá nstržm. Fiala Milan
termín - úkol stálý

Kultura

1) Na úseku kultury i nadále věnovat pozornost pravicovým osobám, soustředěným ve "Šrámkově Sobotce" a umělcům, soustředěným ve SPŠ sochařské a kamenické v Hořicích.


-17-

Pokračovat v rozšiřování přehledu o osobách z oblasti kulturní fronty, které do okr.Jičín mají vztahy a uplatňují svůj vliv.

Zodpovídá nstržm.Fiala Milan
úkol trvalý

Zdravotnictví

1) Provést rozbor v problematice zdravotnictví se zaměřením na zmapování pravicově zaměřených nepřátelských osob. Z rozboru provádět příslušná opatření.

Zodpovídá ppor.Piroutek Rudolf
termín - do 30.6.1975

Nejdůležitější akce - signály

"STAVAŘ" v sign.sv. č.9398 je veden
PAVLOVEC Radko XXXX.1931 bytem Nová Paka. Rozpracování prováděno pro § 98 tr.zák.
Objekt je býv. ved. funkcionář přípravného výboru K-231, který se schází s dalšími odsouzenými za protistátní činnost. Od Lumíra SALIVARA z Prahy, švagra emigranta, spisovatele ŠKVORECKÉHO, dostává tiskoviny, vydané v zahraničí.
Cílem je vyjasnit charakter styků - schůzek objekta s dalšími potrestanými. Provést dokumentaci a podle charakteru činnosti, rozkladná opatření.

Zodpovídá kpt. Jirásko Ladislav
termín do 30.11.1975

"TURISTA" v sign.sv. č.10882 je veden
LEJDAR Zdeněk XXXX.1943 bytem Nová Paka. Rozpracováván pro § 98 tr.zák.
V signálu jsou rozpracováváni býv.členové Junáka kteří i nadále vyvíjejí činnost v Turistickém oddíle v Nové Pace. Projevují iniciativu uplatňovat junáckou ideologii na mládeži.


-18-

Cílem je vyjasnit činnost býv.Junáků v turistickém oddíle. Dokumentovat ji a provést dle intenzity činnosti opatření.

Zodpovídá kpt.Jirásko Ladislav
termín do 30.11.1975

"INVALIDA" v signálu jako PO č.sv.11453 je veden
KOZÁR Rudolf XXXX.1935 býv.učitel, vyloučený člen OV KSČ, bytem Chodovice

Ph.Dr. VALUŠ Josef XXX.1918 býv.řed. Pedagogické fakulty v Hradci Králové, vyloučený z KSČ, bytem Hradec Králové, nyní jako psycholog Invalidovny Hořice

PO č.sv. 12728 je vedena
ŠTĚPÁNOVÁ Věnceslava XXXX.1934, vyloučena z KSČ pro pravicovou činnost, pracovnice Musea bytem Hořice.
Prověřováno pro podezření z tr.činu § 98 tr.z.
V signálu je sledována činnost nepřátelských pravicových osob pro vzájemné styky a navazování styků na další pravicové osoby.
Cílem je objasnění důvodů vzájemných styků, charakter schůzek. Dokumentovat nepřátelskou činnost a provést rozkladná opatření k zabránění působení na další osoby.

Zodpovídá ppor. Piroutek Rudolf
termín do 30.8.1975

"EVANGELÍK" v PO č.12637 je veden
HEJL Miroslav XXXX.1927 duchovní církve českobratrsko evangelické, bytem Jičín. Rozpracování signálu je pro podezření z tr. činnosti § 98 tr.zák.
Objekt udržuje závadové styky do zahraničí. Je navštěvován VC z KS, zejména NSR a Švýcarska. Ze Švýcarska jsou mu zasílány závadové nábožensko politické tiskoviny "Hovory s pisateli", vydávané naší emigrací. Sám vyvíjí ekumenistickou činnost.


-19-

Cílem je dokumentovat jeho nepřátelskou činnost. Dle výsledku provést opatření.

Zodpovídá nastržm.Fiala Milan
termín do 30.11.1975

"LEO" ve svazku PO č. 12638 je veden
DVOŘÁČEK Leopold XXXX.1940 farář řím.kat. církve bytem Bystřice okr.Jičín
Objekt velmi aktivně působí mezi mládeží a negativně ji ovlivňuje. Byl získán poznatek o vzájemných schůzkách s býv.duchovními v soukromí u jedné nábožensky založené osoby v obci Bukvice.
Cílem je objasnit charakter schůzek, dokumentovat nepřátelskou činnost. Provést profylaktické opatření.

Zodpovídá nstržm. Fiala Milan
termín do 30.11.1975

Úkoly na úseku rozšiřování a zkvalitňování sítě TS a "D"

1 TS - problematika býv.Junáka - kpt.Jirásko
splněno
1 TS - školství - kultura -nstr.Fiala
1 TS - pravicové NO - ppor.Piroutek
splněno

1 PB - Nová Paka - kpt.Jirásko
splněno

3 D -k pravicovým a NO - ppor.Piroutek
splněno
3 D - kultura - školství - nstržm.Fiala

Prověrky TS

ROVENSKÝ č.sv.11322 do 30.9.75 - ppor.Piroutek
provedeno
ZBYNĚK č.sv.10740 do 30.6.75 - nstržm.Fiala –
JINDRA č.sv.10742 do 30.6.75 - kpt.Jirásko
není
SOKOL č.sv.12778 do 30.10.75 - kpt.Jirásko
není


-20-

III.odbor

Ochrana ekonomiky :

Určený objekt n.p. Agrostroj Jičín

1) Hlavní cíle

1) Zajistit účinný boj proti nepřátelské činnosti pravicových a antisocialistických sil v určeném objektu.

2) Zabezpečit agenturně operativní ochranu zejména nad výrobou, prováděnou v rámci socialistické integrace.

3) Zajišťovat ochranu čs.zahraničního obchodu proti nepřátelské činnosti při kooperaci výroby malých zemědělských strojů s firmou Gutbrod Magon.

4) Zajistit ochranu objektu před havariemi a jinými mimořádnými událostmi.

II. Úkoly v oblasti výkonu konkretní činnosti

1) Zavést objektový svazek na np.Agrostroj
termín do 30.1.1975

2) Provést zmapování pravicových a NO v np.Agrostroj se zaměřením k jejich činnosti do r.1968 - v krizovém období r.1968 - 69

- zahrnout i osoby, které z np.Agrostroj odešly, nebo byl s nimi ukončen pracovní poměr.
- po zmapování vytýčit osoby k rozpracování
- zajistit nad objekty agenturně operativní kontrolu


-21-

3) Získat dokonalý přehled o výrobě zemědělských strojů (dílců) které jsou vyráběny v rámci socialistické integrace s Maďarskem a NDR
- zajistit postupně agenturní kontrolu k odhalování příčin narušování plynulé výroby

4) Získat dostatečný přehled nad rozsahem výroby Terra systemu a MF 70 - prováděné v kooperaci s firmou Gutbrod Magon-
- zaměřit agenturní činnost na zástupce fy Guttbrod, Wieland
- sledovat, zda přímým obchodem Agrostroje s kapitalistickými firmami nedochází k poškozování zájmů ČSSR v zahraničním obchodu.

5) Zaměřit agenturu pracující v np.Agrostroj na ochranu objektu před havariemi a jinými mimořádnými událostmi.

Úkoly na úseku rozšiřování agentury

V současné době k pokrytí nejdůležitějších úseků - obchodní úsek - odbyt, využívat agenturu po liniích.

- Přistoupit k výběru vhodných typů na KV
- Získat 1 TS po EKO

Zodpovídá ppor.Piroutek
termín do 30.10.1975


-22-

Úkoly v oblasti řídící a organizátorské práce

1) Provádět systematicky a cílevědomě kontrolní činnost se zaměřením na plnění rozhodujících úkolů, stanovených v prováděcím plánu činnosti O-Stb Jičín na rok 1975.

Toto bude zajišťováno :

a) Přímou účastí náčelníka O-Stb na práci v nejzávažnějších signálech.
b) Bude dbáno, aby při vypracovávání prováděcích plánů v akcích, tyto byly zpracovány bez formálností a plně odpovídaly Směrnicím pro zpravodajskou činnost a Směrnicím pro administrativu v Čsl.KR.
c) Mimořádný zájem přikládat výslednosti v práci s TS, zejména v jejich řízení, výchově, kontrole a rozšiřování sítě TS s danými potřebami.

Zodpovídá mjr. Lev Rudolf
úkol trvalý

2) V každodenní práci usilovat o co nejefektivnější výkon služby a racionální využití sil.

K tomu zajistit :

a) Aby socialistická racionalizace se stala předmětem všech orgánů Stb a byla správně chápána i v drobné operativní práci. K tomu využít i agitační a politické práce ZO KSČ a členů racionalizační komise.

Zodpovídá mjr.Lev Rudolf
úkol trvalý

3) Prohlubovat součinnost s kontrarozvědnými orgány SSSR při plnění společných konkretních úkolů.

K tomu provádět :


-23-

a) Na úrovni náčelníků Odd. KGB a O-Stb za přímé účasti odpovědných pracovníků Stb a KGB, nejméně jednou za 3 měsíce vyhodnocení plnění společných úkolů při ochraně sovětských vojenských objektů.
Z jednání přijímat další konkretní opatření.

Zodpovídá mjr.Lev Rudolf

V oblasti kádrově výchovné práce

1) Kádrovou a výchovnou práci provádět v úzké spolupráci s územními stranickými orgány a ZO KSČ při O-Stb.

Zajistit :

a) aby i nadále morálně politický stav na O-Stb, jakož i výslednost v práci, byla hodnocena na členských schůzích ZO KSČ.
Zahrnout do plánu činnosti ZO KSČ.

b) při zpracování komplexního hodnocení příslušníků, toto vždy projednávat ve výboru ZO KSČ. Zajistit, aby závěry hodnocení byly zaměřeny k dalšímu prohlubování politických i odborných znalostí. Vést příslušníky k politické angažovanosti.

2) Při výchově mladých orgánů účinně působit na upevňování internacionálních vztahů, působit na jejich vědomí a vychovávat je k třídnímu přístupu v jejich práci. Pěstovat hrdost na příslušnost ke kontrarozvědce a nesmiřitelnost proti těm, kdož škodí socialistické společnosti v ČSSR a ostatních soc.státech.

3) Zajišťovat cílevědomé provádění MLV, odborné a bojové přípravy a zdokonalovací přípravy. Při odborném školení zařazovat do programu i materiály orientující pro další zaměření.


-24-

4) Perspektivně řešit generační problém náborem nových příslušníků SNB, odpovídajícím daným kriteriím.

Zodpovídá mjr.Lev Rudolf
úkol trvalý

Náčelník odd. Stb .

mjr.Lev Rudolf

Rozdělovník:

Výtisk č.1-2 S-Stb
Výtisk č.3 domoPředchozí rokDalší rokArchiv StBNávod, vysvětlivkyVyhledáváníArchivy


Odboj na Jičínsku – Úvodní strana