Odboj na Jičínsku

Archiv StB Jičín – 1971

textová forma


Podklady k plánu práce na rok 1972 – předložení (27.12.1971)


ARCHÍV MINISTERSTVA VNÚTRA SSR


B 5
4/II.

Inv. jedn.: 21

FOND: OS ZNB - Oddelenie ŠtB JIČÍN


Sign.: Ročný vykonávací plán práce O ŠtB na rok 1972:

Vyhodnotenie ročného vykonávacieho plánu práce O ŠtB za I., II. a III.štvrtrok 1972 a za rok 1972,

1971 - 1972

Počet listov: 72

Nevyberajte spisy z obalu!
Neporušujte poradie spisov!
Nepíšte na spisy!

I ZNV SSR č.[2664]-3Oddělení Státní bezpečnosti Jičín
Č.j. SB-00233/01-71
Dne 27. prosince 1971


Přísně tajné!
Výtisk č. 2

Správa Státní bezpečnosti
vnitřní oddělení
Hradec Králové

Věc: Podklady k plánu práce na rok 1972 - předložení
Počet listů: 11
Přílohy : 0

Na základě požadavku čj. SB-0096/01-71, předkládám podklady ke zpracování plánu práce na rok 1972 za O-Stb Jičín.
Vycházeje z rozboru operativní situace, nebude v okrese Jičín prováděna vyhledávací činnost po všech problematikách, ale bude zaměřena především k následujícím:

k bodu 1)
Po linii kontrarozvědky

Problematika USA

Z agenturních poznatků je zjištěno, že někteří emigranti po r.1948 i 1968 mají kontakty na příbuzné, nebo bývalé známé v okrese Jičín. Plně tomu nasvědčuje akce "ADVOKÁT" a nyní signál "AKCIONÁŘ", nebo vztahy uprchlíků z řad technické inteligence.
Vyhledávací činnost bude proto zaměřena především v Jičíně

a/ K vytypování zajímavých osob, které by se svým postavením a možnostmi mohly stát objektem zájmu rozvědky USA, nebo které mají bydliště u voj.objektu ČSLA nebo sovětského
b/ Bude i nadále zajišťována kontrola činnosti a zájmu bývalých agentů rozvědky USA (akce MOŘE), kteří žijí v okrese Jičín.
c/ Vyhledávání bude zaměřeno i mezi výjezdáře do oper. prostorů USA rozvědky v NSR, záp.Berlíně a Rakousku. Rozbor bude proveden i k těm, kteří měli více výjezdů do KS před opatřením k omezení cest do KS a mají styky na VC.


-2-

Německo :

a/ Těžiště vyhledávací činnosti po této problematice bude především orientováno na prostor kolem sovětské i ČSLA armády. I nadále bude pokračováno v rozboru výjezdářů podle hledisek N-60. Při tom bude vycházeno zejména ze současného omezení výjezdů do KS. Zvláštní pozornost bude věnována těm, kteří měli v předchozích letech více výjezdů do NSR a nyní jsou navštěvování VC.

b/ Do pozorování vzít vysídlence, kteří často jezdí do míst, odkud vysídlili. Pod kontrolu vzít zejména ty, kteří mají příbuzné v blízkosti vojenských /sovětských i ČSLA/ objektů.

c/ Prověřit současnou činnost a zájmy výjezdářů u kterých byl zjištěn při jejich pobytu v NSR v minulých letech kontakt, nebo zájem rozvědky.

Anglie :

Ve vyhledávací činnosti v této problematice bude i nadále věnována pozornost osobám, které mají osobní vztahy do Anglie. Koncentrace těchto osob je především na Nové Pace a to proto, že zde je několik býv. přísl. RAF, dále několik aktivních členů evangelické církve, kteří jsou v osobním i písemném styku se stát. přísl. V.Britanie.
Nedostatečně objasněna je i činnost a osobní vztahy na několik osob v ČSSR a v samotném Jičíně od býv. typařky britské rozvědky, M.MINGELINCKX. Některé agenturní poznatky nasvědčují tomu, že MINGELINCKX využívá své osobní a písemné styky v Jičíně pro zprostředkování styku na další osoby v ČSR.
Vyhledávací činnost bude proto zaměřena na objasňování této činnosti.

Ostatní problematiky :

Po ostatních problematikách jsou v okrese Jičín jednotlivé případy a proto vyhledávání není uváděno jako samostatná problematika.


-3-

Současné agenturní prostředky:

Na vyhledávací činnost po problematikách USA, Anglie, Německa a ostatní, je nyní k disposici :
Informátorů........2
Agentů...............3
Za tyto problematiky do současné doby odpovídá kpt. FUTERA B. a od 1.11.1971 je u něho zařazen stržm. TICHÝ Jar.

Problematika VC :

Z hlediska tohoto problému se jeví těžiště především v turistické oblasti Prachovských skal a samotného Jičína, kde dochází ke koncentraci VC z KS a VC z druhých soc.států i našich občanů. Stává se problémem i zájem VC o sovětské i ČSLA voj.objekty v Jičíně.
Vyhledávací činnost bude zaměřena i na VC z KS, kteří dojíždějí především do np.Agrostroj, kde je v kooperaci s firmou Guttbrod, prováděna výroba malých zemědělských strojů.
Hlavní pozornost bude věnována těm VC, kteří dojíždějí do okresu Jičín velmi často a důvody příjezdů podle našich poznatků neodpovídají jejich činnosti.

Agenturní prostředky :

Na vyhledávání po problematice VC jsou využíváni :
Agenti................2
Informátoři.........2
Za problematiku zodpovídá npor. BAJER Vl. a od 1.12.1971 zaměřován stržm. HORÁK O. ( nový příslušník)

Problematika VEN:

EMIGRACE :

V průběhu vyhledávání po problematice emigrace bylo zjištěno že u některých uprchlíků po r.1968 z řad inteligence jsou poznatky o tom, že jejich emigrace byla připravena, nebo


-4-

že měli osobní podporu někoho ze zahraničí. Rovněž jejich současné postavení v KS je operativně zajímavé.
Vyhledávání bude zaměřeno na prověrku jejich styků na příbuzné a známé zejména těch, kteří bydlí v blízkosti vojenských objektů nebo pro své postavení by mohli být zájmem rozvědek. Koncentrace těchto osob je především v Jičíně, Hořicích a Nové Pace.

NAVRÁTILCI :

Při zajišťování úkolů podle RMV č.41/70 byla činnost některých navrátilců prověřena jako operativně nezajímavá a proto bude jim věnována pouze operativní kontrola.
U dvou navrátilců, vedených v PZS - MECHANIK a CHEMIK, bylo prověřeno, že jsou ve velmi častém styku s VC z NSR, mají hmotnou podporu od těchto VC. Bude proto přistoupeno k aktivnějšímu prověření jejich činnosti.

VÝJEZDÁŘI :

Po provedeném opatření k omezení cest do KS došlo k podstatnému snížení výjezdů čsl.občanů.
U osob, kteří mají možnosti k výjezdu individuelnímu i turistickému, jakož i u hromadných cest cestovními organizacemi bude zajištěno plnění rozkazu MV č.41/70 k prověrce výjezdářů.

Agenturní prostředky :

Na vyhledávání v těchto problematikách je k disposici:
Agenti...............1
Informátoři........2
Na vyhledávání je však využíváno i několik dalších TS z jiných problematik.
za problematiku odpovídá npor. BAJER Vl. a od 1.12.71 je zařazen stržm. HORÁK Oldřich (nový orgán)


-5-

Ochrana vojenských objektů :

V okr.Jičín je dislokována ČSLA se dvěma vojenskými objekty a od r.1971 sovětská armáda rovněž se dvěma objekty. Za krátkou dobu dislokace sov.armády v Jičíně bylo v několika případech zjištěno, že došlo k mimořádnému zájmu ze strany VC z USA a NSR a v několika případech k fotografování objektů. Z bezprostředního okruhu objektů je několik výjezdářů do KS. Zachyceny jsou i osobní kontakty na sov.důstojníky a to ze strany oper.zajímavých osob.
Vyhledávání bude zaměřeno na prověrku těchto oper.zajímavých osob a na výjezdáře z okolí voj.objektů.
Rovněž o voj.objekt ČSLA v Jičíně byl v několika případech zachycen zájem VC a i některých čsl.občanů.

Agenturní prostředky :

Na vyhledávání v této problematice není do současné doby dostatek agentury, zaměřené specielně k tomuto problému. Je však využíváno možností dalších TS. Využíváno je
Agentů............1
Informátorů.....2
Za problematiku odpovídá kpt. FUTERA Bohumil a od 1.11.1971 zaměřován stržm. TICHÝ Jaroslav

Po linii "Vnitřní zpravodajství"

Problematika NO-zakázaných organizací, býv.politických stran
pravicově oport.elementy

Základní práce na úseku VZ bude i nadále plnění RMV č. 44/70. Z agenturních poznatků k činnosti býv.funkc. a aktivních členů zakázaných organizací K-231 a KANu je potvrzováno, že setrvávají na nepřátelských pozicích, změnili však formu své činnosti. Nevystupují otevřeně, navazují vzájemné styky, očekávají, že přijde lepší příležitost. V okr.Jičín zůstává koncentrace těchto osob i nadále, takto :


-6-

Po K-231 je to převážně Nová Paka a menší počet, Jičín.
Po KANu pouze Hořice v Podkrk. K bývalým funkcionářům K-231 bylo při prováděných opatřeních k bezpečnostnímu zajištění voleb do zast. orgánů zjištěno, že dosud mají v držení písemné materiály z dob činnosti organizace v r.1968 a mají kontakty na bývalé funkcionáře z Prahy.
Těžištěm vyhledávání bude proto i nadále po K-231 Nová Paka - Jičín. Po KANu - Hořice.
V Nové Pace byla silná členská základna JUNÁKA. Jsou agenturní poznatky o tom, že někteří býv. funkcionáři projevují svůj negativní vliv na mládež i nyní a mají snahu na schůzkovou činnost mimo okres Jičín.
Vyhledávání bude proto zaměřeno i na jejich kontrolu.

Po problematice býv.polit.stran a druhých pol. organizací bude vyhledávání zaměřeno na kontrolu činnosti pravicově zaměřených funkcionářů socialistické i lidové strany a zejména těch, kteří byli pro svůj negativní postoj vyloučeni. Koncentrace těchto osob je převážně v Hořicích.

Pravicoví oportunisté :
K činnosti těchto osob je dosud málo poznatků. Příčinou je nedostatečná agenturní kontrola a možnosti stávajících TS. Jsou poznatky, že se vyhýbají jakýmkoliv politickým projevům. Koncentrace těchto osob je v Jičíně.
Vyhledávání bude zaměřeno k několika nejzajímavějším.

Agenturní prostředky:
Na vyhledávací činnost po VZ je k disposici
Agentů..............4
Informátorů.......6
Za problematiku zodpovídají kpt. JIRÁSKO L. /NO, K-231, Junák/
kpt. ŠEPS B. /KAN, býv.pol.str./

Problematika kultura- církve- sekty

Na úseku kultury bude zaměřena vyhledávací činnost na objasnění PZS "KAMENÍK", kde jsou poznatky o tom, že se u objekta soustřeďují kulturní pracovníci z Prahy, Hradce Králové a jiných měst. Dle poznatků jsou zde vytvářeny nepřá-


-7-

telské postoje k současné kulturní politice KSČ.
Kontrola bude prováděna i u činnosti kulturních pracovníků "Šrámkova Sobotka"-.

Problematika Církve - sekty

Vyhledávání bude zaměřeno na činnost církve řím.kat., kde se velmi aktivně projevuje několik duchovních a dochází ke zvýšenému vlivu na rozšíření členské základny. Jde o duchovní kteří se v krizovém období negativně projevovali.
Rovněž bude ověřena činnost laického spolu v Hořicích.

Agenturní prostředky:

K vyhledávání po této problematice je využíváno
Agentů....................2
Problematika byla neobsazena. Od 1.12.1971 zodpovídá stržm. RAJM Jiří.

k bodu 2/

U hlavních problematik jeví se potřeba zvýšení stavu agentury
Po rozvědkách :
USA........................1 TS typu A
Anglie......................1 TS typu I
VC, Výjezdáři............2 TS z toho 1 typu A
Ochrana voj.obj.......2 TS z toho 1 typu A

Po vnitřním zpravodajství .

Pravicové osoby........2 TS typu A
NO.............................1 TS typu A
Církev-kultura............2 TS z toho 1 typu I

Plánované zvýšení TS v r.1972
VC..................................... 1 informátor
Ochrana voj.obj................. 1 informátor
VZ-prav.osoby.................. 1 agent
NO.................................... 1 agent


-8-

Propůjčené nebo konspirační byty :

Po rozvědkách.......................1 PB
Po VC .......................1 PB
Vnitřní zpravodajství...............2 PB

k bodu 3/
Akce a signály určené k prvořadému rozpracování

AKCE -

"AKCIONÁŘ" v PZS č.9882 je veden USA st.přísl., emigrant z r.1951, komerční inženýr
Důvodem rozpracování je, že uvedený působí v USA jako vedoucí funkc.výboru pro pomoc čsl. posrpnových uprchlíků. V r.1968 navštívil ČSSR a příbuzné na okr.Jičín. Realizovaným případem navrátilce je dokumentován styk na USA zprav.org. Napomáhal ing.STEZKOVI a ing.HLAVÁČKOVI z Jičína uprchlíkům z řad technn.inteligence, při emigraci. AKCIONÁŘ jezdí do NSR a Rakouska a má styk do ČSSR.
Rozpracování je prováděno A-JIRKOU a okrajově A-MARTOU.
Zpracovává : kpt.Jirásko Ladislav

"MIKI" v PZS č.9362 je veden uprchlík po r.1948, USA st.přísl. inženýr strojař.
Důvodem rozpracování je podezření ze styku s britskou rozvědkou (styk s M.MINGELINCKX).
MIKI velmi často jezdil do ČSSR. V průběhu rozpracování nebyla dokumentována tr.činnost. Je připravován operativní pohovor pro příští příjezd do ČSSR.
Obsazeno A-FRANTIŠKEM, A-MARTOU
Zpracovává kpt.Futera Bohumil

"KAKTUS" v PZS č.7608 je veden st.přísl.NSR pro podezření, že se zabývá vizuelním sledováním voj.objektů.
Toto bylo v jednom případě dokumentováno.
Je schválen návrh na provedení zprav.vytěžení po jeho příjezdu do ČSSR. Obsazení provedeno TS-VKR.
Zpracovává : npor.Bajer Vlastimil


-9-

"KAMENÍK" v PZS č.9773 je veden akademický sochař.
Důvodem je, že u něho dochází k soustřeďování osob z řad kult.fronty. Agenturně zjištěno, že dochází k umlouvání činnosti proti současné kulturní politice KSČ.

Obsazeno A-RACEK, I-JIŘINA
Zpracovává kpt.Jirásko Ladislav

"STAVAŘ" v PZS č.9398 je veden býv.funkc.K-231
Důvodem rozpracování je negativní nepřátelská činnost v r.1968 a podezření, že v činnosti pokračuje. Prověřeno je, že uschovávají s dalšími býv.členy K-231 dokumenty z činnosti K-231, mají vzájemný styk a informovanost o pol.situaci. Dále udržují styk se zahraniční emigrací z funkc.K-231.
Obsazeno A-RACEK
Zodpovídá kpt.Jirásko Ladislav

"MALÍŘ" v PZS č.9397 je veden aktivní člen K-231.
Důvodem rozpracování je nepřátelská činnost v K-231 v r.1968. Jde o blízký styk s osobou vedenou v akci STAVAŘ a jeho činnost je společná.
Obsazeno A-RACKEM a částečně A-EMILEM a RÍŠOU
Zodpovídá kpt.Jirásko Ladislav

Signály

"MECHANIK" v PZS č.9546 je veden navrátilec z NSR
Důvodem rozpracování je: MECHANIK v r.1968 emigroval, později se vrátil do ČSSR. Přivezl si auto a druhé dostal v r.1971. Má rozsáhlé styky s VC z NSR, mění zaměstnání
Agenturní obsazení není.
Zodpovídá npor. Bajer Vlastimil

"VĚŘÍCÍ" styk do PZS č.7608 "KAKTUS", je veden výjezdář do NSR a KANAdy
Důvod: VĚŘÍCÍ je býv.student, který měl déletrvající pobyt v Kanadě a NSR /návrat/
Po návratu si koupil v Tuzexu auto. Dokumentováno, že v r.1968 fotografoval příjezd sovětských vojsk. Několikrát byl zachycen u objektu ČSLA a sov.armády. Rozvázal občanský svazek s ČSR a požádal o něm.st.přísl.
Agenturně obsazen není.
Zodpovídá npor.Bajer Vlastimil


-10-
"NÁMOŘNÍK" jako součást OBS/podsvazku č.7718/9 je veden čsl.občan.
Důvod: NÁMOŘNÍK navazuje osobní kontakty na sovětské důstojníky, vydává se za důst., který slouží u sov.loďstva. V r.1968 uzavřel s občankou SSSR. Má mimořádný zájem o možnost pobytu v SSSR.
Signál je v počátečním rozpracování/prověřování/ bez agenturního obsazení.
Zodpovídá kpt.Futera Bohumil

"KONZUL" dosud bez svazku je vedena maďarská st.příslušnice provdaná za čsl.občana.
Důvod: Zjištěno, že má zajímavé styky s jugoslávským velvyslanectvím, dále styk na pracovníky franc. ambassady- Němce- zastupující zájmy NSR v ČSSR. Styk byl potvrzen.
Agenturně obsazeno A-MARTIN II.
Zodpovídá kpt.Šeps Bohumír

Mimo uvedené akce a signály jsou na O-Stb Jičín vedeny:

APS - ELEKTRIKÁŘ č.sv.9402
APS - PALIVEC č.sv. 9716
APS - ZEMĚDÉLEC č.sv.9716 9475

Jde o anonymní dopisy na ÚV KSČ, kde jsou vulgárně napadáni představitelé ČSSR a SSSR, nebo KSČ.
U uvedených svazků stává dosud předpoklad k odhalení pisatelů a proto budou zahrnuty do plánu na rok 1972.
Ostatní signály, méně operativně zajímavé, nejsou do návrhu plánu na rok 1972 zahrnuty.

k bodu 4/

Kádrová situace :
Na O-Stb Jičín došlo v roce 1971 ke zvýšení systemisovaného stavu na 1 + 6. Skutečný stav je nyní 1 + 8 z čehož 1 orgán je nyní internátně na dálkovém studiu vysoké školy právnické. Vzhledem k tomu, že na O-Stb Jičín došlo k doplnění stavu o 2 orgány, absolventy střed.škol, kteří byli náborováni přímo do Stb, je nutno perspektivně počítat s jejich zařazením do operativních škol, po linii Stb.


-11-
V roce 1972 nedojde a nejeví se potřeba doplnění stavu v rámci obměny, nebo odchodu do důchodu.

Náčelník oddělení Stb :
mjr. Lev Rudolf

Rozdělovník :

Výtisk č.1 - adresát
Výtisk č.2 - domo

[Převzala]:
27.12.71 - [Xxxxxxxxx]Předchozí rokDalší rokArchiv StBNávod, vysvětlivkyVyhledáváníArchivy


Odboj na Jičínsku – Úvodní strana