Odboj na Jičínsku

Archiv StB Jičín – 1973

textová forma


Hodnocení pracovních výsledků za I. čtvrtletí 1973 – předložení (27.3.1973)
Hodnocení pracovních výsledků za II. čtvrtletí 1973 – předložení (27.6.1973)
Hodnocení pracovních výsledků za III. čtvrtletí 1973 – předložení (20.9.1973)
Přijatá zpráva (21.11.1973)
Zhodnocení plánovaných úkolů a výslednosti práce za r. 1973 – předložení (27.11.1973)


Oddělení Státní bezpečnosti Jičín
Č.j.SB- 0032/01-73
Dne 27. března 1973


Přísně tajné!
Výtisk č. 2

Správa Státní bezpečnosti
SV - SEO
Hradec Králové
Věc: Hodnocení pracovních výsledků za I. čtvrtl. 1973 - předložení
Počet listů: 10

Podle rozkazu NS-Stb č.16 z r.1972, předkládám zprávu o pracovních výsledcích O-Stb Jičín za I.čtvrtletí 1973.

I.část :

1) Výsledky kontrarozvědné práce v oblasti boje proti vnitřním nepřátelům a ideologické diverzi

V období I.čtvrtletí 1973 bylo po problematice VZ agenturně potvrzeno, že v současné době dochází k větší aktivitě NO. Neprojevuje se to dosud přímou aktivní nepřátelskou činností ale tím, že dochází ke zvýšenému počtu vzájemných setkání, kde se utvrzují, že situace vnitropolitická i mezinárodní je pro ně příznivější.
Vyjadřují se, že mezi funkcionáři ve vedení KSČ a státu není jednotnost a že přijde doba, kdy budou moci své postavení a vliv ještě uplatnit. Konkretně je toto zachyceno ve SPS "STAVAŘ".
Obdobná situace je i mezi některými býv.Junáky, kde je rovněž zachycena zvýšená aktivní činnost a snaha o rozšíření jejich vlivu a koordinaci činnosti i mimo rámec okresu.
Konkretně toto zachyceno ve SPS "TURISTA" a v signále "PETARDA".
K činnosti pravicových osob při součinnosti rozpracování akce "ÚHOŘ" je potvrzováno, že někteří představitelé pravice, zejména z oblasti kultury a vědy, své nepřátelské činnosti nezanechali, pouze změnili její formu. Je zjištěno, že spoléhají na pomoc ze zahraničí, zejména v uplatnění mezinárodního vlivu

V/78


-2-

na změnu kurzu k jejich osobám a pohledů na jejich činnost. Rovněž očekávají, že vývojem mezinárodní situace dojde v SSSR a socialistických zemích k určité liberalisaci.
Na úseku kultury bylo v I.čtvrtletí pokračováno v upřesnění základny kulturních pracovníků, soustředěných ve "Šrámkově Sobotce" a kolem průmyslové školy sochařsko-kamenické v Hořicích. Nějakých mimořádně zajímavých poznatků, zjištěno nebylo.
Po linii politických stran, byl získán agenturní poznatek který nasvědčuje tomu, že někteří funkcionáři Socialistické strany se nesrovnávají s dosavadním postavením jejich strany ve státě a vyjadřují se, že tato situace se musí změnit /agent. zpráva je prověřována a upřesňována/
Po linii církví a sekt je i v tomto čtvrtletí zaznamenána aktivita několika osob z řad círk. funkc. nekatolických církví. Projevují se zejména ekumenické snahy rozšíření vlivu na věřící a snahy o styky na církve v kapitalistických státech.
V akci "PAVOUK" jsou vzaty do aktivního pozorování 2 osoby. Do současné doby nejsou získány operativně zajímavé poznatky.
V průběhu I.čtvrtletí došlo na O-Stb k převedení 1 PZS na SPS a to u svazku "STAVAŘ" a k založení SPS na signál "TURISTA". Dále byl předložen návrh na založení APS na signál "TROSEČNÍK" - na neznámého pisatele dopisu, naplňující skutkovou podstatu § 102 a 104.

2) Výsledky dosažené na úseku ochrany čs.národního hospodářství a při ochraně státního, hospodářského a služ.tajemství

Na O-Stb Jičín se tato problematika samostatně nezpracovává.

3) Výsledky kontrarozvědné práce v oblasti odhalování a dokumentování nepřátelské činnosti kap.rozvědek a jejich agentů

Po linii KR nebyla odhalena a dokumentována přímá nepřátelská činnost cizích rozvědek. Byly však získány některé poznatky a plněny operativní úkoly po KR.


-3-

V průběhu I.čtvrtl.1973 podařilo se navázání osobního kontaktu TS PETRA na emigranta VESELÉHO při jeho příjezdu do ČSSR. VESELÝ je veden v aktivním rozpracování 2.S FMV 8.odb. 2.odd. v akci "ADMIRÁL". TS PETR prověřil některé styky zájmové osoby v Praze a vytvořil si možnosti k dalšímu styku prostřednictvím jistého KOTRČE z Prahy.
V tomto čtvrtletí byla připravována agent. oper. opatření v SPS "AKCIONÁŘ". K jejich uskutečnění nedošlo pro opětné odložení příjezdu manželky objekta.
V signále "NOTÁŘ" jsou plněny úkoly k navázání písemného kontaktu na osobu našeho zájmu.
V akci "MIKI" došlo k příjezdu zájmové osoby do ČSSR. Vzhledem k tomu, že se jednalo o 3 denní pobyt s celou rodinou, bylo od připravovaného operativního kontaktu upuštěno.
Podrobnější rozvedení akcí "MIKI", "NOTÁŘ" a "AKCIONÁŘ" bude ve druhé části zprávy.
Na úseku KR byly plněny v rámci vyhledávací činnosti úkoly v prověrce osob vedených pro styk na AVV a v akci "MOŘE". K aktivnímu prověření bylo určeno 5 osob.

4) Výsledky dosažené na úseku odhalování a dokumentování tr.činnosti VC, při ochraně vyjíždějících čs.občanů do KS, na úseku emigrace

V průběhu I.čtvrtletí bylo provedeno 8 zprav. vytěžení výjezdářů do KS. V dalších 6 případech bylo provedeno vytěžení v součinnosti s PaV. Z vytěžování bylo získáno 12 úředních záznamů pro SEO a jiné útvary. Jde především o poznatky k činnosti čsl. emigrantů v zahraničí, styků do ČSSR a jejich postavení .
Zajímavé oper. poznatky byly získány při prověrce osoby, vedené v signálu "PENZION", která v r.1972 zapoměla na jednom úřadě aktovku s dokumenty. Bylo zjištěno, že má styky na čsl.uprchlíky a její adresy v Rakousku je využíváno pro dopravu písemných materiálů do ČSSR. Rovněž v ČSSR má zajímavé styky na zájmové osoby.
Po problematice VC bylo v tomto čtvrtletí podle plánu přistoupeno k dokumentaci činnosti VC, probíhajících v akci


-4-


"MECHANIK", kde je veden čsl.navrátilec. Od zahájení získávání dokumentace došlo k omezení příjezdů VC k jeho osobě, zejména těch, ke kterým jsou závadové poznatky. Je předpoklad, že toto je reagence na dokumentaci.
V rámci sledování činnosti "Navrátilců", bylo provedeno dotěžování navrátilce ŠŤASTNÉHO, který je veden v PZS "PLAVČÍK". Jmenovaný byl v zahraničí vytěžován k vojenským údajům. V průběhu dotěžení vypovídal obsahově stejně, jako při původním vytěžování.
V oblasti ochrany vojenských objektů čsl. i sovětské armády, byly plněny úkoly v souladu s vypracovaným součinnostním plánem ochrany. Došlo k upřesnění některých poznatků v signálech, které jsou po této problematice vedeny.
Podrobnější rozvedení výslednosti v akcích a signálech v bodě 1/ - 4/, bude provedeno ve II.části této zprávy.

II. část

Rozpracovanost a výslednost v nejdůležitějších akcích a signálech

Po linii vnitřního zpravodajství

Akce

"ÚHOŘ" - v akci je veden pravicový exponent. Rozpracování je vedeno 2. S FMV 2.odb. 3.odd. v součinnosti s 2.odb. S-Stb a O-Stb Jičín.
V akci jsou plněna součinnostní opatření a úkoly stanovené 2.správou 2.odb. FMV. Výslednost v akci je průběžně hodnocena a není proto ve zprávě rozváděna.

"STAVAŘ" - ve SPS č.9398 je veden PAVLOVEC Radko nar. XXXX.1931, bývalý funkc. K-231
V akci došlo k převedení z PZS na SPS, neboť byly získány operativní poznatky, které dokladují, že udržuje styky s nepř. osobami v Praze, kde též vstoupil do Opel-klubu.


-5-

Do svazku mimo předchozí poznatky byly získány agenturní zprávy, že objekt má v úmyslu vycestovat letošního roku do Rumunska, aby se zde setkal s představitelem býv. K-231, který žije v zahraničí a má předat objektovi větší částku peněz.
Bylo potvrzeno, že PAVLOVEC využívá cesty do Prahy ke stykům s býv.představiteli K-231, jmenovitě s prof. NIGRÝNEM, manželkou býv.generála PALEČKA a dalšími.
Agenturně bylo v měsíci březnu zjištěno, že dochází ke stykům NO i v místě bydliště objekta. Bylo zjištěno, že se při tomto vzájemně informují o současné vnitropolitické situaci, hodnotí situaci v ÚV KSČ, vývoj situace v soc.zemích a radí se na dalším postupu. Utvrzují se, že jejich čas v dohledné době přijde. Informace jim přádává další osoba z Prahy.
V rozpracování je postupováno dle oper.plánu. Byl předložen návrh na TA 133, aby mohlo být provedeno další oper.opatření.

"TURISTA" - ve SPS č.10882 je veden LEJDAR Zdeněk nar. XXXX.1943, bytem Nová Paka
Signál byl získán v listopadu 1972 a navazuje na činnost býv.Junáků. Pro závažnost poznatku byl založen SPS. V průběhu rozpracování se potvrzují původní poznatky o nelegální činnosti se vztahem na býv. Junáky. Bylo potvrzeno, že na objekta a jeho činnost má návaznost býv. funkc. Junáka, který byl pro nelegální činnost již trestán. Osoby, které procházejí jako styky objekta jsou zapojeny v turistickém oddíle v Nové Pace.
Objekt se svěřil "D", že illegálně pracují a ke své práci dostávají instrukce z ČSTV sekce turistiky. V letošním roce připravují soustředění v Polsku. Rozpracování a získání dosavadních poznatků je vedeno důvěrníkem. Prověřováním poznatků je potvrzována pravdivost.
Do akce mimo obsazení "D" má pouze kontrolní a okrajové možnosti TS-RACEK a proto je připravován typ na KV.

"PETARDA" - v akci, která je vedena v součinnosti s 2.odb. 2.oddělením S-Stb Hradec Králové, jsou vedeni
TOMÁŠ Josef XXXX.1942 bytem Nová Paka a
TEIMER Oskar XXXXX.1932 bytem Miletín
V signále jsou rozpracovány osoby z řad býv. Junáků, které i nadále vyvíjejí činnost. Na základě rozhodnutí S-Stb 2.odb. o provedení rozkladného opatření, bylo k zajištění tohoto úkolu


-6-

přistoupeno k provedení dokumentace účasti a činnosti Junáků na pohřbu býv. Junáka SELIGERA z Pecky. V průběhu prověřování bylo zjištěno, že Josef TOMÁŠ píše kroniku Junáka.
Bylo vytypováno 8 osob z řad Junáků, se kterými bude proveden operativní výslech s cílem dokumentace jejich činnosti. K vytypovaným osobám byly vypracovány plány výslechu.
Provedení bude uskutečněno v součinnosti s 2. odb. 2. odd. S-Stb.

"KAMENÍK" - v PZS č.9773 je veden akademický sochař
ZÍVR Ladislav nar. XXXX.1909 bytem Ždírec.
Svazek byl založen z důvodů, že zde u něho docházelo k soustřeďování osob z řad kulturní fronty a byla zde dle agent.poznatků umlouvána činnost proti současné politice KSČ.
V důsledku těžkého onemocnění XXXXXXXXXXXXXX, došlo k omezení styků ZÍVRA a proto je svazek vyhodnocován a rozpracování bude ukončeno.

Poznámka:
Mimo hlavních akcí uvedených ve zprávě, byly plněny úkoly na úseku vyhledávací činnosti, uvedené v Plánu práce O-Stb na rok 1973 pod bodem L - 5.
V průběhu vyhledávání nebyly však zjištěny závažnější operativní poznatky.

Po linii kontrarozvědky :

"AKCIONÁŘ" - v SPS č.9882 je veden
VIŠŇAR Ladislav nar. XXXX.1928 bytem Žeretice, jako styk USA st.přísl., uprchlíka z r.1951, komerčního inženýra JANCIKA Stanleye
Objekt je rozpracováván pro styk s USA st.přísl. JANCIKEM Stanleyem, který je aktivním funkcionářem emigrantské organizace v USA. Podle plánu oper. rozpracování bylo prováděno opatření pro příjezd Marie JANCIKOVÉ do ČSSR. K jejímu příjezdu nedošlo a tento byl odložen. V daném případě je to již po třetí, co příjezd JANCIKOVÉ byl odložen. Agenturní kontrolu a TU 211 je


-7-

toto odůvodněno finanční výhrou na burze.
V současné době je připravováno vyhodnocení svazku s návrhem dalšího opatření, kde je připravována možnost s využitím výjezdu TS PETRA do USA a jeho postavení k JANCIKOVI.

"MIKY" - v PZS č.9362 je veden uprchlík po r.1948, nyní USA st.přísl.,
ing. KOHL Miroslav XXXX.1927 t.č. bytem Antwerpy - Belgie
Podle plánu rozpracování bylo připravováno další zpravodajské vytěžení. Toto uskutečněno nebylo, neboť objekt přijel pouze na dobu 3 dnů a s celou rodinou. Agenturně bylo zjištěno, že nyní vyjede na 80 dnů do USA na studijní cestu k fě General Motors a do Belgie se vrátí asi v červenci 1973. Jeho příjezd do ČSSR není dosud upřesněn. Po jeho příjezdu bude provedeno další zprav. vytěžení. Souhlas ke zprav.vytěžení bude předložen.

"NOTÁŘ" - v signálu v OBS č.96 je veden emigrant
JUDr.VALENTA Václav XXXXX.1925, zaměstnán u USA firmy v NSR
Podle plánu rozpracování signálu "NOTÁŘ" bylo využito dřívějšího vztahu orgána PaV Jičín k provedení písemného kontaktu na VALENTU. Kontakt byl uskutečněn, VALENTA odepsal a byl proto uskutečněn další písemný styk. TA-211 je však zjištěno, že matka uprchlíka VALENTY do jisté míry negativně ovlivňuje vývoj vztahu VALENTY na orgána PaV a zkresluje situaci v ČSSR. Bylo proto provedeno ověřovací opatření, zda VALENTA pomlčí o písemném styku před svojí matkou. Na základě výsledku bude stanoven další postup.

"KAKTUS" - v PZS č.7608 je veden VC
DANIELIS Eugen, přísl.NSR a jeho styk
PILAŘ Petr bytem Jičín
V období I.čtvrtletí nedošlo ve svazku k podstatným změnám. VC DANIELIS do ČSSR nepřijel a zprav.vytěžení nemohlo být proto provedeno. Rovněž k jeho příbuznému Petru PILAŘOVI, který byl v r.1968-69 několik měsíců v KS, se nepodařilo získat nové, závažnější oper.poznatky, které by vedly k aktivnímu


-8-

rozpracování. Je připravována podstávka agentury VKR, neboť PILAŘ byl vícekrát spatřen u voj.objektu ČSLA.

"MECHANIK" - v PZS č.9546 je veden navrátilec
ZAJÍC Petr, bytem Stará Paka o.Jičín
Podle plánu oper.opatření bylo přikročeno k získání dokumentace tr.činnosti valutových machinací VC z NSR, kteří byli ve styku se ZAJÍCEM. Při dokumentaci byly zjištěny menší částky prodeje záp.něm.marek. Závažnější valutové machinace se však nepodařilo zadokumentovat a potvrdit. Na základě opatření došlo k silnému omezení příjezdu VC k ZAJÍCOVI, zejména těch VC, ke kterým byly oper.poznatky. V průběhu rozpracování se nepodařilo k osobě ZAJÍCE získat závažnější poznatky. Bude proto provedeno vyhodnocení a rozhodnutí o dalším opatření.

"PENSION" - při OBS č.7349 je veden výjezdář SCHUSTER Václav XXXXX.1916 bytem Nová Paka
Jmenovaný byl vzat do prověřování na základě poznatků, kdy na jednom úřadě v Hradci Králové zapoměl aktovku s dokumenty, které byly na S-Stb ofotografovány. Vyhodnocením dokumentů a dalších oper.materiálů k jeho osobě bylo zjištěno, že jeho adresy v Rakousku je využíváno pro styk čsl.uprchlíků na další osoby v ČSSR. Cestou zahraniční agentury S-Stb 1.odb.2.odd. Hr.Králové bylo potvrzeno jeho podílnictví na hotelu COTAGE ve Vídni. Dále bylo zjištěno, že jedna osoba z řad čsl.uprchlíků, která přes SCHUSTERA udržuje styk do ČSSR, je zájmovou osobou S-Stb Praha. Bylo provedeno dožádání a podle výsledku bude stanoven další postup. Rovněž styky SCHUSTERA v Nové Pace jsou operativně zajímavé.
Do signálu byla připravena podstávka agentury, TS TOMÁŠE.

"DOKTOR" - při OBS č.7718/9 je veden
MUDr. KMONÍČEK Josef bytem Jičín
Signál byl založen na základě zprávy od KGB, kdy MUDr. KMONÍČEK zval prostřednictvím další osoby do svého bytu sovětského důstojníka. Při další návštěvě projevil zájem o sovětská vojska. Vzhledem k tomu, že poznatek byl získán až při vytěžování sovětského důstojníka který byl přemístěn do


-9-

SSSR, nemohlo výt tohoto využito k dalšímu rozpracování MUDr. KMONÍČKA.
V součinnosti s KGB je nyní řešena podstávka jejich TS prostřednictvím osoby /Hochmana/, která původní styk KMONÍČKOVI zprostředkovala. Dle výsledku podstávky bude provedeno další opatření.

"VÍTĚZ" - při OBS č.7718/9 je veden
ing. SOBOLEV Konstantin, býv.bělogvardějec, bytem Jičín
Signál byl založen na SOBOLEVA proto, že v srpnu 1972 došlo v jeho bytě ke kontaktu NSR st.přísl. HEINE Ernest Otto na SSSR st.občanku Galinu Fedorovnu SILINU z Oděsy. SOBOLEV má styky do KS, zejména na představitele evang. církve a do KS vyjížděl. K jeho osobě bylo zjištěno, že žádal o dolarový příslib k cestě do Belgie k návštěvě bělogvardějce TVRDÉHO. Dne 7.12.1972 byl předložen návrh na TA-211, ale dosud nebyl získán žádný poznatek i když písemný styk do KS je operativně potvrzován.

"TULIPÁN" - v signále při OBS č.7718/9 je veden
ČÁLEK Jaroslav, řidič kamionové dopravy ČSAD Jičín
Signál byl založen proto, že ČÁLEK jako řidič TIR, vyjíždějící do KS, navazoval styky se sovětskými důstojníky. V průběhu prověrky bylo zjištěno, že jde o styky náhodné. Proto bylo prověřování ukončeno, poznatky vyhodnoceny a bude provedeno jeho operativní vytěžení s cílem, zda nestává možnost využití jako "D".

Mimo uvedené akce a signály byly v rámci vyhledávací činnosti z Plánu práce O-Stb Jičín na rok 1973, plněny úkoly vedené bodem 1 - 6.

2) Výslednost na úseku rozšiřování a zkvalitňování sítě TS

V průběhu I.čtvrtletí 1973 došlo k získání 1 TS po VZ v problematice Kultura. Verbovka byla provedena dne 22.3.1973


-10-

Předložen a schválen byl návrh na získání 1 PB pro potřebu KR. Vázání je dohodnuto na 29.3.1973.
Podle plánu prověrek byla v I.čtvrtletí 1973 provedena prověrka TS ČEŘOVSKÉHO. Byla potvrzena jeho seriosnost.
V uplynulém čtvrtletí nebyl zjištěn signál nebo náznak dublerství - dekonspirace některého TS.
U nově získaných TS v r.1972 se projevuje celkem dobrý zájem o spolupráci a postupně se zkvalitňuje jejich výslednost.

3) Případy předané orgánům vyšetřování k zahájení tr.stíhání

V měsíci březnu 1973 byl předán návrh na zahájení vyšetřování ve věci proti neznámému pachateli. Jde o pisatele anonymního dopisu, odeslaného 1.11.1972 z Turnova na adresu JZD Újezd pod Troskami. Obsah naplňuje skutkovou podstatu § 100 odst. 1/a + 1/c tr.zákon.
Akce je vedena pod heslem "TROSEČNÍK". Písmo i když je perličkové je podle lustrace v TEP identifikovatelné a charakteristika pisatele odpovídá podezřelé osobě.

4) V průběhu I.čtvrtletí nedošlo k ukončení žádného případu.

5) Nově založené případy ve skupinovém nebo osobním svazku založeny nebyly.

Náčelník odd. Stb :

mjr.Lev Rudolf

Rozdělovník :
Výtisk č.1 adresát
Výtisk č.2 domo


Osobně převzal k doručení
28.3.73 [xxx xxxxxxxxxx]


Oddělení Státní bezpečností Jičín
SB-0082/01-73
Dne 27. června 1973

Přísně tajné!
Výtisk č.2

Správa Státní bezpečnosti
SV- SEO

Hradec Králové

Věc: Hodnocení pracovních výsledků za II.čtvrtletí 1973-předložení

Počet listů: 7
Přílohy : 0

Podle rozkazu NS Stb č.16 ze dne 28.8.1972 překládám zprávu o pracovních výsledcích O-Stb Jičín za II.čtvrtletí 1973.

I. část :

1) Výsledky kontrarozvědné práce v oblasti boje proti vnitřním nepřátelům a ideologické diverzi

V období II.čtvrtletí r.1973 bylo po problematice VZ agenturně zjištěno, že vývoj mezinárodní situace a zmírňování mezinárodního napětí má dopad na myšlení a činnost NO. Je z jejich strany očekáváno, že nastane pro jejich činnost příznivější situace. Dochází mezi nimi ke vzájemným setkáním, kde se o situaci informují a vzrůstá jejich sebevědomí. Očekávají, že upravení vztahů mezi NSR a ČSSR umožní zvýšení turistických i jiných styků a tím zvýšení vlivu kapital. ideologie na naše občany. Konkretně je toto zjištěno mezi býv.funkc. KANu.
Je zaznamenáno, že opatření prováděná v okr.Semily v akci "PETARDA" měla dopad na snížení aktivity býv.Junáků v okrese Jičín. V současné době však opět dochází k vzájemným stykům pořádání táboráků a bylo zjištěno, že v obvodu Nové Paky dochází ke schůzkám Junáků z Jablonce n.N. a tito připravují písemné materiály pro případ znovuobnovení činnosti Junáka.
K činnosti pravicových osob je v akci ÚHOŘ agenturně potvrzováno, že v oblasti kultury je očekáváno, že bude z
V/78


-2-

politických postojů vedení KSČ ke kulturní frontě přistoupeno k ústupkům a otevření prostoru pro jejich činnost. "ÚHOŘ" sám hodnotí, že je překvapen do jaké míry a rozsahu jsou navázány kulturní styky ČSSR s kapit.státy a očekává, že toto bude mít příznivý vliv pro kulturní frontu stojící na tzv. "svých postojích". Očekává, že dojde potom i k uplatnění vlivu ke změně pohledu na jejich tr.činnost.
Po linii církví a sekt je i v tomto čtvrtletí zaznamenána aktivita některých círk.funkcionářů. Potvrzují se ekonomické snahy o rozšíření vlivu na věřící a jsou potvrzeny i styky s VC kapital.států.
Stav signálů vedený po linii VZ v SPS zůstává v tomto čtvrtletí nezměněn.

2) Výsledky dosažené na úseku ochrany čs.nár.hospodářství a při ochraně stát., hospodářského a služebního tajemství

Na O-Stb Jičín se tato problematika samostatně nezpracovává.

3) Výsledky kontrarozvědné práce v oblasti odhalování a dokumentování nepř.činnosti kapital. rozvědek a jejich agentů

Po linii KR nebyla odhalena a dokumentována přímá nepřátelská činnost cizích rozvědek. Při plnění operativních úkolů byly získány tyto poznatky:
Do akce AKCIONÁŘ vedené v SPS bylo zjištěno, že manželka objekta má ohlášen příjezd z USA na 16.7.1973. Má zájem mimo pobytu u příbuzných v okrese Jičín o pobyt v Praze a Krkonoších. Její bratr by chtěl doprovázet ji do NSR. K případu jsou připravována agent. oper. opatření.
V akci IDEODIVERSE bylo provedeno prověření a pohovory se 7 osobami, které měly písemný styk na ZÚ USA. Bylo zjištěno, že u těchto došlo ke styku z jejich iniciativy a to požadavku fotodokumentace k letu Apollo na měsíc.
V akci "MIKI" je zjištěno, že zájmová osoba je nyní v USA ale připravuje se přicestovat do ČSSR v měsíci srpnu-září. V případě příjezdu bude proveden další operativní kontakt.


-3-

V signále "NOTÁŘ" jsou plněny úkoly k navázání písemného kontaktu na osobu našeho zájmu. Je zjišťováno, že v NSR má oper. zajímavé styky, má dobré informace o vztazích NSR k ČSSR.
Projevil ochotu sejít se s pracovníkem PaV po uzavření dohody NSR a ČSSR v jiném soc.státě.
Podrobnější rozvedení situace v akcích a signálech bude ve druhé části zprávy.

4) výsledky dosažení na úseku odhalování a dokumentování tr.činnosti VC, při ochraně vyjíždějících čs.občanů do KS, na úseku emigrace

V průběhu II.čtvrtletí byly získány operativně zajímavé agenturní poznatky k činnosti VC, osob vystěhovaných i uprchlíků.
V akci KAKTUS ve které je veden VC -NSR stát.přísl.DANIELIS, podařilo se získat dokumentaci o jeho činnosti /nedovolený prodej/ v ČSSR. Při oper.pohovoru toto VC DANIELIS doznal, ale vzhledem k menší společenské nebezpečnosti bylo tohoto oper. využito.
V novém signále "PŘEVOZNÍK" byly získány poznatky o činnosti organizace, která má organizovat illegální útěky čsl. občanů do KS. Dle poznatků je podezření, že do činnosti je zapojen čsl.občan t.č. vystěhovaný do Švýcarska.
Agenturní cestou byly získány poznatky o připravované emigraci čsl.občana z okresu Nymburk. Tyto však mají být organizovány v NSR a využíváno falešných dokladů. Tato činnost je ověřována ve spolupráci s O-Stb Nymburk.
K činnosti emigrantů bylo zjištěno, že emigrant Václav HORÁK využívá své manželky, holandské st.přísl., aby při svých cestách do ČSSR doručovala vzkazy a dopisy pravděpodobně příbuzným uprchlíků. Sám otec uprchlíka má z této činnosti obavy a žádá, aby tohoto zanechali. Bližší podrobnosti nejsou dosud objasněny.
V rámci sledování činnosti NAVRÁTILCů nebylo zjištěno nějakých mimořádných operativně zajímavých poznatků. V tomto čtvrtletí se vrátil v rámci amnestie 1 navrátilec ing.ČEPEK Lubor nar. XXXXX.1936 Nová Paka, XXXXXXXXXXXXX, středoškolský profesor, který však ihned po propuštění z karanteny se trvale odhlásil do Prahy.


-4-

V oblasti ochrany vojenských čsl. i sovětských objektů byly plněny úkoly v souladu s vypracovaným plánem ochrany.
Podrobnější rozvedení výslednosti v akcích a signálech v bodě 1 - 4/ bude provedeno ve II.části této zprávy.

II. část

Rozpracování a výslednost v nejdůležitějších akcích a signálech.

Po linii vnitřního zpravodajství

Akce:

"ÚHOŘ" - v akci je veden pravicový exponent. Rozpracování je vedeno 2. S FMV 2.odb. 3.odd. v součinnosti s 2.odb. S-Stb a O-Stb Jičín
V akci byly plněny úkoly stanovené 2.správou FMV 2.odb.. Byla uskutečněna agent.oper.kombinace. Výslednost v akci je hodnocena průběžně a proto není ve zprávě rozváděna. Do akce jsou připravována 2. SFMV 2.odb. další oper.opatření

"STAVAŘ" - ve SPS č.9398 je veden PAVLOVEC Radko nar. XXXX.31 býv.funkc. K-231
Podle plánu agent.oper. rozpracování byl do akce proveden úkon TA-133. Úkonem jsou potvrzovány styky objekta v rámci bydliště a mimo to styky mimo okres Jičín. Jsou zachyceny styky na osoby z Prahy a Hr.Králové. V důsledku havarie a poškození vozidla měl objekt pohyb v tomto čtvrtletí omezen, zejména na Prahu a vyjížděl pouze služebně. Činnost se vztahem na býv. členy K-231 je i nadále agenturně potvrzována. V součinnosti s 2.odb. 2.odd. S-Stb je připravováno opatření ke konkretnímu zjištění jeho styků, event.činnosti se vztahem na Prahu.

"TURISTA" ve SPS č.10882 je veden LEJDAR Zdeněk nar. XXXX.43 bytem Nová Paka
Ve svazku nebyly v tomto období zjištěny nové operativní poznatky. Toto je zapříčiněno tím, že v měsíci dubnu -květnu došlo v okrese Semily k dokumentaci a výslechům býv. Junáků. Objekt se projevoval velmi ostražitě a proto bylo dočasně přerušeno úkolování důvěrníka zapojeného do signálu.


-5-

"PETARDA" - akci, která je vedena v součinnosti s 2.odb. 2.odd. S-Stb Hradec Králové jsou vedení
TOMÁŠ Josef XXXX.42 bytem N.Paka
TEIMER Oskar XXXXX.1932 bytem Miletín
Bylo zjištěno agenturou, že i nadále dochází ke stykům býv.Junáků. Při příležitosti svátku Junáka v dubnu byly pořádány táboráky v N.Pace, Lázních Bělohradě, kterých se Junáci zúčastnili.
Dále bylo zjištěno, že v N.Pace na chatě Jiřího LANKAŠE dochází ke schůzkám Junáků z okr.Jablonec n.N. Agenturně bylo zjištěno že připravují písemné materiály pro případ, že by byla znovu obnovena činnost Junáka.

Mimo hlavních akcí a signálů uváděných ve zprávě, byly plněny úkoly ve vyhledávací činnosti, které jsou zakotveny v Plánu práce O-Stb na r.1973, zejména šlo o obsazení NO nebo kontrolu signálů kontrolovaných po problematice církve a kultury.

Po linii kontrarozvědky :

"AKCIONÁŘ" - ve SPS č.9882 je veden VIŠŇAR Ladislav XXXX.1928 bytem Žeretice jako styk USA st.přísl., uprchlíka z r.1951, komerčního inženýra JANCIKA Stanleye
Bylo zjištěno, že JANCIKOVÁ má přijet do ČSSR dne 16.7.1973. VIŠŇAROVI zaslala peníze, aby jí zařídil pobyt v Krkonoších a v Praze. Přesná místa plánovaného pobytu /mimo okr.Jičín/ nebyla dosud zjištěna. VIŠŇAR projevil zájem o to, aby měl povolen výjezd do NSR jako doprovod JANCIKOVÉ. Zdůvodňuje to před agenturou, že JANCIKOVÁ bude odlétat do USA z NSR. Je podezření že JANCIK by byl v této době v Evropě, neboť příjezdu do ČSSR se bojí.

"MIKI" - v PZS č.9362 je veden uprchlík po r.1948, nyní USA stát.přísl. ing. KOHL Miroslav XXXX.1927 t.č. Belgie - Atwerpy
Podle plánu je připraveno další zprav. vytěžení. Je agenturně zjištěno, že nyní je v USA na služebním pobytu u fy General Motors. Po návratu plánuje návštěvu ČSSR. Operativní vytěžení bude prováděno v součinnosti s 1.odb.2.odd.S-Stb


-6-

"KAKTUS" - PZS č.7608 je veden VC Eugen DANIELIS, přísl. NSR
V měsíci červnu t.r.přijel DANIELIS do ČSSR. Podle návrhu na zprav. vytěžení, byl s tímto proveden pohovor. V průběhu pohovoru DANIELIS doznal, že v ČSSR prováděl nedovolené obchody. Vzhledem k tomu, že činnost, která mu byla dokázána a kterou přiznal nedosahovala částky 5000 Kčs, bylo od přímého postihu ustoupeno, neboť jmenovaný se jevil, že by byla u něho perspektiva dalšího využití. DANIELIS má zájem do ČSSR jezdit za účelem obchodních styků.
Zprav. vytěžení bylo prováděno za přímé účasti pracovníka 1.odb. 2.odd. S-Stb

"NOTÁŘ" - v signálu v OBS č.96 je veden emigrant
JUDr.VALENTA Václav XXXXX.1925 zaměstnán v NSR u fy USA
Je postupováno v signále dle stanoveného plánu. Styk cestou orgána PaV byl na uprchlíka navázán. Tento projevil ochotu se s ním setkat na území jiného soc.státu, zejména po uzavření smlouvy NSR a ČSSR. V některých poznatcích z TA-211 je zjišťováno, že VALENTA má dobré informace o politickém dění v NSR zejména se vztahem k ČSSR. Ve svém písemném vyjadřování se však někdy projevuje tak, že toto zpochybňuje cíl, zda bude perspektiva jeho oper.využití.

V rámci oper. činnosti byly plněny úkoly i v dalších signálech jako MECHANIK, PENSION, DOKTOR a VÍTĚZ. Nebylo však zjištěno podstatných operativních poznatků.

2) Výslednost na úseku rozšiřování a zkvalitňování sítě TS a D

V tomto čtvrtletí k zaverbování TS nedošlo. Byl předložen návrh na verbovku a tato bude provedena počátkem měsíce července.
Získán byl 1 PB v Jičíně a vázání bylo provedeno 19.4.1973
Získáno bylo celkem 7 "D"
z toho 5 po KR
2 po VZ
Podle plánu byla provedena prověrka TS -BREJCHY, PRAŽÁKA.
U obou TS byla potvrzena seriosnost. V průběhu II.čtvrtletí nebyl zjištěn signál nebo náznak dekonspirace některého TS.


-7-

V současné době je soustřeďován materiál na několik typů KTS.
U TS získaných v závěru r.1972 a v I.čtvrtletí 1973 se projevuje zájem o spolupráci a dochází k postupnému zkvalitňování jejich výslednosti.

3) Případy předané orgánům vyšetřování k zahájení tr.stíhání

Ve II.čtvrtletí nebyl předán org.vyšetřování žádný nový případ.

4) V průběhu II.čtvrtletí nedošlo k ukončení nějakého případu nebo signálu.

5) Nově založené případy - signály

Signál

"PŘEVOZNÍK" - je veden TůMA Alois nar. XXXX.1912 v Hořicích, nyní trvale bytem Švýcarsko
Agenturně bylo k jeho osobě zjištěno, že při příjezdu do ČSSR navštívil některé osoby, které mají příbuzné ve Švýcarsku. Je zjištěno, že má znalosti o činnosti organizace v zahraničí, které má organizovat útěky do Švýcarska. Je podezření, že činnost TůMY má návaznost na tuto organizaci, neboť se vyjádřil před agenturou, že je připravována emigrace osob a šlo právě o ty, které sám navštívil při pobytu v ČSSR.
Signál je v počátečním stavu rozpracování.

Náčelník odd. Stb :

mjr. Lev Rudolf

Rozdělovník:
Výtisk č.1 adresát
Výtisk č.2 domo

přijal za SV SEO S-Stb
dne 28.června 1973
[xxx. Xxxxxxx]


Oddělení Státní bezpečnosti Jičín
Č.j.SB-00126/01-73
Dne 20. září 1973

Přísně tajné!
Výtisk č.2

Správa Státní bezpečnosti
SV - SEO
Hradec Králové

Věc: Hodnocení prac.výsledků za III.čtvtl.1973 - předložení
Počet listů: 7
Přílohy : 0

Podle rozkazu NS-Stb č.16 ze dne 28.8.1972, předkládám zprávu o pracovních výsledcích O-Stb Jičín za III.čtvrtletí 1973. Zpráva je vypracována dle úpravy nařízené čj.SB-085/01-73.

II.část
Rozpracování a výslednost v nejdůležitějších akcích a signálech.

Po linii vnitřního zpravodajství

Akce :
"ÚHOŘ" - v akci je veden pravicový exponent. Rozpracování je vedeno 2.Správou FMV 2.odb.3.odd. v součinnosti s 2.odb. S-Stb a O-Stb Jičín
V akci byly plněny agenturně operativní úkoly, stanovené 2.Správou FMV. Výslednost v akci byla hodnocena průběžně a není proto v této zprávě rozváděna. V měsíci záři 1973 došlo k provedení opatření 2. S FMV a rozpracovávaný objekt byl přemístěn.
Tímto součinnost O-Stb Jičín na rozpracování skončila.

"STAVAŘ" - ve SPS č.9398 je veden
PAVLOVEC Radko nar. XXXX.1931, bývalý funkc. K-231
Do akce byl vypracován návrh na prodloužení TA-133, neboť byly zjištěny náznaky schůzek osob, které byly trestána za protistátní činnost.


-2-

Agenturně byl zjištěn velmi zajímavý styk na Lumíra SALIVARA z Prahy, soukromý taxikář. t.č. jezdí pro Geologický průzkum. SALIVAR je švagr emigranta, spisovatele Josefa ŠKVORECKÉHO. Bylo zjištěno, že SALIVAR je se ŠKVORECKÝM ve styku, dostává od něho tiskoviny které rozmnožuje a půjčuje svým známým. Jedná se o tiskoviny s protistátním obsahem. Podle agenturní zprávy SALIVAR udržuje spojení mezi ŠKVORECKÝM a některými spisovateli, kteří žijí v ČSSR.
Při získání agenturních poznatků nebyl SALIVAR ustanoven a toto se podařilo až v měsíci září. Agenturně je potvrzeno, že SALIVAR udržuje styky s Radko PAVLOVCEM a Jiřím MATERNOU z Nové Paky /amnestantem/. Jde o styky bývalých potrestaných za protistátní činnost. Bylo zjištěno, že SALIVAR byl v červenci t.r. 14 dní na chatě MATERNY v Jahodnici u Nové Paky a došlo zde ke schůzce bývalých potrestaných osob. SALIVAR přítomným slíbil, že do Vánoc 1973 rozmnoží nějaké materiály a přítomným osobám je předá.
Dále bylo zjištěno, že MATERNA se zúčastnil ve dnech 10. a 11.6.1973 schůzky potrestaných na chatě spisovatele ŠKVORECKÉHO v Davli na Sázavě. Pozván byl SALIVAREM, který vlastní klíče od chaty ŠKVORECKÉHO.
Agenturně bylo zjištěno, že PAVLOVEC se opět zúčastňuje schůzek OPEL klubu v Praze. Poslední účast měl 13.6.1973 a sešel se zde s dalšími potrestanými.
Agenturní rozpracování je vedeno dle agent. operativního plánu a jsou připravována další operativní opatření.

"TURISTA" ve SPS č.10882 je veden
LEJDAR Zdeněk nar. XXXX.1943 bytem Nová Paka.
Za uplynulé období nebyly do svazku zjištěny podstatné nové poznatky k činnosti objekta. Stále přetrvává ostražitost, způsobená prováděnými výslechy Junáků na O-Stb Semily.
Zaměření "D" zapojeného do prověřování signálu je nyní vedeno velmi opatrně a je veden pouze k udržování styku s objektem. Do signálu je i nadále vyhledávána vhodná agentura.


-3-

"PETARDA" v akci, která je vedena v součinnosti s 2.odb. 2.odd. S-Stb Hradec Králové, jsou vedeni
TOMÁŠ Josef nar. XXXX.1942 bytem Nová Paka
TEIMER Oskar nar. XXXXX.1932 bytem Miletín
V signále jsou rozpracovány osoby z řad bývalých Junáků, mezi nimiž i v současné době dochází ke stykům. Je využíváno různých příležitostí, kdy se mohou sejíti. Za poslední údobí nebyly zjištěny podstatné poznatky k jejich činnosti kromě těch, které byly uváděny v předchozích zprávách.
Podklady pro plánované rozkladné opatření, jsou připraveny. Jeho provedení je závislé na koordinaci stanovené 2.odb. 2odd. S-Stb ve vytypovaných okresech VČK.

Mimo hlavních akcí a signálů uvedených ve zprávě, byly plněny úkoly ve vyhledávací činnosti, které jsou zakotveny v Plánu práce O-Stb na r.1973. Šlo zejména o prověrku evidovaných NO nebo signálů, vedených po problematice kultury a církve.
Nejaktivnější po problematice církve se jeví signál

"DUCHOVNÍ" kde v OBS 123 je veden řím.kat. farář
PLOTĚNÝ Miroslav z Hořic, který se stýká s osobami pravicově zaměřenými, negativně působí na věřící a je nepřátelsky zaměřen.

"EVANGELÍK" kde v OBS č.61 je veden
HEJL Miroslav, evangelický farář z Jičína. Jsou zjištěny styky na VC, ekumenistické snahy a výjezdy mimo farnost.

V akci

"PAVOUK" došlo ke zmapování dalších osob
Ke dvěma vytypovaným osobám nebyly zjištěny operativně zajímavé poznatky.

Po linii kontrarozvědky

Akce


-4-

"AKCIONÁŘ" v SPS č.9882 je veden
VIŠŇAR Ladislav nar. XXXX.1928 bytem Žeretice, jako styk USA st.přísl.emigranta JANCIKA Stanleye
V červenci 1973 přicestovala z USA do ČSSR Marie JANCIK, manželka emigranta Stanleye JANCIKA. Agenturně bylo zjištěno, že Marie JANCIK byla požádána emigrantem BARTůŇKEM o převezení jeho osobních dokladů z ČSSR do USA. Zda toto uskutečnila, dosud není zjištěno. Došlo však k několika setkáním JANCIKOVÉ s rodiči BARTůŇKA. Sledováním bylo zdokumentováno, že navštívila BARTůŇKOVI v Praze a společně odjeli na krátkou dobu na chatu v Černošicích.
Dále bylo zjištěno, že se JANCIKOVá setkala v Jičíně s matkou emigranta ing. STEZKY. STEZKOVÁ jí žádala, aby vyřídila synovi ing.STEZKOVI a dalšímu emigrantu ing. HLAVÁČOVI, aby se vrátili do ČSSR. Dle agenturních poznatků se JANCIKOVÁ v okruhu svých známých vyjádřila, že ing.HLAVÁČ se těžko vrátí, protože pracuje ve státních službách USA.
Nezávisle na JANCIKOVÉ bylo "D" sítí zjištěno, že ing. HLAVÁČ pracuje proti ČSSR. Zdrojem této informace je ing. STEZKA, který při písemném a telefonickém styku toto naznačil své matce.
Agenturně bylo zjištěno, že JANCIKOVÁ měla velké obavy z orgánů Bezpečnosti a provedených opatření k její osobě. Má v úmyslu i nadále přijíždět do ČSSR.
V průběhu jejího pobytu v ČSSR jí vozil vždy a doprovázel Ladislav VIŠŇAR.
Z protokolu navrátilce z r.1973 Josefa DUNAJE, byla potvrzena nepřátelská činnost Stanleye JANCIKA. Potvrzeny jeho vztahy na FBI, jeho funkce v emigrantské organizaci a potvrzeno, že vede evidenci všech čsl.emigrantů a jejich záležitostí v USA.
Navštěvy JANCIKOVÉ bylo využito k pokusu o kontakt TS JIRKY na AVV v Praze. JANCIKOVÁ přislíbila, že prostřednictvím manžela zařídí zasílání oficielních materiálů ekonomického charakteru z AVV. Rovněž přislíbila, že její manžel využije svých známostí a pomůže TS JIRKOVI se zaměstnáním u některé americké firmy, případně AVV v ČSSR.
V současné době je prováděna dokumentace činnosti JANCIKA při jeho pobytu v ČSSR v r.1968.


-5-

"MIKI" - v PZS č.9362 je veden uprchlík po r.1948, nyní USA s. přísl.ing. KOHL Miroslav XXXX.1927 t.č. Belgie- Antwerpy
Agenturně bylo zjištěno, že KOHL hodlá přijet do ČSSR na dovolenou v měsíci srpnu-září. Podle plánu bylo připraveno další zpravodajské vytěžení. Toto bylo uskutečněno orgánem 1.odb. 1.odd. S-Stb. Vytěžením byly získány další operativní poznatky a je předpoklad dalšího využití.

"KAKTUS" - v PZS č.7608 je veden VC Eugen DANIELIS, stát.přísl.NSR.
Po zpravodajském vytěžení v červnu t.r. do ČSSR dosud DANIELIS nepřijel. Nové operativně zajímavé poznatky za poslední údobí zjištěny nebyly.

"MECHANIK" v PZS č.9546 je veden navrátilec Petr ZAJÍC, bytem Nová Paka
Do svazku bylo zjištěno, že ZAJÍC se v současné době znovu oženil. Pracuje jako číšník v Kolora-klubu v Semilech ve vinárně. Před jeho známým, přísl.SNB se vyjádřil, že do vinárny docházejí různí funkcionáři KSČ, sovětští důstojníci z Turnova. Klub navštívila i delegace z Čínského velvyslanectví a touto byl pozván na jejich zastupitelský úřad.
ZAJÍC hodnotí vysokou životní úroveň v NSR, ale vyjadřuje se, že by zde nikdy nezůstal trvale.
Do signálu je plánováno vytěžení s cílem ověření jeho operativního využití.

"NOTÁŘ" v signálu v OBS č.96 je veden emigrant
JUDr.Václav VALENTA XXXXX.1925 zaměstnán v NSR u americké firmy.
Do signálu byl vypracován návrh na prodloužení TA-211. Úkonem je potvrzováno jeho celkem dobré společenské postavení v NSR. Došlo u něho k rozšíření osobních společenských styků. TA-211 jsou potvrzeny jeho písemné styky do ČSSR na dřívější známé. Bylo též ověřeno, že se dosud nezmínil své matce v ČSSR, že měl písemný styk s pracovníkem PaV. Je plánován další písemný kontakt.


-6-

V rámci operativní činnosti byly plněny úkoly v dalších signálech jako PENZION, HARRY, PLAVĆÍK a další, kde jde o výjezdáře a navrátilce. Nebylo však zjištěno podstatných operativních poznatků.
V problematice výjezdářů bylo uskutečněno 7 vytěžovacích pohovorů. Z těchto osob je výhledově počítáno se dvěma jako "D". V jednom případě byl potvrzen styk našich občanů /řidičů TIR/ na policii v NSR. Tohoto poznatku je využito 2.odb.2odd.S-Stb.

2/ Výslednost na úseku rozšiřování a zkvalitňování TS a "D"

V tomto čtvrtletí došlo k verbovce
1 TS - ROBERT č.11094 do problematiky vnitř.zpravodajství

Získán byl
1 PB v Hořicích - verbovka provedena 28.8.1973

Získáni byli celkem 4 "D" z toho
2 "D" - po VZ - problematika církve - sekty
2 "D" - po KR - problematika výjezdáři a VC
Kvalita nového TS se jeví velmi dobře. Na základě jeho poznatků došlo k založení nového signálu "PŘEVOZNÍK". TS se jeví jako perspektivní spolupracovník.
V uplynulém čtvrtletí nebyl zjištěn nějaký náznak dekonspirace stávající agentury, nebo dublérství.
V současné době je soustřeďován materiál na další typy KTS.

3/ Případy předané orgánům vyšetřování k zahájení tr.stíhání
Negativní

4/ Ukončené případy jiným způsobem
Signál
"TULIPÁN" veden v OBS č.7718/9 - ochrana voj.objektů
ČÁLEK Jaroslav, řidič TIR bytem Jičín
ČÁLEK byl veden v prověřování, že jako řidič TIR vyjíždí do KS a navazuje styky se sovětskými důstojníky. Byl uskutečněn operativní pohovor, který ujasnil, že navazování styků se sov. důstojníky bylo příležitostné a ČÁLEK toto osvětlil svým


-7-

vztahem, že jako bývalý důstojník ČSLA má dobrý vztah k sovětským občanům. Při pohovoru podal informace o tom, že dva řidiči TIR přišli do styku s německou policií v NSR. Byl ochoten podávat i další informace ze svých cest do KS. Bude s ním proto i nadále udržován kontakt jako s "D", neboť jde o člena KSČ.

"KONZUL" - v signále byla vedena maďarská státní příslušnice JEBAVÁ Marie bytem Nová Paka.
Signál byl založen na podkladě agenturních poznatků a styku s pracovníky francouzské ambassady - Němec- zastupující zájmy NSR a na pracování jugoslávského velvyslanectví. V průběhu prověrky nebyly zjištěny operativně zajímavé poznatky.
Signál byl ukončen pohovorem s JEBAVOU a bylo prověřeno, že styky na FVV měl její manžel /zemřel v r.1973/ a to z důvodů žádosti o výjezd za svojí dcerou, uprchlicí t.č. v NSR.

"FRANOUZ" - v signále byl veden francouzský st.příslušník CAMIA Anton, trvale v NSR
Signál byl založen pro styky CAMII na čsl. st.přísl. Milenu PĚTIOKOU ze Starého Místa okr.Jičín a styku na pracovnici čsl. televize v Praze.
Na základě dohody s S-Stb Hradec Králové 1.odb.1odd., bylo provedeno vyhodnocení materiálů a tyto předány S-Stb Brno, kam VC CAMIA v současné době dojíždí a jsou k němu operativní poznatky.

5/ Nově založené případy
Signál
"PŘEVOZNÍK" ve kterém je veden TůMA Alois nar. XXXX.1912 v Hořicích, trvale bytem Švýcarsko
Signál byl zaveden v závěru II.čtvrtletí. Poznatky k Aloisu TůMOVI uváděné v minulé zprávě byly agenturně potvrzeny. Vzhledem k tomu, že TůMA hodlá do ČSSR opět přijet, byly materiály vyhodnoceny a vypracován návrh na založení SPS.

Náčelník odd. Stb :

mjr.Lev Rudolf

Rozdělovník:
Výtisk č.1 adresát
Výtisk č.2 domo

[dne] 23.9.73 [převzal]: [xxx. xxxxxxxx]


PŘIJATÁ ZPRÁVA č.
dne 21.11.1973 11.20 [Zappe]
KS SNB - Správa Státní bezpeč.
oddělení JIČÍN
Došlo 21.11.73
Čj. SB-00164/01-73
Přílohy: /
Přísně tajné! Pilné!
čj.SB-00110/01-73

Náčelníkům O-Stb ve VčK

Na základě Směrnic o toku informací a pokynů náčelníka 2.Správy FMV zpracujte zhodnocení plánovaných úkolů a výslednosti práce za rok 1973 v souladu s body stanovenými v těchto Směrnicích.
1.část ročního hodnocení pracovních výsledků bude rozpracována analytickým oddělením SVSEO, proto zpracujte 2. a 3. část.
Ve 2.části je třeba uvést při důsledném dodržení objektivity, konkretnosti a stručnosti následující údaje:
a) Založené akce :
- celkový přehled počet nově založených akcí
- u každé akce uvést druh svazku, krycí název, důvod založení, kvalifikace trestné činnosti (parag.)
b) Ukončené akce :
- celkový počet ukončených akcí, vedených v OS, s a P svazcích krací {správně: krycí} název akce, č.sv. a způsob realizace
c) Ukončení případů a signálů vedených mimo oper.svazky
- celkový počet osob předaných k realizaci po linii Stb
- jméno a data osoby, stručná a výstižná charakteristika případu, trestná činnost (parag.)
- případy a signály ukončené jiným způsobem - profylaktickými opatřeními, předáním jiným útvarům Stb a VB, využitím, nepotvrzením tr.činnosti
- případy předané k realizaci VB (parag.)
d) Agentura :
Celkový počet nově získané agentury z toho :
a- agentů
b- držitelů KB a PB


-2-

- z celkového počtu agentury uvést :
Po jaké linii je TS veden, vzdělání (vysoká škola, střední škola, základní vzdělání) a znalost cizích jazyků
- celkový počet TS, u nichž byla v průběhu roku 1973 prováděna prověrka a její výsledek. U těch TS, u kterých byla zjištěna dekonspirace, dublerství a tr.činnost, mimo kr.jména a č.sv. uvést přijmutá opatření
- celkový počet TS s nimiž byla spolupráce ukončena. Uvést stručný důvod ukončení spolupráce.

3. část

Zhodnocení vlastních sil a prostředků :

Plnění plánu v budování sítě TS na rok 1973

a - zhodnocení kvality, spolehlivosti a rozmístění sítě TS, úroveň jejich řízení, zhodnocení počtu vzhledem k potřebám a kvality nově získaných TS
b - zhodnocení výsledků použitých technických úkonů a sledování (počet jednotlivých úkonů s krycím označením akce, kde bylo použito sledování ), neuvádějte TA-211 a TA-133.
Náčelník 6.odboru předloží počet nasazených úkonů, podle jednotlivých druhů včetně TA-211 a TA-133
c - zhodnocení forem a metod vlastní kontrarozvědné činnosti zejména hodnocení kvality případu vedených ve skupinových a osobních svazcích, délka jejich rozpracování, úroveň dokumentování trestné činnosti
d - morálně politický stav útvaru.
Náčelníci odborů předloží zhodnocení do 6.12.1973.
Náčelníci oper.oddělení předloží zhodnocení do 1.12.1973

Náčelník S-Stb Hradec Králové
pplk. RsDr. Vladimír Krejčík/3226-3235


Oddělení Státní bezpečnosti Jičín
Č.j.SB-00164/01-73
Dne 27. listopadu 1973

Přísně tajné!
Výtisk č.2

Správa Státní bezpečnosti
SV SEO

Hradec Králové

Zhodnocení plánovaných úkolů a výslednosti práce za r.1973 - předložení

Počet listů: 15
Přílohy: 0

Podle rozkazu náčelníka S-Stb č.16 z r.1972 Směrnic o toku informací a dodatku čj. 00110/01-73 ze dne 21.11.1973, předkládám zprávu o zhodnocení plánovaných úkolů a výslednosti práce za rok 1973.

II. část

Zhodnocení plánu činnosti

a) Založené akce

Nově založené akce...........3 - SPS "STAVAŘ" - "TURISTA" "PŘEVOZNÍK"

Akce převedené z pozorovacích svazků.......3 - SPS "PLAVČÍK" - "STUDENT" "KAKTUS"


-2-

Akce "STAVAŘ" - ve SPS č.9398 je veden
PAVLOVEC Radko XXXX.1931 býv.funkc. K-231, bytem Nová Paka XXX

Signál je veden pro podezření z tr.činnosti § 98. Svazek byl převeden z PZS dne 5.1.1973. PAVLOVEC jako jednatel okr. přípr. výboru K-231, udržoval styky s dalšími odsouzenými. Mimo poznatků o jeho činnosti v Opel klubu bylo agenturně zjištěno, že společně s dalšími osobami se schází s Lumírem SALIVAREM nar. XXX.1931 bytem Praha 4, Pankrác 2/1576.
SALIVAR je švagr uprchlíka, spisovatele Josefa ŠKVORECKÉHO. S tímto je ve styku a dělá prostředníka styku mezi čs.spisovateli a ŠKVORECKÝM. Dostává různé tiskoviny ze zahraničí, tyto rozmnožuje a předává svým známým. Schůzková činnost je uskutečňována na chatě SALIVARA v Davli a na chatě v prostoru Nová Paka.
Další rozpracování bude prováděno v součinnosti se II. S-FMV.

Akce "TURISTA" - ve SPS č.10882 je veden
LEJDAR Zdeněk nar. XXXX.1943 bytem Nová Paka č.XXXX
Svazek byl založen dne 30.1.1973 pro podezření z trestné činnosti pro § 98.
LEJDAR je podezřelý, že se zabývá společně s dalšími osobami nelegální činnosti, která má vztah na bývalé Junáky. Sám se před Pramenem vyjádřil, že pracují illegálně mezi mládeží a k práci dostali pokyny z ČSTV.
V průběhu rozpracování se dosud nepodařilo konkretní činnost zjistit. Rozpracování ovlivnila realizace činnosti Junáků v okr.Semily, kam měly osoby z akce TURISTA osobní vztahy. Ze současné doby jsou poznatky o tom, že mají značný zájem na zjištění, zda realizování osob ze Semilska nemá návaznost na N.Paku. Za zjištění podrobností jsou ochotny poskytnout hmotnou odměnu.


-3-

Akce "PŘEVOZNÍK" - ve SPS č.11329 je veden
TůMA Alois nar. XXXX.1912 Hořice, české národnosti, čsl.st.přís., nyní trvale Solothurn-Švýcarsko
Svazek byl založen dne 3.10.1973 pro podezření z trestné činnosti §109. odstavec 3.
Důvodem založení je, že TůMA jako osoba vystěhovaná v roce 1973 z ČSSR do Švýcarska, má znalosti o existenci organizace, zabývající se illegálními útěky čs.občanů. Sám navštívil některé osoby, se kterými projednával jejich illegální odchod do zahraničí. Je podezření, že svých cest do ČSSR využívá k této tr.činnosti.


Zhodnocení stavu rozpracování a výslednosti v nejdůležitějších případech

Akce "ÚHOŘ" - ve které je veden pravicový exponent.
Rozpracování je vedeno 2.S FMV, 2.odb. 3.odd.
V akci byly zjišťovány agenturně operativní úkoly dle požadavku 2. S FMV. Na okrese Jičín byla akce ukončena v měsíci září 1973 a předána k dalším opatřením 2.odb. 3.odd. 2.Správy FMV.

Akce "AKCIONÁŘ" - ve SPS č.9882 je veden
VIŠŇAR Ladislav nar. XXXX.1928 bytem Žeretice, jako styk USA st.přísl. emigranta JANCIKA Stanleye
Svazek byl založen 21.5.1972 pro podezření z tr.činu § 105 vyzvědačství. Cílem bylo objasnit činnost JANCIKA Stanleye v r.1968 při pobytu v ČSSR, jeho současnou činnost a jak je v této zapojen jeho švagr Ladislav VIŠŇAR.
V průběhu rozpracování bylo v tomto roce potvrzeno, že JANCIK má styky na FBI, potvrzena jeho funkce v emigrantské organizaci v USA. Zabývá se činností mezi emigranty, vede jejich evidenci a pravděpodobně tyto typuje.
Výpovědí navrátilce z r.1973 - Josefa DUNAJE, byla tato


-4-

činnost zadokumentována. Byla z části objasněna i jeho činnost v r.1968 při pobytu v ČSSR.
O osobu JANCIKA projevila zájem I.Správa FMV, 21.odbor a je vypracována dohoda o součinnosti, že v USA bude JANCIKA rozpracovávat I.S FMV a styky v ČSSR - O-Stb Jičín.


Akce "KAKTUS" - ve SPS č.7608 je veden
DANIELIS Eugen nar. XXXX.1916 Kežmarok, stát.přísl. NSR, bytem XXXXXXXXXXX NSR
SPS byl převeden dne 16.9.1973 ze svazku pozorovacího.
Ve svazku byl jmenovaný veden pro podezření ze zájmu o vojenské objekty (bylo dokumentováno) a různé valutové machinace.
V průběhu rozpracování byly machinace s dovozem žvýkaček a vývozem bižuterie, dokumentovány. Za součinnosti orgánů 1.odb. 4.odd. byl dne 1.6.1973 proveden operat. pohovor a jeho činnost prokázána. Pro menší společenskou nebezpečnost bylo od postihu upuštěno, neboť se jevila možnost dalšího využití.
V rozpracování s tímto cílem je pokračováno.

Akce "PLAVČÍK" - ve SPS č.9545 je veden navrátilec
ŠŤASTNÝ Ladislav nar. XXXX.1944, bývalý lodník ČSPLO, nyní dělník np.Agrostroj Jičín, bytem Jičín
Prověřování bylo vedeno v pozorovacím svazku a dne 16.9.1973 převedeno na SPS. Důvodem je, že ŠŤASTNÝ při pobytu v NSR byl vytěžován k dislokaci ČSLA a sovětských vojsk, k jejich výzbroji a dalším otázkám. V NSR mu byl poskytnut asyl. Po návratu do ČSSR při vytěžování doznal toto vytěžování s tím, že uváděl zkreslené údaje. Po návratu v r.1970 se projevoval jako nervově chorý. Nyní úspěšně studuje večerní průmyslovku. V letošním roce navštívil NDR a Mongolsko jako turista. Byl proveden další pohovor, kde neuvedl jiné než předešlé poznatky.
Je předmětem dalšího rozpracování.


-5-

Akce "STUDENT" - ve SPS č.9547 je veden navrátilec
ŽEMLIČKA Jindřich XXX.1950 dříve student nyní dělník bytem Sobotka XXX
Na jmenovaného byl veden PZS, který byl dne 16.10.1973 převeden na SPS. Důvodem bylo, že byly získány k jeho osobě operativní poznatky.
Po návratu do ČSSR z NSR nesdělil nic, co by nasvědčovalo tomu, že byl vytěžován v NSR. Agenturně bylo zjištěno, že mu je známo o tom, že mezi emigranty byl prováděn výběr typů pro spolupráci. Vyjádřil se, že to dělali Němci velmi průhledně. Při prověrce byly TS získány poznatky, které nasvědčují že i o něho byl projeven zájem. ŽEMLIČKA po svém návratu 5x měnil zaměstnání a nyní se prosazuje do školství.
Z uvedených důvodů je pokračováno v jeho rozpracování.

b) Ukončené akce:

V průběhu roku 1973 bylo ukončeno 9 akcí, vedených v PZS.
Jde o tyto akce:

"KAMENÍK" - v PZS č.9773 byl veden
ZÍVR Ladislav XXXX.1909, akademický sochař bytem Ždírec
Svazek byl založen z důvodů, že u něho docházelo k soustřeďování osob z řad kulturní fronty a dle agent. poznatků umlouvána činnost proti současné politice KSČ.
Rozpracování bylo ukončeno proto, že objekt těžce onemocněl (XXXXXXXXXXXXX) a došlo k omezení jeho styků.
PZS ukončen bez realizace a dne 17.10.1973 byl uložen do archivu.

"MALÍŘ" - v PZS č.9397 byl veden
ČÍLA Vratislav XXXX.1929, elektroopravář bytem Nová Paka XXX
PZS založen proto, že se jednalo o bývalého potrestaného,


-6-

velmi aktivního činitele K-231. Pozorování ukončeno 17.10.1973 na základě RMV ČSSR č.54, neboť k současné činnosti nebyly poznatky pro založení SPS.
Materiály převedeny do OBS č.9635 a ČÍLA veden jako PO.

"LOMAŘ" - v PZS č.9396 byl veden
RADIMSKÝ Jiří nar. XXXX.1917, nyní vedoucí prodejny Jednota, bytem Nová Paka XXX
PZS byl založen proto, že RADIMSKÝ byl aktivním funkcionářem (dokumentátor) K-231. V průběhu pozorování nebyly zjištěny operativní poznatky, které by potvrzovaly jeho pokračující činnost. Podle RMV ČSSR č.54 byl PZS zrušen a materiály převedeny do OBS č.9635. RADIMSKÝ je veden jako PO.

"RICHARD" - v PZS č.9387 byl veden
KOŠŤÁK Miloslav XXX.1920 nyní zam.OUNZ Jičín bytem Jičín, XXXXXXXXXXXXXXX
PZS na jmenovaného byl založen 2.odb. S-Stb pro podezření ze styku s bývalým pracovníkem Gestapa t.č. v NSR. Styk byl zachycen TA-211.
V průběhu prověřování nebyl další styk potvrzen a ověřeno, že KOŠŤÁK měl zájem na navázání styku s osobních, hmotných zájmů.
PZS byl vyhodnocen bez realizace nebo jiných opatření a archivován.

"PROFESOR" - v PZS č.9526 byl veden
ÚLEHLA Vladimír XXXX.1926, profesor, bytem Jičín, XXXXXXXXXXXXX
PZS byl zaveden na jmenovaného z důvodů, že šlo o aktivního pravicového exponenta na úseku školství. Bydlí v OPP objektu


-7-

ČSLA a jeho příbuzní emigrovali do Anglie.
V průběhu prověřování nebyly zjištěny oper.poznatky, které by dávaly podklad k založení vyššího druhu svazku a proto podle RMV ČSSR č.54 byl PZS ukončen. Materiály převedeny do OBS a jmenovaný veden jako PO.

"MIKI" - v PZS č.9362 byl veden USA stát.přísl.
ing. KHOL Miroslav XXXX.1927, emigrant z r.1948 nyní Belgie-Antwerpy
PZS založen pro podezření z nepř.činnosti proti ČSSR. Při rozpracování se toto nepotvrdilo. V souladu s plánem bylo provedeno orgány 1.odb. 1odd. zprav. vytěžení s dobrým výsledkem.
PZS byl ukončen, materiály založeny do OBS.
Další operat.opatření (využití) je připravováno.

"MAMINKA" - v PZS č.9578 byla vedena navrátilec
CHABEROVÁ Hedvika r.Kynlová XXXX.1949 Jičín nyní bytem Praha 7, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PZS založen proto, že manžel jmenované zůstal v NSR. Vrátil se dodatečně po několika měsících, ale trvale zůstal v Praze.
PZS byl zrušen a materiály cestou SEO postoupeny S-Stb Praha.

"MECHANIK" - v PZS č.9546 byl veden na navrátilce
ZAJÍC Petr bytem Nová Paka
V průběhu prověřování byly zjištěny poznatky o menší spekulaci. Toto potvrzeno i při operat. pohovoru. Zjištěna větší styková základna na VC a proto svazek převeden na KTS.


-8-

"ŠMELINÁŘ" - ve PZS č.7943 byl veden
ŽEMLIČKA Jindřich XXX.1921 vedoucí prodejny Masna bytem Sobotka o.Jičín
PZS byl zaveden proto, že jmenovaný byl výjezdář do KS a měl rozsáhlé styky s VC z NSR a Holandska. Byl ve styku i s příslušníkem policie NSR.
V průběhu prověřování nebyly zjištěny takové poznatky, které by daly podnět k založení SPS a proto podle RMV ČSSR č.54 byl PZS zrušen a materiály uloženy do OBS. Jmenovanému bude věnována pozornost jako PO.

c) Ukončení případů a signálů vedených mimo oper.svazky

1) K realizaci vyšetř. odboru S-Stb Hradec Králové nebyla předána žádná osoba.
V březnu 1973 byl předán návrh na zahájení vyšetřování ve věci proti neznámému pisateli anonymního dopisu. Obsah naplňuje skutkovou podstatu § 100 odst.1/a - 1/c tr.zákona.
Akce byla vedena pod heslem "TROSEČNÍK". Pisatel i přes mimořádné úsilí nebyl dosud odhalen.

2) Případy a signály ukončené jiným způsobem:

Akce "PETARDA" ve které byla rozpracovávána činnost bývalých JUNÁKů - funkcionářů
Operativní cestou byly získány poznatky o tom, že dochází ke vzájemným stykům JUNÁKů, že působí na mládež v ideích JUNÁKA a že vyhledávají příležitosti, kde by symboly JUNÁKA presentovali. Byly zachyceny i snahy o koordinaci činnosti s JUNÁKY z okr.Jablonec a Semily.
Na základě plánu byla provedena v součinnosti s 1.odd. 2odboru S-Stb profylaktická opatření k nejaktivnějším JUNÁKůM


-9-

Bylo vyslechnuto 11 osob .
JIROUŠ Miroslav z Jičína, TUČEK Miloslav z Miletína, BOHUN Jiří z Nové Paky, ROUBAL Miloslav z Pecky, PAVEL Miroslav z Pecky, BUČINA Josef z Jičína, ŠPÍNOVÁ Iva z Jičína a KÁRA Oldřich z Miletína. Jejich výslechy objasnily činnost nejaktivnějších - TEIMERA Oskara z Miletína, TOMÁŠE Josefa z Nové Paky a PATRNÉ Marie z Jičína.
Agenturní poznatky v akci PETARDA byly v podstatě potvrzeny. Profylaktická opatření dle získaného ohlasu splnila předpokládaný účel.

"Svědci JEHOVOVI" - v OBS č.62 je vedena činnost této sekty v Hořicích o.Jičín
Aktivní činnost, získávání členské základny, rozmnožování písemností sekty a pravidelné soustřeďování 12 osob bylo zjištěno v Hořicích. Jednou z nejaktivnějších členů sekty byla NĚMCOVÁ Vlasta nar. XXXX.1938 bytem Ostroměř.
Na základě zjištěných poznatků bylo dne 11.9.1973 přistoupeno k preventivnímu opatření (výslechu) NĚMCOVÉ s cílem omezení činnosti sekty. Provedeno s kladným výsledkem.

Akce "FAMILIE" - vedené v rozpracování 2.odb. 1.odd. S - Stb Hradec Králové.
Do akce, ve které jsou vedení "Principielní lidé" byla zjištěna činnost
BARTONÍČKOVÉ Jitky nar. XXXX.1949 studentky vysoké školy v Olomouci.
Získána dokumentace (závadové písemnosti), proveden výslech s oznamovatelem.
Předáno dne 10.10.1973 na 2.odb. S-Stb Hradec Králové.


-10-

Signál "FRANCOUZ" - ve kterém byl veden franc.st.přísl.
CAMIA Antonín XXXX.1930 trvale bytem NSR
Signál byl založen pro styk Ant.CAMIA na osoby na okr.Jičín a pro styk na pracovnici čsl.televize v Praze.
Na základě rozhodnutí 1.odb. 1.odd. S-Stb Hradec Králové byl signál předán S-Stb Brno, kam VC CAMIA měl vztahy a byly k němu další oper. poznatky.

Signál "KONZUL" - ve kterém byla vedena maďarská st.přísl.
JEBAVÁ Marie r.Vidová XXXX.1925 Gyor - Maďarsko, bytem Nová Paka XXX
Signál byl založen na podkladě agenturních poznatků o styku s pracovníky francouzské ambassady - Němce- zastupující zájmy NSR a na pracovníky Jugoslávského velvyslanectví.
V průběhu prověrky signálu nebyly zjištěny operativně zajímavé poznatky.
Signál ukončen pohovorem s JEBAVOU a bylo prověřeno, že styky na FVV měl její manžel (zemřel v r.1973) a to z důvodu žádosti o výjezd do NSR za svojí dcerou - uprchlicí t. č. v NSR.

Případ - BERAN Jiří z Prahy - organizovaná emigrace

Operativní cestou byl získán a výpovědí Lubomíra ŠTĚPÁNKA z Chomutova-Domina 38 dokumentován případ o organizované přípravě k emigraci do KS, několika osob. Útěky organizoval Jiří BERAN z Prahy 1., Jindřišská 18. Případ byl cestou S-Stb I.odb. 4.odd. zaslán 2.Správě 14.odb.FMV.
Zpětnou informací S-Stb Praha bylo potvrzeno, že k osobám uváděným v naší zprávě jsou poznatky, které této činnosti nasvědčují.


-11-

3) K přímé realizaci nebyl VB předán žádný případ.
V průběhu roku 1973 bylo však předáno 9 poznatků o trestné činnosti, kde se ve 4 případech jedná o rozkrádání socialistického majetku § 132 a 4 poznatky o ostatní trestné činnosti.


d) Agentura :

Nové získaná agentura

Agentů.................2
Držitelů PB..........2
Důvěrníků...........15

Jde o tyto TS .

TS - "ZBYNĚK" - získán po linii kultura, základní vzdělání, částečná znalost němčiny, ruštiny
TS - "ROBERT" - získán po linii pravicové osoby - (emigrace)
středoškolské vzdělání, znalost němčiny a ruštiny
PB - "JARDA" - v Jičíně
PB - "BOREK" - v Hořicích

Prověrky TS :
V průběhu r.1973 bylo provedeno 6 prověrek TS - "BREJCHA", "JINDRA", "MARTIN", "PRAŽÁK", "VÁCLAV", "MÍLA".
Výsledky prověrek jsou pozitivní a nebylo zjištěno, že by u některého byla zjištěna dekonspirace, nebo dublérství.
V roce 1973 se žádným spolupracovníkem nebyla spolupráce ukončena.


-12-

III.část

Zhodnocení vlastních sil a prostředků

Plánované úkoly v budování sítě TS na rok 1973 nebyly v plném rozsahu splněny. Původní plán byl sestaven na stav 1 + 10 orgánů ke dni 1.1.1974.
V průběhu roku došlo k přemístění na jiné útvary u 4 orgánů /ss.Futera, Tichý, Horák O., Zapadlo / a 1 orgán / s.Křížek/ byl po dobu několika měsíců odvelen.
V současné době je však připravována verbovka 2 KTS. Na jednoho z tohoto počtu je návrh na získání již schválen. Pro nepřítomnost orgána /rehabilitace/ nebyla verbovka do závěru vyhodnocení plánu provedena.

k bodu a/
Ku dni 30.11.1973 je stav agentury na O-Stb Jičín následující:

12 TS po linii 1.odboru
13 TS po linii 2.odboru

25 TS celkem
4 PB celkem

Rozmístění sítě TS :

3 TS.........kultura, školství
6 TS.........NO, K-231, KAN
3 TS........pravice, býv.pol.strany
1 TS........strojírenství EKO
3 TS........Anglie, Francie
2 TS........Německo, Rakousko
5 TS........VC, výjezdáři, emigrace
2 TS........ochrana voj.objektů


-13-

Z celkového počtu 25 TS má

8 TS vysokoškolské vzdělání
10 TS středoškolské vzdělání
2 TS 2 leté odborné vzdělání
5 TS základní vzdělání

Znalost cizích jazyků je tato :

10 TS po KR zná cizí západní jazyk
8 TS po VZ zná cizí západní jazyk

Z celkového stavu někteří TS znají 2 - 3 západní jazyky.

Kvalita stávající agentury je různá. Z větší části jde o průměrné TS a jejich výslednost je podmíněna prostředím, do kterého mají v té době možnosti. Na příklad po KR došlo k menší výslednosti omezením možnosti výjezdu do KS.
Pokud jde o spolehlivost, možno plně důvěřovat staré, několikráte prověřované agentuře. Rovněž i u agentů získaných v r.1971-72 není závad a prověrky byly s pozitivním výsledkem. Nová agentura je vybrána k prověrce.
Rozmístění TS odpovídá základním potřebám. Rovněž tak zaměření do jednotlivých problematik.
Početní stav 25 TS je k početnímu stavu 5 orgánů, odpovídající. Bude však nutno přistoupit ke zkvalitňování TS dle nynějšího zaměření. Půjde především o TS do problematiky pravice - NO a ochrany vojenských objektů.
Úroveň řízení TS, jejich zaměření a výtěžnost není dosud na patřičné výši a ve výtěžnosti jsou značné rozdíly.
Rozšířením PB, které je plánováno v r.1974 je předpoklad, že tento stav se dále zlepší.

k bodu b/

Technické úkony byly nasazeny v těchto akcích :


-14-

Akce "ÚHOŘ" kde byl nasazen TA-111 po dobu 8 měsíců. Výsledky byly hodnoceny kladně. Konkretnější zhodnocení však může být provedeno 2.S FMV 2.odb., pro kterou byla akce zajišťována.

Akce "AKCIONÁŘ" kde bylo nasazeno sledování USA st.přísl. po dobu pobytu v Praze. Sledování přineslo konkretní výsledky o styku zájmové osoby a provedlo dokumentaci styků.

k bodu c/

Při hodnocení vlastní kontrarozvědné činnosti nelze se s výsledky plně uspokojovat. Lze říci, že při vyhledání signálu je zejména v počátku intenzivně prováděno objasnění. Když však dojde k vyčerpání vlastních prostředků a mnohdy chybí do případu i vhodná agentura, dochází k prodlužování termínu v rozpracování. Rovněž tak i řízení a zavádění agentury do případů není na patřičné úrovni.
Pokud jde o současný stav akcí, nejsou tyto ve vyšších druzích svazků ale pouze na úrovni SPS. Možno však říci, že některé, zejména SPS "STAVAŘ", "AKCIONÁŘ" a "PŘEVOZNÍK" mají předpoklady k dobré výslednosti.
Na patřičné úrovní není v průběhu rozpracování zajišťována i dostatečná dokumentace. Mnohdy je toto ovlivněno obavou, aby nedošlo předčasně k vyzrazení našeho zájmu. Forem operativní dokumentace je mnohdy málo využíváno.

k bodu d/

Morálně politický stav na O-Stb Jičín je dobrý. U všech orgánů oddělení je plné zapojení i do veřejného a politického života mimo útvar a lze vyjádřit, že je plná politická angažovanost. V letošním roce byla činnost ohodnocena OV KSČ i tím, že kolektiv ZO KSČ obdržel pamětní medaili k 25. výročí února 1948. Mimo to bylo touto medailí vyznamenáno 5 orgánů O-Stb.


-15-

Ke kázeňskému potrestání v tomto roce na útvaru nedošlo. Za obětavé plnění úkolů v akci "ÚHOŘ" byla udělena kolektivní odměna 8 orgánům a mimo toho za další plnění služebních úkolů a representaci v přeborech MV byli odměněni další dva.
U 3 orgánů došlo v průběhu roku i ke zvýšení funkčních platů.

Náčelník odd. Stb:

mjr.Lev Rudolf

Rozdělovník :

Výtisk č.1 adresát
Výtisk č.2 domoPředchozí rokDalší rokArchiv StBNávod, vysvětlivkyVyhledáváníArchivy


Odboj na Jičínsku – Úvodní strana