Odboj na Jičínsku

Archiv StB Jičín – 1975

textová forma

řazení časové


Zpráva o výsledku komplexní prověrky agenturně operativní činnosti na O-StB Jičín (11.2.1975)
Vyjádření k obsahu zprávy o komplexní prověrce na O-Stb Jičín (7.3.1975)
Roční prováděcí plán práce O-StB na rok 1976
Přijatá zpráva č. 120 (18.11.1975)
Výhledový plán na rok 1976 – návrh (19.11.1975)
Pokyny k ročnímu prováděcímu plánu (1.12.1975)
Prováděcí plán činnosti O-Stb Jičín na rok 1976 (4.12.1975)


ARCHÍV MINISTERSTVA VNÚTRA SSR

B 5/II.
Inv. jedn.: 76

FOND: KS ZNB -Správa StB HRADEC KRÁLOVÉ

Sign.: Komplexná provierka agentúrno operativnej činnosti vykonaná na O ŠtB Jičín v dňoch 8.1. - 23.1. 1975 pracovníkmi Inšpekcie náčelníka KS ZNB
- správa
- vyjadrenie náčelníka O ŠtB ku správe

1975

Počet listov: 25

Nevyberajte spisy z obalu!
Nepurušujte poradie spisov!
Nepíšte na spisy!

T ZNV SSR č.2364-3


Inspekce náčelníka Krajské správy SNB Hradec Králové
Čj. In-0016/10-74
Dne 11.2.1975

KS-SNB Správa Státní bezpečnosti
Hradec Králové
Došlo 1.III.1975
Čj. SB-0026/01-75
Přílohy 1/1

Přísně tajné!
výtisk č. : 2
Počet listů: 23
Přílohy : 1

ZPRÁVA

o výsledku komplexní prověrky agenturně operativní činnosti na
O-StB Jičín

Komplexní prověrka agenturně operativní činnosti na O-StB Jičín byla provedena pracovníky kontrolní skupiny zdejší inspekce náčelníka KS SNB mjr. Ottou HAVLÍKEM a mjr. Josefem RYCHTECKÝM ve dnech 8. 1. až 23. 1. 1975.

Charakter okresu Jičín je průmyslově zemědělský. Nejvýznamnějšími průmyslovými závody na okrese jsou n.p. Agrostroj Jičín a ZPA Nová Paka. N.p. Agrostroj kooperuje s podniky v NSR a je zapojen do socialistické integrace s NDR a MLR ve výrobě zemědělských strojů. Závod byl poslední dobou vyčleněn ke kontrarozvědné ochraně O-StB.

Přímo v okresním městě jsou dislokovány vojenské objekty ČSLA a SSSR, které mají k dispozici vojenské sklady. CPP těchto vojenských objektů je pod operativní kontrolou O-StB Jičín.

Na území okresu leží turistická oblast Českého ráje - Prachovských skal, která je hojně navštěvována domácími i zahraničními turisty. Přes území okresu je silný tranzit turistů, VC i CD do oblasti Krkonoš.

Z hlediska operativní situace se na okrese nevyskytuje nějaká zvýšená koncentrace bází, ale zájmové osoby po jednotlivých problematikách vnitřního i vnějšího zpravodajství jsou rozloženy úměrně s velikostí jednotlivých sídlišť po území celého okresu.

K zajištění státobezpečnostní ochrany teritoria okresu Jičín je na O-StB plánován stav 1 + 5 oper. pracovníků a 1 ref. spisů
skutečný stav 1 + 6 oper. pracovníků a 1 ref. spisů v době prověrky.


-2-

mjr. LEV Rudolf - náčelník O-StB
Věk: 51 let
Vzdělání: SVVŠ s mat., 3 letá večerní PŠ strojní, 6 měsíční oper. škola VB-1953, VUML
Služba v SNB: 30 let
Operativa StB: 21 let
Ve funkci: 9 let
Řídí: TS MARTA (v r. 1974 ukončena spolupráce s TS EMIL)

kpt. JIRÁSKO Ladislav - starší referent
Věk: 68 let
Vzdělání: SVVŠ s mat., 10 měs. oper. StB FED-1956, VUML
Služba v SNB: 26 let
Operativa StB: 23 let
Problematika: vnitřní zpravodajství - zakázané organizace, protisocialistické a protispolečenské síly a mládež
Zpracovává: 4 POBS, 3 sign. sv. STAVAŘ, AKCIONÁŘ a TURISTA a 7 osobních spisů PO
Řídí: 6 TS - RACEK, RÍŠA, BREJCHA, JINDRA, JIRKA, SOKOL, PB PŘEDSEDA a 2 D

kpt. ŠEPS Bohumír - starší referent
Věk: 58 let
Vzdělání: základní, 10 měs.oper. škola StB FED-1955, 3 roky VČ OV KSČ-1973
Služba v SNB: 26 let
Operativa StB: 25 let
Problematika: USA, Anglie, NSR, Rakousko, výjezdáři a emigrace
Zpracovává: 6 POBS, sign. sv. SUPRAPHON a 10 os. spisů PO
Řídí: 7 TS - VILÉM, FRANTIŠEK, MARTIN II, PETR, MUSIL, JIŘINA, ROBERT, PB RÁJ a JARDA a 2 [D]

kpt. BAJER Vlastimil - starší referent
Věk: 49 let
Vzdělání: SVVŠ s mat., 5 měs. oper. škola StB-1955, VŠ OV KSČ-1973
Služba v SNB: 20 let
Operativa StB: 20 let
Problematika: VO ČSLA a SSSR, vízoví cizinci a navrátilci
Zpracovává: 4 POBS, 5 sign. sv. KAKTUS, PLAVČÍK, STUDENT, ODBORNÍK, ÚŘEDNICE a 14 osob. spisů PO
Řídí: 10 TS - MAREK, PAVEL, ČEŘOVSKÝ, VÁCLAV, DVOŘÁK, MIREK, TOMÁŠ, MÍLA, HYNEK, DANIEL, PB KOŠÍČEK A 17 D

ppor. PIROUTEK Rudolf - referent
Věk: 30 let
Vzdělání: SPŠ elektrotechnická, zákl. škola SNB, 1 rok oper. kurs při S-StB-1973, studuje 2. rok dálkově SOŠ MV


-3-

Služba v SNB: 4 roky
Operativa StB: 2 roky
Problematika: NO, býv. příslušníci SNB a ČSLA, zdravotnictví a EKO
Zpracovává: 3 POBS, 5 osob, spisů PO a vede evidenci NO
Řídí: 2 TS - DANĚK, ROVENSKÝ a 1 KTS a 1 D

Stržm. FIALA Milan - referent
Věk: 24 let
Vzdělání: SPŠ strojnická, základní škola VB - kandidát KSČ od listopadu 1974
Služba v SNB: 2 roky
Operativa StB: 8 měsíců
Problematika: církve a sekty, protizákonné písemnosti kultura, školství a akce PAVOUK
Zpracovává: [8] POBS, APS DANEŠ a 3 osobní spisy PO
Řídí: 3 TS - PRAŽÁK, ROMAN, ZBYNĚK a 4 D

nstržm. MACEK Vladimír - referent
Věk: 25 let
Vzdělání: SPŠ strojní, základní škola VB-1973, studuje dálkově SOŠ VB v Jihlavě, kterou ukončí v roce 1975
Služba v SNB: 3 roky
Operativa StB: 1 měsíc
Problematika: zaučuje se po linii 1.odboru S-StB u kpt.ŠEPSE a Kpt. BAJERA

V letech 1973 a 1974 došlo na O-StB Jičín poměrně k velké fluktuaci operativních pracovníků, zejména mladých. V tomto období odešlo z O-StB celkem 7 operativní orgánů:
ppor. Jaromír PEKLO - přemístěn 15.12.1972 k 1.S-FMV,
nstržm. Jaroslav TICHÝ - přemístěn 1.7.1973 na správu kádrů FMV,
nstržm. Oldřich HORÁK - přemístěn 1.10.1973 na O-StB Pardubice,
nstržm. Petr ZAPADLO - přemístěn 1.11.1973 na S-StB Hradec Kr.,
nstržm. Miroslav KŘÍŽEK - dnem 31.1.1974 uvolněn ze služeb MV,
kpt. Bohumil FUTERA - přemístěn dnem 1.4.1972 na OPaV Jičín,
por. Jiří RAJM - odešel 1.9.1974 na studium Vysoké školy SNB.

Zvláště citelný byl odchod dlouholetého operativního pracovníka O-StB kpt. FUTERY, který zpracovával problematiky 1. a 2. oddělení 1. odboru S-StB. V současné době leží hlavní tíha agenturně operativní činnosti O-StB na třech zkušených operativních pracovnicích, kteří zpracovali téměř všechny akce a řídí převážnou většinu TS.

Stav kontrarozvědného rozpracování objektů, problematik a bází
Ke dni prověrky bylo na O-StB Jičín vedeno 23 podsvazků OBS, 9 signálních svazků, 1 pátrací svazek, 38 osobních spisů PO a


-4-

podle RMV ČSSR č. 44/70 evidováno 41 nepřátelských osob, z toho

v 1.kategorii........................0 osob
ve 2.kategorii......................6 osob
ve 3.kategorii.....................29 osob
ve 4.kategorii.....................14 osob
Celkem...............................39 NO

Po liniích jednotlivých operativních odborů S-StB je tento stav:

- po linii vnitřního zpravodajství: 13 podsvazků OBS, akce PAVOUK, 1 pátrací svazek, 2 signální svazky, 13 spisů PO a 39 NO,
- po linii zpravodajské ochrany EKO: připravováno zavedení OBS na n.p. Agrostroj Jičín,
- po linii boje proti nepřátelským rozvědkám: 10 podsvazků OBS, 7 signálních svazků a 23 spisů PO.

Kpt. Ladislav JIRÁSKO, který pracuje na problematikách vnitřního zpravodajství, rozpracovává po linii rozvědky USA signální svazek AKCIONÁŘ a sleduje 2 osoby ve spisech PO.

Po linii vnitřního zpravodajství
Po linii vnitřního zpravodajství jsou na O-StB vedeny podsvazky OBS na problematiky nepřátelských osob, PO z řad SNB a ČSLA, římkat. církev, nekatolické církve, sekty, protizákonné písemnosti, kultura, střední školy, K-231, KAN, protisocialistické a protispolečenské živly a mládež. V neregistrovaných deskách je vedena akce PAVOUK.

V POBS na nepřátelské osoby jsou založeny písemnosti v souvislosti s evidováním a rozpracováváním NO. Problematika je vedena v souladu se směrnicemi RMV ČSSR č. 44/70 a dává přehled o evidovaných NO.
Do problematiky NO jsou vedeni 3 TS.
V POBS na PO z řad SNB je podchyceno 6 býv. příslušníků SNB, ke kterým byly provedeny základní prověrky. Poslední dokument je ze srpna 1973. V současné době není dostatečný přehled o jejich činnosti.
Do problematiky je veden 1 D.
V POBS na PO z řad ČSLA je podchyceno 14 propuštěných příslušníků ČSLA, ke kterým byly v součinnosti s VKR soustředěny prověrkové a operativní materiály. Poslední dokument je zpráva o situaci v problematice pro S-StB, zpracovaná 11. 12. 1974. Podsvazek dává přehled o charakteru propuštěných příslušníků ČSLA.


-5-

V problematice římkat. církve je dobrý přehled o operativní situaci v okrese a báze zájmových osob podchyceny.
V problematice jsou vedeny 2 spisy PO a k pokrytí 2 D.
Podsvazek OBS na nekatolické církve vyjadřuje operativní situaci v problematice do konce roku 1973. V roce 1974 byla aktivita v rozpracování problematiky slabá.
V problematice je veden 1 spis PO a k pokrytí 1 D.
Podsvazek OBS sekty byl zaveden 2. 10. 1973. Do konce roku 1973 byla aktivně sledována činnost náboženské sekty "Svědci Jehovovi" na okrese. Z roku 1974 nejsou v POBS žádné operativní materiály.
Problematika protizákonných písemností je za součinnosti 2. odboru S-StB aktivně zpracovávána.
V problematice je rozpracováván PS DANEŠ.
POBS kultura byl zaveden 2. 10. 1973. Podsvazek charakterizuje operativní situaci v oblasti kultury v okrese. Aktivní pozornost je věnována zejména akcím pořádaným v rámci "Šrámkovy Sobotky" a situací v sochařsko-kamenické škole v Hořicích.
K pokrytí problematiky kultury je veden 1 KTS a 1 D.
Problematika K-231 byla na O-StB aktivně rozpracovávána za využití agenturní a důvěrnické sítě. Báze členů a funkcionářů K-231, potrestaných za protistátní činnost je podchycena a provedena její prověrka. Operativní materiály založené v POBS charakterizují velmi dobře situaci v problematice do dubna 1973. V roce 1973 a 1974 byla v problematice K-231 hlavní pozornost soustředěna na aktivní rozpracování akce STAVAŘ.
Po linii K-231 je rozpracováván signální svazek STAVAŘ, vedeny 4 osobní spisy PO a k pokrytí problematiky 3 TS.
Problematika KAN byla aktivně rozpracovávána do roku 1972. Z této doby jsou podchyceny báze v KAN v okrese a charakter její činnosti. Z roku 1973 nejsou v POBS žádné operativní materiály. Poslední dokument je AZ TS PRAŽÁK ze 14. 5. 1974 k názorům býv. funkcionáře KAN na současnou situaci.
V problematice KAN je využíván 1 TS.
POBS protisocialistické a protispolečenské živly nedává ucelený přehled o bázi této problematiky na okrese a o operativní situaci v letech 1973 a 1974. Do podsvazku OBS jsou většinou zakládány dílčí agenturně operativní poznatky k jednotlivým zájmovým osobám.
V problematice je rozpracováván sign. svazek TURISTA (po linii býv. Junáka), 5 spisů PO a k pokrytí vedení 3 TS, 2 KTS a 2 D.
Po linii mládeže je aktivní operativní pozornost zaměřena především na činnost funkcionářů býv. organizace Junák ve vztahu k podchycení a ovlivňování mládeže v okrese. V tomto směru jsou stále zjišťovány signály o snaze aktivizovat činnost Junáka v legálních organizacích a organizovat ilegální schůzky. Od roku 1972 rozpracovávaná za řízení S-StB akce PETARDA v návaz-


-6-

nosti na O-StB Náchod, která byla ukončena v roce 1973 rozkladným opatřením. V roce 1974 byly zjištěny další poznatky o aktivizaci býv. členů Junáka. Dne 10. 1. 1975 provedeno vyhodnocení situace v problematice a rozhodnuto vzít pod agenturní kontrolu 3 organizátory činnosti Junáka. POBS dává dobrý přehled o operativní situaci v této problematice.
Po linii mládeže je veden 1 osobní spis PO.
V neregistrované mapě je vedena akce PAVOUK, ve které byla zmapována báze zájmových osob v okrese a provedena jejich prověrka. Na akci bylo aktivně pracováno zejména v roce 1973. Na 2 zájmové osoby jsou vedeny samostatné desky, ve kterých jsou založeny poslední operativní dokumenty z roku 1973.

Po linii zpravodajské ochrany ekonomiky
Po linii EKO byl O-StB zpracován návrh na zavedení objektového svazku na n.p. Agrostroj Jičín, který kooperuje s kapitalistickými firmami v NSR a je zapojen do socialistické integrace s NDR a MLR ve výrobě zemědělských strojů.
Do problematiky EKO je veden 1 TS.

Po linii boje proti nepřátelským rozvědkám
V kontrarozvědné činnosti proti nepřátelským rozvědkám jsou na O-StB vedeny objektové podsvazky po linii USA, Anglie, NSR, Rakouska, vízových cizinců, na VO ČSLA a VO SSSR, výjezdáře, emigraci a navrátilce.
USA rozvědka - věnovaná operativní pozornost zejména akci MOŘE, stykům na AVV, výjezdářům do USA a zájmových prostorů US rozvědky. V roce 1973 poklesla aktivita rozpracování v důsledku vystřídání tří operativních orgánů na problematice. V roce 1974 byla za řízení 1. odboru S-StB zpracována styková báze ZÚ USA v počtu 35 osob.
V problematice jsou vedeny samostatné mapy na akce PLATINA, IDEODIVERZE a SIGNÁL I. Všem těmto akcím byla v roce 1974 věnována aktivní operativní pozornost. V akci PLATINA byla provedena podstava TS PETRA pracovníka ZÚ USA a je perspektiva dalších kontaktů.
K POBS jsou vedeny samostatné desky na 13 zájmových osob, ke kterým jsou poslední operativní poznatky v 9 případech z roku 1972, ve 3 případech z roku 1973 a v 1 případě z roku 1974.
Po linii USA je veden signální svazek KACIONÁŘ [správně: AKCIONÁŘ] a 2 spisy PO.
Britská rozvědka - v podsvazku OBS jsou zařazeny většinou materiály staršího data. Z roku 1973 nejsou žádné operativní poznatky a v roce 1974 byly za řízení 1. odboru S-StB plněny základní úkoly ve vytypování bází a zpracování kartotéky 30 zájmových osob po linii Anglie a Francie.


-7-

K POBS jsou blokovány 2 osoby, z nichž jedna je vedena v samostatných deskách s posledními operativními poznatky z roku 1972. U druhé osoby se jedná o čs. emigranta, USA stát. příslušníka, který byl aktivně rozpracován v akci MIKI a po ukončení akce převeden na spis PO.
Po linii Anglie je veden 1 spis PO a 3 TS.
NSR a Rakousko - z let 1973 a 1974 je zřejmá malá aktivita rozpracování. Oba podsvazky OBS nedávají dostatečný přehled o současné operativní situaci v problematikách.
Po linii NSR jsou zařazeny poslední operativní dokumenty z roku 1973, týkající se registrace styku 1 osoby na OZ NSR a seznam 8 kontaktovaných osob.
K POBS jsou vedeny samostatné desky na 15 zájmových osob, k nimž jsou většinou poslední operativní poznatky z doby před rokem 1973, pouze ve 2 případech z roku 1973 a v 1 případě z roku 1974.
Po linii NSR je veden sig. sv. SUPRAPHON a 1 spis PO, k pokrytí problematiky 3 TS.
V POBS Rakousko jsou zařazeny starší operativní materiály. Z roku 1974 pouze registrace styku 1 osoby na ZÚ Rakouska.
Ve 4 samostatných deskách na zájmové osoby po linii Rakouska jsou poslední operativní poznatky z let před rokem 1973.
Po linii Rakouska je veden 1 osobní spis PO.
Vízoví cizinci - problematika v letech 1973 a 1974 aktivně rozpracovávána. Dne 15. 11. 1974 bylo provedeno vyhodnocení problematiky, konstatováno, že v POBS je podchyceno celkem 58 osob a na základě jejich rozboru vytypováno 13 osob k přednostnímu rozpracování či pozorování.
V problematice je vedeno 38 samostatných desek na osoby, z toho na 7 čs. občanů se vztahy k VC, na 22 VC z NSR a zbývající na VC z ostatních KS. K těmto osobám jsou poslední operativní poznatky v 6 případech z roku 1973, v 5 případech z roku 1974 a k ostatními před rokem 1973.
Po linii VC je rozpracováván sign. sv. KAKTUS, vedeno 15 spisů PO a k pokrytí problematiky 6 TS, 1 KTS a 10 D.
VO ČSLA a VO SSSR - v problematice kontrarozvědné ochrany obou vojenských objektů jsou báze zájmových osob podchyceny a je dobrý přehled o operativní situaci v OPP. Součinnostní plán ochrany VO ČSLA v Jičíně byl zpracován 28. 3.1973 a jeho vyhodnocení provedeno 13. 12. 1973. V roce 1974 aktivita v rozpracování CPP VO ČSLA poklesla.
Součinnostní plán ke kontrarozvědné ochraně VO SSSR byl podrobně zpracován dne 26. 2. 1974 na základě zhodnocení operativní situace v CPP VO. Přednostní pozornost byla věnována rozpracovávaným osobám z CPP VO. Na dobré úrovni je spolupráce v agenturně operativní činnosti orgánů O-StB s orgány ZO VSB v Jičíně. Kontrarozvědná ochrana VO SSSR v Jičíně je v letech 1973 a 1974 zajišťována aktivně.


-8-

K POBS VO SSSR v Jičíně jsou vedeny 4 samostatné desky na zájmové osoby z CPP. Ve 2 případech jsou operativní poznatky z roku 1974 a ve zbývajících 2 před rokem 1973.
V problematice ochrany vojenských objektů v Jičíně jsou 2 osobní spisy PO a k pokrytí [3] TS a 8 D.
Výjezdáři - aktivitu v rozpracování problematiky v letech 1973 a 1974 je možno hodnotit jako průměrnou. V roce 1974 byly věnována pozornost celostátním akcím ČERNÉ MOŘE a URAGAN.
K POBS jsou vedeny pomocné desky:
Návrat do ČSSR - srpen 1968 - v nichž jsou založeny seznamy osob, které se vrátily ze zahraničí v době od srpna 1968 do roku 1969.
Výjezdy do KS - blokace výjezdů - zařazeny materiály z let 1971 až 1972.
Výjezdáři - vytěžování - z roku 1972 založeny záznamy z vytěžení 4 výjezdářů a prověrky vyjíždějících osob, z roku 1974 záznamy z vytěžení 10 výjezdářů, z toho 3 vytěžení provedená orgány OPaV.
Dále jsou v POBS vedeny samostatné desky na 5 výjezdářů, z nichž ve 3 případech jsou poslední operativní poznatky z doby před rokem 1974, v 1 případě z roku 1973 a v 1 roku 1974.
Podsvazek OBS neumožňuje dostatečnou orientaci v problematice výjezdářů v okrese.
K pokrytí problematiky výjezdářů jsou vedeni 2 TS a 1 D.
Emigrace - v problematice je na O-StB podchyceno okolo 120 emigrantů. Problematika je řízena 1. odborem S-StB, jsou zpracovány rozbory a přehledy emigrace, takže POBS dává dobrý přehled a situaci. Aktivita rozpracování problematiky emigrace v roce 1974 poněkud poklesla oproti aktivitě v roce 1973.
K POBS je vedeno 5 pomocných desek a 89 samostatných desek na uprchlíky. V 70 deskách jsou založeny materiály z doby před rokem 1973, ve 12 případech z roku 1973 a v 7 případech z roku 1974. Agenturní a důvěrnická síť byla využita ve 20 případech.
Po linii emigrace je veden sign. sv. ÚŘEDNICE, 1 spis PO a k pokrytí problematiky 3 D.
Navrátilci - o situaci v problematice je dobrý přehled. Jsou zpracovány rozbory navrátilců a provedeny jejich prověrky. Celkem podchyceno 13 navrátilců, z toho 8 před rokem 1968, dále 8 osob, které měly pobyt v zahraničí zlegalizován a 7 bývalých agentů nepřátelských rozvědek.
K POBS je vedeno 11 samostatných desek na osoby, které se vrátily ze zahraničí do ČSSR. Ve 4 případech jsou poslední poznatky před rokem 1973, ve 4 případech z roku 1973 a ve 3 případech z roku 1974.
V problematice navrátilců jsou vedeny 3 sign. svazky - PLAVĆÍK, STUDENT A ODBORNÍK, 1 osobní spis PO a k pokrytí 2 D.


-9-

Dosavadní způsob vedení objektových podsvazků na O-StB Jičín neumožňuje, až na některé výjimky, dobrou orientaci v rozpracovaných problematikách a nedává dostatečný přehled o současné operativní situaci, ze které je nutno vycházet při plánování kontrarozvědných úkolů v jednotlivých problematikách. Ke zlepšení situace v tomto směru by prospělo provést v jednotlivých problematikách objektivní rozbory bází a současné operativní situace a na základě provedeného rozboru zpracovat zaměření kontrarozvědné činnosti a vytýčit konkrétní a reálné úkoly. Rozbory a zaměření spolu s ročními plány opatření v problematikách zakládat do objektových svazků či podsvazků a pravidelně je vyhodnocovat. Tato opatření by umožnila soustavně sledovat vývoj operativní situace v jednotlivých problematikách, řídit kontrarozvědnou činnost a kontrolovat její výslednost.
Ke zlepšení orientace v objektových podsvazcích je také třeba dbát na chronologické zakládání operativních dokumentů podle data jejich vzniku.

Stav rozpracovávaných akcí v operativních svazcích, operativní kontroly osob vedených ve spisech PO a evidovaných NO

V době prověrky bylo na O-StB Jičín vedeno 9 signálních svazků a 1 pátrací svazek. Po problematikách vnitřního zpravodajství 3 signální svazky a 1 pátrací svazek a po linii boje proti nepřátelským rozvědkám 7 signálních svazků.

Sign. sv. STAVAŘ - původně zaveden jako PZS dne 8. 10. 1969 a převeden na sign. sv. dne 5. 1. 1973. V akci je rozpracováván býv. jednatel OPV K-231 v Jičíně pro podezření z trestné činnosti podle § 98 tr. z. Objekt udržoval úzké styky na funkcionáře ústředí K-231 v Praze. Rozpracováním získány poznatky, že objekt je nadále ve styku s býv. členy K-231 i mimo VčK, kteří byli vedeni k tomu, aby získávali pozice v legálních organizacích. Při schůzkách hodnotí politickou situaci a počítají s tím, že dojde ke změnám. Navzájem se varují před činností bezpečnostních orgánů. Objekt se zúčastňuje akcí "Opel-klubu" v Praze, ve kterém působí řada potrestaných osob a kde lze údajně otevřeně politicky hovořit. Zajímavý je styk objekta se švagrem spisovatele ŠKVORECKÉHO, který emigroval do Kanady, kde je literárně činný a aktivně pracuje proti ČSSR. Švagr žije v Praze a dělá prostředníka mezi ŠKVORECKÝM a některými spisovateli v ČSSR, kolportuje nelegální tiskoviny, z nichž některé měl zapůjčit i objektovi a dalším jeho stykům.


-10-

Akce je v součinnosti s 2.odborem S-StB a X. S-FMV aktivně rozpracována za využití agentury, úkonům TA 133 a TA 211. Rozpracování akce je oprávněné, je však třeba zvýšit úsilí k získání dokumentace činnosti objekta.

Sign. sv. TURISTA - zaveden dne 19. 1. 1973 pro podezření z trestné činnosti podle § 98 tr.z. Od důvěrníka získány poznatky, že objekt spolu s dalšími býv. funkcionáři Junáka organizují skupinku mládeže v rámci turistického oddílu v Nové Pace a vedou je v duchu junácké ideologie. Objekt nemá kladný vztah k socialistickému zřízení a v letech 1968-69 se údajně podílel na rozšiřování letáků tzv. "10 bodů".
Akce je rozpracovávána pomocí důvěrníka. Organizována je podstava TS RACKA, který má zatím do případu okrajové možnosti. Rozpracování akce je oprávněné, chybí však dokumentace nepřátelské činnosti objekta a jeho společníků v turistickém oddíle. Dále je třeba vyhodnotit dosavadní výsledky rozpracování a zpracovat nový plán opatření.

Pátrací svazek DANEŠ - zaveden 22. 3. 1974 na neznámého pisatele dopisu, jehož obsah naplňuje skutkovou podstatu tr. činnu pobuřování podle § 100 tr.z. Dopis byl odeslán v září 1973 z Jičína na smyšlenou adresu Jiřího DANEŠE, studenta gymnazia v Praze 9. Po neznámém pisateli a psacím stroji, na kterém byl dopis napsán, je aktivně pátráno, dosud však nebyly získány konkrétní poznatky, které by vedly k odhalení pisatele.

Sign. sv. AKCIONÁŘ - zaveden původně jako PZS dne 25. 10. 1971 a převeden na signální svazek 21. 3. 1972. Objekt je rozpracováván pro podezření z trestné činnosti dle § 105 tr. z. na základě styku se svým příbuzným JANCIKEM, čs. emigrantem a býv. TS StB, který je představitelem emigrantských organizací v USA, udržuje spojení s americkou organizací AFCR a styky s orgány FBI. Organizuje přesídlení čs. emigrantů z Evropy do USA, kde jim zajišťuje zaměstnání a ubytování. JANCIK v roce 1968 navázal osobní styk s představiteli K-231 v Praze, kterým nabízel finanční pomoc a získával informace o situaci v ČSSR. Objekt je JANCIKEM finančně podporován, dostal přes Tuzex 3 auta a je podezření, že byl za úplatu získán k nepřátelské činnosti proti ČSSR. Nějaký konkretní rozvědný zájem objekta nebyl dosud zjištěn.
Akce je aktivně rozpracovávána podle plánu opatření za využití TS, AOK, TA 111 a TA 211 a v součinnosti s 1. odborem S-StB a 1. S-FMV. V současné době dojíždí do ČSSR pouze manželka JANCIKA z USA. Akce byla vyhodnocena S-StB Hradec Králové.

Sign. sv. KAKTUS - původně zaveden jako PZS dne 14. 10. 1965 a v roce 1973 převeden na signální svazek. Rozpracováván obchodník z NSR, slovenské národnosti, který byl v roce 1964 přistižen při fotografování v zakázaném vojenském prostoru u Loun a v roce 1965 zaregistrován


-11-

jeho pobyt v blízkosti dalšího vojenského objektu. Od roku 1964 byl objekt v ČSSR celkem 17krát. Rozpracováním nebyl zjištěn konkrétní rozvědný zájem objekta v ČSSR, ale získány poznatky o valutových machinacích. Na základě toho byl 1. 6. 1973 VC vytěžen za účasti mjr. VÁVRY z S-StB a při vytěžování doznal, že za pobytu v ČSSR rozprodal číšníkům a dalším osobám žvýkací gumy v celkové hodnotě 2.800 Kčs, které převezl bezcelně. Vzhledem k tomu, že se jednalo o poměrně malou částku, nebyl případ realizován a zkoumána možnost operativního využití VC, který projevil zájem nadále dojíždět do ČSSR obchodně i za příbuznými. Od roku 1973 však do ČSSR nepřijel a proto bylo rozhodnuto rozpracování v sign. svazku ukončit a materiály převést do spisu PO.

Sign. sv. SUPRAPHON - zaveden dne 7. 11. 1974 na čs. občana, ekonoma JZD, pro podezření z trestné činnosti podle § 124 tr. z. Z poznatků získaných D-sítí a vlastním šetřením bylo zjištěno, že objekt od roku 1971 udržuje styky s VC z NSR, od kterých přijímá různé dary. Vlastní např. 2 fotoaparáty japonské výroby, z nichž jeden je miniaturní, začal se věnovat fotografování, snímky si vyvolává doma, dále má dalekohled zahraniční výroby vybavené pro pozorování v noci apod. V zahraničí byl v roce 1969 v Rakousku a v roce 1970 v Dánsku a poslední dobou často cestuje mimo Jičín. Plán opatření zpracován při zavedení svazku. Od zavedení svazku byly získány pouze informativní poznatky k zájezdu objekta v roce 1968 do Rakouska.

Sign. sv. PLAVČÍK - zaveden 1. 7. 1970 jako PZS a dne 18. 10. 1973 převeden na signální svazek. Rozpracováván bývalý lodník ČSPLO Děčín, který v roce 1968 zneužil výjezdu do NSR, kde emigroval a byl vytěžován ke skutečnostem vojenského, státního a hospodářského tajemství. Při vytěžování v NSR údajně podal záměrně zkreslené údaje. Do ČSSR se vrátil na amnestii v roce 1969.
Sledování činnosti objekta zajišťováno pomocí D-sítě a aktivu. V roce 1973 byla operativní kontrola poměrně aktivní, v roce 1974 však značně poklesla aktivita v plnění plánu opatření, které bylo doplněno 27. 2. 1974. Tato skutečnost byla konstatována i náčelníkem O-StB při kontrole svazku ze 6. 5. 1974. K podstatnému zlepšení však nedošlo a konkrétní nepřátelská činnost objekta nezjištěna.

Sign. sv. STUDENT - zaveden 1. 7. 1970 jako PZS a převeden 16. 10. 1973 na signální svazek. Objektem je navrátilec, býv. student Vysoké pedagogické školy v Praze, který v březnu 1969 vycestoval do Rakouska, emigroval do NSR a vrátil se v prosinci 1969 do ČSSR. Cílem rozpracování bylo objasnit, zda objekt nebyl za pobytu v zahraničí získán k nepřátelské činnosti proti ČSSR. Signály o rozvědných zájmech objekta zjištěny nebyly. Přes TS TOMÁŠE získány poznatky, že objekt má vědomosti o získávání uprchlíků v zahraničí nepřátelskými rozvědkami.


-12-

V průběhu roku se objekt přestěhoval do okresu Ml. Boleslav a na základě vzájemné dohody bude signální svazek zrušen, materiály převedeny do spisu PO, který bude postoupen O-StB Ml. Boleslav.

Sign. sv. ODBORNÍK - zaveden 11. 6. 1974 na navrátilce pro podezření z trestné činnosti dle § 105 tr. z. Objekt vycestoval v červenci 1970 na zájezd Čedokem do Jugoslávie a Itálie, odkud emigroval do USA společně se svým přítelem. V USA se oženil rovněž s čs. emigrantkou, se kterou se v roce 1973 vrátil do ČSSR. Po návštěvě čs. konzulátu v USA, kde projednával návrat do ČSSR, byl kontaktován orgány FBI, kteří se dotazovali na důvody jeho návštěvy na čs. konzulátě a upozornili jej, že kdyby ho někdo navštívil, kdo pracuje pro ČSSR, aby to okamžitě telefonicky ohlásil FBI. Zajímavé je, že údajně nebyl v zahraničí vytěžován k vojenské službě, kterou ukončil jako důstojník v záloze. Neobjasněn je také důvod rozhodnutí k návratu do ČSSR.
Objekt byl aktivně rozpracován za využití TS, D i AOK. Každý zajímavý styk ohlásil objekt orgánům StB, včetně pozvání manželky na ZÚ USA v Praze, kterou tam doprovázel. Jeho chování působilo dojem, že se stále kontroluje.
Koncem roku 1974 se objekt přestěhoval do Liberce a signální svazek bude předán O-StB Liberec.

Sign. sv. ÚŘEDNICE - zaveden 11. 8. 1974 na emigrantku pro trestný čin podle § 109/2 tr. z. V červenci odešla se svým přítelem do zahraničí a t.č. se zdržuje ve Švýcarsku. V dopise rodičům napsala, že o způsobu, jak se dostali do zahraničí, psát nebude, aby to nepřekazila jiným. Otec emigrantky je veterinární lékař a její bratr příslušníkem SNB.
Rozpracování bylo zavedeno s cílem odhalit kanál odchodu do zahraničí, případně organizovat návrat objekta do ČSSR. V součinnosti se 4. oddělením 1. odboru byl povolen výjezd otce za dcerou do Švýcarska, aby ji přesvědčil k návratu domů. Při vytěžování po návratu ze Švýcarska v říjnu 1974 otec uvedl, že dcera odmítla se vrátit do ČSSR a způsob jejího odchodu do zahraničí vylíčil nevěrohodně. Jednání otce emigrantky s orgány StB se jevilo jako neupřímné. Vzhledem k tomu rozhodnuto za pomoci TS JIRKA a TA 211 pokračovat v rozpracování s cílem zjistit skutečný způsob emigrace objekta.

Z 10 akcí, vedených v roce prověrky na O-StB Jičín v operativních svazcích, jsou 4 akce rozpracovávány v době do 1 roku, 1 akce 2 roky, 1 akce přes 3 roky, 2 akce přes 4 roky, 1 akce přes 5 let a 1 akce 9 let. Z uvedeného přehledu vyplývá, že některé akce jsou rozpracovány dlouhodobě. V řídící činnosti bude potřeba zaměřit zvýšenou pozornost na získávání dokumentace


-13-

činnosti objektů v průběhu agenturně operativního rozpracování akcí.

Akce KAKTUS a STUDENT budou ukončeny a materiály převedeny do spisů PO. Signální svazek ODBORNÍK bude předán k dalšímu rozpracování na O-StB Liberec.

V nesvazkovém signálu INVALIDA je za pomoci TS a D aktivně sledována činnost Josefa VALUŠE, t.č. psychologa Ústavu sociální péče, vyloučeného z KSČ a propuštěného z Pedagogického institu [správně: institutu] v Hradci Králové pro protisocialistické a protisovětské postoje. Jmenovaný uskutečňuje v ústavu schůzky s dalšími 2 pravicově orientovanými osobami. Na VALUŠE bude zaveden spis PO.

V době prověrky bylo na O-StB vedeno celkem 38 spisů PO, z toho 13 po problematikách vnitřního zpravodajství a 20 po linii boje proti nepřátelským rozvědkám, 13 spisů PO bylo zavedeno na VC, 3 na čs. emigranty a 1 spis PO na navrátilce. Z celkového počtu spisů PO byl 1 zaveden v roce 1973 a 37 v roce 1974. Plány operativních opatření jsou zpracovány v 8 spisech PO, z toho ve 2 případech z roku 1973. Aktivně prověřované osoby za využití TS a D-sítě možno označit ve 13 spisech PO. Více jak ve 40 % spisů PO nejsou po jejich zavedení nové operativní poznatky. Jedná se většinou o různé signály, které byly v minulosti aktivně prověřovány za využití agenturní a důvěrnické sítě.

Na úseku osobních spisů PO je třeba se na O-StB zaměřit na zpracování plánů operativních opatření a kontrolu jejich plnění. Současně je třeba brát v úvahu možnosti jednotlivých operativních orgánů, jako např. kpt. BAJERA, který rozpracovával 8 akcí v signalních svazcích, prověřoval 14 osob ve spisech PO, řídil 10 TS a 17 D.

Ze stavu 39 nepřátelských osob evidovaných na O-StB Jičín podle RMV ČSSR č. 44/70 bylo 22 NO zaevidováno v roce 1971, 2 NO v roce 1972 a 15 NO v roce 1974. Na O-StB jsou všechny mapy na NO vedený u objektového podsvazku č. 9635. Operativní kontrole evidovaných nepřátelských osob je věnováno v operativních svazcích a 12 NO sledováno ve spisech PO. Kromě toho řada NO byla pod kontrolou v již ukončených akcích nebo signálech. V malé míře jsou do map NO zpracovávány plány operativních opatření.


-14-

Doporučujeme zvážit přidělení map evidovaných NO jednotlivým orgánům, kteří v rámci svých problematik za operativní kontrolu NO zodpovídají.

Stav agenturní a důvěrnické sítě O-StB

V době prověrky bylo na O-StB registrováno 29 TS, 4 KTS, 4 PB a 26 důvěrníků. Z tohoto stavu je vedeno po problematikách vnitřního zpravodajství 11 TS, 3 KTS a 7 D, po linii EKO 1 TS a po linii boje proti nepřátelským rozvědkám 17 TS, 1 KTS a 19 D.
V agenturní síti O-StB je zařazeno 6 TS se základním, 15 TS se středoškolským a 8 TS s vysokoškolským vzděláním. Jazykově kvalifikovaných je 18 TS.
Z hlediska doby zařazení v síti a hodnocení úrovně TS je situace následující:
21-23 let jsou síti 8 TS - TOMÁŠ a MARTA, oba dobré kvality.
16-20 let jsou v síti 4 TS, z toho TS DANĚK a MAREK dobré úrovně, TS MIREK průměrný a o TS RÍŠA jsou omezené možnosti, doporučujeme zvážit jeho převedení na důvěrníka.
12-15 let jsou v síti 4 TS, z toho TS PETR velmi dobré úrovně, TS MUSIL a RACEK dobré úrovně a TS JIŘINA se jeví jako průměrný.
8-9 let jsou v síti 2 TS - FRANTIŠEK průměrné úrovně a TS VILÉM, který dosahuje slabou výslednost.
2-3 roky je v síti zařazeno 7 TS, z toho TS ČEŘOVSKÝ, VÁCLAV a MÍLA dobré úrovně, TS ROMAN, DVOŘÁK a JINDRA průměrné úrovně a u TS DANIEL dosud nelze kvalitu hodnotit, byl převzat O-StB v září 1974, osobní předpoklady k dobré spolupráci má.
Od roku 1973 jsou v síti 3 TS - ROVENSKÝ, HYNEK a SOKOL, kteří se jeví jako perspektivní.


-15-

Celkově jsou v agenturní síti O-StB Jičín zařazeni 3 TS velmi dobré úrovně, 11 TS dobré úrovně, 8 TS průměrných, 8 TS nově zařazení - perspektivní, 2 TS, kteří dosahují slabou výslednost a 1 TS převzatý v říjnu 1974, kterého dosud nelze objektivně zhodnotit.
Věkový průměr agentury O-StB je poměrně vysoký a dosahuje téměř 49 let. Podle věku agentury je následující stav:

Věk:25-3031-3536-4041-4546-5051-5556-60nad 60Celkem:
1232944429 TS

Řízení a využívání agentury je věnována náležitá pozornost a je zaměřována zejména do akcí a signálů a k vytypováným zájmovým osobám, případně objektům. Projevují se i snahy o organizování podstav agentury do rozpracovávání a využívání TS k agenturně operativním kombinacím. Kladem je, že téměř u všech TS jsou zpracovány plány řízení, výchovy a kontroly.
Kontrole činnosti je rovněž věnována soustavná pozornost a to jak z hlediska serioznosti podávaných zpráv, tak i z hlediska případné dekonspirace a chování na pracovišti a v bydlišti. Zvýšená pozornost je věnována TS, kteří pracují v akcích. V některých případech však nejsou z let 1973 a 1974 založeny žádné záznamy o prověrkách v OS TS.
Z hlediska dekonspirace nebyl objasněn signál z roku 1966 u TS VILÉM, kdy ŘO byl telefonicky volán, že "VILÉM" má pro něj zprávu, ale TS VILÉM uvedl, že ŘO nevolal. TS VILÉM navštěvuje příbuzné v NSR a v poslední době vznikly pochybnosti o jeho serioznosti v souvislosti s informováním operativního pracovníka. V tomto případě je třeba urychleně provést již dříve plánovanou komplexní prověrku.
TS MÍLA hovořila v jednom případě o styku s orgány StB před důvěrníkem, který to oznámil orgánům. V osobě D se jedná o býv. příslušníka StB. Provedenou prověrkou TS MÍLA v roce 1973 zjištěno, že před dalšími osobami dekonspirována nebyla.
V případě PAVEL došlo v roce 1974 k ohrožení jeho výjezdu do NSR při kontrole na OPK Rozvadov a proto se rozhodl sdělit orgánovi OPK, že plní státní zájmy a aby v tomto směru zavolal náčelníka O-StB Jičín. Na základě toho bylo TS umožněno pokračovat v cestě do NSR. Tato dekonspirace neovlivnila možnost další


-16-

spolupráce.
Zvýšenou kontrolní činnost je třeba uplatňovat u TS ČEŘOVSKÝ, který v roce 1974 neinformoval ŘO o svém styku se skupinou VC ze Švýcarska v Praze a při pozdějším vytěžování k tomuto styku uvedl, že nepovažoval za nutné informovat ŘO, protože se jednalo o známé jeho dcery, která žije ve Švýcarsku jako čs. emigrantka. Dále je třeba věnovat pozornost činnosti a případné dekonspiraci TS TOMÁŠ, který byl řešen v zaměstnání a zajímali se o něj orgánové VB v Jičíně.
V případě TS ROVENSKÝ, který byl získán ke spolupráci 15.2. 1974, je třeba upozornit na nedostatek soustředěných prověrkových materiálů k maximálně objektivní prověrce TS. Memorandum a návrh na získání TS byly zpracovány převážně z poznatků získaných v osobním styku s KTS.
Zpracování memorand TS odpovídá požadavkům směrnic A-oper-I-3. Rovněž doplňování memorand je prováděno, v některých případech však po delší době než 1 rok. V době prověrky prošlo již roční lhůta u TS JIŘINA, ROBERT a PAVEL. Při doplňování memorand je třeba větší pozornost věnovat hodnocení výsledků plnění konkrétních úkolů a perspektivám dalšího využití TS ve smyslu čl. 104 směrnic.
Návrhy na výjezdy TS do zahraničí jsou zpracovávány v souladu s požadavkem II. S-FMV. V roce 1974 byly vypracovány návrhy na výjezdy 5 TS - VILÉM, MUSIL, PAVEL, VÁCLAV a MÍLA a D-ASTRA.
Intenzita schůzkové činnosti s TS je na O-StB Jičín poměrně vysoká. V roce 1974 připadlo průměrně přes 15 schůzek na jednoho TS. Většina schůzek je však prováděna v terénu. Do schůzkových bytů bylo zavedeno celkem 6 TS, v současné době jsou však uskutečňovány schůzky v PB pouze se 3 TS. Tato situace nevytváří příznivé podmínky pro zkvalitňování výroby, vytěžování a úkolování TS.

Na O-StB jsou registrovány 4 PB, jejichž využívání vzhledem k některým nepříznivým okolnostem neodpovídá potřebám. PB RÁJ byl získán v roce 1968. Jedná se o rekreační chatu, která byla využívána k vázacím aktům. Od roku 1972 však v PB RÁJ nebyla pro-


-17-

vedena žádná verbovka. PB KOŠÍČEK, získaný v roce 1971, není v současné době využíván ke schůzkám, protože majitel byl služebně přemístěn a dosud nebyl ustanoven nový vedoucí hotelu. Do PB JARDA, zavedeném v roce 1973, dochází TS PETR a MUSIL. V roce 1974 došlo ke zhoršení podmínek v souvislosti s umístěním kanceláří hotelu a proto bylo v PB uskutečněno pouze 7 schůzek. Do PB PŘEDSEDA, který byl získán v roce 1974, je zaveden TS BREJCHA a v roce 1974 s ním bylo uskutečněno celkem 20 schůzek v tomto PB. Je třeba zvážit možnost zavedení dalších TS do PB PŘEDSEDA.
Odměňování TS je prováděno diferencovaně podle dosahovaných výsledků spolupráce a celkově je agenturní fond využíván hospodárně.
Důvěrnická síť O-StB je v průměru na dobré úrovní. Ze stavu 26 důvěrníků je 7 využíváno po problematikách vnitřního zpravodajství a 19 po linii boje proti nepřátelským rozvědkám. Z tohoto stavu bylo 8 D evidováno v roce 1972, 14 v roce 1973 a 4 v roce 1974. Základní prověrky jsou prováděny. Schůzková činnost je dobrá. Ve většině map důvěrníků jsou vedeny vyhovující přehledy o schůzkách s D, ve kterých je uvedeno datum schůzky, k čemu vytěžován, výsledek schůzky a kam případná zpráva založena. Z hlediska dosahované výslednosti možno hodnotit 10 D jako aktivní.
Nepříznivé je rozložení stavu důvěrníků na operativní orgány O-StB. Kpt. BAJER řídí přes 65 % všech důvěrníků O-StB.
Při výběru důvěrníků je třeba také důsledně vycházet z požadavků čl. 30 směrnic A-oper-I-3. Těmto požadavkům neodpovídá např. D č. 11315, býv. továrník, vyloučený pro chování neslučitelné s členstvím v KSČ a jehož poměr k socialistickému zřízení je hodnocen jako alibistický. Jeho charakter se projevuje i v malé aktivitě jako D a minimální výslednosti.

Hlavní výsledky agenturně operativní činnosti O-StB za rok 1973 a v roce 1974

Z roku 1972 bylo převedeno k rozpracování do roku 1972 celkem 13 akcí vedených v operativních svazcích. Jedná se o tyto akce:


-18-

PLAVČÍK, STUDENT, KAKTUS, KAMENÍK, MALÍŘ, LOMAŘ, RICHARD, AKCIONÁŘ, PROFESOR, MIKY, MAMINKA, MECHANIK A ŠMELINÁŘ.

V roce 1973 byly nově zavedeny 3 akce v operativních svazcích:

- Akce STAVAŘ - po problematice K-231 a podezření z trestné činnosti podle § 98 tr. z.
- Akce TURISTA - po linii činnosti býv. organizace Junák a podezření z trestné činnosti podle § 98 tr. z.
- Akce PŘEVOZNÍK - založena na základě podezření organizování ilegálních odchodů čs. občanů do zahraničí - trestná činnost podle § 109/3 tr. z.

V roce 1973 ukončeno rozpracování 9 svazkových akcí:

- PZS KAMENÍK - schůzky pravicově zaměřených osob z úseku kultury - objekt vážně onemocněl a schůzky ustaly.
- PZS MALÍŘ - pokračování činnosti objekta v linii K-231 nepotvrzeno, materiály převedeny do spisu PO.
- PZS LOMAŘ - další činnost v tendencích K-231 nezjištěna: materiály převedeny do spisu PO.
- PZS RICHARD - zjištěno, že objekt se pokusil navázat styk s býv. příslušníkem gestapa na základě jeho hmotných zájmů, další styk nebyl potvrzen.
- PZS PROFESOR - u objekta, aktivního pravicového oportunisty na úseku školství, bytem v CPP VO, příbuzní emigrovali do Anglie, konkrétní nepřátelská činnost nezjištěna. Materiály převedeny do spisu PO.
- PZS MIKI - podezření z nepřátelské činnosti proti ČSSR čs. emigranta, USA st.příslušníka, potvrzeno - provedeno zpravodajské vytěžení a zkoumána možnost využití.
- PZS MAMINKA - navrátilec, odstěhovala se za manželem do Prahy, který se vrátil ze zahraničí později. Svazek zrušen a materiály postoupeny S-StB Praha.
- PZS MECHANIK - navrátilec, nepřátelská činnost nezjištěna - PZS převeden na svazek KTS.
- PZS ŠMELINÁŘ - výjezdář se širokými styky s VC - nepřátelská činnost zjištěna, materiály převedeny do spisu PO.

O-StB Jičín se velmi aktivně podílelo na akci II. S-FMV Praha ÚHOŘ, ve které byl rozpracováván pravicový exponent z Prahy.


-19-

Mimo operativní svazky byly v roce 1973 ukončeny tyto případy:

- Akce PETARDA - v součinnosti s 2. odborem S-StB provedeno profylaktické opatření k býv. funkcionářům Junáka v okrese. Opatření splnila očekávaný výsledek.

- Svědci JEHOVOVI - provedeno preventivní opatření u organizátorky sekty v Hořicích s kladným výsledkem.

- Akce a FAMILIE - předány poznatky a závadové písemnosti do akce 2. odboru S-StB, v níž byli rozpracováváni "principielní lidé".

Poznatky ze signálu FRANCOUZ na francouzského státního příslušníka, žijícího v NSR, byly postoupeny S-StB Brno, zadokumentované poznatky k organizované přípravě emigrace postoupeny II. S-FMV Praha a v signálu KONZUL objasněn důvod styku na ZÚ Francie.

V roce 1973 nasazeny prostředky OT
- v akci ÚHOŘ - TA 111 pro II. S-FMV s kladným výsledkem a
- v akci AKCIONÁŘ - sledování VC z USA, kterým byly zjištěny styky a provedena jejich dokumentace.

Na úseku agentury byly v roce 1973 získáni 3 TS - ZDENĚK, ROBERT a PAVEL, dále 2 PB - JARDA a BOREK.

Z roku 1973 bylo provedeno do roku 1974 celkem 7 svazkových akcí: signální svazky KAKTUS, PLAVČÍK, STUDENT, AKCIONÁŘ, PŘEVOZNÍK, STAVAŘ a TURISTA.

V roce 1974 bylo nově zavedeno 5 svazkových akcí: signální svazky SUPRAPHON, ÚŘEDNICE, ODBORNÍK, PYTLÁK a pátrací svazek DANEŠ.

O-StB v roce 1974 ukončilo rozpracování 2 svazkových akcí:

- Sign. sv. PYTLÁK - zadokumentována trestná činnost obchodního zástupce z NSR dle §§ 124/1 a 148/1 tr. z. a věc předána vyšetřovateli VB Trutnov.

- Sign. sv. PŘEVOZNÍK - svazek vyhodnocen a předán k dalšímu operativnímu využití 4. oddělení 1. odboru S-StB Hradec Kr.

Aktivita rozpracování ostatních 10 svazkových akcí je vyhodnocena v textu zprávy o výsledku komplexní prověrky na O-StB Jičín. Připraveno je ukončit rozpracování akce KAKTUS, akce STUDENT a akce ODBORNÍK bude předána O-StB Liberec.


-20-

V nesvazkových signálech bylo v roce 1974 ukončeno:

- Signál ÚTĚKÁŘ - v součinnosti s orgány OKGB provedena AOK k prověření přípravy sovětského vojáka k emigraci. Příprava k emigraci zadokumentována za využití TA-155. Vojín byl odvelen do SSSR.

- Signál PROKURISTA - VC z NSR, který udržoval styk na býv. důstojníka USA armády a čs. emigranta. Zadokumentována autohavárie VC pod vlivem alkoholu. Na základě zájmu předán materiál sovětským přátelům.

- Signál ŽENICH - VC z NSR - během rozpracování se projevil jako vhodný typ k agenturnímu využití. Po dohodě s oblastním odborem I.S-FMV v Hradci Kr. předány materiály I.S-FMV.

Vypracován návrh na zahájení vyšetřování Jiřího HOREJSKA pro trestný čin podle § 109/2 tr.z. na základě jeho pokusu překročit ilegálně hranice z Jugoslávie do Itálie, přičemž byl zadržen.
V rámci agenturně operativních kombinací byly zorganizovány podstavy TS PAVLA na pracovníka ZÚ ČLR v akci CHOCHOL. TS PETRA pracovníkům ZÚ USA v akci PLATINA a TS JIRKA rovněž pracovníkům ZÚ USA v rámci akce AKCIONÁŘ.
Prostředky OT použity v roce 1974 v těchto případech:
- akce CHOCHOL - 2krát TA 122 a TA 155 s pozitivním výsledkem,
- akce STAVAŘ - použito TA 133 a TA 211,
- akce AKCIONÁŘ - použito TA 111 a TA 211,
- akce PŘEVOZNÍK - použito sledování,
- signál ÚTĚKÁŘ - v součinnosti s OKGB použito TA 155,
- signál ODBYT - býv. funkcionář KSČ - potvrzeny styky úkonem TA 133.

V roce 1974 byli získáni 3 TS - SOKOL, ROVENSKÝ, HYNEK a PB PŘEDSEDA. Dále byli zaevidováni 4 D. Do evidence zařazeno 15 NO a zavedeno 37 spisů PO. Ukončena spolupráce s TS EMIL v důsledku jeho úmrtí.

Otázky řídící činnosti

Náčelník O-StB má velmi dobrý přehled o operativní situaci na okrese a agenturně operativní činnosti jednotlivých orgánů. Řídící činnost uplatňuje v denním styku s operativními or-


-21-

gány, na pravidelných týdenních dokladacích a čtvrtletně organizuje hodnocení dosažených výsledků. Součinnost se ZO KSČ je na dobré úrovni, zúčastňuje se jednání výboru ZO KSČ, kde projednává morálně politický stav, kádrové otázky a výslednost práce.
Důraz klade na efektivní rozpracování akcí, důsledné plnění agenturně operativních opatření, řízení a úkolování agentury. Osobně se podílí na rozpracování všech důležitých akcí, zejména při tvorbě plánů opatření a úkolování agentury.
Koordinuje využívání všech možností agentury O-StB a dbá na zpracování plánů řízení TS. Zúčastňuje se vázacích aktů TS.
Pozorně sleduje všechny získané operativní poznatky, což potvrzují jeho parafy a poznámky na operativních dokumentech. Zabývá se kontrolou operativních svazků, zejména z hlediska plnění plánů opatření.
Zvýšenou pozornost věnuje odborné i politické výchově mladých orgánů, kteří se nejdříve zaučují na všech problematikách StB u zkušených operativních pracovníků a potom teprve jsou jim přidělovány samostatné problematiky. Náčelník O-StB stanoví mladým orgánům zaměření práce a vytýčí úkoly, provádí s nimi rozbory akcí a učí je zpracovávat operativní návrhy.
Součinnost s operativními odbory S-StB Hradec Králové je náčelníkem O-StB hodnocena dobře, zejména při rozpracování akcí, jako např. v akcích CHOCHOL, PLATINA, PYTLÁK, AKCIONÁŘ, ÚŘEDNICE a dalších. Rovněž se 6. odborem S-StB hodnotí spolupráci dobře. O-StB má dobrou vzájemnou součinnost s orgány OKGB. S VKR je dobře hodnocena součinnost v konkrétních akcích, jinak však předávají poměrně málo operativních poznatků O-StB. OPaV v Jičíně plní své úkoly ve směru k operativě StB dobře. Vztahy mezi vedením O-StB a OVB v Jičíně jsou na dobré úrovni. Je snaha, aby orgánové VB předávali více poznatků, zejména k pohybu VC a CD.
K otázce řízení S-StB Hradec Králové ve směru k O-StB nejsou připomínky a dosavadní způsob O-StB vyhovuje.


-22-

Závěry

Z hlediska operativní situace na okrese a kádrového stavu na O-StB Jičín lze aktivitu operativních pracovníků v agenturně operativní činnosti i dosahovanou výslednost v práci hodnotit kladně.
Operativní situace a stav agenturně operativní činnosti jsou hodnoceny náčelníkem O-StB objektivně a ze zjištěných nedostatků vyvozuje správné závěry a přijímá odpovídají opatření.
Za účelem odstranění některých nedostatků zjištěných provedenou komplexní prověrkou stavu agenturně operativní činnosti O-StB Jičín doporučujeme:
- Zvážit přehodnocení dělby práce mezi operativní pracovníky O-StB z hlediska jejich možností, množství rozpracovávaných problematik, akcí a signálů, řízení agenturní a důvěrnické sítě s cílem vytvořit maximálně vhodné podmínky pro zvyšování kvality a efektivnosti agenturně operativní činnosti.
-Za účelem zlepšení orientace a získání objektivních podkladů pro koncepční a plánovací činnost O-StB v jednotlivých StB problematikách provést rozbor stavu operativních situace a bází osob operativního zájmu po problematikách. Na základě těchto rozborů v souladu s stanoveným zaměřením kontrarozvědné práce orgánů StB zpracovávat reálné roční plány opatření a zakládat je do objektových svazků. Pravidelným vyhodnocováním plánovaných opatření zabezpečit soustavné sledování vývoje operativní situace v daných problematikách a současně kontrolu dosahované výslednosti práce.
- V průběhu agenturně operativního rozpracování akcí a signálů důsledně řídit zaměření práce na podstatu předpokládané činnosti objektů a zvýšit úsilí při zajišťování potřebné dokumentace jejich nepřátelské činnosti s cílem zkracovat dobu rozpracování.
- Dbát, aby v osobních spisech PO byly zpracovávány plány opatření, směřující k dosažení cíle prověrky činnosti zájmové osoby.


-23-

- Zvážit přidělení spisových map evidovaných nepřátelských osob operativním pracovníkům O-StB podle zpracovávaných problematik, případně na základě možností agentury a důvěrníků, které řídí. Současně zajistit vypracování plánů opatření z hlediska potřeby operativní kontroly evidovaných NO.
- Pokračovat v nastoupené tendenci ofenzivního využívání agenturní sítě v rozpracovávaných akcích na základě promyšlených agenturně operativních kombinací, legend a organizování podstav TS.
- V souvislosti s poměrně vysokým věkovým průměrem agentury O-StB a na základě zhodnocení stavu bází osob operativního zájmu na okrese zaměřit se podle objektivní potřeby na doplňování agenturní sítě věkově mladšími TS.
- Zvýšit úsilí při zavádění agentury O-StB do schůzkových bytů za účelem vytvoření vhodných podmínek pro zkvalitňování výchovy, vytěžování a úkolování TS.
- K potřebám pokrytí jednotlivých problematik StB se zaměřit na získávání kvalitních důvěrníků, cílevědomě je řídit a využívat ve smyslu zásad směrnic A-oper-I-3.

Vypracovali:

mjr. Otto HAVLÍK

mjr. Josef RYCHTECKÝ


Oddělení Státní bezpečnosti Jičín
Dne 7. března 1975

Přísně tajné!

Vyjádření

k obsahu zprávy o komplexní prověrce na O - Stb Jičín

S obsahem zprávy v celém rozsahu souhlasím a nemám podstatných připomínek.
K zatížení kpt. Bajera, pokud jde o počet svazků TS a zejména počtu důvěrníků, toto vyplývá v přidělené problematice po linii VC ( "D" v pevných objektech) nebo ochraně vojenských objektů. Počet svazkovaných signálů se u něho již v současné době snížil o 3 signální svazky které byly ukončeny, nebo předány na jiná O-Stb.
K navrhovaným závěrům, zejména přehodnocení dělby práce, je rovněž perspektivně připravováno, ale až po ukončení SOŠ MV ppor. Piroutka a zapracování nstržm. Fialy a Macka.

Náčelník odd. Stb :

mjr. Lev Rudolf


ARCHÍV MINISTERSTVA VNÚTRA SSR

B 5
4/II

Inv. jedn.: 26


FOND: OS ZNB - Oddelenie ŠtB JIČÍN

Sign.: Ročný vykonávací plán práce O ŠtB na rok 1976:
- pokyny
- plán na rok 1976 po linii I., II. a III.odboru S ŠtB
- výhľadový plán práce na rok 1976 po linii II.odboru S ŠtB
- vyhodnotenie pracovných výsledkov O ŠtB za I.polrok 1976 po linii I., II. a III.odboru S ŠtB
- vyhodnotenie ročného vykonávacieho plánu práce O ŠtB za rok 1976 po linii I., II. a III.odboru S ŠtB

1975 - 1976

Listov: 93

Nevyberajte spisy z obalu!
Neporušujte poradie spisov!
Nepíšte na spisy!

T ZNV SSR č. [2684]-3


PŘIJATÁ ZPRÁVA č.120
dne 18.11.75 přijala Paličková

KS SNB-Státní Správa bezpeč.
oddělení JIČÍN
Došlo 18. XI. 1975
Čj. SB-00252/01-75
Přílohy

Přísně tajné ! Pilné !
čj.OS-001154/2-01/75

Oddělení Stb ve VčK

Ve dnech 13. - 14.11.1975 byla uskutečněna celostátní porada náčelníků 2. odboru, na které bylo uloženo vypracovat a předložit do 1.12.1975 ke schválení výhledový plán práce na rok 1976. Po linii vnitřního nepřítele a ideologické diverze zústává zaměření v podstatě stejné jako v roce 1975. Velký důraz je kladen na rozpracování problematik v tomto pořadí: pravicový oportunismus, kultura /O-Stb Pardubice/, mládež /hlavně VS (s hak) a středoškolské/, církev a antisocialistické síly.
V roce 1976 v boji proti vnitřnímu nepříteli a ideologické diverzi je nutno se orientovat ke splnění těchto hlavních úkolů:
1- Zabezpečit na základě plánovaných aktivních opatření v rozpracovávaných problematikách, aby nedošlo k narušení příprav 15. sjezdu KSČ a voleb do zastupitelských orgánů. Nepřipustit a v zárodku mařit jakékoliv snahy pravicově oportunistických a antisocialistických sil a organizování protisocialistických akcí.
2- Zabraňovat integračním snahám pravicově oportunistických a antisocialistických sil, paralizovat jejich nepřátelskou činnost a znemožňovat jejich spojení do zahraničí.
3- Zajistit kontrarozvědnou ochranu mladé generace, zejména vysokoškolských a středoškolských studentů před vlivy nepřátelských ideologií.

K zabezpečení těchto úkolů používat jako hlavní metodu kontrarozvědné práce preventivně výchovné a profylakticko rozkladné opatření.
Ukládám vám, abyste do 21.11.1975 na 2. odbor nahlásili:
1/ Které akce navrhujete zařadit do plánu práce na rok 1976.


K tomu uveďte druh a číslo svazku, na koho je svazek založen, pro jakou trestnou činnost, stručný obsah poznatku a návrh opatření.
2/ Počet verbovek do jednotlivých problematik s uvedením termínu zaverbování
3/ Číselně, kolik TS bude prověřeno a kolik po provedené prověrce uvedeno do KPB

Náčelník správy Stb

pplk. Krejčík Vlad.


Oddělení Státní bezpečnosti Jičín
SB-00252/01-75
Dne 19. listopadu 1975


Přísně tajné
Výtisk č.2

Správa Státní bezpečnosti
2.odbor
Hradec Králové

Výhledový plán na rok 1976 - návrh
Počet listů : 2
Přílohy : 0

Na základě přípisu čj.OS-001154/2-01-75 zasílám přehled akcí a opatření ke zvýšení počtu agentury a její prověrky, které navrhuji zařadit do plánu na rok 1976.

1) "STAVAŘ" OS č.9398- PAVLOVEC Radko XXXX.1931, bytem Nová Paka XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Rozpracování vedeno podle § 98 tr.z.

Objektem rozpracování jsou osoby, které byly v r.1968 činné v K-231. Bylo zjištěno, že mezi sebou rozšiřují závadovou literaturu, která je vydávána emigrací v zahraničí.
Literaturu získávají prostřednictvím Lumíra SALIVARA z Prahy, který je ve styku se spisovatelem-emigrantem Jos.ŠKVORECKÝM
SALIVAR je rozpracováván X.S FMV v akci "FORMAN".
Způsob zakončení rozpracování akce je závislý na rozpracování a způsobu zakončení akce "FORMAN".

"TURISTA" sig.sv.č.10882 - LEJDAR Zdeněk XXXX.1943 bytem Nová Paka, XXXXXXXXX
Rozpracování je vedeno podle § 98 tr.z.

V akci jsou rozpracovávány osoby z řad býv.JUNÁKů, kteří jsou činní v turistickém oddíle v Nové Pace a pod hlavičkou tohoto oddílu vyvíjejí junáckou činnost. Byly zjištěny poznatky, že členové oddílu získávají pokyny ke své činnosti z ústředí z Prahy, že mají styky s osobami i na jiných místech v ČSR. Poznatky nebyly dosud ověřeny.
V r.1976 bude rozpracování ukončeno profylakt.opatřením.
-2-

"EVANGELÍK" sig.sv.č.12637 - HEJL Miroslav XXXX.1927, farář evangelické církve v Jičíně, bytem Jičín, XXXXXXXXXXXXXXXXX.
Rozpracování je vedeno podle § 98 tr.z.
K osobě objekta bylo zjištěno, že udržuje styky do NSR a Švýcarska s představiteli tamních evangelických církví. Byly zjištěny i osobní kontakty s těmito osobami. V písemném styku s nimi používá různých zkratek a textu, který nedává žádný smysl. Objektovi je zasílán časopis "Hovory s pisateli" který je vydáván čs.emigrantem Přemyslem PITTERMANEM ve Švýcarsku. Jeho obsah je protisocialistický. V r.1975 objekt obdržel ze Švýcarska peníze na nový automobil.
V případě, že bude zadokumentována tr.činnost objekta, bude provedena realizace. V opačném případě bude provedena profylakce a podán návrh na odejmutí státního souhlasu.

"INVALIDA" signál-PO č.14274 - Ph.Dr. VALUŠ Josef XXX.1918 psycholog Ústavu soc.péče v Hořicích, bytem Hradec Králové, XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Rozpracování podle § 98 tr.z.
Objekt jako pravicový oportunista udržuje styky s osobami pravicově zaměřenými. Jedná se o styky jak v teritoriu okresu, tak i mimo něj. Objekt setrvává na pravicových pozicích. V okruhu svých známých negativně hodnotí politický vývoj v ČSSR.
Rozpracování bude ukončeno profylakticko rozkladným opatřením.

2) Verbovky
1 TS do problematiky školství do 15.11.1976
1 TS do -"- antisoc.síly do 30.9.1976

3) Prověrky u 4 TS
Racek, Jirka, Rovenský
Pražák
Zavedení do PB - 2 TS

Náčelník odd.Stb :

pplk. Lev Rudolf

Vyhotoveno 2 x

Výtisk č.1 adresát
Výtisk č.2 domoKS SNB - Správa Státní bezpečnosti
HRADEC KRÁLOVÉ
Čj. SB-00108/01-75

O - Stb
Jičín

Přísně tajné
Výtisk čís.: 3
Počet listů: 2
Přílohy: 3/6

KB SNB - Správa státní bezpeč.
odd. JIČÍN
Došlo 1.12.1975
Čj. SB - 00268/01-75
Přílohy 3/6


Vážený soudruhu

ve smyslu společného rozkazu ministra vnitra č.1/1975 a rozkazu 1. náměstka MV ČSSR č. 1/74 zpracujte roční prováděcí plán O-Stb do 10. prosince 1975.

V příloze zasílám přehled hlavních úkolů daných jednotlivými centrálními součástmi. Úplně jste byli seznámeni s pokyny k rozpracování základního zaměření pro tvorbu ročních prováděcích plánů pro linii centrálních zpráv náčelníky operativních odborů 1. prosince t. r.

V procesu tvorby prováděcích plánů je třeba konzultovat aplikace těchto základních zaměření s jednotlivými operativními odbory S-StB, kde je úplné znění dokumentů k dispozici.

Struktura plánu je v souladu s R [X] MV ČSSR č. 1/74 závazná (viz zpracování ročního prováděcího plánu na rok 1975).

Roční prováděcí plán práce Vašeho O-StB bude vedením S-StB konzultován a případně schválen dne

Zástupce náčelníka S-StB:
pplk. KROULÍK JosefKS SNB - Správa Státní bezpečnosti
HRADEC KRÁLOVÉ
Příloha č. 1 k čj. SB-00108/01-75

Přísně tajné
Výtisk čís.: 3
Počet listů: 2

Po linii II. správy FMV:

Hlavní zaměření vést proti výzvědné a ideodiverzní činnosti rozvědek USA, NSR a ZÚ ČLR. Tam, kde je podchyceno více styků na ZÚ Velké Británie a Francie, organizovat přiměřenou kontrarozvědnou činnost i proti rozvědkám těchto států.

K nejdůležitější bázi rozvědek patří zejména styky čs., občanů se ZÚ KS, západní žurnalisté, vybraní čs. občané vyjíždějící do KS, zejména do NSR, Rakouska a Západního Berlína, dále cizinci z KS trvale a nebo dlouhodobě působící na našem území, navrátilci, stážisté a stipendisté, kteří dlouhodob-ě působili v KS, z vízových cizinců zvláště vystěhovalci, kteří často přijíždějí do ČSSR, žurnalisté a pracovníci dalších sdělovacích prostředků a diplomaté KS akreditovaní v sousedních kapitalistických státech.

Ze stykové báze ZÚ hlavních kapitalistických států, včetně stipendistů a stážistů věnovat prvořadou pozornost osobám z oblasti kultury, vědy a výzkumu, pracovníkům státních úřadů a institucí.

Ke zvýšení účinnosti kontrarozvědných opatření na ochranu určených vojenských objektů, zdokonalovat hlásný systém, v součinnosti s VKR a KGB zajistit dokonalý přehled o cestách a pohybu VLP, diplomatů KZÚ a vytypovaných VC kolem prostorů a objektů. Přijímat opatření k znemožňování vizuální špionáže.


-2-
Dosud přetrvávající nedostatky:

- vyhledávací činnost je zaměřena příliš do široka, nevychází z důsledných rozborů hlavních bází a nemá potřebný efekt :

- rozpracování svazků opodstatněně založených je prováděno zdlouhavě, bez použití promyšlených kombinací :

- značná část i kvalifikované agentury není cílevědomě a ofenzivně řízena a nedostatky jsou i v rozmístění agenturní sítě:


KS SNB - Správa Státní bezpečnosti
HRADEC KRÁLOVÉ
Příloha č. 2 k čj. SB-00108/01-75

Přísně tajné
Výtisk čís.: 3
Počet listů: 2

Po linii kontrarozvědné ochrany čs. ekonomiky:

Hlavní úkoly: - boj proti nepřátelské činnosti pravicových a antisocialistických sil v určených objektech:
- proti činnosti imperialistických rozvědek a monopolů:
- kontrarozvědná zabezpečení socialistické integrace:
- ochrana předvýrobní sféry:
- zvýšení ochrany utajovaných skutečností

S předním zaměřením kontrarozvědné činnosti na otázky preven- a na prohloubení součinnosti a spolupráce se spřátelenými kontrarozvědkami socialistických zemí.

Mimořádnou pozornost věnovat kontrarozvědné ochraně chemického průmyslu, rozhodujícím investičním stavbám, projekční připravenosti, boji proti mimořádným událostem, ochraně zahraničního obchodu, dopravě a otázkám šetření obilím.

Úsilí všech služebních, stranických funkcionářů a pracovníků po linii XI. zprávy FMV musí stále více směřovat k tomu, aby při řešení negativních jevů v naší ekonomice se přecházelo od následného řešení k preventivní a ofenzivní práci. Je nutné se zaměřit na vyšší kvalitu ve všech základních směrech naší kontrarozvědné činnosti, zejména k preventivně výchovnému působení. Ke všem úkolům přistu-


-2-
povat s uplatňováním stranické metody kritické analýzy.


KS SNB - Správa Státní bezpečnosti
HRADEC KRÁLOVÉ

Příloha č. 3 k čj. SB-00108/01-75

Přísně tajné
Výtisk čís.: 3
Počet listů: 2

Na úseku kontrarozvědného boje proti vnitřnímu nepříteli a ideologické diverzi:

Hlavní úkoly:

1. Zabezpečit, aby nedošlo k narušení příprav a konání XV. sjezdu KSČ a voleb do zastupitelských orgánů. Nepřipustit a v zárodku mařit jakékoliv snahy pravicově oportunistických a antisocialistických sil o organizování protisocialistických akcí.

2. Zabraňovat a zamezovat vliv nepřátelských ideologií, zejména trockismu, zionismu, nacionalismu, maoismu a vlivu Vatikánu. Odhalovat spojení pravicových a antisocialistických sil na představitele ideodiverzních a emigrantských center v KS.

3. Zabraňovat integračním snahám pravicově oportunistických a antisocialistických sil, paralyzovat jejich nepřátelskou činnost a znemožňovat jejich spojení do zahraničí.

4. Zajistit aktivní kontrarozvědnou ochranu mladé generace, zejména vysokoškolských studentů před vlivy nepřátelských ideologií.

5. Napomáhat ofenzivně vedenou kontrarozvědnou činností k uskutečňování závěrů [X.SS] a současně čelit snahám nepřátelských sil o zneužívání těchto závěrů proti


-2-
ČSSR a zemím socialistického tábora.

6. Agenturní síť řídit tak, aby nejen přinášela požadované informace ze zájmového prostředí, ale aby sama pod promyšleným vedením operativního pracovníka žádoucím směrem ovlivňovala vytypované osoby, případně prostředí.

Jako hlavní metodu kontrarozvědné práce používat preventivně výchovná a profylakticko-rozkladná opatření s cílem zabraňovat a předcházet nepřátelské činnosti, nebo takovouto činnost přerušovat a vymaňovat z nepřátelského prostředí osoby nám třídně blízké a věkově mladé.


Oddělení Státní bezpečnosti Jičín
Č.j.SB-00268/01-75
Dne 4. prosince 1975


Přísně tajné
Výtisk č. 1
Počet listů: 19

Schvaluji :
[xxxxxxx] [12.XII.75]

Prováděcí plán

činnosti O - Stb Jičín na rok 1976

Plán práce O-Stb Jičín na rok 1976, vychází ze základního zaměření pro tvorbu ročních prováděcích plánů daných po linii centrálních správ s aplikací na politickou a státobezpečnostní situaci v teritoriu.
Prováděcí plán je rozdělen po linii I., II., III.odboru Správy Stb.

I. odbor

I. Hlavní úkoly

1) Zajistit, aby hlavní zaměření kontrarozvědky bylo vedeno proti nepřátelské výzvědné a ideologické činnosti rozvědek USA, NSR a ZÚ ČLR.


-2-
2) Zajistit výběr a přípravu vhodné agentury pro podstávku na kádr.rozvědčíky a pracovníky k ZÚ KS a ZÚ ČLR.

3) Přistoupit k efektivnějšímu využívání agentury, zejména při vytváření podmínek k rozšiřování zpravodajských možností spolupracovníků. Provádět promyšlené podstavy do akcí a signálů.

4) Zajišťovat i nadále, aby styková báze kapitalistických ZÚ a ZÚ ČLR byla jednou z hlavních základen v organizaci vyhledávání nepřátelské činnosti rozvědek protivníků.

5) Zkvalitnit kontrarozvědná opatření při organizování zprav. ochrany objektů sovětské armády a objektu ČSLA, zejména proti činnosti cizích diplomatů a vízových cizinců.

6) Přistoupit k ofenzivnímu pojetí vyhledávací činnosti v bázi vízových cizinců vytvářením podmínek k operativním pohovorům. Zejména se zaměřit na osoby :
- Vystěhované z ČSSR
- Zpravodajsky zajímavým cizincům (časté příjezdy)
- Kategorizovaným VC

7) Vyhledávací činnost v bázi VC vést z pohledu mezinárodních a vnitropolitických událostí v r.1976 ( XXV. Sjezd KSSS, XI. Sjezd KSČ, Konference komunistických a dělnických stran v Berlíně, volby do zast.sborů).
Zabezpečit, aby z jejich strany nedošlo k narušení těchto událostí, nebo rozšiřování nepřátelských ideologií.

Zodpovídá náčelník O-Stb
pplk. Lev Rudolf

II. Úkoly v oblasti výkonu konkretní činnosti

Styková základna KZÚ a ZÚ ČLR

1) Pokračovat v doplňování a upřesňování stykové báze KZÚ a ZÚ ČLR.


-3-
Z báze USA z celkového počtu 51 osob vzít do aktivní prověrky především tyto :

JERIE Vladimír - učitel v drogistické škole v Hořicích, vyloučen z KSČ
SAMLER Vlastimil - konstrukter - veden v PO
ŠIMKOVÁ Helena - vedena v PO - její 2 bratři pracují v provozech důležitých pro obranu státu
VOSÁHLO Jan - veden v PO - byla profylakce - pokračuje v navazování písemných styků na krycí adresu HA

Z báze styků na ZÚ ČLR :
MORAVEC Michal - student 6.ročníku AVU v Praze - v r.1975 výjezdář do Belgie tématický zájezd

Zodpovídá - kpt. Šeps
termín - plnit průběžně

2) Nadále využívat stávající prověřené agentury, které má možnosti k přímému styku na KZÚ nebo ZÚ ČLR.

"PAVEL" č.sv. 9548 - veden v akci CHOCHOL - II.S FMV 4.odb ZÚ ČLR - plnit úkoly dle požadavku

"PETR" č.sv. 10055 - veden v akci PLATINA na KR ZÚ USA II.S FMV 1.odb.
Plnit úkoly dle požadavku
"JIRKA " č.sv. 9764 - styk na ZÚ USA úsek kultury, signál SPEKTRUM.
Dle schváleného AOK vytvořit možnosti styku na kulturního atache

Podmínky pro podstavu na ZÚ vytvářet a po schválení AOK provést u TS :

"TOMÁŠ" č.sv.10052 - na ZÚ Rakouska, ZÚ USA (prostřednictvím trvalovců z USA, žijících v ČSSR)

"BREJCHA" č.sv.9792 - na ZÚ USA, případně ZÚ Anglie- ekonom obchodní styky

"MUSIL" č.sv.10056 - na ZÚ Rakouska-služ. i soukromý výjezdář do NSR a Rakouska

Zodpovídají-ŘO kpt.Bajer, Šeps
Jirásko
termín - plnit průběžně


-4-
3) Aktivně prověřovat vytypované zajímavé výjezdáře, stážisty a stipendisty, kteří by svým postavením mohli být zajímaví pro rozvědku. S vytypovanými výjezdáři provádět před výjezdem a po návratu pohovory s cílem připravit je na možnost, že budou vystaveni ideologickému působení.
Jako operativně zajímavé přednostně prověřit :

JAKL Jaroslav XXXX.1925, vedoucí vzorkovny TIBA, odpovídá kriteriu SIGNÁLU I. - služební výjezdy do KS od r.1960

MUDr. VRAŠTILOVÁ Pěva XXXX.1950- radiolog.klinika Hr.Králové-od r.1969 každý rok bezdevíz.výjezdy do Francie, Švédska, Finska

MUDr. ERBAN Josef XXXXX.1943, stážista-v r.1967- 68 Francie

BENEŠOVÁ Hana XXXX.1951- učitelka-stipendistka-v r.1973 ve Francii - otec výjezdáře před r.1968

Zodpovídá - kpt.Šeps
termín - průběžný

4) Z rozboru osob, které se vystěhovaly z ČSSR do KS zejména NSR vytypovat ty, které by mohly představovat zájem rozvědky a jezdí do ČSSR.
Rozpracování vést především k osobám :

FINZE Roland - vystěhován do NSR, přijíždí pravidelně k rodičům manželky, kteří bydlí v PP VO ČSLA. Švagr délesloužící ČSLA v Jičíně.
PO č.13126-vedeno po 1.odb.3.odd.

LUKESCH Adolf - vystěhován do NSR-byl vytěžován v uprchlickém táboře v Norimberku. Jezdí ke svým příbuzným.
PO č.13135 veden po 1.odb.3.odd.

KÖNIG Blanka - provdáním získala rakouskou st.přísl. Jeví se oper.zajímavá, je ve styku s osobou, která má kontakt na nositele ST v ČSLA.
PO č.13132-vedena po 1.odb.3.odd.

Zodpovídá - kpt. Bajer
termín - průběžně

5) Z kategorizovaných, nebo zpravodajsky zajímavých VC a jejich styků z řad čsl.občanů vyčlenit ty, na které bude prováděno vyhledávání .


-5-
Především zahrnout osoby :

RÖHRICHT Reinhard XXX.1933 z NSR - Operativně zjištěno, že byl při výjezdu do ČSSR požádán orgány NS o sledování přesunů vojsk SSSR. Má kontakt na naší emigraci v NSR.
Schválen návrh na typovací pohovor.
PO č.14764 "RAJNER" po 1.odb.4.odd.

WÜRTH Marcel XXXX.1924 celní úředník Hlavního celního úřadu Schweinfurt-Bavorsko. Pochází z ČSR je ve styku s orgány USA-CIA a bezpeč.org. NSR v boji proti narkotikám.
Styk na JUDr.HENDRYCHA Jiřího z Nové Paky
PO č.13149 "CELNÍK" po 1.odb.3.odd.

Zodpovídá - kpt.Bajer
Plnění - průběžně

6) V součinnosti s orgány KGB a VKR organizovat a provádět kontrarozvědnou ochranu sovětských vojsk na teritoriu okresu Jičín a ochranu objektu ČSLA. Zdokonalovat hlásný systém a zajistit přehled o pohybu VLP, diplomatů KZÚ a vytypovaných VC kolem objektů.
Přijímat opatření ke znemožňování vizuelní špionáže.
Z PP VO SSSR vzít do aktivního prověření osoby :

PŘIKRYL Josef - výjezdář do KS- v r.1968-69 pravicově zaměřen
SVĚRÁK Josef - výjezdář do KS-sourozenci v zahraničí - pro pravicové postoje zrušeno členství v KSČ
ČURDA Milan - pracovník kulturního střediska, fotograf-rozsáhlé styky s důst.sov.armády

Zodpovídá - kpt. Bajer
termín - do 30.10.1976

7) Zajišťovat i nadále aktivní prověrku navrátilců po r.1968.
Zvýšenou vyhledávací činnost zaměřit na signál

"PLAVČÍK" - v sig.sv.9545 je veden
ŠŤASTNÝ Ladislav XXXX.1944 navrátilec, pro podezření z tr.č.§ 112.
Po návratu přiznal vytěžování v NSR k voj.problematice. Cestoval do NDR a Mongolska.

Zodpovídá - ppor.Macek Lad.
termín - do 30.10.1976


-6-
Nejdůležitější akce a signály

"AKCIONÁŘ" sig.sv.č.9882, ve kterém je veden
VIŠŇAR Ladislav XXXX.1928, rozpracováván pro podezření podle § 105 tr.z.
Objekt je ve styku s emigrantem Stan.JANCIKEM, funkc.emigr. org. v USA, činným proti ČSSR.
Rozpracováno ve spolupráci s I.S FMV 52.odb.
Cílem je objasnění činnosti VIŠŇARA ve vztahu k JANCIKOVI.
Vedeno po linii 1.odb.1.odd.

Zodpovídá - mjr.Jirásko Lad.
termín - plnit průběžně

"TRUHLÁŘ" sig.sv.č.14771 ve kterém je veden
CONCHARD Stanislav franc.st.přísl., rozpracováván pro podezření z pomoci § 109 t.z
Má dosud neobjasněnou vazbu do o. Jičín. Je ve styku s osobou, která chtěla illeg.odejít do zahraničí. Navázal styky s osobami se vztahem k voj.objektům.
V r.1975 navštívil ČSSR jako turista 4x.
Cílem je objasnění jeho zájmu a dokumentace tr. činnosti.
Vedeno po linii 1.odb.4.odd.

Zodpovídá - kpt.Bajer Vl.
termín - do 30.8.1976

"VÍTĚZ" sig.sv.č. 12184 ve kterém je veden
ing.SOBOLEV Konstantin býv.bělogvardějec pro podezření z tr.č.§ 99 tr.z.
Udržuje styky na sov.důstojníky. Má snahu na ně ideologicky působit. Projevil zájem o VO. Má styky do KS na ruské emigranty.
Vedeno po linii 1.odb.3.odd.

Zodpovídá - kpt. Bajer Vl.
termín - do 30.10.1976

"REHABILITANT" v PO č.12402 je veden franc.st.přísl.. Má styky na naší emigraci v KS. Při oper.styku, který s ním byl již několikrát sdělil, že byl vytěžován franc.zprav.službou k jeho stykům a výjezdům do ČSSR. Další styk je dohodnut v měsíci březnu r.1976. Cílem je oper.využití.
Vedeno ve spolupráci s 1.odb.4.odd.mjr.Vávrou

Zodpovídá - pplk.Lev
termín - průběžně


-7-

"SUPRAPHON" v sign. sv.č.13125 je veden
BRIKCIUS Ferdinand pro podezření z tr.činnosti pro § 124 tr.z.
Je ve styku s VC obchodníky z NSR.
Vedeno po linii 1.odb.2.odd.
Zodpovídá - kpt. Šeps Boh.
termín - do 30.11.1976

Jiné akce :

"PLATINA" v rozprac. II.S FMV 1.odb. je veden KR, ekon.taj ZÚ USA FARRAND. Dle AOK došlo k podstávce TS "PETRA" a celkem dobrým osobním kontaktům. O-Stb bude plnit úkoly dle daných požadavků II. S FMV.

"CHOCHOL" v rozprac. II.S FMV 4.odb. jsou vedeni pracovníci ZÚ ČLR tisk. agentury "Nová Čína". Dle AOK došlo k podstávce TS "PAVLA", který s nimi udržuje úzký osobní styk.
O-Stb Jičín bude plnit úkoly dle požadavku II.S FMV.

Úkoly na úseku rozšiřování a zkvalitňování sítě TS a "D"

1 TS - problematika VC (pevné objekty)
Zodpovídá - kpt.Bajer Vl.
termín - do 30.7.1976
1 TS - styková báze KZÚ
Zodpovídá - kpt.Šeps B.
termín - do 30.11.1076
2 "D" - pevné objekty VC
2 "D" - k obsazení osob stykové báze USA
2 "D" - po linii ochrany VO

Prověrka TS
TS "VILÉM" č.sv.7574 - komplexní prověrka
TS "PETR" č.sv.10055 - prověrka
Zodpovídá - kpt. Šeps B.
termín - do 20.10.1970
TS "MAREK" č.sv.7171 - prověrka
Zodpovídá - kpt.Bajer Vl.
termín - do 30.6.1976
TS "DAVID" č.sv.12913 - prověrka
Zodpovídá - kpt.Bajer Vl.
termín - do 30.10.1976


-8-

II. odbor

I. Hlavní úkoly

1) Zabezpečit, aby nedošlo k narušení příprav a konání XV.sjezdu KSČ a voleb do zastup.orgánů. V zároku [správně: zárodku] mařit jakékoliv snahy pravicově oportunistických a antisoc.sil o organizování protisocialistických akcí.

2) Zabraňovat a omezovat vliv nepřátelských ideologií, zejména sionismu, maoismu, nacionalismu a vlivu Vatikánu. Odhalovat spojení pravicových a antisoc.sil na představitele ideodiverzních a emigrantských center v KS. Paralyzovat jejich nepřátelskou činnost, snahu o vzájemnou integraci a znemožňovat jejich spojení do zahraničí. (akce STAVAŘ s návazností na akci FORMAN na X.S FMV)

3) Zajistit aktivní kontrarozvědnou ochranu mládeže, především středoškolské a učňovské, soustředěné v internátech. Ochraňovat je před vlivy nepřátelských ideologií.

4) Napomáhat kontrarozvědnou činností k uskutečňování závěrů Helsinské konference a současně čelit snahám nepřátel o zneužívání těchto závěrů proti ČSSR a zemím socialistického tábora.

5) Zajistit, aby hlavní metodou kontrarozvědné práce se stala preventivně výchovná a profylakticko-rozkladná opatření s cílem předcházení nepřátelské činnosti a z nepřátelské činnosti vymaňovat osoby třídně blízké a věkově mladé.

6) Účelně rozšiřovat a zkvalitňovat agenturní síť, zajistit, její promyšlené vedení do zájmového prostředí s cílem ovlivňování vytypovaných osob a získávání požadovaných informací.

Zodpovídá - náčelník O-Stb


-9-

II. Úkoly v oblasti výkonu konkretní činnosti

Na úseku pravicově oport.sil

1) Zkvalitňovat trvalou agenturní kontrolu exponentů pravice. Nepřipustit jejich seskupení a zabraňovat jejich aktivní činnosti.
Zajistit kontrolu především u těchto osob :

Ze II. kateg. NO

ŠTĚPÁN Miroslav XXXXX.1922 býv.ved.taj. KV KSČ Hradec Králové-zařazen do akce "KÁČA".
Uskutečňovat nepravidelný styk s cílem prověření, zda nebyl na něho styk dalšími exponenty. PO č. 11464

Ze III. kateg. NO

SMOLÍK Zdeněk XXXX.1923, býv.taj. OV KSČ v Kolíně, kooptovaný člen ÚV KSČ v r.1968. Veden v PC č.11464

KOZÁR Rudolf XXXX.1935 býv.člen OV KSČ, bývalý učitel, nyní dělník, nepřátelsky aktivní, veden v PO č.11455

VAVŘINA Josef XXX.1918, člen soc.strany, v r.1968-69 psychicky terorizoval členy KSČ-otevřeně nepřátelsky vystupoval. Veden v PO č.13146

PhDr.
VALUŠ Josef XXX.1918 býv.řed. Pedagog.fakulty v Hradci Králové, vyloučený z KSČ, nyní psycholog Invalidovny v Hořicích - aktivní styk s pravicovými osobami. Veden v PO č.14274 - signál "INVALIDA"

2) Prohloubit agenturně operativní kontrolu z řad býv.přísl. ozbrojených složek. Ve spolupráci s VKR znemožňovat jejich kontakty na aktivně sloužící přísl.ČSLA a MV.
K aktivní prověrce zařadit osoby :

SLANINA Jaromír XXXX.1931 býv.pplk.ČSLA, veden v PO č.14275 signál ZÁVORÁŘ

DROZEN Jaroslav XXXX.1934 veden v NO, býv.kpt.ČSLA, velmi aktivní funkc.JUNÁKA, nepřátelsky zaměřen proti soc.zřízení


-10-

3) Na úseku ochrany mládeže

Při kontrarozvědné ochraně mládeže spolupracovat se stran. a společ.organizacemi a čelit negativnímu vlivu, zejména působení Junáků, náboženské ideologii, nacionalismu, antisocialismu, antisovětismu a maoismu. Paralyzovat nekritický obdiv k západnímu způsobu života.

K tomu provést :

a- Vycházet z dosavadní analýzy negativní činnosti mládeže a ovlivňování mládeže v teritoriu. Zaměřit se na SEŠ v Jičíně, Stř.prům.školu kamenosochařskou v Hořicích a učňovský internát v Hořicích. Vybudovat informační základnu

b- Spolupracovat s orgány VB při omezování srazů (potlachů) volné mládeže a zabraňovat zpolitizování krim.živlů z řad mládeže a jejich zneužívání k protistátní činnosti.
Pozornost zaměřit především do oblasti Prachovských skal

Zodpovídá - ppor. Fiala
termín - plnit průběžně

c- Věnovat pozornost tělovýchovným a turistickým organizacím, zda jich není zneužíváno k působení protisocialistické nebo junácké ideologie na mládež.
Zajistit aktivní rozpracování signálu "TURISTA"
Věnovat operativní kontrolu především těmto osobám:
LANKAŠ Jiří XXX.1929 bytem Lučany o.Jablonec, býv.funkc. Junáka-zakoupil chatu v N.Pace-soustřeďují se zde Junáci i z okresů Jablonec a Liberec

MENCL Bohuslav XXX. 1913 učitel ZDŠ, býv.funkc. Junáka působí negativně na mládež v ideologii Junáka.
Zodpovídá - mjr. Jirásko L.
termín - plnit průběžně

4) Úsek kultura - zdravotnictví

Věnovat i nadále operativní kontrolu
a - Pravicově zaměřeným osobám soustředěným ve "Šrámkově


-11-

Sobotce" a SPŠ kamenosochařské v Hořicích a jejich vztahu do oblasti kulturní fronty v Praze

Zodpovídá - ppor. Fiala M.
termín - plnit průběžně

b- Na úseku zdravotnictví vycházet z provedeného zmapování pravicově zaměřených osob a přistupovat k agenturně oper. obsazování těch, které byly dříve nejaktivnější.
Zodpovídá - ppor.Piroutek R.
termín - průběžný

5) Antisocialistické síly

V problematice NO zůstává i nadále základní směrnicí RMV č.44/70 o evidování a rozpracování NO.
Z toho hlediska půjde především o tyto úkoly:

- Nepřipustit jejich integraci-omezování jejich možností k ideologickému působení a neutralizování jejich činnosti

- Zesílit operativní kontrolu funkcionářů býv.kontrarevolučních organizací

- Provádět aktivní rozpracování akce "STAVAŘ"

Maximální pozornost věnovat rozpracovávaným NO ve

II. kategorii

PAVLOVEC Radko XXXX.1931 býv.ved. funkc. K-231, veden ve svazku " STAVAŘ "
LEJDAR Zdeněk XXXX.1943 - veden ve svazku "TURISTA" pro junáckou činnost
VIŠŇAR Ladislav XXXX.1928 - veden ve svazku "AKCIONÁŘ "
ČÍLA Vratislav XXXX.1929 býv.aktivní člen K-231, bývalý potrestaný, veden v PO č.9397

Zodpovídá - mjr.Jirásko L.

Ve III.kateg.NO zaměřit oper. kontrolu na

MAREŠ Jaroslav XXXX.1913, místopředseda přípr.výboru K-231, aktivní nár.soc., veden v PO č. 11457


-12-
MATERNA Jiří XXXX.1932 bývalý potrestaný, veden v akci "STAVAŘ"

HAMPL Otta XXXX.1923 aktivní funkc. KANu v Hořicích

ŠÍMA Josef XXXX.1940 aktivní funkc. KANu v Hořicích

Zodpovídá - mjr. Jirásko L.

JAHODA Ladislav XXXXX.1920 býv.potrestaný, aktivní člen K23

NOVÁK Antonín XXXXX.1913 býv.profesor-člen K-231

Zodpovídá - ppor.Piroutek R.

Ze IV.kategorie NO pod agent. oper. kontrolu zařadit

HRUBÝ Otto XXXX.1913 býv.přísl. RAF-je v kontaktu se ZÚ Anglie a Kanady - schůzky s býv.přísl. RAF

HALAŠ Zdeněk XXXX.1937 aktivní funkc. KANu Hořice-vlastní materiály z činnosti KANu.

Zodpovídá - mjr. Jirásko L.

6) Církev - Sekty

Církev římsko katolická

a - Aktivní kontrolu věnovat duchovním, kteří aktivně působí mezi mládeží a provádět kontrarozvědná opatření ke snížení vlivu církve na občany, zejména mládež.
Aktivní pozornost věnovat duchovním DVOŘÁČKOVI a STRIOVI.

Nekatolické církve

b - Provádět aktivní opatření a objasňovat negativní činnost duchovních církve českobratrské-evangelické.
Aktivní rozpracování signálu "EVANGELÍK"

Sekty

c - Aktivně sledovat činnost sekty "Svědci Jehova" v Hořicích, Ostroměři a Lázních Bělohradě. Přijímat opatření k usměrňování jejich činnosti a zabránit jejich seskupení. Zvláště věnovat pozornost v omezování vlivu na mládež a rozšiřování členské základny.
Zodpovídá - ppor.Fiala


-13-

7) Prohloubit spolupráci s orgány VB a VKR při odhalování pisatelů a rozšiřovatelů protistátních materiálů. Zamezit rozšiřování letáků, zejména v období XV.sjezdu a voleb do zastupitelských orgánů.

8) Operativní pozornost věnovat osobám židovské národnosti ( dle akce PAVOUK ) a u těch, kde budou zjištěny náznaky sionistické činnosti, zavádět aktivní opatření.

Zodpovídá - ppor.Fiala
termín - úkol trvalý

Nejdůležitější akce - signály

"STAVAŘ" OS č.9398 ve kterém je veden
PAVLOVEC Radko XXXX.1931- rozpracování prováděno pro § 98 tr.zákona

Objektem jsou osoby, které byly v r.1968 činné v K-231. Je zjištěno, že mezi sebou rozšiřují závadovou literaturu, která je vydávána emigrací v zahraničí. Získává ji Lumír SALIVAR (akce FORMAN -X.S. PMV) který je ve styku s emigrantem ŠKVORECKÝM.
Způsob zakončení rozpracovávané akce je závislý na akci "FORMAN"

Zodpovídá - mjr. Jirásko L.

"TURISTA" sig.sv.10882 ve kterém je veden
LEJDAR Zdeněk XXXX.1943 - rozpracováván pro podezření z § 98 tr.zák.

V signálu jde o činnost býv.Junáků, kteří pod hlavičkou turistického oddílu projevují iniciativu uplatňovat junáckou ideologii na mládeži. Mají údajně styky i s osobami v jiných místech ČSR. Poznatky nebyly dosud ověřeny.
V r.1976 bude rozpracování ukončeno profylakt. opatřením.

Zodpovídá - mjr.Jirásko L.
termín - do 30.11.1976

"EVANGELÍK" sig.sv.č.12637 - ve kterém je veden
HEJL Miroslav XXXX.1927 farář evang.církve.
Rozpracování je vedeno podle § 98 tr.zák.

Objekt udržuje závadové styky do zahraničí. Jsou mu ze Švýcarska zasílány závadové nábož.polit. tiskoviny "Hovory s pisateli", vydávané církevní


-14-

emigrací. Je stoupencem "Nové orientace".
Cílem je zadokumentování činnosti realizace nebo profylakce.
Zodpovídá - ppor.Fiala M.
termín - do 30.11.1976

"INVALIDA" v PO č.14274 je veden Ph.Dr. VALUŠ Josef XXX.1918, pravicová osoba-rozpracování je vedeno pro § 98 t.z.
Jako pravicový oportunista má styky na osoby stejného zaměření a to i mimo rámec okresu. Je podezření, že negativně působí na další osoby. Rozpracování bude ukončeno profylakticko rozkladným opatřením.
Zodpovídá - ppor.Piroutek
termín - do 30.11.1976

Úkoly na úseku rozšiřování a zkvalitňování sítě TS a "D"

1 TS - problematika školství-mládež
Zodpovídá - ppor.Fiala
termín - do 15.11.1976

1 TS - problematika antisoc.síly
Zodpovídá - mjr.Jirásko
termín - do 30.9.1976

Prověrky TS

TS - RACEK , TS - JIRKA - mjr.Jirásko do 30.6.76
TS - PRAŽÁK - ppor.Fiala do 30.10.76
TS - KOMENSKÝ - ppor.Piroutek - 30.9.76


-15-

III. odbor

Ochrana ekonomiky

Vyčleněný objekt n.p. AGROSTROJ Jičín

Hlavní úkoly:

1) Zajistit účinný boj proti nepřátelské činnosti pravicových a antisocialistických sil v určeném objektu.
2) Zabezpečit agenturně operativní ochranu, zejména nad výrobou prováděnou v rámci socialistické integrace.
3) Zajišťovat ochranu proti činnosti imperialistických rozvědek a monopolů.
č) Zajistit ochranu objektu před havariemi a jinými mimořádnými událostmi.

II. Úkoly v oblasti výkonu konkretní činnosti

1) Zajistit nad pravicovými osobami agenturně operativní kontrolu. Přednostně vzít k prověření osoby, vedené v PO svazcích:

ŠESTÁK Miroslav nar.XXXXX.1929, vyloučen z KSČ, aktivní člen Rady pracujících, veden v PO 14972, úředník ekonomického útvaru np.Agrostroj, bytem Jičín, XXXXXXXXXXXXXX

SEIDL Zdeněk nar.XXXX.1928, bezpar.v r.1968-69 pravicově zaměřen, aktivní člen Podnikové rady pracujících, písemný styk na příbuzné v USA, úředník ekon.úseku, veden v PO č.14973, bytem Jičín, XXXXXXXXX

SMOLÍK Zdeněk nar.XXXX.1923, býv.taj.OV KSČ Kolín, kooptovaný člen ÚV KSČ, vyloučen z KSČ, veden v PO č.12630, dělník III.provozu, bytem Lužany

KÝNL Jaroslav nar.XXXX.1920, vyloučen z KSČ, skladník, příbuzní v USA, bytem Jičín, XXXXXXXXXXX


-16-

2) Agenturně obsazovat antisocialistické síly z řad evidovaných NO. K přednostnímu rozpracování vzít tyto :

VIŠŇAR Ladislav nar.XXXX.1928, vyloučen z KSČ, rozpracováván v sig.sv. AKCIONÁŘ, veden po I.odboru pro styk na emigraci v USA, dělník, bytem Žeretice XX

ŠŤASTNÝ Ladislav nar.XXXX.1944, navrátilec, veden v sig.sv. PLAVČÍK po linii I.odboru, dělník, bytem Jičín

DITRICH Jindřich nar. XXXX.1928 navrátilec po r.1948, nepřátelsky zaměřen, dělník, bytem Jičín, XXXXXXXXXXX

3) Zajistit agenturní kontrolu nad VC, zástupci kooperační firmy GUTBROD z NSR a Francie, dále zástupce obchodní firmy WIELANDR z NSR
- sledovat, zda přímým obchodem np. Agrostroj s těmito firmami nedochází k poškozování zájmů ČSSR v zahraničním obchodu
- zda nedochází ke korupční činnosti se strany VC, zástupců těchto firem. Přednostně sledovat VC
WIELAND Max nar.XXXX.1920, veden v PO č.13147, bytem NSR
MOMBERGER Artur XXXX.1933, veden v PO č. 13133, bytem NSR
ULRICH Konrad XXX.1940, veden v PO č.13145, bytem NSR
SCHNEIDER Johan XXXX.1907 rakouský st.přísl. bytem Vídeň

4) Získat dokonalý přehled o výrobě zemědělských strojů, zajistit agenturní kontrolu nad výrobou, prováděnou v rámci soc. integrace - se zaměřením
- zda toto není úmyslně narušována pravicovými a antisoc. osobami
- nebo jinak poškozována čs.ekonomika

5) Agenturu, pracující v np.Agrostroj po problematice EKO, jakož i po linii I. a II.odboru zaměřit na ochranu objektu před havariemi, požáry a jinými mimořádnými událostmi.
V případě neobjasnění příčin požáru skladu np.Agrostroj ze dne 6.12.75, založit APS "CUKROVAR" a zajistit plnění úkolů operat.plánu.


-17-

6) V rámci plnění úkolů k mimořádným událostem přistoupit k agenturně operativnímu objasňování požáru v np. IZOL Sobotka

7) Zajistit, aby při řešení negativních jevů v ekonomice se předcházelo trestné činnosti formou preventivního opatření a výchovného působení.
Za body 1 - 7 zodpovídá
ppor.Piroutek R.
úkol stálý

Úkoly na úseku rozšiřování agentury

Po linii EKO - strojírenství získat 1 TS
Zodpovídá - ppor.Piroutek
termín - do 30.10.1076

Prověrky

TS - VESELÝ - ppor. Piroutek R. do 30.10.1976


-18-

Úkoly v oblasti řídící a organizátorské práce

1) Provádět systematicky a cílevědomě kontrolní činnost se zaměřením na plnění rozhodujících úkolů, stanovených v prováděcím plánu činnosti O-Stb Jičín na rok 1976.

Toto bude zajišťováno :

a) Mimořádný zájem přikládat výslednosti práce s TS, zejména v jejich řízení, výchově, kontrole a rozšiřování sítě TS s danými potřebami.

b) Bude dbáno, aby při vypracovávání prováděcích plánů v akcích tyto byly zpracovávány bez formálností a plně odpovídaly Směrnicím pro zpravodajskou činnost a Směrnicím pro administrativu v čsl.KR.

c) Přímou účastní náčelníka O-Stb na práci v nejzávažnějších signálech.
Zodpovídá - pplk. Lev Rudolf
úkol trvalý

2) Prohlubovat součinnost s kontrarozvědnými orgány SSSR, při plnění společných konkrétních úkolů.
K tomu provádět:

- Na úrovni náčelníků odd. KGB a O-Stb za přímé účasti odpovědných pracovníků Stb a KGB nejméně jednou za 3 měsíce vyhodnocení plnění společných úkolů při ochraně sovětských vojenských objektů.
Z jednání přijímat další konkretní opatření.

Zodpovídá - pplk. Lev Rudolf

V oblasti kádrově výchovné práce

1) Kádrově výchovnou práci provádět v úzké spolupráci s územními stranickými orgány a ZO KSČ při O-Stb.

Zajistit :


-19-
a) aby i nadále byl hodnocen morálně politický stav O-Stb jakož i výslednost v práci, na členských schůzích ZO KSČ.
Zahrnout do plánu činnosti ZO KSČ.

b) ve výboru ZO KSČ vždy projednávat zpracované komplexní hodnocení příslušníků. Zajistit, aby závěry hodnocení byly zaměřeny k dalšímu prohlubování politických i odborných znalostí. Vést příslušníky k politické angažovanosti.

2) Při výchově mladých orgánů účinně působit na upevňování internacionálních vztahů. Působit na jejich vědomí a vychovávat je k třídnímu přístupu v jejich práci. Pěstovat hrdost na příslušnost ke kontrarozvědce a nesmiřitelnost proti těm, kteří škodí socialistické společnosti v ČSSR a ostatních socialistických státech.

3) Zajišťovat cílevědomé provádění MLP, odborné a bojové přípravy a zdokonalovací přípravy podle NMV č. 36/75

4) Perspektivně řešit generační problém náborem nových příslušníků SNB, odpovídajícím daným kriteriím. Zajistit daný úkol náboru pro rok 1976 - 1 příslušníka.

Zodpovídá - pplk.Lev Rudolf
úkol trvalý

Náčelník odd. Stb :
pplk. Lev Rudolf

Rozdělovník :

Výtisk č. 1 - domo
Výtisk č. 2 - S-StbPředchozí rokDalší rokArchiv StBNávod, vysvětlivkyVyhledáváníArchivy


Odboj na Jičínsku – Úvodní strana