Odboj na Jičínsku

Archiv StB Jičín – 1972

textová forma

řazení časové


Plán práce na rok 1972 – předložení (11.1.1972)
Plán práce O StB Jičín na rok 1972 – I. část (11.1.1972)
Plán práce O StB Jičín na rok 1972 – III. část (11.1.1972)
Plán práce – vyhodnocení plnění za I. čtvrtletí 1972 (7.4.1972)
KS SNB – Stanovisko k plánu práce na rok 1972 (17.4.1972)
KS SNB – Rozšíření plánu práce na rok 1972 (17.4.1972)
Plán práce – vyhodnocení plnění za II. čtvrtletí 1972 (6.7.1972)
Hodnocení pracovních výsledků za III. čtvrtletí 1972 – předložení (28.9.1972)
S StB Hradec Králové – Zpráva o přehledu signálů na O-StB Jičín (3.11.1972)
S StB Hradec Králové – Náčelníkům operativních odborů a oddělení S-Stb a O-Stb ve VČK (15.11.1972)
Roční vyhodnocení plánovaných úkolů a výslednosti práce O-Stb Jičín za rok 1972 (23.11.1972)
Zpravodajský paušál (24.11.1972)
S StB Hradec Králové – Všem náčelníkům O-Stb, náčelníkům oddělení a náčelníkům odborů S-Stb ve VČK (1.12.1972)
Plán práce O-Stb Jičín na rok 1973 (8.12.1972)


Oddělení Státní bezpečnosti Jičín

Č.j.SB-005/01-72 Dne 11. ledna 1972.

Přísně tajné!

KS-SNB Správa Stb Výtisk č. 7
k rukám s.náčelníka
Hradec Králové

Věc: Plán práce na rok 1972 - předložení
Počet listů: 1
Přílohy : 2/8

Na základě pokynu čj.SB-0096/01-71 ze dne 31.12.1971 předkládám ve dvojím vyhotovení ke schválení plán práce O-Stb Jičín na rok 1972.

Náčelník odd. Stb :
mjr. Lev Rudolf

Rozdělovník :

Výtisk č.1 - adresát
Výtisk č.2 - domo


Oddělení Státní bezpečnosti Jičín

Dne 11. ledna 1972

Schvaluji : Výtisk č.
...........................................
náčelník S-Stb

PLÁN

práce O - Stb JIČÍN na rok 1972

K zajištění úkolů, vycházejících z metodického pokynu náčelníka KS - SNB Hradec Králové čj. Sv-283/01-71 ze dne 20.12.1971, byl vypracován plán práce O-Stb Jičín, na rok 1972.
Plán má III.části a jsou stanoveny následující úkoly:

I. část

Úkoly v oblasti stranické a ideově politické činnosti

1) V úzké součinnosti se ZO KSČ v návaznosti na plán činnosti ZO KSČ, bude zajišťováno další prohlubování znalostí dokumentů XIV. sjezdu KSČ a ostatních usnesení ÚV KSČ všemi orgány O-Stb.
Úkol stálý

2) Za účinné pomoci výboru ZO KSČ zajistit zvyšování ideově politických znalostí marx-leninismu. Toto zajišťovat osobní kontrolou účasti a aktivity na RSŠ.
Toto provésti i u bezpartijních, zařazených do RSŠ při OVKSČ
Úkol stálý


-2-
3) V průběhu I. a II.pololetí bude zařazeno na pracovní poradu projednání angažovanosti v politické a veřejné činnosti všech orgánů O-Stb.

Plnit do 30.6. a 10.12.1972

4) Ideově politický vliv uplatňovat na mladé bezpartijní orgány, být jim nápomocen při zapojení do veřejné a politické činnosti mimo pracoviště.
Úkol stálý

5) Výslednost práce vyhodnotit vždy za čtvrtletí ve výboru ZO KSČ a přijímat společná opatření ke zvýšení výslednosti při plnění úkolů.
Plnit 4x v roce

6) Zajistit soustavné rozvíjení a zkvalitňování forem a úrovně součinnosti se stranickými orgány v okrese a se ZO KSČ.
Úkol stálý


III. část

Úkoly obecné závaznosti

1) Vždy za 1/2 roku na operativní poradě O-Stb vyhodnotit stav kázně, morálky a pracovní aktivity. Přijímat patřičné závěry a opatření. Požadovat pomoc výboru ZO KSČ k odstraňování nedostatků.
Splnit do 20.6. a 20.12.1972

2) Na úseku dlouhodobých programů kádrově výchovné a personální práce vycházet z usnesení PÚV KSČ ze 6.11.1970.
V průběhu roku 1972 zaměřit pozornost především na výchovu mladých (nových) orgánů O-Stb.
Úkol stálý

3) Zvýšit náročnost na dodržování zásad konspirace a prohloubení znalostí předpisů o ochraně státního a služebního tajemství.
K tomu provést :

- v průběhu roku 4 kontroly o dodržování zásad manipulace se zprav.materiály, uložení a dodržování administrativního pořádku
Úkol stálý

- v průběhu roku uskutečnit u všech TS a KV kontrolní schůzky z hlediska řízení, výchovy a kontroly a úkolování TS
Úkol stálý

4) V rámci racionalizačních opatření ke zvýšení intensity a výslednosti práce, využívat pobídkových prostředků dle zákona č.100/70 Sb.
Úkol stálý

5) Ke zvýšení výslednosti v práci bude mimo pravidelnou dokladaci přijato opatření :

- přijímat osobní účast při konkretním řešení nejzávažnějších akcí a signálů


-2-
- maximální pomoc a pozornost věnovat třem mladým orgánům. Provádět s nimi rozbory při řešení zásadnějších úkolů

- zaměřit v současné době kontrolní činnost především na plnění úkolů k rozšíření agenturně operativních prostředků
Úkol stálý

6) Zajistit systematické prohlubování znalostí právních předpisů rozkazů, směrnic a nařízení, formou operativních porad
Úkol stálý

Ostatní úkoly :

7) V rámci zlepšení pracovního prostředí zainteresovat orgány O-Stb na brigádnickou pomoc při úpravě pracoviště. Dále přijmout účast společně s O-VB na výstavbě objektů nových garáží
Úkol stálý

8) Zajistit zlepšení dopravní kázně ve smyslu závěrů RN KS SNB č.40/71 a zpřísnění režimu používání vozidel pro účely služeb, jejich údržbu a garážování.

9) V rámci rozvíjení a posilování součinnosti s územními, státními i společenskými organizacemi

- přijímat účast na mezirezortních poradách na úrovni okresních orgánů SNB, prokuratury a soudu
- osobním stykem s funkc. O-VB zajišťovat vzájemnou spolupráci a dobré vztahy obou složek MV
- zajistit pravidelný osobní styk s orgány KGB a příslušnými voj.představiteli SSSR v okr.Jičín
- organizovat součinnostní porady VKR, KGB a Stb
Úkol stálý

Rozdělovník : Náčelník odd. Stb :
mjr. Lev Rudolf
Výtisk č.1 - adresát
Výtisk č.2 - domoOddělení Státní bezpečnosti Jičín
Č.j.SB-0064/01-72
Dne 7. dubna 1972


Přísně tajné!
Výtisk č.2

KS-SNB Správa Stb
vnitřní oddělení
Hradec Králové

Věc: Plán práce - vyhodnocení plnění za I.čtvrtletí 1972
Počet listů: 7

Na základě rozkazu náčelníka S-Stb čj.SB-0047/01-71, předkládám vyhodnocení plnění úkolů za I.čtvrtletí 1972.
Ve zprávě je vycházeno z podkladů ke zpracování plánu práce na rok 1972 na O-Stb Jičín.

Po linii kontrarozvědky

Akce a signály

"AKCIONÁŘ" - v SPS č.9882 je veden Ladislav VIŠŇAR nar.XXXX.1928, jako styk USA st.přísl., emigranta z r.1951, komerčn. ing. Stanleye JANCIKA
Na základě získání závažných operativních materiálů byl PZS převeden na svazek prověření signálu a převeden na Ladislava VIŠŇARA, bytem Žeretice okr.Jičín. K JANCIKOVI byly získány materiály o činnosti v r.1968 v ČSSR s návazností na funkcionáře K-231.
Bylo potvrzeno, že JANCIK je významným funkcionářem organizace pro pomoc čsl.uprchlíkům v USA a má styk na zprav.orgány USA. Ladislav VIŠŇAR mu v jeho činnosti v ČSSR v r.1968 byl osobně nápomocen a je JANCIKEM a jeho manželkou značně materiálně podporován.
V současné době je prováděno opatření TÚ pro příjezd JANCIKOVI do ČSSR. Do svazku byly vypracovány příslušné návrhy TÚ.
Akce se jeví operativně zajímavá a perspektivní a je řešena v součinnosti s I.odborem 1.odd. S-Stb.


-2-

"MIKI" v PZS č.9362 je veden uprchlík po r.1948, USA st.přísl., inženýr strojař
Do akce byl vypracován návrh na styk s VC ing. KOHLEM s cílem ověření jeho činnosti ve vztahu k ČSSR, případně možnosti jeho operat.využití. Návrh je v souladu s plánem rozpracování a je prováděn v součinnosti s I.odborem 1.odd. S-Stb.
Perspektiva příjezdu "MIKIHO" je v měsíci srpnu 1972.

"KAKTUS" v PZS č.7608 je veden VC, příslušník NSR, pro podezření, že se zabývá vizuelním sledováním voj.objektů, což je dokumentováno. Ve svazku je schválen návrh na zpravodajské vytěžení, až přijede do ČSSR. K podstatným změnám v PZS nedošlo, neboť VC od jisté doby do ČSSR nepřijel.
Provedení opatření je závislé na jeho příjezdu.

Signály:

"NÁMOŘNÍK" v OBS č.7718/9 byl veden Vladimír KOVÁŘ, který navazoval a udržoval styky na důstojníky sovětské armády. Sám se vydával za důstojníka námořnictva SSSR. KOVÁŘ projevoval zájem o sov.útvary na území ČSSR. Signál byl ukončen vytěžením KOVÁŘE. Při výslechu uvedl, že si vše vymyslel.
V průběhu prověřování bylo zjištěno, že jde o osobu kriminelně závadovou, 2x trestanou. Pro současnou trestnou činnost byl vzat do vyšetřovací vazby.
Rozpracování bylo ukončeno.

"KONZUL" v signále je vedena maďarská st.přísl., provdaná za čsl.st.občana, nyní vdova.
Do signálu bylo prověřeno, že styky na jugoslávské vyslanectví trvají. O pracovnících franc.ambasady - němce WALTROVI a ŽUŽU se objekt vyjadřuje, že jsou nyní mimo území ČSSR. Ustanovení těchto osob se nepodařilo. Po ovdovění objekt prodává majetek manžela /obrazy/ a má zájem o vycestování do NSR za nevlastní dcerou. Zjištěny styky na závadové osoby z K-231.
Prověřování signálu je prováděno dle plánu.


-3-

"MECHANIK" v PZS č.9564 je veden navrátilec z NSR.
Důvodem rozpracování je, že "MECHANIK" v r.1968 emigroval, později se vrátil do ČSSR. Jako dar si přivezl auto a druhé dostal v r.1971. K jeho osobě jsou zjišťovány rozsáhlé styky s VC z NSR, mění neustále zaměstnání, je mimo své bydliště. Zjištěny různé machinace s VC, mravnostní delikty. Závadou rozpracování je, že není trvale agenturně obsazen.

"VĚŘÍCÍ" jako styk do PZS č.7608 je veden výjezdář do NSR a Kanady / déletrvající /
Mimo uvedené poznatky v plánu práce na rok 1972 bylo v poslední době zjištěno, že jmenovaný odmítá pracovat /pracuje jako žena v domácnosti/, změnil čsl.stát.občanství za německé. Žádá neustále o vystěhování z ČSSR. Pohybuje se kolem objektů ČSLA a byl viděn i u objektu sovětské armády. V jednání je opatrný. Podstávka dvou TS se nepodařila. V prověrce jeho osoby je pokračováno.

Nové signály :

Ve vztahu k sovětským objektům byl zjištěn signál :
"ŘIDIČ" Tulipán. veden v OBS č.7718/9, ve kterém je ČÁLEK Jaroslav, řidič kamionové dopravy ČSAD Jičín.
Jmenovaný vyjíždí do NSR, Holandska a dalších KS. Bylo zjištěno, že vyhledává styk na sovětské důstojníky. Má dotazy, kde jsou zařazeni a pod. V lednu 1972 byl zjištěn styk s důstojníkem sovětské armády z Turnova, kterého žádal, aby pomlčel o tom, co spolu projednávali. V poslední době zjištěno, že ČÁLEK nabízí k prodeji záp.něm. marky a bony.
Signál je v počátečním stavu prověřováni.

Ukončení akce, signály :

"CESTOVATEL" v PZS č.9391 byl veden Jaroslav PANÁČEK, býv. agent USA rozvědky - člen K-231.
V průběhu rozpracování potvrzena tr.činnost spekulačního charakteru. Podán návrh na realizaci VB. V současné době podezřelý z překupnictví rozkradeného materiálu osobou z okr.Mladá Boleslav.


-4-

Po Stb problematice bylo využito jeho činnosti v r.1968 k politické propagandě na výstavě v Hradci Králové. Případ byl ukončen a archivován.

"OBCHODNÍK" ve kterém byl veden Frank MIKULÍK, USA st.příslušník, t.č. Italie, uprchlík po roce 1948.
V průběhu prověřování nebyla zjištěna tr.činnost. Jmenovaný se jevil s možností oper.využití. Na základě pokynu byl signál odstoupen 1.odb.2.odd. k dalšímu opatření.

"AMATER" ve kterém byl veden Milan JUNG z Hořic, který v r. 1968 - 69 fotografoval sovětská vojska a jevil se oper.zajímavý.
Jeho činnost byla v průběhu rozpracování potvrzena. Byl proveden operativní pohovor, kde činnost přiznal, předal negativ s 9ti snímky a uvedl, že toto prováděl ze záliby. Přiznal, že mu nebylo v r.1968 politicky jasno. JUNG je členem KSČ a LM.
Signál byl ukončen a archivován.

Vnitřní zpravodajství :

Po linii 2.odboru, 1.oddělení

Akce "KAMENÍK" v PZS č.9773 je veden akademický sochař ZÍVR Ladislav ze Ždírce.
V akci bylo prověřeno, že u něho dochází k soustřeďování osob z řad kulturní fronty z Prahy, Hradce Králové a dalších míst. Došlo k podstávce dalšího TS-JIŘINY. Dosud se však nepodařilo prověřit, zda na setkání kult.pracovníků dochází k nepřátelskému jednání proti kult.politice KSČ. V akci je postupováno dle AOP.

Signál "DUCHOVNÍ" ve kterém je veden řím.kat. farář PLOTĚNÝ Miroslav bytem Hořice, bývalý aktivní funkc.KANu. K jeho osobě bylo zjištěno, že i nadále udržuje styk s VC. V r.1969 dostal z NSR darem auto. V současné době


-5-

je navštěvován osobami pravicově zaměřenými. Přímé agenturní obsazení není a proto nejsou známy důvody a obsah styků.
Prověřování je vedeno dle plánu.

Signál "LEO" ve kterém je veden řím.kat. farář DVOŘÁČEK Leo nar.XXXX.1940 bytem Bystřice.
Jde o nově založený signál. K jeho osobě bylo zjištěno, že má mimořádnou aktivitu ve své farnosti. Zorganizoval skupinu mladých lidí, na které ideologicky působí. Udržuje styky se řádovými sestrami i mimo rámec kraje. Pomáhal organizovat skupinu mladých lidí i v Turnově.
Signál je v počátečním stadiu prověřováni.

Po linii 2.odboru 2.oddělení

"STAVAŘ" PZS č.9398 veden na osobu PAVLOVEC Radko, bývalý taj. přípr.výboru K-231
"MALÍŘ" PZS č.9397 veden na osobu ČÍLA Vratislav, býv.aktivní člen K-231
"LOMAŘ" PZS č.9396 veden na osobu RADIMSKÝ Jiří, bývalý aktivní funkc. PV K-231

Po problematice K-231 bylo u uvedených osob agenturně zjištěno, že i nadále dochází ke stykům býv.funkc. a to i v rámci ČSR. Při stycích hodnotí současnou politickou situaci. Bylo zjištěno, že členové PV okr. Jičín se ihned informují o každém výslechu, nebo vytěžení ze strany Bezpečnosti. Dále se informují, na jaké problémy byli dotazováni a co se orgány z výpovědí dověděly. Tato opatření členové PV dělají proto, aby znali, co je orgánům Bezpečnosti o jejich činnosti známo a mohli na výslechy, nebo vytěžení se připravit.
Konkretní tr.činnost dosud zjištěna nebyla.

Signál "PETARDA" v signále je prověřována činnost býv.funkc.Junáka, zda neprovádějí i nadále nelegální činnost. Signál je rozprac.za součinnosti O-Stb Semily a 2.odb.S-Stb


-6-

Agenturně bylo zjištěno, že dochází ke stykům býv.funkc. Junáka a to i mimo rámec kraje. Dále byly zjištěny poznatky že funkcionáři Junáka v Nové Pace a Hořicích, převedli oddíly Junáka do legálních organizací, kde i nadále vychovávají mládež v duchu Junáckých tradic. Tato činnost je zjišťována v Nové Pace, Jičíně a v Miletíně.
Signál byl založen v I.čtvrtletí 1972 a není veden v návrhu plánu činnosti pro r.1972.

Nepřátelské tiskoviny :

"ZEMĚDĚLEC" APS č.9475 je veden na pisatele anonymních dopisů - lístků, kde jsou napadáni představitelé KSČ.
V průběhu vyšetřování se podařilo získat dokumentační srovnávací materiály na pravděpodobného pisatele. Materiály jsou odeslány k provedení písmoznalecké expertízy.

"ŘIDIČ" APS č.9406 je veden na pisatele plakátu, urážející představitele SSSR.
Rovněž v tomto případě se podařilo získat srovnávací materiály na podezřelou osobu. Dokumenty byly předloženy k provedení písmoznalecké expertízy. Podle výsledku bude provedeno další opatření.

Evidované NO

V I.čtvrtl.1972 došlo dle RMV č.44/70 k zaevidování dalších 2 osob. Do kategorie II. byl zařazen Miroslav ŠTĚPÁN býv.taj. KV KSČ. Do kategorie III. byl zařazen František HLADÍK.
Na problému NO bylo provedeno opatření, aby k evidovaným osobám byla zaměřena dle stávajících možností agentura a tak byly získávány zprávy o činnosti a názorech těchto NO.


-7-

Úkoly mimo plán :

V signále "SKÁLA" byla objasňována podezřelá činnost neznámé ženy v prostoru Prachova, kde ukryla klíče.
V průběhu prověřování byla zjištěna totožnost. Jednalo se o Jiřinu ŠPÍGLOVOU. Bylo zjištěno, že jde o činnost kriminálního charakteru. Signál byl ukončen.

Agenturní činnost :

Verbovky

V I.čtvtl. 1972 byla provedena verbovka A-DVOŘÁKa č.sv.9780, po problematice 1.odb.2.oddělení.
Ukončení spolupráce pro důvod alibismu byla s I-ŠTĚPÁNKEM č.sv. 6719.

Typy :
Cestou I.odb.1.odd.S-Stb byl předán na II.SFMV typ na KV vedený v signále "KAMERAMAN". Šlo o pracovníka zprav.filmu, výjezdáře. K předání došlo na základě toho, že jmenovaný pracuje v Praze a byl o něho se strany II.SFMV zájem.
Cestou I.odb. S-Stb byl předán pro I.obl.odbor typ na KV vedený pod heslem "STUDENT". I zde šlo o absolventa vysoké školy výjezdáře, který po zakončení studia zůstal v Praze. Materiál byl na KV a předán na základě požadavku I.S-FMV.

Náčelník oddělení Stb :

mjr. Lev Rudolf

Rozdělovník :
Výtisk č.1 adresát
Výtisk č.2 domo


KRAJSKÁ SPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI
SPRÁVA STÁTNÍ BEZPEČNOSTI - Hradec Králové

Čj:SB-0029/[01-72]
Dne 17. dubna 1972

Přísně tajné
Oddělení Státní bezpečnosti

Výtisk č.1
JIČÍN
k rukám náčelníka

Stanovisko k plánu práce na rok 1972
17.dubna 1972
SB-0070/[01-72]
/

Počet listů : 2
Přílohy : 0

Po zhodnocení operativní situace na okrese - na úseku boje proti vnitřnímu nepříteli - na základě rozboru plnění úkolů, stanovených RFMV č. 44/70 - pro rozpracování členů NO z řad pravicových oportunistů, osob potrestaných za protistátní činnost, členů nepřátelských organizací atd., rozboru úkolů, vyplývajících z dokumentu II. S-FMV ke kontrarozvědné činnosti, sionistů a rozboru úkolů, vyplývajících z dokumentu ke kontrarozvědné činnosti na úseku ekonomiky - je nutné hlavní pozornost zaměřit na splnění následujících úkolů:

1. oddělení :

Vyhledávací činnost

- zaměřit vyhledávací činnost na bývalé aktivní nositele pravicového oportunismu z řad pracovníků kultury, s cílem, odhalit jejich styky a vztahy do prostředí, kde v minulosti působily a zamezit jejich vlivu v tomto prostředí. Odhalit jejich styky do zahraničí. Týká se zejména Hořic a Sobotky.

- zaměřit se na zamezení protisocialistické činnosti reakčního kléru, zejména při ovlivňování mládeže.


-2-
Agentura

- získat 1 TS do problematiky nepřátel z řad pravicových oportunistů, pracovníků kultury.

Akce

- k přednostnímu rozpracování zařadit PZS KAMENÍK, č. 9773, s cílem objasnit účel schůzek kulturních pracovníků, kteří jsou v uvedené akci zjištění.
Termín : do 30.11.1972.

2. oddělení .

Vyhledávací činnost

- prvořadou pozornost věnovat soustřeďování a vyhodnocování Stb poznatků k NO, z řad pravicových oportunistů, tzv. nomenklaturních kádrů, kterých je na okrese soustředěno celkem 43. Zejména zintenzivnit činnost při jejich evidování, podle RFMV č. 44/70. Toto je nutné vidět jako prvořadý úkol na úseku vyhledávací činnosti, a dle toho doplnit návrh plánu z 27.12.1972.

- vyhledávací činnost dále zaměřit na NO z řad bývalých členů K-231 a funkcionářů JUNÁKA. Tyto úkoly, vzhledem k celkové operativní situaci a potřebě, plnit jako prvořadé a předřazené ostatním úkolům.

Agentura

- získat 1 TS do problematiky NO z řad býv. členů K-231.

Akce

- k přednostnímu rozpracování je vyčleněna akce PZS STAVAŘ, č. 9398.
Rozpracování bude prováděno ve spolupráci s 2.odd., 2.odboru S-StB, s cílem, ověřit, zda pokračuje v protistátní činnosti a odhalit vztahy na emigraci. Termín : do 30.9.1972.

Náčelník Správy StB:
/pplk. KNEISL Jan./

Rozdělovník : 1x pro adresáta
1x pro domo.


KRAJSKÁ SPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI
SPRÁVA STÁTNÍ BEZPEČNOSTI - Hradec Králové

Čj: SB-0028/01-72
Dne: 17. dubna 1972

Přísně tajné

Oddělení Stb
k rukám náčelníka Výtisk č. 1
Počet listů : 2
17.dubna 1972
SB-0071/01-72
Jičín

Zhodnocený plán práce O-Stb po problematikách rozpracovávaných I. odborem rozšiřuji o další zaměření. V souladu se zaměřením nutno orientovat a organizovat vyhledávací činnost.

1/ Na úseku boje proti nepřátelským rozvědkám z pohledu vyhledávání představuje zájem:

- Fáze ustanovených styků z řad čs. občanů na AVV, BVV, FVV, další tzv. malé ambasády a OM NSR
- Emigrace I. kategorie
- Navrátilci - z pohledu jejich přístupu k VO, výjezdů na Olympijské hry v Mnichově
- Věnovat pozornost činnosti CD, kádrovým rozvědčíkům při cestách do prostorů VO, s cílem dokumentovat jejich zájem o uvedené objekty
- Zaměřit pozornost na stipendisty a stážisty, dlouhodobé výjezdáře do KS
- Věnovat pozornost osobám z řad technicko- vědecké inteligence, které služebně nebo soukromě vyjíždějí do KS
- Sledovat činnost obchodních zahraničních firem, které jsou ve služebním styku s pracovníky našich podniků
- Získat přehled o studentech, kteří po srpnu 1968 zůstali v KS a později se vrátili do republiky
- Zjišťovat a rozpracovávat osoby, kterým byly vystaveny duplikáty dokladů, zda tyto doklady nebyly zneužity nepřátelskou rozvědkou.


2/ Problematika VC

- Na místa koncentrace VC v ubytovacích podnicích
- Na odhalování činnosti kategorizovaných VC, často dojíždějících VC na území okresu, na VC udržujících široký okruh styků s našimi občany a na VC, jejichž činnost neodpovídá uváděnému pobytu
- Na styky VC z KS s občany zemí socialistického tábora, ke kterým dochází v místech koncentrace VC v okrese z hlediska zpravodajských zájmů a organizování ilegálních útěků, zejména občanů NDR a Polska.

3/ Výjezdáři, emigrace, navrátilci

- Na okruh osob staré a nové emigrace I. kategorie, k nimž jsou poznatky o jejich nepřátelské činnosti v zahraničí, včetně býv. TS, kteří žijí v KS
- U navrátilců zkoumat jejich pracovní zařazení, možnosti a přístup k informacím zajímavým pro rozvědku, změny v zaměstnání - zda tyto změny nesměřují ke zdrojům těchto informací - prostory VO, vztahy do KS, styky s VC a výjezdáři do KS.

Přednostní akce :

AKCIONÁŘ - sledována ved. S-Stb - 1. odbor - 1. oddělení

Součinnost v akcích

1. oddělení - MIKI - KONZUL
2. oddělení - KAKTUS - MECHANIK - (NÁMOŘNÍK - ukončeno

Budování agentury

1 TS - BND
1 TS - VC
1 TS - VEN

Náčelník S-Stb :
pplk. Kneisl JanOddělení Státní bezpečnosti Jičín
Č.j.SB-0064/01-72
Dne 6. července 1972

Přísně tajné!
Výtisk č.2

KS-SNB Správa Stb
vnitřní oddělení
Hradec Králové

Věc: Plán práce - vyhodnocení plnění za II.čtvrtletí 1972
Počet listů: 9

Na základě RN S-Stb čj.SB-0047/01-71, předkládám vyhodnocení plnění úkolů za II.čtvrtletí 1972.
Ve zprávě je vycházeno z plánu práce a jeho doplňku na rok 1972.

Po linii kontrarozvědky :

Akce

"AKCIONÁŘ" - ve SPZ č.9882 je veden Ladislav VIŠŇAR nar.XXXX.1928 jako styk USA st.přísl., emigranta z r.1951, komerčního inženýra Stanleye JANCIKA.
Do akce byly získány agenturní poznatky, potvrzující nepřátelskou činnost Stanleye JANCIKa v emigrační organizaci v USA. K objektu L.VIŠŇARA bylo agenturně zjištěno, že na pokyn JANCIKA vyžádal si v r.1969 o výjezd do NSR, kde se měli oba setkat. Zda k setkání došlo, případně proč nebyl výjezd VIŠŇARA uskutečněn, je ověřováno. Je potvrzena pravidelná finanční podpora VIŠŇARA od JANCIKOVÝCH.
K očekávanému příjezdu M. JANCIKOVÉ do ČSSR bylo zjištěno, že projevila obavy z cesty do ČSSR, zda nebude mít nepříjemnosti. Rozhodla se přijet později a to pravděpodobně v září 1972.

Provedená opatření v akci:

a) Pro úkolování A-JIRKY byla vypracována agent.kombinace, která je postupně plněna


-2-

b) Vypracován návrh a uskutečněn TÚ C-7 v bydlišti A-JIRKY s cílem kontroly styku objekta a TS.

c) Návrh na krátkodobý výjezd s plánem úkolování A-JIRKY při výjezdu do Holandska. Cílem je zda o A-JIRKU nebude projeven zájem nepřátelskou rozvědkou.

Akce je řešena v součinnosti s I.odborem 1.odd.S-Stb a jsou plněny všechny plánované agenturně operativní opatření.

"MIKI" v PZS č.9362 je veden uprchlík po r.1948, nyní USA st.příslušník ing. Miroslav KOHL.
Do akce byl v souladu s plánem rozpracování vypracován návrh na operativní styk s ing. KOHLEM, při jeho příjezdu do ČSSR v srpnu 1972.
Návrh na styk nebyl 2.správou MV schválen, ale bylo doporučeno zpracování nového plánu opatření s cílem doprověření dosud získaných operativních poznatků.
Ve II.čtvrtletí nebylo získáno nějakých nových operativních poznatků. Do signálu je zpracováván nový agent.oper.plán. Při příjezdu v srpnu 1972 bude obsazen A-FRANTIŠKEM a A-MARTOU.
Řešeno v součinnosti s I.odborem 1.odd. S-Stb

"KAKTUS" v PZS č.7608 je veden VC, přísl. NSR DANIELIS Eugen pro podezření z vizuelního sledování vojenských objektů.
V PZS nenastala žádná změna. Je i nadále v platnosti schválený návrh na zprav.vytěžení při příjezdu do ČSSR. Provedení zprav.vytěžení je závislé na jeho příjezdu. Neustále odkládaný příjezd do ČSSR nasvědčuje, že má z příjezdu nějaké obavy.
Sledováno v součinnosti s I.odborem 2.odd.S-Stb.

Signály:

"KONZUL" ve kterém je vedena maďarská st.přísl. JEBAVÁ Marie, nyní vdova.
Podle plánu je signál nadále prověřován. K osobě JEBAVÉ bylo agenturně zjištěno, že navázala důvěrný styk na Marii


-3-

KRBCOVOU, která je družkou býv.aktivního funkcionáře K-231 Vratislava ČÍLY. Styky a prodej obrazů pracovníkům Jugoslávského zastupitelského úřadu z Prahy i nadále trvají. Dle agenturních zpráv hodlá JEBAVÁ v červenci 1972 na maďarský pas vycestovat do NSR k návštěvě nevlastní dcery, která v r.1968 emigrovala z ČSSR. JEBAVÁ plánuje i cestu do Švýcarska. Má osobní styk na pracovníka Maďarského konzulátu v Bratislavě.
Jiných závažnějších poznatků zjištěno nebylo.

"MECHANIK" v PZS č.9564 je veden navrátilec z NSR- Petr ZAJÍC.
V průběhu II.čtvrtletí 1972 byly cestou "D" a KV zaznamenány další styky s VC z NSR, potvrzeny různé valutové machinace, mravnostní delikty a pod. do signálu byl ve spolupráci s 1.odb.2.odd. zpracován návrh na opatření. Plán schválen. Je připravována příslušná dokumentace a signál je plánován k realizaci ve III.čtvrtl. 1972.

"VĚŘÍCÍ" v signále jako styk v PZS č. 7608 je veden výjezdář (déletrvající) do NSR a Kanady-Petr PILAŘ.
V posledním údobí získány poznatky o styku na obchodní zastoupení NSR v Praze. Zde se snaží získat podporu k umožnění vystěhování z ČSSR. Dále získány poznatky o styku na příbuzné uprchlíků a styku na řím. kat. kněze. I nadále provádí opatření k vystěhování z ČSSR s celou rodinou.
Závadovu k prověření činnosti je, že není přímé agenturní obsazení. Předcházející podstávka dvou TS nebyla úspěšná.
V prověrce signálu je pokračováno.

"PROFESOR" v PZS č.9525 je veden Vladimír ÚLEHLA, profesor z Jičína, pravicová osoba z r.1968-69./vedeno mimo prac.plán/
Do prověrky byl vzat prof. Vladimír ÚLEHLA, který jako výjezdář uskutečnil více cest do KS. V r.1968-69 se projevil jako pravicová osoba, velmi se angažoval. Jeho sestra Eva KNOBLOCHOVÁ a její manžel Edgar v r.1965 emigrovali do V.Britanie. Edgar KNOBLOCH je veden v rozpracování S-Stb Praha, pro spolupráci s britskou rozvědkou.
K Vladimíru ÚLEHLOVI bylo dosud zjištěno, že udržuje styk s VC a to i s těmi, kteří mají vztah k emigraci KNOBLOCHA. V r.1971


-4-

byl TÚ-211 potvrzen písemný styk na KNOBLOCHOVI a z materiálů je patrno, že Edgar KNOBLOCH i jeho žena Eva se zabývají nepřátelskou činností proti ČSSR a SSSR.
Signál není agenturně obsazen, což se projevuje v malém počtu konkrétních poznatků k současné činnosti ÚLEHLY.

"TULIPÁN" v OBS č.7718/9 je v signále veden Jaroslav ČÁLEK, řidič kamionové dopravy ČSAD Jičín
ČÁLEK je veden v prověřování, neb jako řidič TIR vyjíždějící do KS navazuje styky se sovětskými důstojníky. Konkretní styk byl na důstojníka sovětské armády z Turnova. Signál je obsazen pouze aktivem a na ČÁLKA není agent.dotyk. V průběhu II.čtvrtletí nebylo nic podstatného do signálu zjištěno.

Nové signály :
Ve vztahu k sovětskému objektu byl zjištěn signál
"DOKTOR" ve kterém je v OBS č.7718/9 veden MUDr. Josef KMONÍČEK, bytem Jičín, Švermova 208
Cestou orgána KGB byla získána zpráva, že MUDr. KMONÍČEK prostřednictvím Jana HOFMANA pozval do bytu důst. sov. armády z posádky Jičín. HOFMAN přivedl sov. důst. ke KMONÍČKOVI s tím, aby mu byl ve všem, co bude chtít, nápomocen. Došlo k jednáni mezi důstojníkem a KMONÍČKEM bez přítomnosti druhých osob. MUDr. KMONÍČEK uvedl, že mnoho cestuje po ČSSR a na mapě pak ukázal na prostor u Mimoně s tím, že tam jsou raketová vojska. Čekal na reagenci sov.důstojníka. KMONÍČEK se pak vyjadřoval, že má známé lékaře ve Švédsku a vychvaloval tamní poměry. Od sov.důstojníka požadoval, aby návštěvy u něho dělal v civilu.
K MUDr. Václavu KMONÍČKOVI je známo, že dochází k Václavu KNOTKOVI do Kamenice o.Jičín, který má osobní styk na pracovnici Švédského zastup. úřadu v Praze, [SCHILL] Barbaru (vedena v rozpracování 2.S FMV 12.odb.). Její auto SPZ XX-44-54 bylo u Knotka v Kamenici zachyceno.
MUDr. KMONÍČEK i jeho manželka se negativně projevovali v r.1968-69. Udržují styky s osobami protisovětsky zaměřenými. Pro záporné postoje nebylo umožněno studium dcery KMONÍČKA.


-5-

Signál je v počátečním prověřování a jsou prováděna příslušná opatření ve spolupráci s orgány KGB. Závadou je, že sov. důstojník, který byl s KMONÍČKEM ve styku, byl odvelen do SSSR.

Ukončené, nebo předané signály:

"CYKLISTA" v PZS č.9559 veden navrátilec Jiří KVAPIL nar.XXXX.1950 Stará Paka XXXXX, t.č. voják zákl.služby.
V prověření byl veden navrátilec Jiří KVAPIL, který se vrátil ze Švédska, jeho bratr však zůstal v emigraci. KVAPIL vykonával voj.zákl.službu jako sportovec MV a je zařazen do Rudé Hvězdy.
2.Správa FMV 14 odbor požádal o předání PZS č.9559 s tím, že je t.č. zařazen u sportovní části a jsou k němu operativní možnosti. Svazek byl 28.6.1972 cestou SEO Hradec Králové postoupen 2.správě FMV 14.odboru.

Po linii kontrarozvědky :

V souladu s plánem práce je mimo akcí a signálů prováděno vyhledávání na úseku kategorizovaných VC, nebo jinak zajímavých vízových cizinců.
Dále pak v prověřování navrátilců po r.1948 a 1968 a zajímavých výjezdářů.

Vnitřní zpravodajství :

Po linii 2.odboru, 1.oddělení

Akce "KAMENÍK" v PZS č.9773 je veden akademický sochař Ladislav ZÍVR
V akci je i nadále zjišťováno, že k ZÍVROVI dochází osoby z řad kulturních pracovníků z různých míst jako Hradce Králové,


-6-

Prahy a pod. Do akce byla podstavena A-JIŘINA, která však dosud nemá možnost přímé účasti při některém setkání kult. pracovníků. Její možnosti jsou pouze okrajové. Konkretní nepřátelská činnost dosud zjištěna nebyla. V prověřování je postupováno dle AOP.

Signál :

"DUCHOVNÍ" ve kterém je veden řím.kat. kněz Miroslav PLOTĚNÝ z Hořic, bývalý aktivní funkc. KANu
Do signálu i v tomto čtvrtletí je zjišťováno, že k němu docházejí na faru, nebo že udržují styky na pravicově zaměřené osoby z KANu a Lidové strany. Dochází ke styku i s VC z NSR a NDR. Jsou poznatky o tom, že některá setkání s nepřátelsky zaměřenými osobami organizuje.
Do signálu není dosud agentura a proto není známa konkretní činnost PLOTĚNÉHO a spo.

"LEO" ve kterém je veden řím.kat. farář Leo DVOŘÁČEK z Bystřice o.Jičín.

K jeho činnosti bylo v tomto údobí zjištěno. Jmenovaný v důsledku studia na theologické fakultě v Praze omezil svoji náboženskou aktivitu na nejnutnější míru. Méně pracuje i mezi mládeží a méně vyjíždí mimo farnost. Novosti, které zaváděl ve výkonu své funkce, se setkaly s odporem věřících a proto od nich ustupuje. Vliv na věřící má i přes toto, velmi značný. Je zjištěno, že po zakončení theologické fakulty má zájem z farnosti odejít na středočeský kraj.
Ve sledování signálu "LEO" je pokračováno.

Nové signály :

Signál "EVANGELÍK" /založen v květnu 1972/ ve kterém je veden Miroslav HEJL nar. XXXX.1927, farář českobratrské evangelické církve, bytem Jičín

Miroslav HEJL byl pro nežádoucí aktivní činnost přeložen z Nymburka. K jeho osobě bylo zjištěno. Organizoval zájezdy do záp.Berlína a NDR. V současné době má styk na VC z NSR a


-7-

Švýcarska. Od r.1960 uskutečnil 8 cest do KS a to NSR, Rakousko a Švýcarsko. Vyjíždí do NDR a Polska a to převážně po návratu z KS. Mimo věřící projevuje velmi aktivní práci mezi mládeží. Je u něho zaznamenána i ekumenická činnost. Uskutečňuje pravidelné celodenní cesty mimo okres. Je majitelem 2 osobních aut z nichž jedno dostal darem z NSR.
Signál je v počátečním stavu vyhledávání, není dosud agenturně obsazen. V prověrce je postupováno dle vypracovaného AOP.

Po linii 2.odboru 2.oddělení

Akce a signály

"STAVAŘ" v PZS č.9398 je veden Radko PAVLOVEC, bývalý tajemník PV K-231
"MALÍŘ" v PZS č.9397 je veden ČÍLA Vratislav býv.aktivní člen K-231
"LOMAŘ" v PZS č.9396 je veden Jiří RADIMSKÝ bývalý aktivní funkc. PV K-231

V uvedených PZS se jedná o bývalé aktivní činitele K-231. Rovněž v tomto údobí je zjišťováno, že jsou ve vzájemném styku v místě bydliště, mají kontakty i na další bývalé funkcionáře K-231. Sledují vývoj mezinárodní i vnitropolitické situace, vzájemně se informují. Utěšují se, že nastane i pro ně příznivější situace. Konkretní nepřátelská činnost dosud zjištěna nebyla. Obsazení je zjištěno A-RACKEM a A-MARTIN II.

Signál :

"PETARDA" ve kterém je prověřována činnost býv.funkc. Junáka. Signál je rozpracováván za součinnosti 2.odb.S-Stb 2.odd., a O-Stb Semily

Do signálu bylo zjištěno, že dochází ke stykům býv.funkc. a to i mimo rámec okresu. Nejaktivněji v tomto směru se projevuje prof. TALACKO z Jablonce n.N. a Josef TOMÁŠ z Nové Paky o.Jičín, TEIMER Oskar z Miletína a Miroslav JIROUŠ z Jičína.


-8-

Agenturně bylo zjištěno, že činnost Junáka je těmito bývalými funkcionáři stále oživována. Je snaha o uskutečnění schůzky za účasti býv.členů Junáka z několika míst a okresů.
Činnost je pod kontrolou A-RACKA.

Nepřátelské tiskoviny

"PALIVEC" APS č. 9716
"ZEMĚDĚLEC" APS č.9475 - vedeny na pisatele anonymních dopisů-lístků, kde jsou napadáni představitelé KSČ

Ve II.čtvrtletí byl shromážděn materiál na podezřelou osobu. Vyžádaná písmoznalecká expertíza nepotvrdila pisatele. APS byly proto po dohodě s 2.odb.2.odd. archivovány. Pátrání po pisatelích nadále pokračuje.

"ŘIDIČ" APS č.9402 veden na pisatele plakátů, urážejících představitele SSSR

Vyžádaná písmoznalecká expertíza na podezřelou osobu vyzněla negativně. Vzhledem k tomu, že veškeré aktivní šetření vyznělo negativně, byl na základě pokynů APS "ŘIDIČ" ukončen a uložen do archivu. Po pisateli bude i nadále vedeno agenturní pátrání.

Evidované NO

Ve II.čtvrtletí 1972 nedošlo dle RMV č.44/70 k rozšíření dosud evidovaných osob. Došlo však k dalšímu zvýšení těch NO, které jsou pod agenturní kontrolou. Některé NO jsou vedeny v signálech nebo PZS v aktivním prověřování. Dále je prováděno vyhodnocování Stb poznatků k tzv.nomenklaturním kádrům a u nejzajímavějších bude přistoupeno k doevidování podle RMV č.44/70.

Agenturní činnost :

Verbovky :


-9-

Ve II. čtvrtletí byla provedena verbovka

A-VÁCLAVA č.sv.9848 po problematice 1.odb.2.odd. - VC
I- PŘEMEK č.sv. 9496 byl předán na O-Stb Mladá Boleslav, kde má pracoviště nové a bydliště
I- EVA č. sv. 9650 v důsledku přestěhování do Bratislavy došlo k ukončení spolupráce. I-EVA nechtěla na novém pracovišti spolupracovat
PB- RAIS č.sv. 5323 - uložen do archivu z důvodů, že není v současné době pro používání vhodná agentura

Memoranda :

V průběhu II.čtvrtletí byl plněn úkol ve zpracování memorand dle nových směrnic o agenturní práci. Převážná část memorand je vyhotovena a konečný počet bude dohotoven před určeným termínem / v měsíci srpnu /

Typy :

V současné době je prováděna prověrka a soustřeďování materiálů na 5 typů TS.

Poznámka :

Celkový stav na O-Stb je 1 + 8.
Ve II.čtvrtletí bylo plnění úkolů ovlivněno :
kpt. Futera Boh. - 1 měsíc lázeňská léčba
kpt. Šeps Boh. - 17 dní - nemoc, politické školení
kpt. Jirásko Lad. - 7 dní pol.školení, dovolená
por. Peklo Jar. - t.č. na vysoké škole

Rozdělovník : Náčelník odd. Stb :
mjr. Lev Rudolf
Výtisk č.1 adresát
Výtisk č. 2 domo


Oddělení Státní bezpečnosti Jičín

Č.j.SB-00147/01-72
Dne 28. září 1972

Přísně tajné!
Výtisk č.2
Správa Státní bezpečnosti
SV - SEO
Hradec Králové

Věc: Hodnocení pracovních výsledků za III.čtvrtletí-předložení
Počet listů: 11

Podle rozkazu předkládám hodnocení pracovních výsledků O-Stb Jičín, za III.čtvrtletí r.1972.

I. část :

1) Výsledky kontrarozvědné práce v oblasti boje proti vnitřním nepřátelům a ideologické diversi

V období III.čtvrtletí bylo po problematice VZ agenturně zjištěno, že poměrně aktivně se v okrese Jičín projevuje činnost bývalých Junáků a to zejména v Nové Pace a Jičíně. Je zaznamenána i snaha o uskutečnění organizované schůzky s býv.funkc.Junáka z druhých okresů. Je zjištěno, že do okresu Jičín mají osobní kontakty bývalí Junáci z Jablonce n.N. a Prahy. Je potvrzeno, že některá část býv. funkcionářů Junáka se nevzdává naděje na obnovu jejich činnosti a očekávají legální obnovení. Dále bylo potvrzeno, že někteří využívají všech možností, aby ideologicky působili zejména na mládež, aby nezapoměla na tradice Junáka.
Činnost těchto osob je vedena v akci "PETARDA" na 2.odb.1.odd., kde jsou koordinována společná opatření na okr.Jičín, Semily, Náchod a Hradec Králové.
Po linii VZ došlo v tomto čtvrtletí k ukončení aktivní činnosti na třech APS, kde byli vedeni neznámí pisatelé Závadových protistátních písemností. K ukončení došlo proto,
V/75


-2-

že šlo převážně o závadové písemnosti z r.1969 a pro odhalení pisatele bylo provedeno maximum bez kladného výsledku. Ve třetím čtvrtletí došlo k nápadu v 1 případě a to písemnosti, odeslané z Rakouska na adresáta, funkcionáře KSČ, pracovníka Agrostroje Jičín. Jedná se o zaslání výtisku "LISTY". Tiskovina byla postoupena S-Stb 2.odb.1.odd.

K činnosti protisocialistických elementů, býv.funkc. K-231, bylo u bývalého tajemníka K-231 PAVLOVCE zjištěno, že vstoupil do leg.org. "Opel club" v Praze, kde mají být soustředěni i někteří bývalí potrestaní.
Mezi NO bylo zjištěno, že mnozí jsou naprosto pasivní, neboť hodnotí situaci pro ně jako beznadějnou pro nějakou změnu.

2) Výsledky po linii EKO a ochrany státního, hospodářského a služebního tajemství

V okrese Jičín není po linii EKO určen k ochraně žádný objekt. Je proto věnována pozornost zejména np.Agrostroj, který má obchodní spolupráci a kooperaci výroby s podnikem GUTBROD z NSR a Francie. Za tím účelem je np.Agrostroj navštěvován zástupci tohoto podniku a dochází i k výjezdu některých pracovníků Agrostroje do NSR a Francie.
V tomto čtvrtletí nebylo zjištěno nějakých mimořádných poznatků.

3) Výsledky kontrarozvědné práce v oblasti odhalování a dokumentování nepřátelské činnosti kapital.rozvědek a jejich agentů

Po linii kontrarozvědky nebyla odhalena a dokumentována přímá nepřátelská činnost kapitalistických rozvědek. Byly však získány některé zajímavé poznatky.

V akci "AKCIONÁŘ" vedené v OBS č. 9882 bylo TA-111 potvrzeno, že čsl.emigrant Stanley JANCIK, je vedoucím představitelem emigrantské organizace pro pomoc čsl.uprchlíkům v USA. V r.1968 přijel a přivezl finanční podporu pro Ústředí K-231. V té době vystupoval pod jménem Frederik KENT. Byly získány agenturní poznatky potvrzené TA-111, že JANCIK má v USA kontakty na americkou bezpečnostní službu a bylo mu doporučeno, aby nejezdil do ČSSR, že mu nemohou


-3-

zaručit bezpečnost. Byly získány agenturní poznatky, že nenávidí komunismus a proti němu obětuje všechny finanční prostředky. TA-211 jsou potvrzeny jeho styky do ČSSR.

V signálu "HARRY" vedeném při OBS 89/18 bylo zjištěno, že se strany anglických bezpečnostních orgánů je věnována mimořádná pozornost čsl. emigrantům, vyjíždějícím do zahraničí. Byl získán poznatek o tom, že došlo k nepříjemnostem a odebrání cest.dokladů u emigranta Josefa NOVÁKA býv. důstojníka, který v r.1971 při cestě do NSR navštívil i ČSSR bez vědomí anglických úřadu. S Josefem NOVÁKEM bylo provedeno ve spolupráci s 1.odb.1odd. zpravodajské vytěžení, při jeho návštěvě v ČSSR. NOVÁK je bývalý styk agenta IS Jana MAŤÁTKY t.č. neznámého pobytu.

V akci "MIKI" v PZS č.9362 je veden uprchlík po r.1948 ing.Miroslav KOHL, nyní USA st.přísl., t.č. bytem Belgie. Zpravodajským pohovorem mimo jiných poznatků bylo zjištěno, že má kontakty na čsl.emigraci v USA, která zastává významnější postavení. Bylo zjištěno, že má mimořádný zájem o udržení dobrých vztahů do ČSSR a nechce si uzavřít možnost příjezdů do ČSSR.

4) Výsledky po problematice VC, výjezdářů, emigrace a navrátilců

V akci "MECHANIK" PZS č.9546 je veden navrátilec
Petr ZAJÍC, k němuž bylo zjištěno, že udržuje osobní styky s VC z NSR. Byly získány poznatky k ZAJÍCOVI i některým VC, že se dopouštějí různých valutových machinací, negativně morálně působí na mladé osoby a jsou poznatky i o mravnostních deliktech

V signále "CHEMIK" při OBS č.79 je veden Roland FINZE, vystěhovalec z ČSSR, nyní NSR st.přísl.
K jeho osobě bylo zjištěno, že využívá svých cest do ČSSR /návštěva příbuzných/ k vyřizování různých vzkazů čsl.uprchlíkům na jejich příbuzné v ČSSR. Je podezření, že FINZE byl po vystěhování zprav. vytěžován. Má styk na VC HÖCKLA /vyst.z Jablonce n.N/ který


-4-

při první návštěvě v ČSSR po svém vystěhování v r.1967 doznal, že byl v NSR zpravodajsky vytěžován.

Podrobnější rozvedení výslednosti v uvedených akcích a signálech v bodě 1-4/ je ve II.části zprávy.

II.část

Rozpracovanost a výslednost v nejdůležitějších akcích a signálech.

Po linii kontrarozvědky :

Akce "AKCIONÁŘ" ve SPS č.9882 je veden Ladislav VIŠŇAR nar.XXXX.1928 jako styk USA st.přísl., emigranta z r.1951, komerčního inženýra Stanleye JANCIKA.

Do akce byl nasazen TA-111, provedena agenturní kombinace. Výsledkem je ověření agenturních poznatků, které byly dosud k činnosti Stanleye JANCIKA získány. Bylo ověřeno, že JANCIK zastává v USA funkci vedoucího emigrantské organizace po pomoc čs.uprchlíkům. V r.1968 přijel do ČSSR pod jménem Frederik KENT, jednal na Ústředí K-231 o poskytnutí finanční podpory. Uskutečnil mnoho styků v Praze a jiných místech ČSSR. Při cestách ho vozil autem Ladislav VIŠŇAR, který sám hovoří o tom, že dostává od JANCIKA 10.000 Kčs ročně.
Agenturně bylo zjištěno, že JANCIKOVI nedoporučují cestu do ČSSR orgány USA s tím, že mu nemohou zaručit v ČSSR bezpečnost.
V měsíci září 1972 měla přijet do ČSSR manželka JANCIKA. Došlo k přesunu termínu příjezdu na pozdější dobu.
Podle agenturní kombinace byl uskutečněn krátkodobý výjezd TS JIRKY do Holandska s cílem, zda nedojde k jeho kontaktu JANCIKEM nebo jinou osobou. Ke kontaktu nedošlo, JANCIK pouze poukázal do Holandska manželce TS JIRKY fin.podporu.


-5-

Agenturní kombinací byla prokázána oprávněnost dalšího rozpracování.
Do akce byl vypracován další plán opatření a kombinace pro případný příjezd JANCIKOVÉ v příštím měsíci.

"MIKI" v PZS č.9362 je veden uprchlík po r.1948, nyní USA st.přísl. ing. Miroslav KOHL.

Za součinnosti 1.odb.1.oddělení byl vypracován návrh na zprav.vytěžení KOHLA. Cílem bylo ověření některých ag.oper. poznatků jeho činnosti v zahraničí a při návštěvách ČSSR. Dále jeho vztah k ČSSR a bezpečnostním orgánům.
Zprav. vytěžením byly potvrzeny jeho styky na čsl. emigraci v USA a dalších kap.státech. KOHL se vyjádřil, že Vídeň je místem, odkud se proti ČSSR pracuje. Konkretně toto nijak nespecifikoval. Při styku vystupoval s kladným poměrem k ČSSR, byl ochoten k dalšímu styku s orgány bezpečnosti při dalších příjezdech do ČSSR.
Výsledkem pohovoru je možnost uskutečnění dalšího zprav.vytěžení k činnosti některých zájmových osob v KS.

"KAKTUS" v PZS č.7608 je veden VC Eugen DANIELIS, st.přísl.NSR a jeho styk PILAŘ Petr z Jičína, signál "VĚŘÍCÍ"
V PZS k osobě DANIELISE nenastala změna. Došlo k jeho příjezdu do ČSSR, ale plánované zprav.vytěžení nebylo uskutečněno pro nepřítomnost orgána z 1.odboru 2.oddělení s příslušnými jazykovými znalostmi.
K osobě Petra PILAŘE /signál VĚŘÍCÍ/ bylo zjištěno, že navázal styk na obch. zastoupení NSR v Praze, kde se snaží prosadit své vystěhování do NSR.
TA-211 bylo zjištěno, že při styku do NSR používá výroků které lze kvalifikovat jako poškozování zájmů republiky v cizině. Byly u něho zjištěny styky na závadové osoby a byl již několikrát zjištěn v místech, kde došlo k přesunům voj.techniky.
Do případu byl podán návrh na prodloužení TA-211 a vypracován návrh dalšího opatření.


-6-

"MECHANIK" v PZS č.9546 je veden navrátilec po r.1968 ZAJÍC Petr ze Staré Paky.

K jeho osobě bylo zjištěno, že opětně došlo ke změně místa pracoviště v okrese Semily. Jeho styky s VC z NSR nadále pokračují. Bylo zadokumentováno výpovědí MEIXNEROVÉ z Lázní Bělohrad, že provádí ve styku s VC valutové machinace.
Do signálu byl ve spolupráci s 1.odb.2.odd vypracován plán dokumentace činnosti ZAJÍCE. Úkoly z plánu opatření jsou plněny.

Signály:

"DOKTOR" v OBS č.7718/9 je veden MUDr. KMONÍČEK Josef, bytem Jičín.
Do signálu bylo agenturní cestou O-Stb Semily prováděno prověřování, zda nebude potvrzen současný styk MUDr. KMONÍČKA na pracovnici švédského ZÚ Barbaru SCHILL, která je vedena v rozpracování II.S FMV. Tento styk agenturně potvrzen nebyl. Do signálu je prováděno dle agent.oper. plánu další prošetřování styků KMONÍČKA. V průběhu voj. cvičení "ŠTÍT 72" nebyl u KMONÍČKA zachycen zájem o vojenské přesuny.

"TULIPÁN" v OBS 7718/1 je veden Jaroslav ČÁLEK, řidič kamionové dopravy ČSAD Jičín.
Do signálu byl zjištěn poznatek, že řidiči TIR při výjezdech do NSR zastavují za hraničním přechodem /kterým, nebylo dosud zjištěno/ v restauraci, kde jim je údajně poskytováno pohoštění zdarma. Majitel restaurace hovoří česky a projevuje zájem o situaci a poměry v ČSSR.
ČÁLEK v důsledku havarie v NDR, má přerušeny výjezdy do zahraničí.
Další kontakty na sovětské důstojníky v tomto čtvrtl. zachyceny nebyly.


-7-

"KONZUL" v OBS č.103 je vedena JEBAVÁ Marie, maď.st.přísl. bytem Nová Paka.
Do signálu bylo zjištěno, že JEBAVÁ plánovanou cestu do NSR za nevlastní dcerou-emigrantkou po r.1968, neuskutečnila. Vycestovala však na 1 měsíc do Maďarska na návštěvou příbuzných. V Nové Pace vstoupila do Svazu žen. Podle poznatků chce vyjet se zájezdem do SSSR. Styky na pracovníky Jugoslávského zast.úřadu, trvají.
Jiné poznatky v signále zjištěny nebyly.


Po linii vnitřního zpravodajství :

Akce "STAVAŘ" PZS č.9398 ve kterém je veden Radko PAVLOVEC bytem Nová Paka, bývalý tajemník K-231
Do akce byly získány tyto agenturní poznatky.
PAVLOVEC zakoupil auto OPEL. Stal se členem tzv. "Opel clubu" v Praze. Dle jeho osobního vyjádření je zde značný počet býv.potrestaných a je zde možno otevřeně se vyjadřovat. PAVLOVEC do Prahy nepravidelně vyjíždí.
Existence "Opel clubu" v Praze byla ověřena a jeho předsedou je uváděna osoba, která emigrovala. Podrobnosti k Opel klubu jsou prověřovány. Osobní kontakty mezi PAVLOVCEM a dalšími býv.funkc. K-231 v Nové Pace, trvají.

Akce "KAMENÍK" v PZS č.9773 je veden akad.sochař Ladislav ZÍVR bytem Ždírec.
V tomto údobí nebyly do akce KAMENÍK získány podstatné operativní poznatky. Podstavovaná agentura má pouze okrajové možnosti a nové poznatky o návštěvách kulturních pracovníků zjištěny nebyly.

Signál "PETARDA" při OBS č.9731 je ve spolupráci s 2.odb.2odd. S-Stb, O-Stb Semily a Náchod, prověřována činnost býv.funkc. Junáka.
Do signálu byly agenturně získávány poznatky, které svědčí o snaze býv.funkc. Junáka, uskutečnit společnou schůzku, kde by došlo k dohodě o dalším postupu v Junáckém hnutí. Dále byly získány poznatky o tom, že bývalí členové oddílů


-8-

Junáka, využívají různých příležitostí výročí a pod. ke schůzkám a k projevům v Junáckém duchu. Konkretní kvalifikovaná tr.činnost nebyla dosud zjištěna.
Vzhledem k závažnosti a negativnímu působení zejména na mládež, bylo 2.odb.2.oddělením rozhodnuto provést rozkladná opatření.
Návrh plánu rozkladného opatření byl vypracován.

Signál "LEO" při OBS č.123/1 je veden řím.kat. farář DVOŘÁČEK Leo, administrátor v Bystřici okr. Jičín.
K jeho osobě bylo zjištěno, že polevil ve své aktivní činnosti mezi mládeží. Před TS se vyjádřil, že mu je se strany různých orgánů věnována pozornost. Bylo však zjištěno, že v červenci 1972 spolu s řím.kat. farářem VOHRYZKEM z Velíše, připravoval oslavy odhalení sochy "Kalvarie" ve Střevači. Tato akce byla MNV Střevač zakázána.

Signál "DUCHOVNÍ" při OBS č.123/2 je veden řím.kat. farář PLOTĚNÝ Miroslav, administrátor v Hořicích býv.člen KANu
K jeho osobě byly zjištěny další osoby /styky/ z Brna. Jde převážně o osoby s vysokoškolským vzděláním. V Hořicích udržuje styky s býv.členy KANu. Zachyceny styky s VC. Nepodařilo se objasnit důvody návštěv těchto oper.zajímavých osob u PLOTĚNÉHO.

Signál "EVANGELÍK" při OBS č.123/3 je veden Miloslav HEJL, farář ČBE v Jičíně.
Zjištěna aktivní činnost mezi mládeží. Navazuje a udržuje styky s představiteli jiných církví. TA -211 zjištěno, že využívá styku jiných osob do NSR za účelem získání náboženských materiálů /Bible/.
Má styky s VC, svým osobním autem má značný pohyb.

Mimo uvedených akci a signálů byly v průběhu III.čtvrtletí plněny prověřovací úkoly k navrátilcům po r.1948 a 1968, býv.agentů nepř.rozvědek a evidovaným NO. Poněkud zajímavější poznatky byly zjištěny k MAREŠOVI Jaroslavu, aktivnímu


-9-

členu K-231 a funkcionáři soc.strany. Ze strany některých členů soc.strany v Hořicích je snaha zapojit MAREŠE do politické práce a později aby byl zvolen předsedou Soc. strany v Hořících.

2) Výslednost v agentuře

Na O-Stb Jičín byl počátkem III.čtvrtletí r.1972 stav 25 TS z toho 2 PB. Archivovány byly 2 TS.

Memoranda vypracována na 23 TS
Převedeno na důvěrníky 2 TS
Celkový stav ke 30.9.72 -19 TS
a 2 PB

Prověrka TA-111 byla provedena u agenta JIRKY, Dekonspirace, dublérství, alibismus nebyl zjištěn u žádného TS.
V průběhu III.čtvrtletí nedošlo k verbovce nového TS.
Vypracován 1 návrh na verbovku v měsíci říjnu a předložen ke schválení.
Ve III.čtvrtletí došlo ke shromažďování materiálů na několik typů. Jsou předpoklady splnění plánovaných úkolů v rozšíření TS pro rok 1972.

3) Přípravy předané orgánům vyšetřování k zahájení tr.stíhání

Po linii Stb nebyly v tomto čtvrtletí předány k vyšetřování žádné případy.
Orgánům VB byly předány 2 poznatky o konkretní tr.činnosti
MAŠTÁLKO Josef z Libunce, rozkrádání stavebního materiálu, přeprava podnikovými auty ke škodě Okr. správy silnic v Jičíně
SUCHÁNEK Miloslav, zaměstnanec hotelu Astra - prodej pašovaných hodinek, získávaných od VC.


-10-

4) Jinak ukončené případy

Ve III.čtvrtletí bylo ukončeno rozpracování

APS č.9716 "PALIVEC" , který byl na neznámého pisatele, napadajícího představitele státu a KSČ

APS č.9475 "ZEMĚDĚLEC", který byl na neznámého pisatele dopisů-lístků, kde byli napadáni představitelé KSČ

APS č.9406 "ŘIDIČ", který byl veden na neznámého pisatele plakátů ( z r.1969) urážející představitele SSSR
Ve všech třech případech byly vyčerpány všechny současné možnosti k případnému zjištění pisatele. Došlo k provedení písmoznalecké expertízy, která vyzněla negativně. APS byly archivovány na SV-SEO.

5) Nově založené případy vedené ve skupinovém nebo osobním svazku

V tomto čtvrtletí nedošlo k založení skupinového nebo osobního svazku. V průběhu vyhledávací činnosti byly získány tyto nové signály:

Signál "KAMION" při OBS 7696/4 je veden BURÝŠEK Vladimír povoláním zástupce strojvedoucího, bytem Kopidlno
Při namátkovém TA-211 bylo zjištěno, že BURÝŠEK udržuje písemné styky na 2 bratry, kteří v r.1968-69 emigrovali a jsou nyní ve Švýcarsku. BURÝŠEK a jeho bratr jsou býv.důstojníci ČSLA. V červenci 1972 byl uskutečněn styk otce BURÝŠKOVÝCH a VC MULLEROVOU, která je údajně snoubenkou Vítězslava BURÝŠKA t.č. řidiče kamionu švýcarské přepravní společnosti.
Vítězslav BURÝŠEK navázal styk na řidiče kamionu ČSAD ŠKÁBALA z okr.Gottwaldov.
Signál je v počátečním rozpracování.

Signál "VÍTĚZ" při OBS 7718/2 je veden ing.SOBOLEV Konstantin býv.bělogvardějec, pro vztahy k sovětským voj.objektům
Bylo zjištěno, že SOBOLEV žije s družkou MUDr. AUGUSTINOVOU.


-11-

Dne 28.8.72 přijel na návštěvu do Jičína VC Heine Ernst Oto bytem NSR-Lubeck, který měl v pase uvedeno zaměstnání "Kapitanen". Jmenovaný si v Jičíně prodloužil pobyt. /Heine Ernst Otto nar. XXXX.1934 bytem Lübeck NSR/.
V té době na dobu asi 4 dnů přijela na návštěvu SSSR stát.přísl. Galina Fedorovna SILINA nar.1937 bytem Oděssa.
K osobě HEINE bylo zjištěno, že v jeho autě byla viděna mladší žena. Nepodařilo se dosud ustanovit zda to byla SSSR st.příslušnice SILINA.
Signál je prověřován a budou provedena další opatření.

V signálu "PŘEKLADATEL" je v OBS 7696/4 veden emigrant Václav HORÁK bytem Kodaň, Dánsko.
Operativním šetřením bylo zjištěno, že jmenovaný je zaměstnán jako tlumočník u letecké společnosti AIR-FRANCE v Kodani a má možnosti výjezdu po celé záp.Evropě. V r.1971 a 1972 navštívila v ČSSR otce uprchlíka jeho manželka, holandská st.přísl., která je údajně zaměstnána na Světové federaci mládeže v Kodani. Bylo zjištěno, že jmenovaná měla jednat na příslušných úřadech v Praze, aby byla umožněna návštěva otce HORÁKA v Dánsku.
Vzhledem k zajímavosti poznatků k HORÁKOVI budou materiály dle dohody postoupeny 1.odboru 1.odd.S-Stb.

Poznámka :

Výslednost práce ve III.čtvrtletí 1972 byla podstatně ovlivněna údobím čerpání dovolené. Z celkového stavu O-Stb Jičín, čerpalo dovolenou 9 oper.orgánů, a bylo vyčerpáno 169 dní.

Náčelník odd. Stb :

mjr. Lev Rudolf

Rozdělovník:
Výtisk č.1 adresát
Výtisk č.2 domo


Správa Státní bezpečnosti
HRADEC KRÁLOVÉ

I. odbor - 1.oddělení
Dne 3. 11. 1972
Čj. - OS-001342/I-1-72
Přísně tajné!

KS-SNB Správa Státní bezpečnosti
[skupina Jičín]
14. XI. 1972
SB-00170/01-72
/

Výtisk č.: 1

Po zapsání zpět L.

Zpráva o přehledu signálů
na O-Stb Jičín


Dne 31.10.1972 byl proveden průzkum poznatků a signálů v problematice 1. oddělení I. odboru na O-Stb Jičín, s cílem posoudit a vybrat podstatné signály k součinnostnímu rozpracování na rok 1973. Po projednání celkového stavu s náčelníkem O-Stb byl proveden tento závěr:

sig. NOTÁŘ - jedná se o nový signál na emigranta v NSR, ve vlivném postavení u americké instituce, který zřejmě má dobrý vztah v některých směrech k ČSSR. Tím je dávána možnost event. využití.
Vzít do součinnosti pro konzultaci uvedeného názoru s 8. odborem II. S FMV Praha, na základě vyhodnocení /urychleně/.

sig. KODAŇ - nový signál k osobě emigranta v Dánsku, kde pracuje ve službách franc.letec. společnosti. Vzhledem k závislosti na rozhodnutí č. úřadů ve vztahu k jeho otci, jeví se možnost

V/78


-2-

event. využití jako typa pro I. správu FMV. Služebním postupem předat na OOR I. S FMV Hr. Králové.

sig. HARRY - původní signál na osobu býv. zahra. vojáka, který navštívil v ČSSR svoje příbuzné a byl mu po návratu do Anglie odebrán cest. doklad. Není vyjasněn důvod odebrání těchto dokladů. Ponechat k vyjasnění na O-Stb za použití D-Pramene.

OS AKCIONÁŘ - akce k rozpracování čs. st. přísl., který byl ve styku s býv. emigrantem z USA, podezřelým z nepřátelské činnosti. Objasnit v součinnosti důvody podezření na základě samostatného plánu opatření.

sig. PROGRAM - původní signál na osobu s trestnou činností /VC s trvalým pobytem v ČSSR/. O-Stb soustředí materiály k návrhu dalších opatření /realizace, event. zrušení práva pobytu v ČSSR/.

sig. KONZUL - signál na čs. občana se vztahem na některé ambasády KS a ZST. Vzhledem k nepotvrzení původního podezření a předpokladu, že jde o nadsazování, ukončit na O-Stb pohovorem.

sig. MIKY - původní signál na osobu bývalého emigranta, nyní USA st. příslušníka, který dojíždí soukromě do republiky. Projednat stanovisko 10.odboru k dalšímu pohovoru s cílem eventuelního využití pro MV v zahraničí.

sig. BRUSEL - signál jako součást PZS, který je veden na 1. oddělení. Posoudit podmínky v souvislosti


-3-

se sig. MIKY a zvážit možnosti event. publikačního využití proti Anglii. V negat. případě ukončit a ponechat pouze pro zpravodajskou kontrolu O-Stb Jičín.


Do plánu na rok 1973 zahrnout jako přednostní akce a signály po linii 1. oddělení:
OS AKCIONÁŘ, sig. NOTÁŘ, sig. PROGRAM - v součinnosti s Stb.


Náčelník 1.oddělení

mjr. BOBR Jiří

Náčelník I. odboru mjr. xxxxxx dne 7.11.1972


1 x O-Stb Jičín - náč.
1 x 1. oddělení N/1
1 x 1. odbor N/1


Správa Státní bezpečnosti Hradec Králové
Čj.: SB-0096/01-72 Dne 15. 11. 1972

Přísně tajné

Výtisk č. 12
Počet listů: 4

Náčelníkům
operativních odborů a oddělení S-Stb
a O-Stb ve VČK

16. XI. 1972
SB-00171/01-72

Vážený soudruhu náčelníku,

na základě pokynu náčelníka II.správy FMV ČSSR gen. mjr. ing. Jaroslava HRBÁČKA je třeba zpracovat vyhodnocení plánu úkolů a výslednosti práce za rok 1972 v souladu se "Směrnicemi o informačních dokumentech a vymezení zásad toku informací v čs. kontrarozvědce".

Jednotlivé O-Stb a oddělení I. a II. odboru zpracují podklady přesně podle jednotlivých bodů do

27. listopadu 1972
do 12.00 hodin!

Název: "Roční zhodnocení plánovaných úkol a výslednosti práce (název příslušného oddělení)"

I.část:
1) Výsledky kontrarozvědné práce v oblasti boje proti vnitřním nepřátelům a ideologické diverzi

plán ve zvlášt.des.
V/78


-2-

a) obecně plánované úkoly a dosažené výsledky
b) zhodnocení stavu rozpracování a výslednosti v nejdůležitějších případech za uplynulý rok (viz váš plán)
c) zhodnocení výsledků dosažených při zkvalitňování sítě TS, výsledky prověrek TS, zjištěné případy dekonspirace alibismu, dublérství - počet a kvalita nově získaných TS
d) případy (stručná charakteristika) předaná orgánům vyšetřování k zahájení tr. stíhání
e) ukončené případy jiným způsobem než předáním k tr.postihu (uvést stručnou charakteristiku a jakým způsobem bylo rozpracování ukončeno)
f) nově založené případy vedené ve skupinových nebo osobních svazcích (charakterizovat na základě jakých poznatků nebo zjištění bylo zavedeno rozpracování). Při hodnocení situace v uvedených případech je třeba vždy uvést krycí název akce, číslo a druh svazku, z jaké tr. činnosti je objekt podezřelý, v rámci které problematiky je rozpracováván a zda je založen centrálou případně S-Stb kontrolní svazek (uvést odbor II. správy FMV, který svazek založil).

Výsledky dosažené na úseku ochrany čs. národního hospodářství a při ochraně státního, hospodářského a služebního tajemství
-dále uvést detailně a) - f) u předchozího odstavce

3) Výsledky kontrarozvědné práce v oblasti odhalování a dokumentování trestné činnosti kapitalistických rozvědek a jejich agentů
- a) - f)

4) Výsledky dosažené na úseku odhalování a dokumentování tr. činnosti VC při ochraně vyjíždějících čs. občanů do KS, na úseku emi-


-3-

grací a navrátilců.
a) - f)

II. část:

Zhodnocení plánu činnosti za uplynulý rok

(stručně a výstižně: - zda plán splněn, v případě že ne, v čem a proč
- co plněno nad plán)

III. část:

1. Zhodnocení vlastních sil a prostředků:

a) zhodnocení kvality, spolehlivosti a rozmístění sítě TS, úroveň jejich řízení, zhodnocení počtu vzhledem k potřebám, počet uložených svazků TS a počet a kvalita nově získaných (celková čísla)
2KV - předáno
- k tomuto úkolu uvést, kolik návrhů (k datu 29. 11. 1972) je zpracováno, schváleno, případně kolik TS bylo získáno, aniž by byla provedena registrace k uvedenému datu.
- reálný předpoklad splnění plánu budování sítě TS do konce roku 1972

b) zhodnocení výsledků a kvality použitých technických prostředků a sledování (počty jednotlivých úkonů dle krycího označení a výčet akcí, kde bylo použito sledování)
Neuvádět TA 211 a TA 133.


-4-

K tomu ještě předloží:

Náč. 6. odboru - počet nasazených úkonů v roce 1972 podle jednotlivých druhů včetně TA 211 a TA 133

Náčelníci oddělení oper. odborů:
- zhodnocení forem a metod vlastní kontrarozvědné činnosti, zejména hodnocení kvality případů vedených ve skupinových a osobních svazcích, délka jejich rozpracování, úroveň dokumentování tr. činnosti

- morálně politický stav oddělení
-výčet trestů - odměn

- závěry jako východisko pro stanovení zaměření kontrarozvědné práce a vytýčení úkolů pro příští rok.
- stručně -

Náčelníci odborů - po problematikách předloží zprávy do 1. 12. 1972 do 12.00 hodin

Náčelníci oddělení oper. odborů předloží zprávu
1x vedení S-Stb
1x náčelníkovi oper. odboru S-Stb

Náčelníci O-Stb předloží zprávu
1x vedení S-Stb
2x pro náčelníky oper. odborů S-Stb

Všem náčelníkům ukládám bezpodmínečné dodržení stanovených termínů pro předložení zprávy vzhledem k závaznému termínu daného [NSK] FMV:
Za správnost
Zást. náčelníka S-Stb
mjr. KROULÍK Josef v. r.


Oddělení Státní bezpečnosti Jičín
Č.j.SB-00171/01-72
Dne 23. listopadu 1972

Přísně tajné!
Výtisk č. 4
Počet listů: 20

KS-SNB Správa Stb
Hradec Králové


Roční zhodnocení plánovaných úkolů a výslednosti práce O-Stb Jičín za rok 1972

I.část
1) Výsledky kontrarozvědné práce v oblasti boje proti vnitřním nepřátelům a ideologické diverzi

k bodu a)
Základnou práce na úseku vnitřního zpravodajství bylo plnění RMV č.44/70. Bylo to především rozpracování NO z řad pravicových oportunistů, členů nepřátelských organizací a potrestaných za protistátní činnost. V dalším to byl úkol ke zjištění a zamezení nepřátelské činnosti reakčního kléru a omezení vlivu na mládež. Na úseku kultury pak objasnění činnosti mezi nositeli pravic. oportunismu z řad pracovníků kultury.

Dosažené výsledky všeobecně :
V průběhu roku 1972 podařilo se některé NO osoby vzít pod účinnou agenturní kontrolu a bylo zjištěno, že u některých došlo (a to především u starší generace) k naprosté pasivitě s tím, že pro ně je již situace naprosto beznadějná. Další skupina (středního věku) se navzájem schází, utvrzují se, že jejich doba ještě přijde, ale prozatím nevyvíjí aktivní činnost.


-2-

V průběhu roku 1972 podařilo se získat u jednotlivců i poznatky o tom, že v legálních organizacích kam vstoupili, provádějí nepřátelskou činnost. Projevilo se to především v signálu "STAVAŘ" a podrobněji toto bude uvedeno v další části zprávy.
Velmi zajímavých poznatků bylo zjištěno v akci "PETARDA" kde se potvrzuje, že bývalí Junáci pokračují ve své činnosti, zejména se snahou udržet si vliv na mládež a zachovat tradice Junáka. V poslední době byly získány poznatky o tom, že by jejich činnost měla být řízena od vyšších orgánů.
Na úseku činnosti reakčního kléru jsou zjištěny poznatky o aktivní činnosti duchovních zejména (ČBE) evangelické církve, styků jejich představitelů na osoby v NSR a snaha rozšíření vlivu na mládež.
Podobná činnost mezi mládeží je zjištěna i se strany některých duchovních řím. kat. církve.
Menší výslednosti bylo dosaženo na úseku kontroly nositelů pravic.oportunismu z řad pracovníků kultury a pravicových osob, vyloučených z KSČ. Toto je způsobeno především tím, že se nepodařilo v dostatečné míře uskutečnit získání, nebo podstavení vhodné agentury.

k bodu b)

Stav rozpracování a výslednosti v případech vedených v plánu na rok 1972

"KAMENÍK" - v PZS č.9773 je veden akademický sochař Ladislav ZÍVR nar. XXXX.1909 bytem Žďár, osada Ždírec čp.2
Důvodem založení PZS bylo, že u něho dochází k soustřeďování osob z řad kult.fronty. Agenturně bylo zjištěno, že dochází k umlouvání činnosti proti současné kulturní politice KSČ. V průběhu rozpracování bylo agenturně potvrzeno, že i nadále dochází ke stykům s umělci. Ze strany objekta se však projevuje snaha styky omezovat vzhledem k jeho vážnému onemocnění XXXXXXXXXXXXXX. K prověření činnosti byl použit TS 1.odb. 1odd., který má u něho přímý dotyk o 2 TS-O-Stb, kteří mají pouze okrajové možnosti. Konkretní poznatky svědčící o nepř. činnosti objekta, zjištěny dosud nebyly.


-3-

"STAVAŘ" v PZS č.9398 je veden býv.funkc. K-231
PAVLOVEC Radko nar. XXXX.1931 bytem Nová Paka, XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Důvodem rozpracování je, že PAVLOVEC byl v r.1968 jedním z hlavních iniciátorů zahájení činnosti K-231 na Jičínsku. Měl osobní styk s býv.taj. ÚV K-231 BRODSKÝM. agenturně bylo zjištěno, že uschovává s dalšími býv. funkcionáři K-231 dokumenty z dřívější činnosti. V průběhu rozpracování bylo k jeho činnosti zjištěno, že došlo mezi nimi k dohodě, že se budou navzájem informovat o každém kontaktu (výslechu) bezpečností, aby se i další mohli připravit na eventuelní výslech o jejich bývalé činnosti. Toto také uskutečňují.
K osobě PAVLOVCE bylo agenturně zjištěno :
V poslední době koupil starší auto zn. Opel-Rekord v hodnotě 60.000 Kčs, větší počet různých předmětů pro domácnost a vyjádřil se, že má i konto. Bylo zjištěno, že dojíždí do Prahy, kde je členem "Opel klubu". Zde se schází v soukromých bytech s osobami, které byly odsouzeny za protistátní činnost. Mezi ně má docházet pracovník Jugoslávského velvyslanectví v Praze, který je má informovat o politických událostech.
K osobě PAVLOVCE byly získány i další zajímavé poznatky. Za účelem ověření jeho činnosti, bude PZS vyhodnocen a převeden na svazek prověření signálu a bude přistoupeno k aktivnímu rozpracování.

"MALÍŘ" v PZS č.9397 je veden aktivní člen K-231
ČÍLA Vratislav nar. XXXX.1929 bytem Nová Paka XXXXXXXXXXXXXXXX
Důvodem rozpracování je nepřátelská činnost v K-231 v r.1968. Jde o velmi blízký styk Radko PAVLOVCE a je podezření, že jejich činnost je společná. V průběhu rozpracování bylo prověřeno, že dochází ke vzájemným stykům mezi býv. potrestanými a na schůzkách si hodnotí současnou pol.situaci a vzájemně se informují. Nepřátelský vztah ČÍLY k soc.zřízení byl agenturně potvrzen.
V průběhu rozpracování však nebyly získány přímé dokumenty o trestné činnosti.


-4-

k bodu c)
Zhodnocení výsledků při zkvalitňování sítě TS

Po vnitř.zpravodajství byl na O-Stb počátkem roku stav TS

5 typu - A
8 typu - I

Během roku ukončena spolupráce :

I - EVA - pro přestěhování do Bratislavy
I - VRBA - pro špatný zdravotní stav
I - ŠTĚPÁNEK - pro špatný přístup ke spolupráci a projevům alibismu

Při vypracování memorand a převodu TS typu informátor do stavu agentů, došlo k převodu na "D" u I-VĚRY a I-HRADISKÉHO.
Během roku došlo ke dvěma komplexním prověrkám TS. Z toho u A - JIRKY použito k prověrce TA -111. Při prověrkách byla ověřena seriosnost a nebyly zjištěny náznaky dekonspirace, nebo dublérství.
Podle plánu byly v r.1972 získáni 2 agenti. Oba plně odpovídají požadavkům jak charakteristikou, možnostmi využití i vzděláním. Jeden má vysokoškolské vzdělání, znalost němčiny, angličtiny. Druhý je absolventem 4 leté obch.akademie, znalost němčiny.

k bodu d)
Případy předané orgánům vyšetřování k zahájené tr.stíhání

JAHODA Ladislav nar. XXXXX.1920 bytem Jičín, XXXXXXXXXXXXXX, osoba vedena v NO
Na jmenovaného byl vypracován návrh na zahájení tr.stíháhí pro trestný čin hanobení republiky a jejího představitele podle § 103 tr.zák. Dne 13.6.1972 bylo Vyšetřovacím odborem vyšetřování ukončeno. JAHODA byl odsouzen Okr.soudem v Jičíně na 8 měsíců s podmínkou na 3 roky.


-5-

k bodu e)
Ukončené případy jiným způsobem

APS "PALIVEC" č.sv. 9716 - veden na pisatele anonymního dopisu ve kterém napadal představitele státu a KSČ

APS "ZEMĚDĚLEC" č.sv.9475 - veden na neznámého pisatele dopisů - lístků, kde byli napadání představitelé KSČ

APS "ŘIDIČ" č.sv. 9406 - zaveden na neznámého pisatele plakátů /z r.1969/ urážející představitele SSSR

Ve všech třech případech byly vyčerpány všechny současné možnosti ke zjištění pisatele. Bylo prověřováno mnoho podezřelých [a] získány srovnávací materiály. U všech případů byla provedena písmoznalecká expertíza, která však vyzněla negativně.
Rozpracování bylo ukončeno a APS archivovány na SV-SEO.

k bodu f)
Nové založené signály

V součinnosti 2.odb. 2.odd.S-Stb je vedena akce "PETARDA". V této akci je rozpracovávána činnost bývalých funkcionářů Junáka, kteří pokračují i nadále v Junácké činnosti v legálních organizacích.
Bylo zjištěno, že bývalí funkc.Junáka se navštěvují a informují o situaci v tělovýchovném hnutí. Cílem je, aby udrželi vzájemný kontakt a akceschopnost, aby v případě změněných poměrů mohli zahájit opětnou činnost. Byly získány poznatky o snaze uskutečnit širší schůzku býv.funkcionářů z okresu Semily, Jablonce n.N. a Jičína. Aktivita byla agenturně zjištěna zejména u osob TEIMER Oskar bytem Miletín, TOMÁŠ Josef z Nové Paky, JIROUŠ Miroslav bytem Jičín a dalších.


-4-

K osobě Josefa TOMÁŠE bylo zjištěno, že jako vedoucí oddílu Junáka činnost neukončil, ale udržuje s oddílem styky pod hlavičkou turistického oddílu. Dále bylo zjištěno, že při pohřbu býv. Junáka SELIGERA z Pecky v r.1972 se zúčastnil i oddíl Junák a TOMÁŠ se za oddíl se SELIGEREM rozloučil junáckým způsobem.
Mimo poznatků k těmto osobám bylo zjištěno, že nelegální činností Junáka se zabývá i Zdeněk LEJDAR z Nové Paky. Důvěrníkem bylo zjištěno, že LEJDAR mu sdělil, že pracují podle nových metod práce. Jsou v malých skupinkách, mezi sebou se zná nejvýše 5 osob. Jedná se údajně o osoby které nebudí pozornost vzhledem k jejich dělnickému původu a dříve nebyly nijak činné. LEJDAR sám je činný v turistickém oddíle a instrukce k činnosti dle jeho vyjádření dostává z ČSTV.
K objasnění činnosti LEJDARA je prováděno další upřesňování. K osobám v akci "PETARDA" je připravováno v součinnosti (plánu) s 2.odb. 2.odd. S-Stb další opatření.

Další nové akce vedené ve skupinových nebo osobních svazcích na O-Stb založeny nebyly.
Byly však založeny signály, které dokumentují zvýšenou činnost některých církevních představitelů.
V signále "EVANGELÍK" při OBS č.123/3 je veden
HEJL Miloslav, farář ČBE v Jičíně
Zjištěna aktivní činnost mezi mládeží. Navazuje a udržuje styky s představiteli jiných církví a sekt. Má styky s VC, zejména z NSR ze zájmového prostoru, a Švýcarska. V letech 1960-1970 měl 8x výjezdy do uvedených KS. Po příjezdu z KS vyjížděl do NDR a Polska. Z NSR dostal darem auto a nyní má značný pohyb mimo farnost. TA-211 k jeho osobě bylo zjištěno že využívá styku druhých osob do NSR za účelem získání náboženských materiálů.


-7-

V signále "DUCHOVNÍ" při OBS č.123/2 je veden administrátor řím.kat.
PLOTĚNÝ Miroslav, býv.člen KANu Hořice
Zjištěny styky se závadovými osobami z KANu, nebo nepřátelsky zaměřenými v místě bydliště. Dále osoby z Prahy, Brna kde jde o pracovníka ČSAV Praha a VUT Brno. Potvrzeny jsou styky s VC, zejména z NSR a i NDR.
Setkání těchto VC i našich občanů je uskutečňováno na faře. Důvod těchto schůzek se nepodařilo dosud objasnit. Je zaznamenán styk PLOTĚNÉHO na další nepřátelsky zaměřené duchovní v rámci okresu Jičín.

V signále "LEO" při OBS č.123/1 je veden admin. řím.kat. DVOŘÁČEK Leo, fara Bystřice o.Jičín
Zjištěna aktivní činnost mezi mládeží. Značný vliv v obci. Projevil zájem o získání informací k potrestaným, kteří byli na Jáchymovsku. V Tuzexu koupil osobní auto Simca 1300 speciál. Provádí bez ohlášení círk.taj. ONV duchovní cvičení pro řádové sestry na různých místech (Slatiňany, Mar.Lázně). Provedl úpravu farnosti a kostela, což si vyžádalo větší fin.náklady a vše hradil z vlastních prostředků. Sám vyjížděl v r.1968, 69 do NSR a Rakouska. V červenci 1972 připravoval s dalším řím.kat. farářem VOHRYZKEM církevní akci, oslavy odhalení sochy "Kalvarie" ve Střevači. Akce byla MNV zakázána. V poslední době vliv na mládež i starší věřící je částečně menší, neboť DVOŘÁČEK se věnuje studiu na bohoslovecké fakultě a má méně času. Mimo to se před TS vyjádřil, že je mu se strany různých orgánů věnována pozornost.

2) Výsledky dosažené na úseku ochrany čs.národního hospodářství a při ochraně státního, hospodářského a služebního tajemství

k bodu a) Na okr.Jičín po linii ekonomiky nebyly S-Stb vytýčeny objekty nebo závody, které mají být obhospodařovány. Po linii EKO je proto věnována pozornost stěžejnímu podniku Agrostroj, kde se uskutečňuje kooperace mezi Agrostrojem a firmou Gutbrod z NSR a Francie. Při této


-8-

kooperaci mezi oběma firmami, dochází k návštěvám VC a cestám pracovníků Agrostroje do uvedených zemí.
Pozornost je tomuto věnována proto, že np. Agrostroj dostal výjimku od MZO, že vzájemný obchod není veden přes podniky zahraničního obchodu, ale přímo.

Ochrana státního tajemství je na okr.Jičín zajišťována při prováděném vyhledávání po linii VZ a KR.

k bodu b) negativní

k bodu c) Po linii EKO je na okr.Jičín veden 1 TS .
K ochraně stát. a hosp. tajemství, jakož i k všeobecným ekonomickým problémům jsou využívání spolupracovníci po VZ a KR, pracující v rozhodujících závodech v okrese.

k bodu d) negativní

k bodu e) negativní

k bodu f) V měsíci listopadu bylo O-Stb zjištěno, že došlo v Jičíně k nálezu několika složek plánů, na výstavbu pravděpodobně vojenského objektu (přístavby). Plány jsou vypracovány Vojenským projekčním ústavem v Hradci Králové a označeny byly jako tajné. Plány byly předloženy na 2.odb. 3.odd. OST ke zjištění o jaký objekt se jedná, posouzení stupně ochrany a komu byly plány vypracovány. Na základě výsledku budu pak provedeno další opatření.

3) Výsledky kontrarozvědné práce v oblasti odhalování a dokumentování trestné činnosti kapital.rozvědek a jejich agentů

k bodu a) Obecně plánované úkoly a dosažené výsledky

Podle ročního plánu byla vyhledávací činnost zaměřena na upřesnění báze styků čs.občanů na AVV a BVV. Byla zjišťována kontrola činnosti bývalých agentů USA rozvědky (osoby v akci MOŘE). Vyhledávání bylo orientováno především k osobám z řad výjezdářů z prostoru kolem objektů sovětské i čsl. armády. Byla věnována pozornost ochraně těchto voj.objektů při příjezdu nebo


-9-

průjezdu CD a VC. V dalším bylo vyhledávání zaměřeno na studenty a další osoby, které po srpnu 1968 zůstaly v KS a vrátily se opožděně do republiky. Výsledkem vyhledávání je, že v současné době je po linii USA blokováno 19 zájmových osob, po Německu 17 osob a Rakousku 5 osob. Kontrola osob v akci MOŘE nepřinesla mimořádných operativních poznatků, které by daly podklad k dalšímu rozpracování.

k bodu b) Stav rozpracování a výslednosti v nejdůležitějších případech

V akci "AKCIONÁŘ" ve SPS č.9882 je veden
VIŠŇAR Ladislav nar. XXXX.1928 bytem Žeretice XXXXX, jako styk USA st.přísl., emigranta z r.1951 komerčního ing.Stanleye JANCIKA

V říjnu 1971 založen PZS na JANCIKA a v květnu 1972 byl převeden na SPS na Ladislava VIŠŇARA, stroj. zámečníka z np.Agrostroj.
K JANCIKOVI byly získány poznatky o činnosti v r.1968 v ČSSR s návazností na funkc. K-231. Dále bylo zjištěno, že zastává význačnou funkci v organizaci pro pomoc čsl. uprchlíkům v USA a má styk na zprav.orgány USA. V průběhu rozpracování byla provedena agenturní kombinace s cílem ověření poznatků a vztahů VIŠŇARA na JANCIKA. Při kombinaci provedeny úkony TA-211 a TA-111 a bylo počítáno s opatřením pro příjezd manželky JANCIKA do ČSSR. Při rozpracování bylo zjištěno, že JANCIK v USA zastává funkci předsedy emigrantské organizace v Chicagu. Organizuje přesídlení čs.emigrantů z Evropy do USA, vede jejich evidenci. Zařizuje jim vhodné zaměstnání a podpory.
V r.1968 při návštěvě ČSSR uskutečnil četné styky v Praze a na Moravě. Pod jménem Frederk KENT jednal s představiteli K-231 v Praze o finanční podpoře této organizace. Jednání JANCIKA byl přítomen Ladislav VIŠŇAR, který jej vozil autem. Sám VIŠŇAR hodnotí JANCIKA jako člověka který se nikdy nesmíří s komunismem a bude proti němu bojovat. Bylo zjištěno, že VIŠŇAR je o činnosti JANCIKA


-10-

informován. Od JANCIKOVÝCH je VIŠŇAR značně finančně podporován. Dostal již dolary na 3 auta, které koupil v Tuzexu. Sám se vyjádřil, že má od nich 10.000 Kčs podporu ročně.
Do akce bylo připravováno opatření k příjezdu Marie JANCIKOVÉ do ČSSR. Již 3x došlo ke změně termínu příjezdu. Nyní chce přijet v lednu 1973. Je zjištěno, že má určité obavy přijet.
Rozpracováním byla ověřena opodstatněnost dalšího agent.rozpracování. V akci je využíván TS-JIRKA, který byl kladně prověřen TA-111.
Akce je sledována 1.odb. 2.odd. S-Stb Hradec Králové.

V akci "MIKI" v PZS č.9362 je veden uprchlík
ing.KOHL Miroslav nar. XXXX.1927, USA st.přísl. bytem Antwerpy - Belgie
Do akce podle plánu opatření byl v součinnosti s 1.odb. 1.odd. S-Stb vypracován a schválen návrh na zpravodajské vytěžení KOHLA. cílem bylo ověření některých agent.oper. poznatků jeho činnosti v zahraničí a při návštěvách v ČSSR. V dalším pak, jaký má vztah k ČSSR a bezpečnostním orgánům.
Zpravodajské vytěžení potvrdilo, že má styky na čs.emigraci v USA a dalších KS. Potvrdil se styk na býv. typařku anglické rozvědky M. MINGELINCKX, která je v Belgii. Při vytěžování se KOHL vyjádřil, že Vídeň je místem, odkud se proti ČSSR pracuje. Konkretně to nespecifikoval. Při styku vystupoval s kladným poměrem k ČSSR, má zájem, aby neztratil možnost návštěvy ČSSR. Byl ochoten k dalšímu styku s orgány bezpečnosti při dalších příjezdech do ČSSR.
Výsledkem pohovoru je možnost uskutečnění dalšího zpravodajského vytěžení při příštím příjezdu. Je perspektiva k vytěžení k některým zájmovým osobám v KS.

Signál "KONZUL" v OBS č.103 je vedena
JEBAVÁ Marie, maďarská st.příslušnice, bytem Nová Paka, XXXXXXXXXXXXXX
Prověření činnosti JEBAVÉ bylo prováděno dle plánu.


-11-

Zjištěn styk na družku býv.aktivního člena K-231. Je potvrzen styk na pracovníky Jugoslávského zast.úřadu z Prahy, za účelem odprodeje obrazů z majetku manžela. Plánovanou cestu do NSR za nevlastní dcerou Stanislavou emigrantkou z r.1968, neuskutečnila. Další styky na pracovníky francouzského velvyslanectví "WALTRA a ŽUŽU" kteří byli z NDR a zastupovali NSR, již nejsou zjištěny. Údajně tito odcestovali do NSR. JEBAVÁ vycestovala na 1 měsíc do Maďarska a nyní má zájem o cestu do SSSR jako turista.
Vzhledem k tomu, že nejsou rozpracováním potvrzovány původní operativní poznatky, bude signál ukončen operativním pohovorem s JEBAVOU.

k bodu c) Zhodnocení výsledků při zkvalitňování sítě TS

Počátkem roku byl stav TS po této linii
3 - typu agent
2 - typu informátor
V průběhu roku byla provedena[]prověrka TS PETRA a MUSILA a to paralelní agenturou. Prověrkou byla ověřena seriosnost a nebyl zjištěn náznak dekonspirace, nebo dublerství. Při vypracovávání memorand byli oba informátoři převedeni do kategorie agentů.
Podle plánu došlo k rozšíření počtu TS o 1 po linii Německa - Rakouska. Kvalita nového spolupracovníka odpovídá požadavkům a to charakteristikou, vzděláním /má 4 letou obch.školu/ a dokonalou znalostí němčiny. TS má dobré kontakty na VC.

k bodu d) negativní

k bodu e) Případy ukončené jiným způsobem než předáním k tr.postihu

Signál "CESTOVATEL" v PZS č.9391 byla vedena NO
PANÁČEK Jaroslav, býv.agent USA rozvědky, bytem Libáň o.Jičín
V průběhu rozpracování nebyla potvrzena protistátní trestná činnost. Došlo k potvrzení tr.činnosti spekulačního charakteru, podezření z překupování rozkrádaného


-12-

stavebního materiálu.
Pro tuto činnost byl podán návrh na realizaci VB. Po Stb problematice bylo využito jeho činnosti v r.1968 k politické propagandě na výstavě v Hradci Králové. Případ byl ukončen a archivován.

k bodu f) Nově založené případy ve skup. nebo osobních svazcích

V průběhu roku nedošlo k založení skupinového nebo osobního svazku. Byly však získány tyto nové signály

"NOTÁŘ" při OBS 96 je veden emigrant
JUDr. VALENTA Václav nar. XXXXX.1925 zaměstnán u USA firmy v NSR.
VALENTA emigroval v r.1969 s manželkou a 19 letou dcerou do NSR. V ČSSR zůstala jeho matka. Jmenovaný v NSR získal dobré postavení u americké firmy na výrobu léků. Je předpoklad, že po absolvování školení má být přeřazen do Rakouska k pobočnému závodu. VALENTA má mimořádný zájem o získání dodatečného povolení k vystěhování z ČSSR, aby měl možnost jezdit do ČSSR ke své matce. Rovněž má zájem aby byla umožněna cesta jeho matce k návštěvě do NSR. Do ČSSR odeslal poštou pasy, které získal od Zemského úřadu, kde byly uloženy.
Z dosud získaných poznatků je patrné, že v NSR má dobré kontakty na různé úřady.
VALENTA ve své osobní žádosti byl v písemném styku s prac.PaV. Nyní má zájem toto obnovit. Této skutečnosti chceme v součinnosti s 1.odb. 1.odd.operativně využít a ověřit, zda by nebyla možnost dalšího využití VALENTY. Opatření je prováděno v součinnosti s 1.odb. 1.odd.S-Stb.

4) Výsledky, dosažené na úseku odhalování a dokumentování trestné činnosti VC při ochraně vyjíždějících čs.občanů do KS, na úseku emigrace, navrátilců a ochrany voj.objektů.

k bodu a) Obecně plánované úkoly a dosažené výsledky

Vyhledávací činnost na tomto úseku byla dle plánu zaměřována především na kontrolu míst koncentrace VC, prověrku


-13-

kategorizovaných nebo operativně zajímavých VC, kteří mají široký okruh styku s našimi občany. Pozornost byla věnována též občanům zemí socialistických, především z NDR z pohledu styků na VC z KS.
Podle plánu byla věnována pozornost emigraci z hlediska činnosti v zahraničí a jejím stykům do ČSSR.
Pozornost byla věnována všem navrátilcům zejména po r.1968 z nichž 4 byli vzati do aktivního prověření.
Na úseku ochrany výjezdářů do KS byly zajišťovány úkoly podle RMV č.41/70.
K ochraně vojenských objektů ČSLA a především sovětských, bylo zajišťováno plnění úkolů vyplývajících z plánu ochrany.
Výsledkem vyhledávací činnosti na problematice VC byl větší počet získaných poznatků /převážně pro jiné útvary/ o stycích našich občanů s VC z kap.států. Některé poznatky o styku s občany našeho okresu, daly podklady k dalšímu opatření. Rovněž k činnosti emigrace a jejímu vztahu do ČSSR bylo získáno několik dobrých poznatků. K ochraně našich výjezdářů bylo provedeno 9 pohovorů před výjezdem a 16 pohovorů po příjezdu.
Výsledkem ochrany voj.objektů je několik zajímavých signálů, které budou rozvedeny v další části zprávy.

k bodu b) Zhodnocení stavu rozpracování a výslednosti v nejdůležitějších případech

"KAKTUS" v PZS č.7608 je veden VC
DANIELIS Eugen, NSR st.přísl. a jeho styk PILAŘ Petr z Jičína
DANIELIS byl vzat k prověřování na základě jednoho dokumentovaného fotografování a vizuelního sledování voj.objektu. V r.1971 byl vypracován a schválen návrh zprav. vytěžení. Jmenovaný do ČSSR nepřijížděl až 10.7.72 přijel na dobu 3 dnů. Vytěžení nebylo provedeno proto, že orgán 1.odb.2.odd. s příslušnými jazykovými znalostmi byl na dovolené. Opatření bude provedeno při příštím příjezdu DANIELISE.


-14-

K osobě Petra PILAŘE /signál VĚŘÍCÍ/ bylo zjištěno, že navázal styk na obch.zastoupení NSR v Praze, kde hledá podporu pro jeho vystěhování do NSR. TA-211 bylo zjištěno, že při styku do KS se dopouští výroků, které lze kvalifikovat jako poškozování zájmů republiky v cizině.
Byly u něho zjištěny styky s VC a závadovými osobami a byl již několikrát zjištěn v místech, kde došlo k přesunu voj.techniky ČSLA.
Jeho osobě bude věnována oper.pozornost i nadále.

"MECHANIK" v PZS č.9546 je veden navrátilec po r.1968
ZAJÍC Petr bytem Nová Paka
Důvodem rozpracování je, že ZAJÍC v r.1968 emigroval do NSR, později se vrátil do ČSSR. Přivezl si auto, druhé dostal v r.1971. Má rozsáhlé styky s VC, stále mění zaměstnání. K činnosti VC bylo zjištěno, že společně se ZAJÍCEM provádějí valutové machinace a za získané peníze pořádají různé mejdany a pitky, dopouštějí se zde mravnostních deliktů s mladými děvčaty.
Ve spolupráci s 1.odb. 2.odd. vypracován plán opatření. Je prováděna dokumentace jejich činnosti. Předpoklad realizace v měsíci prosinci 1972 - ledna 1973, kdy do ČSSR mají přijet.

k bodu c) Zhodnocení výsledků dosažených při zkvalitňování sítě TS

Pro plnění úkolů vyhledávání po VC, výjezdářích a navrátilcích bylo v počátku roku 1972 využíváno TS
1 typu A
3 typu I
Při prováděných prověrkách a zpracováních memorand při převodu informátorů na agenty, došlo k převedení 2 informátorů na agenty. S jedním informátorem-MARTIN I. byla spolupráce pro malé výsledky a projev alibismu ukončena.
Prověrka A-TOMÁŠE paralelní agenturou zjistila seriosnost. Náznaky dekonspirace nebo dublerství zjištěny nebyly.
V průběhu roku 1972 došlo k podstatnému rozšíření sítě TS o 3 agenty.


-15-

1 k ochraně vojenských objektů
1 k VC
1 k výjezdářům - VC
Jejich kvalita odpovídá požadavkům jak charakteristikou vzděláním, tak i jazykovými znalostmi. 2 TS mají 4 leté obchodní školy a znalosti 2 západních jazyků.

k bodu d) negativní

k bodu e) Případy ukončené jiným způsobem než předáním orgánům vyšetřování k zahájení tr.stíhání

"CYKLISTA" v PZS č.9559 byl veden navrátilec
KVAPIL Jiří bytem Stará Paka
Ve svazku byl pozorován navrátilec ze Švédska Jiří KVAPIL, který emigroval se svým bratrem, representantem ČSSR v cyklistice. Bratr zůstal ve Švédsku. Po návratu do ČSSR nastoupil Jiří KVAPIL presenční službu a jako aktivní sportovec byl zařazen v RH Plzeň, kde bylo provedeno opatření k jeho sledování. Dne 28.6.1972 byl přeřazen do sport.čety v Praze.
Na základě požadavku II.S FMV, 14.odboru, byl PZS postoupen k dalšímu opatření.

"OBCHODNÍK" v OBS č.89 byl veden VC, býv.čsl.občan, uprchlík
MIKULÍK Frank, nyní st.přísl.USA
Jmenovaný byl vzat do pozorování pro jeho časté příjezdy do ČSSR /byl obch.zástupcem/. Při rozpracování bylo zjištěno, že má dobrý vztah k ČSSR, předal některé poznatky k pracovníkům PZO a jejich spekul.počínání. Na základě dohody S-Stb Hradec Králové 1.odb. 2.odd. byly materiály předány S-Stb Brno, kam měl MIKULÍK častější obchodní cesty.

"NÁMOŘNÍK" v OBS č.7718/9 byl veden
KOVÁŘ Vladimír, bytem Hořice
Jmenovaný navazoval a udržoval styky na důstojníky sovětské armády. Projevoval zájem o sovětské útvary na území ČSSR. Oženil se se sovětskou státní příslušnicí, vydával se za důstojníka námořnictva SSSR. Signál byl


-16-

ukončen vytěžením KOVÁŘE. Při výslechu uvedl, že si vše vymyslel. Při prověřování bylo zjištěno, že jde o osobu kriminálně závadnou, na kterou byla orgány VB uvalena vazba.
Případ byl ukončen a archivován.

"KODAŇ" při OBS č.4696 byl veden uprchlík
ing.HORÁK Václav z Jičína, nyní Dánsko
Při prověřování činnosti uprchlíka ing.HORÁKA bylo zjištěno, že pracuje jako tlumočník a dispečer na letišti v Kodani pro fran.let. společnost AIR FRANCE. Jeho manželka, holandská st.přísl., je zaměstnána na ústředí světové federace mládeže. Oba cestují do všech států světa.
V Jičíně bydlí otec HORÁKA a syn má mimořádný zájem aby ho navštívil v Dánsku. Pro současné postavení ing.HORÁKA a jeho manželky byl o ně projeven zájem Obl.odb.I.správy Hradec Králové.
Materiály jim byly proto odstoupeny.

"AMATER" v signále byl veden
JUNG Milan nar.XXXXX.1921 bytem Hořice, XXXXXXXXXXX
Jmenovaný v r.1968-69 fotografoval průjezdy sovětských vojsk a jevil se oper.zajímavý. Jeho činnost byla potvrzena, byl proveden pohovor, při kterém činnost přiznal, předal negativy s 9 snímky a uvedl, že toto prováděl ze záliby. Přiznal, že mu nebylo v r.1968 politicky jasno. JUNG je členem KSČ a LM. Signál byl ukončen a archivován.

Nové případy, které by naplňovaly požadavky k založení operativního svazku, nebyly v posledním období zjištěny.

Jako nové signály jsou vedeny :

"PENSION" při OBS č.7349 je veden výjezdář
SCHUSTER Václav XXXXX.1916, zam. propag. odd. SSAZ, bytem Nová Paka XXXXXXX
Jmenovaný je výjezdář do Rakouska, kde vlastní pension.


-17-

Do Rakouska vyjíždí za účelem převodu finančních prostředků na své konto v Živnobance v Praze. V ČSSR má styky na pracovníky Živnobanky a Min.financí.
V současné době při návštěvě jednoho úřadu v Hradci Králové, zapoměl aktovku s dokumenty. Po nahlédnutí do obsahu aktovky, předala dokumenty jedna zaměstnankyně KV-KSČ. Na S-Stb byly provedeny kopie dopisů od uprchlíků a dalších závadových tiskovin. O provedeném ofotografování majitel SCHUSTER neví. Z dopisů je patrno, že SCHUSTER má styk na uprchlíka a jeho adresy v Rakousku a jeho výjezdů je využíváno ke stykům uprchlíka na další osoby.
Signál je v počátečním stavu vyhodnocování. Po vyhodnocení bude vypracován plán dalších opatření.

"DOKTOR" při OBS č.7718/9 je veden
MUDr.KMONÍČEK Josef, Jičín, XXXXXXXXXXXX
Signál byl založen na základě zprávy od KGB, kdy MUDr.KMONÍČEK prostřednictvím další osoby pozval do svého bytu sovětského důstojníka. V průběhu jeho druhé návštěvy v bytě, projevil zájem o sovětská vojska a sám uvedl, že je mu známo o tom, že u Mimoně jsou raketová vojska.
Hovořil, že má známé lékaře ve Švédsku a vysvětloval, proč neemigroval. K dalšímu styku se sov.důst. nedošlo, neboť tento byl předložen do SSSR.
KMONÍČEK i jeho manželka se negativně projevovali v r.1968-69 a pro záporné postoje nebylo umožněno, aby studovala jeho dcera.
Ve spolupráci s orgánem KGB je prováděno opatření ke zjištění, zda zájem MUDr.KMONÍČKA a styky se sov. důstojníky trvá a zjištění důvodu.
Signál je veden v problematice "Ochrana voj.objektů".

"VÍTĚZ" při OBS č.7718/2 je veden
ing.SOBOLEV Konstantin, býv.bělogvardějec, bytem Jičín, XXXXXXXXXXXXX, pro vztahy k sovětskému voj.objektu
SOBOLEV je v prověřování, že má vztah k sovětským důstojníkům. Udržuje osobní styky do KS, zejména NSR, na


-18-

evangelické církevní představitele. Má styky do SSSR. Sám do NSR v r.1968 vyjel.
V měsíci srpnu t.r. došlo v jeho bytě ke kontaktu NSR st.přísl. HEINE Ernst Otto na SSSR st.příslušnici Galinu Fedorovnu SILINU z Oděsy.
Signál je ve stadiu prověřování a je veden po problematice "Ochrana voj.objektů".

II. část :

Zhodnocení plánu činnosti za rok 1972

V souhrnu možno hodnotit, že plán činnosti na rok 1972 byl ve vyhledávání splněn. Splněny byly všechny plánované úkoly, zejména v rozpracování hlavních akcí a signálů. Záporem je, že se nedaří ve všech případech urychlené prověřování a dokumentace. V průběhu roku došlo k vyhledání nových signálů. Některé jsou uvedeny v jednotlivých částech zprávy pod bodem f).
Některé z nich a to jak po VZ tak KR budou podkladem práce na rok 1973.
Mimo plán byly pak plněny další úkoly k NO, navrátilcům a podobně. Rovněž splněn byl i plán v rozšíření sítě TS.
V závěru roku byl tento plán O-Stb překročen.

III. část :

1) Zhodnocení vlastních sil a prostředků :

Ku dni 24.11.1972 je stav agentury na O-STb následující:
10 TS po VZ
1 TS po EKO
12 TS po KR ( z toho 6 TS- VC, výjezd, voj.objekty a 6 TS ostatní )
Z celkového počtu 23 TS byli v r.1971 získáni 3 TS a v roce 1972 - 6 TS. Za poslední údobí došlo k podstatnému doplnění sítě TS novými spolupracovníky, kteří byli získáváni do


-19-

určité problematiky dle současného zaměření. Z celkového stavu 23 spolupracovníků má -
8 TS vysokoškolské vzdělání
9 TS středoškolské vzdělání
2 TS dvouleté odborné
4 TS základní vzdělání

Pokud jde o znalost cizích jazyků je ze
12 TS po KR - 10 TS, kteří znají nejméně 1 západní jazyk z 11 TS po VZ má jazykovou kvalifikaci 7 TS.
U několika TS je znalost 2 - 3 západních jazyků.
Pokud jde o spolehlivost, možno plně důvěřovat spolupracovníkům starým u kterých byla seriosnost několikrát prověřena. Rovněž některým TS získaným v minulém roce, lze plně důvěřovat, neboť u nich byla prováděna prověrka s kladným výsledkem.
U spolupracovníků nových nelze dosud plně spolehlivost potvrdit a toto bude předmětem prověrek. Podezření z neseriosnosti není.
Rozmístění sítě TS v současné době odpovídá základním potřebám a rozmístění po problematikách je uvedeno úvodem.
Po jde o úroveň řízení TS, jejich zaměření a vytěžování, není toto na patřičné výši a jsou ve výtěžnosti TS značné rozdíly. Pokud jde o počet TS, bude potřeba zvýšení počtu TS po problematice kultury, výjezdářů, ochrany voj.objektů a některých konkretních signálů.
V roce 1972 došlo k uložení 4 TS - z toho
1 TS pro nemoc
1 TS se odstěhoval na Slovensko
2 TS pro malou výslednost
V r.1972 získáno 6 TS z toho
4 TS po KR
2 TS po VZ
Charakterem, vzděláním a jazykovými znalostmi plně odpovídají požadavkům.
Ke dni 29.11.1972 bylo schváleno 6 návrhů, zaverbování bylo u všech. Dne 21.11.1972 byly předloženy 2 zprávy o vázání a u těchto dosud neproběhla registrace.
Plánovaný počet agentury byl překročen.


-20-

k bodu b) Zhodnocení výsledků a kvality použitých technických prostředků a sledování

V akci "AKCIONÁŘ" bylo použito TA-111 s dobrým výsledkem.
V akci "SKÁLA" použito sledování.
V jiných akcích a signálech technických prostředků nebo sledování použito nebylo.


Náčelník oddělení Stb :

mjr. Lev Rudolf

Rozdělovník :

Výtisk č. 1 - vedení S-Stb
Výtisk č. 2 - 1.odb.S-Stb
Výtisk č. 3 - 2.odb.S-Stb
Výtisk č. 4 - domo

[xxxxxxxxxxx]
27.11.72


Oddělení Státní bezpečnosti Jičín
Dne 24. listopadu 1972


Správa Stb
k rukám zást.náč.
s.mjr.Kroulíka
Hradec Králové

Zpravodajský paušál

Na základě rozkazu předkládám zprávu o stavu TS, PB a KB ku dni 1.1.1973

1) KB..............0
PB...............2 - stálý poplatek se neplatí
Předpokládané zvýšení v r.1973
PB...............2

2) Stav agentury k 1.1.1973..........23 TS
Předpokládané zvýšení r.1973.....5 TS

3) Různé výdaje, verbovky
Předpokládané výdaje.............300, -- Kčs

Náčelník odd. Stb :

mjr.Lev RudolfARCHÍV MINISTERSTVA VNÚTRA SSR

Inv. jedn.: 22

B 5
4/II.

FOND: OS ZNB - Oddelenie ŠtB JIČÍN

Sign.: Ročný vykonávací plán práce O ŠtB na rok 1973,

Vyhodnotenie ročného vykonávacieho plánu práce O ŠtB za I., II. a III.štvrtrok 1973 a za rok 1973,

1972 - 1973

Počet listov: 70

Nevyberajte spisy z obalu!
Neporušujte poradie spisov!
Nepíšte na spisy!

T ZNV SSR č.2864 3


Správa Státní bezpečnosti Hradec Králové
Čj. SB-00100/01-72
Dne 1.12.1972

Přísně tajné
Výtisk č.: 15
Počet listů: 10

Všem
náčelníkům O-Stb
náčelníkům oddělení a
náčelníkům odborů S-Stb
ve VČK

KS-SNb Správa Státní bezpečnosti
skupina Jičín
Došlo 4.XII.1972
Čj. SB-00183/01-72
Přílohy: /

Vážený soudruhu,

v souladu s RMV ČSSR č.51/1972 o Zaměření činnosti SNB na rok 1973 a dokumentem náčelníka Hlavní správy kontrarozvědky FMV o podkladech k zpracování plánu práce na rok 1973 vydávám závazný pokyn ke zpracování plánu práce na rok 1973 Vašeho odboru /oddělení/, který musí být zpracován podle následujících kritérií a zásad.
Náčelníci oddělení a O-Stb zpracují plány práce do 11.12.1972 do 10.00 hodin /náčelníci O-Stb ve trojím, náčelníci oddělení na odborech ve dvojím vyhotovení/ a náčelníci odborů do 14.12.1972 ve dvojím vyhotovení.

I. Obecně platné zásady směřující k dalšímu upřesnění zaměření činnosti čs.kontrarozvědky:

- po zhodnocení současného stavu nelze ještě hovořit o zcela adekvátním zaměření naší činnosti na ty objekty a problematiky, které by měly tvořit hlavní předmět zájmu kontrarozvědné práce,
je nutné zabezpečit reálné vytyčování cílů jak v problematikách, tak i objektech našeho zájmu.

V/78


Oddělení Státní bezpečnosti Jičín
Č.j.SB-00183/01-72 Dne 8. prosince 1972

Přísně tajné!
Výtisk č.2
Počet listů: 16

Schvaluji :

.................................

PLÁN PRÁCE
O - Stb Jičín na rok 1973

1) Operativní situace v teritoriu

Na okrese Jičín byla dříve početná základna bývalých lidí. To se projevilo i v roce 1968 - 69 činností těchto osob v založených nepřátelských organizacích. Bylo to především v silné základně JUNÁKa, dále v činnosti K - 231 a KANu.
V současné době je zaznamenána tato operativní situace:
U vyloženě nepřátelských osob - několika jednotlivců - je zjištěno, že přešli do legálních organizací a zde vyvíjí negativní nepřátelskou činnost. Toto je zaznamenáno především v akci "STAVAŘ" a u několika dalších "NO". U bývalých funkcionářů JUNÁKA, byla zejména v poslední době zaznamenána aktivní činnost, spočívající na uchování tradic JUNÁKA a uplatnění vlivu na mládež. Toto je prováděno formou buď přímo při vzájemných stycích (schůzkách) starších JUNÁKů, nebo při činnosti v legálních turistických nebo sportovních organizacích. Jičínsko bylo dříve zapojeno v tzv.Riegrově župě, která zahrnovala okres Jičín, Semily a část Jablonecka. Proto i nyní se tato činnost vzájemně propojuje. Činnost JUNÁKA je rozpracovávána v akci "PETARDA" a v signále "TURISTA".
Na úseku kultury je zaznamenána činnost v Hořicích v P. kde je průmyslová škola sochařsko-kamenická, kolem které


-2-

se soustřeďují kulturní pracovníci z řad sochařů - malířů. Do roku 1968 se zde konala symposia s mezinárodní účastí a nyní je snaha o jejich obnovu.
Dále je to v Sobotce, kde je stará tradice "Šrámkovy Sobotky" a jejich přátel. Negativní činnost byla zde zaznamenána v r.1968-69 a i později. Někteří kulturní pracovníci mají vztahy na kulturní pracovníky v Praze.
V okrese se projevuje snaha i o rozšíření vlivu církevních funkcionářů na věřící. Zjišťovány jsou i styky do KS nebo s VC. Aktivní jsou především duchovní církve českobratrské-evangelické a někteří duchovní církve římsko katolické.
V okrese Jičín je zaznamenán i výskyt různých nepřátelských tiskovin, posílaných jednak ze zahraničí, nebo v ČSSR. Výskyt má však klesající tendenci.
V teritoriu jsou umístěny dva sovětské objekty. Jeden v Jičíně, druhý - centrální sklad - v Butovsi. V Jičíně je rovněž objekt ČSLA.
Se strany VC a CD byly již dříve několikrát zachyceny zájmy o objekt ČSLA a po příchodu sovětských jednotek do Jičína, byl rovněž několikrát zachycen zájem VC, nebo průjezd diplomatického vozidla kolem objektu. K sovětskému voj.objektu jsou signály o zájmu se strany i čsl.občanů.
Do okresu Jičín za 11 měsíců přijelo 1360 VC z kapital. států a značný počet VC z NDR.
Ke koncentraci VC z KS dochází v turistické oblasti Prachovských skal (hotel Skalní město, Šikmá věž) a v samotné Jičíně v hotelu Astra. Je zjištěno, že v hotelu Skalní město jsou sjednávána setkání občanů NDR a NSR, nebo čsl.občanů s příslušníky kapitalistických států.
Z okresu emigrovalo po r. 1948 celkem 114 osob, po srpnu 1968 - 112 osob. Z řad uprchlíků po r.1948 jsou zaznamenány příjezdy některých býv. čsl. občanů, kteří mají zpravodajsky zajímavá postavení v zahraničí. Obdobná situace se jeví v postavení některých emigrantů po srpnu 1968. Je potvrzeno, že podstatná část této emigrace udržuje styky na své příbuzné a známé v ČSSR.


-3-

V r.1972 vyjelo do kapitalistických států 284 osob, do Jugoslávie 298 osob. Z uskutečněných pohovorů, zejména po návratu z KS, byl získán pouze omezený počet dílčích operativních poznatků a vytěžování se nestalo základnou zpravodajských informací.
V současné době je v okrese vedeno 9 navrátilců po roce 1948 a 7 po r.1968. Na 6 navrátilců po r.1968 byly založeny PZS z nichž 2 byly předány jiným okresům z důvodů přestěhování. Ze starých navrátilců se jeví zpravodajsky zajímavé 3 osoby.

Z operativní situace vyplývají tyto hlavní úkoly a zaměření

- Rozšířit agenturní kontrolu nad dalšími NO a zejména pravicovými osobami
- Přistoupit k dokumentaci činnosti bývalých funkcionářů Junáka a přistoupit k profylaktickému opatření k zabránění jejich činnosti a vlivu.
- Zajistit operativní kontrolu nad aktivními církevními funkcionáři a dle intenzity provádět preventivní opatření.
- Na úseku kultury upřesnit základnu kulturních pracovníků, soustředěných kolem průmyslové školy sochařské v Hořicích a ve "Šrámkově Sobotce". Zajistit zde operativní kontrolu.
- Zesílit agenturně operativní činnost při kontrarozvědném zajišťování ochrany sovětských vojsk i ČSLA a prohloubit spolupráci s KGB a VKR.
- Dobudovat agenturní a důvěrnickou síť v místech koncentrace VC a zajistit aktivní sledování kategorisovaných nebo oper. zajímavých VC.
- Na úseku výjezdářů zkvalitnit způsob vytěžování výjezdářů do KS.
- Přistoupit k aktivnější prověrce operativně nejzajímavějších navrátilců a provést k nim agenturně operativní opatření.


-4-

2) Plánované úkoly v jednotlivých oblastech kontrarozvědné činnosti

A) V oblasti boje vnitřního zpravodajství

Z agenturní kontroly některých "NO" je zjištěno, že pouze jednotlivci vyvíjí protisocialistickou činnost v legálních organizacích. U podstatné části dochází pouze ke vzájemnému utvrzování, že jejich doba přijde. Aktivně se v okrese nyní jeví činnost bývalých funkcionářů JUNÁKA.
Nedostatečně známá je situace mezi pravicovými silami, zejména býv.funkc. KSČ. Obdobná situace je ve znalosti činnosti na úseku kulturním.
Hlavním úkolem bude rozšířit agenturní kontrolu nad dalšími "NO", zejména z řad pravicových sil. Kontrolu zajistit i nad pravicově zaměřenými kulturními pracovníky.
K činnosti bývalých funkc. JUNÁKA v součinnosti se S-Stb 2.odb.2.odd., provést úkoly plánované v akci "PETARDA" a "TURISTA" a provést profylaktická a rozkladná opatření.
Zajistit operativní kontrolu nad činností nejaktivnějších církevních činitelů a činností sekt. Provádět opatření k omezování jejich vlivu, zejména na mládež.

a) Charakteristika nejdůležitějších případů a signálů

"ÚHOŘ" v akci je veden pravicový exponent. Rozpracování je vedeno 2.Správou F MV , 2.odb. 3.oddělením.
O-Stb Jičín bude zajišťovat a plnit některé agenturně operativní úkoly.

"STAVAŘ" - PZS č.9398 je veden PAVLOVEC Radko nar. XXXX.31 bývalý funkcionář K-231
Jmenovaný je podezřelý, že pokračuje v nepřátelské činnosti. V r.1968 byl hlavním iniciátorem založení K-231, měl osobní styk s býv.taj. K-231 BRODSKÝM. V současné době přešel do "Opel-klubu" Praha, kde je ve styku s býv.potrestanými. Scházejí se v soukromých bytech. Má mezi ně docházet i pra-


-5-

covník Jugoslávského velvyslanectví. Koupil v r.72 auto a jeho výjezdy do Prahy a jiných míst jsou velmi časté. Jeho majetkové poměry se v poslední době neúměrně zlepšily a vyjádřil se před agenturou že má konto.
Svazek je veden po problematice VZ-NO zak.organizace. PZS bude převeden na SPS a bude založen kontrolní svazek u 2.odb. 2.odd. S-Stb.
Cílem je ověřit nepř.činnost "STAVAŘE" v Opel klubu a zda má návaznost na býv.funkc. K-231

"TURISTA" - v signálu je veden LEJDAR Zdeněk nar.XXXX.1943 bytem Nová Paka
Signál byl založen v listopadu 1972. LEJDAR je podezřelý, že se zabývá nelegální činností, která má vztah na býv. Junáky. Sám se vyjádřil, že pracují v malých skupinkách v turistických oddílech. Pokyny k illegální práci dostávají z ČSTV. Hovořil, že mají návaznost na Trutnov, kam skutečně s další osobu vyjíždí.
Na signál bude založen SPS po problematice býv.JUNÁKA a bude založen kontrolní svazek na 2.odb. 2.odd. S-Stb.
Cílem je ověření činnosti LEJDARA a zjistit, zda existuje illegální spojení býv.JUNÁKů. Podle výsledku provést profylaktické opatření k zamezení jejich činnosti.
Ukončit nejpozději do konce roku 1973.

"PETARDA" - v akci je veden TOMÁŠ Josef nar. XXXX.1942 bytem Nová Paka a
TEIMER Oskar nar. XXXXX.1932 bytem Miletín
Bylo zjištěno, že TOMÁŠ jako býv.vedoucí oddílu Junáka tuto činnost neukončil, ale stýká se s členy odd.Junáka i nadále. V r.1972 zúčastnil se spolu s oddílem pohřbu býv. funkc. Junáka - SELIGERA na Pecce a zde v závěrečné řeči vystoupil a rozloučil se otevřeně junáckým způsobem.


-6-

TEIMER aktivně působí jako bývalý funkcionář Junáka, aby došlo ke společné schůzce býv. Junáků funkcionářů a to i z okresu Semily a Jablonec. S některými v uvedené věci byl ve styku. Na veřejnosti vystupuje nepřátelsky ve vztahu k režimu.
Cílem rozpracování je provedení rozkladného opatření k zamezení jejich činnosti. Ukončení bude provedeno do konce I.pololetí 1973.
O-Stb vede rozpracování v součinnosti s 2.odb. 2.odd. S-Stb.

"KAMENÍK" v PZS č.9773 je veden akademický sochař
ZÍVR Ladislav nar.XXXX.1909 bytem Ždírec
Svazek byl založen z důvodů, že u něho docházelo k soustřeďování osob z řad kulturní fronty a zde dle agent. poznatků byla umlouvána činnost proti současné politice KSČ. Během rozpracování se trestná činnost nepotvrdila. ZÍVR je velmi těžce nemocen XXXXXXXXXXXXXX.
Svazek bude vyhodnocen a rozpracování ukončeno.

b) Úkoly na úseku rozšiřování a zkvalitňování sítě TS a "D"

K 1.1.1973 je stav TS a "D"
TS..........10 "D"..................3
Po linii VZ je veden 1 PB. Ze současného stavu prověřené agentury nelze do něho uskutečnit svod, neboť spádově nevyhovuje. Schůzky s agenturou jsou prováděny v terenu.

Plánovaný nárust TS a "D" v r.1973
1 TS......po VZ úsek kultura
2 TS......po VZ NO-pravicové osoby
4 "D"....po VZ NO
3 "D"....po VZ kultura-školství

Plánovaný nárust PB
1 PB......Hořice
1 PB......Nová Paka


-7-

Po získání 2 PB je předpoklad svodu 40 % stávající sítě TS.
Pro zkvalitnění a zlepšení stavu úrovně při práci s agenturou bude provedeno :

Prověrky :

TS "BREJCHA"................do 30.5.1973
TS "JINDRA"....................do 30.11.1973
TS "MARTIN"...................do 30.5.1973
TS "PRAŽÁK"..................do 30.8.1973

Dále bude provedena prověrka plánu výchovy a zaměření, zda jsou v souladu s daným zaměřením. Nevyhovující budou přepracovány.

c) Úkoly na úseku vyhledávací činnosti

1) Při vyhledávací činnosti bude věnována agenturní pozornost NO a to především vedeným v PZS "LOMAŘ" a "MALÍŘ", kde jde o býv.funkc. K-231. Dále je to "NO" Oto HAMPL, býv.předseda KANu, MAREŠ Jaroslav aktivní člen K-231 a Irena LACINOVÁ rovněž člen K-231 a KANu.

2) Vyhledávání bude zaměřeno na kontrolu činnosti církví a sekt. Především bude věnována pozornost signálu "EVANGELÍK", kde je veden Miroslav HEJL, farář Jednoty ČBE, který je mimořádně aktivní a má styky se zahraničím. Dále je to signál "DUCHOVNÍ" ve kterém je veden Miroslav PLOTĚNÝ, řím.kat. duchovní, býv. člen KANu a signál "LEO", kde je veden duchovní řím. kat. DVOŘÁČEK Leopold, pro svoji aktivní činnost.

3) Na úseku kultury bude vyhledávání zaměřeno na upřesnění základny kulturních pracovníků-sochařů, soustředěných kolem průmyslové školy sochařské v Hořicích.
Obdobným způsobem provést vyhledávání i mezi kulturními pracovníky, navazujícími na Šrámkovu Sobotku".
Nad činností zajistit operativní kontrolu a k závažnějším poznatkům přijímat konkretní opatření.

4) Vyhledávání bude zaměřeno na odhalení pisatele anonymního dopisu, vedeného pod heslem "TROSEČNÍK". Výskyt byl zjištěn koncem listopadu 1972. Bude založen APS který bude veden


-8-

v problematice nelegální tiskoviny po linii 2.odb. 2.odd.

5) V rámci akce "PAVOUK" bude vyhledávání zaměřeno na ověření činnosti osob : KARAIS Arnošt a MUDr. NEUMANN Karel, kteří jsou ve funkčním postavení.

C) V oblasti boje proti nepřátelským rozvědkám

Na okrese Jičín nepřevládá v této oblasti nějaká specifická nebo silnější báze. Vyskytují se jednotlivé signály a různou operativní hodnotu. Poměrně značnou měrou se rozšířily a dosud trvají příjezdy nebo písemné styky do ČSSR cizích státních občanů (bývalých uprchlíků po r.1948). Mnozí mají v zahraničí významné postavení, nebo jsou zpravodajsky zajímaví.
V akci "MOŘE" je vedeno 17 osob, bývalých agentů nebo osob, které přišly do styku s USA rozvědkou. Dalších 6 osob je vedeno pro styky na AVV.
Po linii Německa-Rakouska jsou operat. základnou osoby, vyjíždějící do zájmových prostorů.
Přes okres Jičín vede též turistická trasa Praha-Krkonoše a toto se projevuje i ve zvýšeném počtu průjezdů CD.

Hlavním úkolem v boji proti nepřátelským rozvědkám bude
- Aktivně rozpracovávat signály, které jsou po rozvědkách vedeny
- Zlepšit práci při kontrole evidovaných osob v akci "MOŘE" a "PLATINA".

a) Charakteristika nejdůležitějších případů a signálů

"AKCIONÁŘ" ve SPS č.9882 je veden
VIŠŇAR Ladislav XXXX.1928 bytem Žeretice jako styk USA st.přísl., emigranta po r.1951, komerč. ing. JANCIKA Stan.
VIŠŇAR je podezřelý, že byl plně nápomocný v nepřátelské činnosti JANCIKOVI, který v ř.1968 přijel do ČSSR pod jménem Frederik KENT a nabídl finanční pomoc pro činnost K-231. V té době byl ve styku s čelnými funkcionáři K-231. JANCIK v USA


-9-

zastává funkci předsedy emigrantské organizace v Chicagu. Organizuje přesídlení emigrantů z Evropy do USA, vede jejich evidenci. JANCIK má styk na zprav. orgány USA. VIŠŇAR je jeho švagr a je jím značně finančně podporován. V současné době hodlá přijet do ČSSR na návštěvu příbuzných Marie JANCIKOVÁ.
Svazek je veden po probl. USA. Kontrolní svazek je založen na 1.odb. 1.odd. S-Stb.
Rozpracováním je sledováno prověření současné činnosti VIŠŇARA ve vztahu k JANCIKOVI, zda mu není nápomocen v činnosti proti ČSSR.
V I.polovině r.1973 provést zhodnocení a dle výsledku provést opatření.

"MIKI" v PZS č.9362 je veden býv.uprchlík, nyní USA st.př.
ing. KOHL Miroslav XXXX.1927 bytem Antwerpy-Belgie
Signál byl založen na uprchlíka, podezřelého z činnosti proti ČSSR, při soukromých návštěvách v republice.
Podezření z nepř.činnosti se nepotvrdilo a proto bylo po souhlasu vyšší správy provedeno jeho zpravodajské vytěžení. Vytěžením se potvrdilo, že má styky na čs.emigraci v USA a dalších KS. Potvrdil se styk na býv. typařku anglické rozvědky MINGELINCKX která žije v Belgii. Bylo ověřeno, že má osobní zájem, aby neztratil možnosti návštěv v ČSSR. Nemá námitek k dalšímu styku s orgány bezpečnosti, při příštích návštěvách ČSSR.
Svazek je veden po linii Anglie. Kontrolní svazek na 1.odb. I.odd. S-Stb založen není.
Rozpracováním je sledováno ověření, zda nastává možnost využití pro MV v zahraničí. Další pohovor uskutečnit po ověření stanoviska 10.odboru 2.Správy F MV.

"NOTÁŘ" v signálu v OBS č.96 je veden emigrant
JUDr. VALENTA Václav XXXXX.1925, zaměstnán u USA firmy v NSR
Jmenovaný emigroval v r.1968 s rodinou do NSR. V ČSSR zůstala jeho matka. V NSR získal dobré posta-


-10-

vení u americké firmy na výrobu léků. Má velmi dobré kontakty na různé úřady v NSR. VALENTA má mimořádný zájem o dodatečné povolení k vystěhování z ČSSR, aby měl možnost jezdit ke své matce do ČSSR. V současné době žádá, aby byla umožněna návštěva v NSR jeho matce.
Signál je veden po linii USA. Rozpracováním je sledováno navázání kontaktu s VALENTOU, cestou orgána PaV a ověřit, zda není dána možnost jeho operativního využití.

b) Úkoly na úseku rozšiřování a zkvalitňování sítě TS a "D"

K 1.1.1973 je stav TS a "D"
TS.........5 "D"............1
Z uvedeného stavu TS jsou všechny schůzky konány v terenu.
Plánovaný nárust TS a "D" v r.1973
1 TS.........po problematice Německo
2 "D"........po problematice Německo
2 "D"........po problematice USA

Plánovaný nárust PB
1 PB...........v Jičíně
Po převedení prověřené agentury do PB by byl svod agentury plněn na 60%.

c) Úkoly na úseku vyhledávací činnosti

1) V rámci vyhledávání věnovat pozornost signálu "HARRY", kde je veden býv. zahran. voják, který navštívil v ČSSR příbuzné a po návratu do Anglie mu byly odebrány veškeré cestovní doklady.

2) Ukončit operativním pohovorem s Marií JEBAVOU signál "KONZUL", neboť původní poznatky se rozpracováním nepotvrdily

3) Ve vyhledávání se zaměřit na VC, NSR st.přísl. ULRICHA Oto Konrada, obch.zástupce fy Gutbrod. Tato firma má kooperaci s np.Agrostroj Jičín, kam ULRICH přijíždí. Do r.1972 působil


-11-

v Turecku a Řecku, kde byl ve styku se zprav. orgány. Byl získán poznatek, který nasvědčuje, že jmenovaný je ve styku se zprav. orgány i v současné době.

4) Pokračovat i nadále v budování opatření ke kontrole styků našich občanů na ambassádách KS, zejména USA.
Agenturní prostředky zaměřit v plném rozsahu na příjezdy CD, zejména na jejich pohyb kolem vojenských objektů.

D) V oblasti vizových cizinců, navrátilců a ochrany voj.objektů

V okr.Jičín je koncentrace VC převážně v turistické oblasti Prachovských skal, samotném Jičíně a v menším počtu v Hořicích v P. Počet příjezdů VC má stále stoupající trend. Charakteristické pro oblast Prachovských skal je, že zde dochází ke sjednaným setkáním přísl. NDR s přísl. NSR.
Na hotelu Skalní město jsou uskutečňována různá symposia a dochází zde ke sjednanému styku přísl. KS s našimi občany.
V okrese je v současné době 9 navrátilců po r.1948 a 7 po roce 1968. Někteří jsou vzati do aktivního pozorování v PZS.
Je zde poměrně velký počet emigrantů. Po r.1948 je to 114 osob a po r.1968 je 112 osob. Písemné nebo osobní styky na příbuzné a známé jsou početně značné.
V okrese jsou umístěny dva sovětské útvary. V Jičíně je to útvar spojovací, vyčleněný pro potřeby Varšavské dohody. Jde o specielní útvar a má 2 objekty. V Butovsi jsou centrální sklady a je zde početně menší útvar. V Jičíně je i objekt ČSLA.
V několika případech byl zachycen zájem VC o tyto voj.objekty, nebo byl zachycen průjezd diplomatického vozidla. K sovětskému voj.objektu jsou signály projevení zájmu i se strany čsl. občanů.

Z celkové situace vyplývají tyto hlavní úkoly:

- Podstatně rozšířit agenturně důvěrnickou síť v místech koncentrace VC.
- Zajistit intensivnější agent. oper. činnost při zajišťování ochrany sovětských vojsk. Dále prohlubovat spolupráci s KGB a VKR na konkretních akcích.


-12-

- Podstatně zlepšit rozpracování navrátilců.

a) Charakteristika nejdůležitějších případů a signálů

"KAKTUS" v PZS č.7608 je veden VC
DANIELIS Eugen, NSR st.přísl. a jeho styk
PILAŘ Petr z Jičína
DANIELIS byl vzat k prověrce na základě toho, že fotografoval a vizuelně sledoval voj. objekt. Toto bylo dokumentováno. Do ČSSR jezdil jako obch.zást. V r.1971 byl vypracován a schválen návrh na zprav. vytěžení, ale DANIELIS do ČSSR nepřijížděl, až v červenci 1972 na 3 dny. Pohovor nemohl být uskutečněn.
V příbuzenském poměru k DANIELISOVI je PILAŘ Petr-signál "VĚŘÍCÍ", který v r.1968-69 měl několika měsíční pobyt v KS. Po návratu k rodině nepracuje, chce se vystěhovat do NSR. Za tím účelem navázal styk na obch. zastoupení NSR v Praze.
TA-211 je zjištěno, že se dopouští výroků, které lze kvalifikovat jako poškozování zájmů republiky v cizině. Má styky s VC a byl několikrát zjištěn v místech, kde došlo k přesunu voj.techniky.
Signál je veden po probl. VC. Není kontrolní svazek. K činnosti DANIELISE bude provedeno zprav. vytěžení ve spolupráci s 1.odb. 2.odd. S-Stb a svazek ukončen.
PILAŘOVI bude věnována oper.pozornost s cílem získání oficielních dokumentů k jeho činnosti. Dle výsledku bude provedeno opatření.

"MECHANIK" v PZS č.9546 je veden navrátilec
ZAJÍC Petr bytem Nová Paka
Důvodem rozpracování je, že ZAJÍC v r.1968 emigroval do NSR, později se vrátil do ČSSR. Přivezl si auto a druhé auto dostal darem v r.1971. Mění stále zaměstnání, má rozsáhlé styky s VC a bylo zjištěno, že s nimi provádí valutové machinace. Za získané peníze pořádají různé mejdany a pitky. Při tom se dopouštějí mravnostních deliktů s mladými děvčaty.
Signál je veden po probl.navrátilců. Ve spolupráci


-13-

s 1.odb.2.odd. byl připraven plán opatření.
Cílem rozpracování je získat dokumentaci jejich činnosti a případ v I.pololetí 1973 realizovat.

"PENSION" při OBS č.7349 je veden výjezdář
SCHUSTER Václav XXXXX.1916, pracovník propagace SSAZ, bytem Nová Paka
Jmenovaný je výjezdář do Rakouska, kde vlastní pension. Vyjíždí za účelem převodu finančních prostředků na své konto v Živnobance. Má styky na Min. financí a pracovníky Živnobanky. V Hradci Králové na jednom úřadě zapoměl aktovku s doklady. Tyto byly bez jeho vědomí ofotografovány. Z materiálů je patrno že SCHUSTER má styk na uprchlíka a jeho adresy v Rakousku je využíváno ke stykům uprchlíka na další osoby v ČSSR.
Signál je veden po probl. výjezdáři a je ověřován v součinnosti s 1.odb. 2.odd.S-Stb.
Cílem rozpracování je prověření, zda SCHUSTERA a jeho cesta do Rakouska není využíváno k nepřátelské činnosti.

"DOKTOR" při OBS č.7718/9 je veden
MUDr. KMONÍČEK Josef , Jičín, XXXXXXXXXXXX
Signál byl založen na základě zprávy od KGB, kdy MUDr. KMONÍČEK prostřednictvím další osoby pozval do bytu sov.důstojníka. Při opakované návštěvě projevil zájem o sov.vojska a uvedl že ví o tom, že u Mimoně jsou raketová vojska. Hovořil, že má známé lékaře ve Švédsku a důvod, proč sám neemigroval. K dalšímu styku se sov. důst. nedošlo, neb tento byl předložen do SSSR. KMONÍČEK se negativně projevoval v r.1968-69.
Signál je veden v probl. Ochrana voj. objektů. Kontrolní svazek není založen.
Ve spolupráci s KGB je prováděno opatření ke zjištění, zda jeho zájem o sov. důstojníky trvá a zjištění důvodu zájmů.


-14-

"VÍTĚZ" při OBS č.7718/9 je veden
ing. SOBOLEV Konstantin, býv.bělogvardějec, bytem Jičín, XXXXXXXXXXXXX
Signál na SOBOLEVA byl založen proto, že má vztah k sov.důstojníkům. Udržuje osobní styky do KS, zejména NSR, na evangelické církevní představitele. Sám do KS vyjížděl. Jezdí též do SSSR. V srpnu t.r.došlo v jeho bytě ke kontaktu NSR st.přísl.HEINE Ernst Oto na SSSR st.občanku Galinu Fedorovnu SILINU z Oděsy.
Signál je veden po 1.odb. 2.odd. v problematice Ochrana voj. objektů. Kontrolní svazek není.
Cílem rozpracování je prověrka, zda SOBOLEV není prostředníkem styku ukrajinských nacionalistů na osoby v SSSR.

"TULIPÁN" v signále při OBS č.7718/9 je veden
ČÁLEK Jaroslav, řidič kamionové dopravy ČSAD Jičín
ČÁLEK je veden v prověřování, neb jako řidič TIR vyjíždí do KS, navazuje styky se sov. důstojníky. Konkretní styk byl na důst. sov. posádky z Turnova. V průběhu prověřování se další stálé styky nepotvrdily a šlo pouze o styky nahodilé.
Signál je veden v probl. Ochrana voj.objektů. Je nyní vyhodnocen a bude proveden operativní pohovor k upřesnění některých poznatků a rozpracování bude ukončeno.

"NÁLEZ" při OBS č.7718/8 je veden signál o nálezu projektových dokumentů
V měsíci listopadu t.r. došlo k nálezu plánů, vypracovaných Voj. proj. ústavem v Hradci Králové a označených jako Tajné. Jde pravděpodobně o plány přístavby voj.objektu. Bylo vyžádáno posouzení stupně ochrany a zjištění, komu byly plány vypracovány.
Po vyjádření bude provedeno k odpovědné osobě příslušné opatření.
Signál je veden v problematice Ochrana vojenských objektů.


-15-

b) Úkoly na úseku rozšiřování a zkvalitňování sítě TS a "D"

K 1.1.1973 je stav TS a "D"
TS..........7 "D"..........5 PB.............1
Do PB je uskutečněn svod 2 TS.

Plánovaný nárust TS a "D"
1 TS............po problematice VC
1 TS............po problematice Ochrana voj.objektů
1 TS............po problematice výjezdáři
5 "D"...........po problematice VC
3 "D"...........po problematice Ochrana voj.objektů
3 "D"...........po problematice výjezdáři

Plánovaný nárust PB
1 PB.........v Sobotce
Po získání uvedeného PB bude svod TS po jednotlivých problematikách na 60%.

Prověrky TS budou provedeny :
TS "VÁCLAV".................do 30.5.1973
TS "MÍLA"......................do 30.10.1973

Pro zlepšení úrovně práce s TS budou provedeny kontroly plánů výchovy a řízení, zda odpovídají současné potřebě zaměření. Nevyhovující plány budou přepracovány.

c) Úkoly na úseku vyhledávací činnosti

1) Zintenzivnit vyhledávací činnost a zaměřit se na navrátilce vedené v PZS "PLAVČÍK" a "STUDENT".

2) Do vyhledávací činnosti zahrnout i operativně zajímavé navrátilce po r.1948, zejména ty, u kterých bylo podezření, že měli styk s cizí rozvědkou.

3) Vyhledávání zaměřit především na odhalování činnosti kategorisovaných VC a k dokumentaci.

4) Zajistit oper.spojení s agenturně důvěrnickou sítí po probl.VC.


-16-

5) V rámci vyhledávání věnovat pozornost signálům "MYSLIVEC" ve kterém je veden VC Han BEIER z NSR a "SUPRAPHON", kde je veden POPEL Alois, VC z NSR.

6) Přistoupit ve zvýšeném počtu k provádění pohovorů s čsl. občany před výjezdem do KS s cílem připravit je na možnosti, že budou vystaveni ideologickému působení. Upozornit je na jejich práva a povinnosti, které jako čsl. občané mají.
Zajistit maximální počet vytěžovacích pohovorů s výjezdáři do KS. Z operativního hlediska zkvalitnit úroveň vytěžování.

3) Ostatní úkoly:

V maximální míře věnovat pozornost výchově mladých oper. orgánů. Upevňovat kázeň a pracovní disciplinu. Zajistit součinnost s orgány VB. Především však při objasňování závažných případů požárů a havarií, kde stává podezření z úmyslné trestné činnosti.

Náčelník odd. Stb :

mjr.Lev Rudolf

Rozdělovník :
Vyhotoveno 4x
Výtisk č.1 - S-Stb
Výtisk č.2 - domo
Výtisk č.3 -1.odb.
Výtisk č.4 - 2.odb.

11.12.72 převzal: [xxxxxxxx]Předchozí rokDalší rokArchiv StBNávod, vysvětlivkyVyhledáváníArchivy


Odboj na Jičínsku – Úvodní strana