Odboj na Jičínsku

Archiv StB Jičín – 1970

textová forma


Plán hlavních úkolů S-StB Hradec Králové na rok 1970 (3.1.1970)
části:
I. Úkoly na úseku boje proti činnosti nepřátelských rozvědek
II. Úkoly na úseku vnitřního zpravodajství a boje proti činnosti nepřátelských center
III. Úkoly na úseku práce s agenturou
IV. Úkoly na úseku 4.odboru S-Stb
V. Úkoly na úseku 6.odboru S-Stb
VI. Úkoly k řídící, kontrolní a výchovné činnosti
VII. Úkoly na úseku obrany aparátu
Závěr


ARCHÍV MINISTERSTVA VNÚTRA SSR

B 5
4/II

Inv. jedn.: 19

FOND: OS ZNB - Oddelenie ŠtB JIČÍN

Sign.: Plán hlavných úloh Správy ŠtB Hradec Králové na rok 1970


1970

Počet listov: 41

Nevyberajte spisy z obalu!
Neporušujte poradie spisov!
Nepíšte na spisy!

I ZNV SSR č.[2684] 3


Jičín
KS-SNB - správa Státní bezpečnosti
Hradec Králové
SB-001/01-70
Dne 3.ledna 1970

Přísně tajné
výtisk č.9

PLÁN
hlavních úkolů S-Stb Hradec Králové na rok 1970

Plán obsahuje:

I. Úkoly na úseku boje proti činnosti nepřátelských rozvědek
II. Úkoly na úseku vnitřního zpravodajství a boje proti činnosti nepřátelských center
III. Úkoly na úseku práce s agenturou
IV. Úkoly na úseku 4.odboru S-Stb
V. Úkoly na úseku 6.odboru S-Stb
VI. Úkoly k řídící, kontrolní a výchovné činnosti
VII. Úkoly na úseku obrany aparátu


Plán hlavních úkolů S-Stb Hradec Králové na rok 1970 je zpracován na základě rozboru operativní situace ve VČK s cílem zaměření veškerého úsilí na řešení hlavních úkolů a zabránění nežádoucího roztříštění v operativní práci, především na úseku vyhledávání.

Založit "aa" 1.3.1971
L.


26.II.1971
SB-00124/70-41 listů

L.
V/78
V/[72]


-2-

I. Úkoly na úseku boje proti nepřátelským rozvědkám

V průběhu r.1970 bude operativní činnost po linii boje proti nepřátelským rozvědkám zaměřena na

1/ vyhledávání, rozpracování a dokumentaci především tr. činnosti vyzvědačství,

2/ organizování podstav vhodné, schopné a seriózní agentury nepřátelským rozvědkám k zavedení zpravodajské hry,

3/ výběr vhodných typů na pomocnou a poziční agenturu v zahraničí.

Vyhledávací činnost na tomto úseku Stb práce bude vycházet z následujících hlavních úkolů:

Po linii rozvědky USA
Z poznatků získaných vytěžováním navrátilců a výjezdářů vyplývá, že rozvědka USA provádí vytěžování emigrantů i výjezdářů z VČK a zvýšený zájem věnuje získání poznatků o vojenských objektech, zejména Sovětské armády. Zaměřuje se rovněž na vytěžovací a získávání k emigraci našich občanů, kteří vyjíždějí do NSR, zejména do západního Berlína na dlouhodobé pracovní a studijní stáže. Ke kontaktům na naše občany v zahraničí patrně využívá své agenty z řad uprchlíků po r. 1948, jak tomu nasvědčuje realizovaná akce [PETR]. Z poznatků, které máme, je předpoklad, že rozvědka USA projevuje hlavní zájem o naše občany z řad vědeckotechnické inteligence, nositele státního, hospodářského a služebního tajemství a lékaře. Nutno zpracovávat problém rozvědky USA v okresech Hradec Králové, Pardubice, Ústí n.Orl., Rychnov n.Kn., Semily, Trutnov, Havlíčkův Brod, Náchod, Svitavy.

Hlavní úkoly:
1/ Zpracovat a evidenčně podchytit všechny výjezdáře do operačních prostorů USA rozvědky v NSR, záp. Berlíně a USA na dlouhodobou studijní nebo pracovní stáž.


-3-

Přehled soustavně doplňovat.
Vyhledávací činnost zaměřit na vytypování zajímavých osob, které se svým postavením a možnostmi mohly stát objektem zájmu rozvědky USA.
Splnit v 1.pololetí.

2/ Provést rozbor příbuzných a známých uprchlíků po r.1948, žijících dosud v zahraničí, o nichž máme poznatky, že byli agenty USA rozvědky. Z řad těchto příbuzných a známých vytypovat výjezdáře do KS, zajímavé pro rozvědku svým postavením /bydliště u voj. objektu, styk se státním, služebním nebo hospodářským tajemstvím apod./ a [soustředit] k nim vyhledávací činnost.
Splnit v 1.pololetí.
Jsou vytypováni, vedeni na str. 13 14 úkol prověření jejich příbuzných v ČSSR.

3/ Získat přehled o novodobé emigraci od r.1968, ke které došlo v operačních prostorách USA rozvědky v NSR, záp. Berlíně, Rakousku a USA. Zejména z řad vědeckotechnické inteligence, nositelů státního, služebního a hospodářského tajemství a lékařů, zjistit jejich příbuzné a známe ve VČK a vytypovat z nich zajímavé osoby pro rozvědku USA k postupné prověrce jejich činnosti.
Plnit průběžně.
Je plněno.

4/ Zajistit kontrolu činnosti a zájmů vytypovaných bývalých agentů rozvědky USA, kteří po výkonu trestu žijí ve VČK /akce MOŘE /.
Plnit průběžně.

5/ Evidenčně podchytit a zajistit trvalý přehled o navrátilcích z doby po srpnu 1968, kteří před návratem žili v operačních prostorách [USA rozvědky, xxxxxxxx v NSR.] Vytypovat zajímavé navrátilce, především ty, kteří po návratu ze zahraničí žijí v blízkosti voj. objektů sovětské armády a ČSLA, nebo pracují v důležitém ekonomickém objektu, a provádět kontrolu jejich činnosti.
Provést v I.čtvrtletí.
-prováděno-

6/ Zajišťovat kontrolu činnosti pracovníků [XXX] ve VČK,-4-

zjišťovat jejich činnost u zájmových objektů a [dokumentovat] ji, zjišťovat styky s [našimi občany], [xxxxx xx] a prověřovat.
Plnit průběžně.

7/ Během roku 1970 [objasnit] a [případně i ukončit] akci [XXXXX] , CESTOVATEL, [VÁCLAV], [AXXXXXXIS].
Prověřit signál [WOLFRAM].


-5-

Úkoly na úseku boje proti nepřátelským rozvědkám

V průběhu roku 1970 bude operativní činnost po linii boje proti nepřátelským rozvědkám zaměřena na

1/ vyhledávání, rozpracování a dokumentaci především tr. činnosti vyzvědačství,

2/ organizování podstav vhodné, schopné a seriózní agentury nepřátelským rozvědkám k zavedení zpravodajské hry,

3/ výběr vhodných typů na pomocnou a poziční agenturu v zahraničí.

Vyhledávací činnost na tomto úseku Stb práce bude vycházet z následujících hlavních úkolů:

Po linii rozvědky [BND - Rakousko]

Z dosud získaných poznatků, zejména z činnosti xxxx, vyplývá, že tato zpravodajská služba projevuje zájem xxxxx o vojenské objekty ve VČK, x xxxxxx x xxx xxx xxxxxx o vojenské objekty Sovětské armády xxxxxxxxxxxx ve VČK.[Tato činnost] je prokázána řadou poznatků z vytěžování našich xxxxxxxx a vysídlenců v NSR k vojenským objektům xxxx x xxxxxxxx orgány BND. Proto hlavní xxxxxxxx vyhledávání x xxxxxxxxxx orientováno na [pxxxxxxy], kde jsou vojenské objekty Sovětské armády i ČSLA v okrese Ústí n.O., Rychnov n. Kn., Pardubice, Semily, Trutnov, Náchod, Svitavy, Havlíčkův Brod a Hradec Králové.

Hlavní úkoly:

1/ Provést rozbor výjezdářů do NSR a Rakouska bydlících v přilehlém okolí vojenských objektů Sovětské armády i ČSLA podle hledisek [X]-60. Vytypovat v nich zajímavé osoby k vyhledávání.

Při typování vycházet:
- ze [zmiňovaného] xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
- z postavení příbuzných výjezdářů v NSR a Rakousku,


-6-
zda jde o vysídlence dojíždějící do ČSSR,
- z poznatků, že výjezdář hodlal po srpnu 1968 při výjezdu emigrovat, ale vrátil se do ČSSR,
- z poznatků o stycích výjezdáře s VC z NSR a Rakouska, kteří jsou zajímaví a jejich činnost na našem území neodpovídá účelu návštěvy.
Provést v I. pololetí.

2/ Získat přehled o všech osobách, které v r. 1968, zejména po srpnu a v r. 1969, byly dlouhodobě zaměstnány v NSR a Rakousku, včetně stážistů /studijní pobyt, praxe apod./ z řad vědeckých pracovníků, lékařů, technické inteligence, studentů apod. Přehled evidenčně zpracovat a soustavně doplňovat o nové případy. Vyznačit osoby z blízkosti vojenských objektů. K nim zaměřit úkolování.
Provést v I. čtvrtletí.

3/ Provést rozbor zjištěných kontaktů rozvědkou a [našimi] občany za jejich pobytu v NSR a Rakousku, [zejména] v r. 1967 až 1969. U kontaktů řádně neobjasněných organizovat opatření k jejich vysvětlení.
Plnit průběžně.

4/ Získat přehled o vysídlencích, kteří vysídlili do NSR z míst v blízkosti vojenských objektů a mají v těchto objektech ještě své příbuzné nebo známé a [soustavně ho] doplňovat.
V přehledu vyznačit ty vysídlence, kteří dojíždějí [k xxxxx] ze kterých vysídlili. Z nich vytypovat zajímavé [a] vypracovat k nim plány kontroly jejich činnosti za pobytu na našem území.
Kozubek, Finze - Schreiber
Provést v I. pololetí.

5/ V průběhu r. 1970 zajistit urychlené rozpracování a [plnění] akce [MNICHOV, OBORA, XXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX]. Prověření signálů LETIŠTĚ, XXXXART, XXXXXXX, VÝJEZDÁŘ.-7-

Po linii rozvědky Anglie

K činnosti anglické rozvědky ve VČK nemáme konkrétních poznatků. Z poznatků, které máme, předpokládáme, že anglická rozvědka projevuje zájem o naše vědeckotechnické a kulturní pracovníky, vyjíždějící do Anglie na delší dobu. Dále je zjištěno časté navazování styků z řad vědeckotechnické inteligence a členů Klubů anglického jazyka na BVV v Praze. Protože nemáme konkrétní poznatky o činnosti anglické rozvědky, bude práce po této linii zaměřena z hlediska následujících úkolů především v okrese Hradec Králové a Pardubice.

Hlavní úkoly:

1/ Získat přehled a ten soustavně doplňovat o všech osobách z řad vědeckotechnických a kulturních pracovníků, včetně studentů, kteří dlouhodobě působili či působí v Anglii služebně, na pracovní stáži nebo na studiu. Provést vytypování zájmových osob k vyhledávací činnosti.
Splnit v I.pololetí.
- zajistit. - Veselá

2/ Soustředit poznatky k osobám, které emigrovaly v Anglii, zejména od roku 1968 a zjistit jejich příbuzné a známé ve VČK. Z nich vytypovat osoby z řad vědeckotechnické inteligence, kulturních pracovníků apod., které svým postavením a možnostmi mohou být zájmem anglické rozvědky. K nim rovněž soustředit vyhledávací činnost.
Splnit v I.čtvrtletí. -

3/ Provést opatření k získání přehledu o všech klubech anglického jazyka a jiných proanglických sdruženích, vytypovat zde osoby, které mají styky na BVV v Praze a tyto osoby, včetně činnosti uvedených proanglických sdružení, vzít pod operativní kontrolu.
Splnit v I.pololetí.-8-

4/ Zajišťovat kontrolu činnosti pracovníků BVV ve VČK, zjišťovat jejich činnost u vojenských objektů a dokumentovat ji, zjišťovat styky s našimi občany, evidovat je a prověřovat.
Plnit průběžně.

5/ Během roku 1970 vyjasnit a případně ukončit akci TYPAŘ, [MOTORÁŘ], MIKY.
Prověřit signál [XXXXXXX].


-9-

Po linii rozvědky Francie

Z omezených poznatků, které máme k disposici, vyplývá, že francouzská rozvědka projevuje zájem o reemigranty žijící ve VČK a o výjezdáře do Francie, z nichž někteří byli ve Francii zpravodajsky vytěžování. Projevuje se rovněž zvýšený zájem o navazování obchodních styků se závody ve VČK, kterých může francouzská rozvědka využívat. Nutno zpracovávat problém Francie v okrese Hradec Králové, Pardubice, Trutnov a Rychnov n.Kn.

Hlavní úkoly:

1/ Doplnit přehled reemigrantů žijících ve VČK a tento stále udržovat. Provést rozbor reemigrantů z hlediska jejich postavení u nás, příbuzenských a přátelských vztahů ve Francii, výjezdů do Francie a návštěv VC z Francie. Na základě rozboru provést vytypování zajímavých reemigrantů i VC a zajistit prověrku jejich činnosti.
Splnit v I.pololetí.
Nepřichází v Jičíně v úvahu.

2/ Získat přehled o čs. občanech trvale žijících ve Francii, zejména příslušnících CL a jejich příbuzných a známých ve VČK, s nimiž udržují písemný a osobní styk. Z těchto příbuzných a známých typovat zajímavé osoby pro francouzskou rozvědku a mezi nimi provádět vyhledávání.
Plnit průběžně.
- Je provedeno.

3/ Upřesnit závody ve VČK, které mají obchodní styky s francouzskými firmami a rozsah těchto styků. Získat přehled o osobních stycích našich i francouzských zástupců a služebních výjezdech do Francie. Provést rozbor a vytypovat zajímavé naše občany i zástupce Francie a zaměřit k nim vyhledávací činnost.
Splnit v I.pololetí.
"fy: Gutbrod - Futera.

4/ Zvýšenou pozornost věnovat výjezdářům do Francie z řad inteligence, především těm, kteří tam vyjeli na dlouho-


-10-

dobé stipendium, praxi, studium apod., příbuzným a známým emigrantů od r.1968, kteří jsou svým postavením zajímaví pro rozvědku a osobám, které vyjely po srpnu 1968 do Francie s úmyslem emigrovat, ale vrátily se do ČSSR. O těchto osobách vést soustavný přehled.
Plnit průběžně.
-Ivo Brodský - je v plánu

5/ Zajišťovat kontrolu činnosti pracovníků FVV ve VČK, zjišťovat jejich činnost u vojenských objektů a dokumentovat ji, zjišťovat styky s našimi občany, evidovat je a prověřovat.
Plnit průběžně.

6/ Zajistit objasnění akce TRANZISTOR.
Prověřit signál BOBO.


-11-

Po linii ostatních rozvědek

Na tomto úseku bude ve vyhledávací činnosti věnována zvýšená pozornost po linii činnosti rozvědek NATO, Belgii na okrese Hradec Králové a Pardubice, rozvědce Izraele na okrese Hradec Králové a Pardubic a rozvědce Řecka na okrese Hradec Králové, Trutnov a Svitavy.

Hlavní úkoly:

NATO - Belgie
1/ Bude proveden rozbor výjezdářů do Belgie z hlediska jejich zajímavosti pro rozvědku, se vztahem na zajímavost a možnosti i jejich příbuzných a známých, hlavně ve vztahu k bydlišti v blízkosti vojenských objektů, styku se státním tajemstvím, styku s osobami z ozbrojených složek a styků s VC z KS.
Z provedeného rozboru provést vytypování nejzajímavějších osob a k nim soustředit pozornost ve vyhledávací činnost.
Splnit v I.pololetí.

2/ Zvýšenou pozornost ve vyhledávání věnovat kontrole VC z Belgie, především osobám z řad příslušníků policejního aparátu, obchodních a technických expertů a našich občanů s belgickou státní příslušností, žijících trvale v Belgii. Tyto osoby vést v evidenci a soustavně je doplňovat.
Plnit průběžně.

3/ Prověřit signál RÁDL, KONGO.


-12-

Rozvědka Izraele

1/ Zajistit přehled o VC z Izraele, kteří dojíždějí do VČK na návštěvu svých příbuzných a známých. Z příbuzných a známých těchto VC vytypovat osoby zaměstnané v podnicích, které mají obchodní styky s arabskými státy a jezdí služebně do SSSR. K těm osobám i VC při jejich příjezdu zaměřit vyhledávací činnost.
Plnit průběžně.
Ověřit signál!! "Žid"

2/ Získat přehled o výjezdářích do KS z řad osob židovské národnosti. Vytypovat z nich osoby, které vyjíždějí do Izraele nebo v zahraničí mají styky s pracovníky IVV či sionistických organizací. K nim soustředit vyhledávací činnost.
Splnit v I.pololetí.

3/ Prověřit signál ZUBAŘ.
Na okrese Jč. - nepřichází v úvahu.

Rozvědka Řecka

1/ Provést rozbor osob z řad řecké emigrace ve VČK, zaevidovat všechny osoby mající styk s ŘVV v Praze. K těmto osobám organizovat vyhledávací činnost.
Splnit v I.čtvrtletí.

2/ Zajistit agenturně operativní kontrolu v místech koncentrace řecké emigrace s cílem zjišťování snah o rozklad a vyvolávání konfliktních situací v řecké emigraci u nás.
Plnit průběžně.

3/ Zvýšenou pozornost věnovat VC řeckého původu, přijíždějícím do míst koncentrace řecké emigrace a zajistit kontrolu činnosti těchto VC za dobu pobytu ve VČK.
Plnit průběžně.

Na okrese Jč. - nepřichází v úvahu.


-13-

Po linii VC z KS

Z hlediska tohoto problému se jeví jako těžiště především v turistických oblastech VĆK, kde dochází ke koncentraci VC a CD z KS, včetně příslušníků druhých socialistických států a našich občanů. Dále pak je problém VC z KS v místech, kde jsou umístěny vojenské objekty Sovětské armády i ČSLA a průjezdní trasy do PLR, NDR a Rakouska. Z tohoto důvodu je nutno problém VC z KS zpracovávat ve všech okresech VČK.

Hlavní úkoly:

1/ Z toho důvodu, že v místech koncentrace VC z KS, jejich průjezdních tras a v místech vojenských objektů dochází v poslední době k jejich ubytování ve značné míře u soukromých ubytovatelů a ne v hotelech, je nutno získat přehled o těchto soukromých ubytovatelích, zajistit ve spolupráci s VB hlášení každého ubytovaného VC z KS a vytvořit podmínky k organizování vyhledávací činnosti i v tomto prostředí.
Provést v I.čtvrtletí.

2/ V místech koncentrace VC z KS jak v hromadných ubytovacích podnicích, tak u soukromých ubytovatelů, věnovat zvýšenou pozornost kategorizovaným VC, především příslušníkům ozbrojených sborů, novinářům, televizním, rozhlasovým pracovníkům a jiným kulturním pracovníkům.
Plnit průběžně.

3/ Provést rozbor VC z KS, kteří často dojíždějí do VČK, vytypovat z nich zajímavé VC, především ty, kde důvod jejich příjezdu neodpovídá podle našich poznatků jejich činnosti. K těmto vytypovaným osobám zpracovat plán opatření ke kontrole jejich činnosti za pobytu ve VČK.
Provést v I.čtvrtletí.

4/ Získávat přehled a evidovat pracovníky cestovních kanceláří z KS, kteří dojíždějí do VČK. K nim soustřeďovat vyhledávací činnost. Především věnovat pozornost těm,


-14-

u nichž je podezření nebo předpoklad, že mají vztah k některé z nepřátelských rozvědek.
Plnit průběžně.

5/ Provést rozbor průvodců našich cestovních kanceláří, vyjíždějících do KS s hromadnými zájezdy. Vytvářet podmínky a zajišťovat ochranu našich občanů v KS při jejich výjezdu, zejména u nositelů státního tajemství.
Plnit průběžně.

6/ Zajistit soustavné předávání poznatků k VC z KS podle daných pokynů, k centrálnímu evidování na analytice HS-StB ČSSR.
Plnit průběžně.

7/ V průběhu r.1970 objasnit, případně ukončit akci ŠPAČEK, KOREK, ADELAIN, GRAND, TECHNIK, HACIENDA, HOMÉR, VLK, PÁTRAČ, OLYMP a KADEŘNICE.
Prověřit signály OBUVNÍK, WILLY, NITKA, BARVÍŘ, ALBERT.
u nás "Kaktus"


-15-

Ochrana vojenských objektů před vizuální špionáží

Po srpnu 1968 došlo ve VČK ke změně situace tím, že řada vojenských objektů ČSLA byla dána k disposici pro jednotky Sovětské armády. V současné době je ve VČK 11 vojenských objektů Sovětské armády, mimo další objekty vojenské ČSLA, které zůstaly. Koncentrace vojenských objektů Sovětské armády a důležitých objektů ČSLA je v okrese Hradec Králové, Pardubice, Ústí n.Orl., Rychnov n.Kn., Semily, Trutnov, Náchod, Svitavy, Havlíčkův Brod.

Hlavní úkoly:

1/ V I.čtvrtletí přehodnotit zpracované plány ochrany všech vojenských objektů Sovětské armády a určených objektů ČSLA. Podle situace a potřeby je doplnit a upravit tak, aby v těchto plánech byly především úkoly k opatřením, která zajistí v maximální míře získávání poznatků o provádění vizuální špionáže u těchto vojenských objektů VC a OD z KS, včetně našich občanů a umožní provádění dokumentace této činnosti.

2/ Soustavně prohlubovat a zkvalitňovat spolupráci v ochraně vojenských objektů s orgány sovětské i naší VKR a poskytovat si vzájemně pomoc při plnění úkolů.
Plnit průběžně.


-16-

Zpravodajská ochrana státního a hospodářského tajemství na úseku ekonomiky

Problematika ekonomiky bude zpracovávána z hlediska zpravodajské a režimní ochrany státního a hospodářského tajemství a z hlediska pátrání po pachatelích trestných činů sabotáže a škůdnictví ve stanovených nejdůležitějších ekonomických objektech ve VČK na úseku utajované zbrojní výroby, vývoje, výzkumu, mobilizačních skutečností, utajované špičkové výrobky, zahraničního obchodu, dopravy a spojů.

Hlavní úkoly:

1/ Ve spolupráci s pracovníky režimní ochrany ST provést rozbor a stanovit pracoviště s koncentrací utajovaných skutečností charakteru důležitého státního a hospodářského tajemství.
Na těchto pracovištích získat přehled o nositelích státního a hospodářského tajemství. U nich pak zjistit,
- zda vyjíždějí do KS služebně či soukromě,
- zda udržují služební nebo soukromé styky s VC z KS, příbuznými a známými, kteří legálně vysídlili, nebo emigrovali a žijí trvale v KS,
- jaký byl jejich politický postoj v období od r.1968.
Na základě těchto zjištěných okolností vytypovat zajímavé nositele pro rozvědky a soustředit k nim vyhledávací činnost.
Provést v I.pololetí.

2/ Provést rozbor situace na uvedených pracovištích a zjistit cesty možného úniku státního a hospodářského tajemství. Na základě toho stanovit opatření ke kontrole těchto kanálů úniku a ke zjišťování dalších.
Provést v I.pololetí.

3/ Zajistit rozsah zahraničního obchodu, především významnou výrobní kooperaci a dodávky důležitých investičních


-17-

celků a zařízení, důležitých podniků ve VČK jak do socialistických, tak kapitalistických států a zajistit osoby z těchto podniků, které jsou v tomto problému na styku se zahraničními partnery.

Provést rozbor a stanovit opatření s cílem kontroly serióznosti tohoto obchodu a ochrany před diskriminací, sabotáží, škůdnictvím a zájmy zahraničních kapitalistických monopolů.
Provést v I.čtvrtletí.

4/ Zajistit evidování a kontrolu činnosti zástupců firem z KS, jezdících do podniků ve VČK, ve kterých je koncentrace státního a hospodářského tajemství. Zjišťovat jejich styky, zájmy a zjišťovat, zda důvod příjezdu odpovídá jejich činnosti a zájmům.
plnit průběžně.

5/ Věnovat zvýšenou pozornost případům havárií, požárů, narušovaní výroby apod. v rozhodujících ekonomických objektech ve VČK. V těch případech, kdy jde o úmyslný čin, přijímat opatření k objasnění případu a zjištění pachatele.
Plnit průběžně.

6/ Na úseku režimní ochrany státního tajemství provádět dohled podle směrnic a vládního usnesení č.498/64.

Zajistit metodickou pomoc vedoucím ZO při realizaci zúžení počtu utajovaných skutečností, k čemuž má býti přijato usnesení vlády ČSR začátkem r.1970 a i v jejich dalších práci.
Zpracovat a soustavně vést přehled o koncentraci státního tajemství v jednotlivých podnicích a institucích.
Zjišťovat případy úniku nebo ohrožení státního tajemství, řešit je a na základě vyhodnocení případů dělat preventivní opatření k zabránění úniků.
Provádět výchovná opatření formou besed, porad, instruktáží s cílem prohlubování odpovědnosti za ochranu stát. tajemství.
Plnit průběžně.


-18-

7/ Během roku 1970 objasnit a případně ukončit akci VLADAŘ, [XÍZA], TÁBOR.
Prověřit signál ELEKTRIKÁŘ, [HRAD], PAVEL.
Objasnit požár motorárny ČSD Hradec Králové.
Poskytnout pomoc v objasňování požárů v JZD Č.Rybná, případů uzavírání vzduchových brzdových ventilů u vlakových souprav na ČSD Česká Třebová a narušování provozu v n.p. NÁŘADÍ Vrchlabí.


-19-

II. Hlavní úkoly a zaměření operativní práce S-Stb na úseku vnitřního zpravodajství

V průběhu roku 1970 bude operativní činnost pracovníků po linii vnitřního zpravodajství zaměřena na:

1/ vyhledávání, rozpracovávání a dokumentování trestné činnosti zaměřené proti základům a bezpečnosti republiky,

2/ organizování účinné preventivně výchovné činnosti s cílem předcházet této trestné činnosti,

3/ zabezpečování seriózní informace o státobezpečnostní situaci ve VČK,

4/ zajišťování ve spolupráci s S-VB všech politicky závažných výročí a celostátních akcí s cílem zabránit nepřátelským silám, aby jich zneužily k narušení vnitropolitické situace.

Vyhledávací činnost na tomto úseku Stb práce bude vycházet z následujících hlavních úkolů:

Problematika recidivistů protistátní činnosti, zpravodajská kontrola bývalých představitelů zakázaných a nepovolených organizací, ideologů a funkcionářů bývalých reakčních politických stran, příslušníků bývalé buržoasní inteligence a ostatních nepřátelských osob

Všechny výše uvedené kategorie osob spolu úzce souvisejí a vytvářejí tak vlastní komplexní problematiku nepřátelských osob, která podmiňuje organizací vyhledávací činnosti v rámci celého VČK. Jako nejzávažnější se jeví propracovaná struktura bývalé organizace K-231 ve VČK, která byla označována za vzorovou organizaci. Po vyslovení zákazu činnosti přípravných výborů K-231 přecházeli zejména aktivní organizátoři do jiných dosud legálních organizací, až nakonec infiltrovali do dříve i nyní uznávaných organizací v rámci NF, především pak do funkcí v lidové a socialistické straně.
Během dvou posledních let vzrostla členská základna ČSS ve VČK o 150 % a v lidově straně dokonce téměř o 700 %.


-20-

Přitom do vedoucích funkcí se dostali z velké části lidé, kteří do politického života vstoupili teprve v r.1968.

Hlavní úkoly:

1/ V průběhu I.pololetí dokončit rozbor bývalých potrestaných za vážnou protistátní činnost /organizátoři a ideoví vůdci/ a vzít pod operativní kontrolu ty osoby, které se výrazně negativně projevovaly v politickém životě v roce 1968-69.

2/ Operativně rozpracovávat špičkové funkcionáře zakázaných organizací krajského a okresních přípravných výborů především z těchto pohledů:
akce Stavař, atd. K-231

a/ dokumentovat pokračování organizátorské činnosti na nelegální platformě,
b/ zjišťovat systém spojení na hlavní organizátory v centru,
c/ zjišťovat a dokumentovat způsob spojení se zahraničními nepřátelskými centry,
d/ zjišťovat a dokumentovat formy protistátní činnosti v těch organizacích a politických stranách NF, kam postupně infiltrovali a vytvářet podmínky k tomu, aby mohli být těchto pozic postupně zbaveni,
e/ organizovat konkrétní a účinná agenturní opatření k těm funkcionářům zakázaných organizací ve VČK, kteří emigrovali do KS s cílem zjistit způsob spojení do ČSSR a rozsah vlivu na případně pokračující nelegální činnost těchto organizací.
Plnit průběžně.

3/ Přehodnotit z hlediska VZ bývalé agenty nepřátelských rozvědek /32 v rámci VČK/ a vzít do operativního rozpracování ty, kteří se výrazně politicky angažovali v uplynulém období.
Akce "Cestovatel"
Splnit v I.čtvrtletí.

4/ Prověřit zda do vedoucích funkcí v lidové a socialistické


-21-

straně nepronikli v uplynulém období i bývalí funkcionáři reakčních stran před rokem 1948. Těmto osobám věnovat operativní pozornost.
Splnit v I.pololetí.

5/ Přehodnotit všechny bývalé potrestané osoby po linii KDS a zjistit, které z nich zastávají v současné době v lidové straně významnější funkce. Tyto osoby operativně rozpracovávat.
Splnit v I.pololetí.

6/ Prověřit neúplné signály o činnosti přípravných výborů sociálně demokratické strany na okresech Hradec Králové, Chrudim a Svitavy. V této souvislosti získat zpravodajský přehled o činnosti Klubu trampů londonovců ve VČK.
Splnit v I.pololetí.

7/ V okresech Hradec Králové, Jičín a Ústí n.Orl. prověřit signály o snahách založit politickou stranu zemědělskou. Dle dosud získaných poznatků byli organizátory těchto snah bývalí agrárníci.
Splnit v I.pololetí.

8/ Mimo jiné úkoly při zajišťování seriózní informovanosti o Stb situaci v těchto oblastech sledovat zpravodajský trend vývoje socialistické a lidové strany, zejména s ohledem na prudký růst členské základny, který dovolil, aby do těchto stran pronikly i socialismu nepřátelské elementy.
Plnit průběžně.

9/ V průběhu r.1970 prověřit činnost osob vedených v SPZ PŘEDSEDA, TAJEMNÍK, DOKTOR, VAHAŘ, POSLANEC, REBELANT, STAVAŘ, LOMAŘ, MALÍŘ, CESTOVATEL, BÁSNÍK, KASAŘ, MSTITEL, LEOPOLD.


-22-

Seskupení extrémních sil na úseku vysokých škol, ve vědecké oblasti zájmových vědeckých institucích:

Ve VČK se nacházejí 4 vysoké školy: lékařská fakulta KU v Hradci Králové, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích a Pedagogická fakulta v Hradci Králové. V uplynulém období byla získána řada signálů o vážných protisocialistických projevech ze strany extrémních studentů a seskupení kolem nich, zejména na VŠCHT Pardubice. Tyto poznatky však nejsou zcela objektivní a úplné, poněvadž od dubna 1968 byla systematická zpravodajská kontrola tohoto prostředí přerušena.

Hlavní úkoly:

1/ Obnovit a cílevědomě organizovat agenturně operativní činnost na všech uvedených vysokých školách.
Plnit průběžně.

2/ Vyhodnotit všechny stávající materiály a provést rekonstrukci činnosti extrémního studentského hnutí a pravicových sil z řad pedagogického sboru, spolehlivě určit organizátory a iniciátory různých nátlakových a politicky destruktivních akcí.
Splnit v I.pololetí.

3/ Zjistit členy koordinačních výborů a extrémní funkcionáře bývalého SVS.
Splnit v I.čtvrtletí.

4/ Odhalovat způsoby nelegálního pronikání nepřátelské ideologie ze zahraničních center do tohoto prostředí.
Plnit průběžně.

5/ Věnovat zvýšenou pozornost pedagogickým pracovníkům a vysokoškolským studentům, kteří v rámci výměnné akce jezdí do KS. Stejným způsobem přistupovat ke stipendistům. Dbát na provádění pečlivých prověrek před jejich výjezdem a organizovat účinná opatření k zabránění jejich emigrace.
Plnit průběžně.


-23-

6/ Zpravodajsky zhodnotit zájmové vědecké instituce ve VČK /zejména pobočky Socialistické akademie/ a věnovat operativní pozornost těm osobám, které zneužívaly těchto organizací k protisocialistické činnosti.
Splnit v I.pololetí.

7/ Systematicky hodnotit situaci na těchto úsecích a poskytovat seriózní a objektivní informace o státobezpečnostní situaci.
Plnit průběžně.
Seskupení extrémních sil na úseku kultury, osvěty, sdělovacích prostředků

V této problematice není dostatek zhodnocených poznatků, poněvadž zpravodajská kontrola tohoto prostředí byla delší čas přerušena. Podle dílčích poznatků se jeví situace tak, že v různých zařízeních na tomto úseku ve VČK jsou dost silné skupiny osob pravicově oportunistického, protisocialistického a protisovětského zaměření. Hlavní pozornost bude věnována odbočce Svazu výtvarných umělců, odbočce Čs. svazu novinářů, Východočeskému rozhlasu a jednotlivým spisovatelům trvale nebo dočasně bydlícím na území VČK.

Hlavní úkoly:

1/ Obnovit a zorganizovat cílevědomou agenturně operativní činnost na těchto úsecích s cílem objektivního zhodnocení státobezpečnostní situace.
Plnit průběžně.

2/ Vyhodnotit stávající materiály a provést rekonstrukci činnosti nepřátelských sil na těchto úsecích.
Splnit v I.čtvrtletí.

3/ Odhalovat, dokumentovat, případně kontrolovat způsoby nelegálního pronikání nepřátelské ideologie ze zahraničí, především z různých nepřátelských center, jejichž úkolem je provádět ideologickou diversi.
Plnit průběžně.

4/ Ve spolupráci s HS-Stb organizovat účinná opatření k pronikání do těchto zahraničních center pomocí vyjíždějících [VC] a vhodných důvěrníků.

5/ V průběhu roku 1970 objasnit akci DÝM, prověřit signál TOMIS.


-25-

Zpravodajská kontrola oportunistických elementů vyloučených z KSČ, které se postavily na nepřátelské posice a pravicových funkcionářů v rámci NF, kteří spolupracovali s nepřátelskými silami

Jde prakticky o nově vzniklou problematiku, kterou si vynutila vznikající státobezpečnostní operativní situace v průběhu posledních dvou let. Řada osob z výše uvedených prostředí se z politicky pravicově oportunistických pozic vývojem vnitropolitické situace v ČSSR dostávala na pozice nepřátel socialismu. Objektivní zpravodajské státobezpečnostní poznatky z tohoto prostředí jsou dosud kusé a neúplné.

Hlavní úkoly:

Soustředit a zhodnotit všechny dostupné materiály a během I.čtvrtletí určit konkrétní osoby a seskupení, které bude nutno zpravodajsky kontrolovat, případně rozpracovávat.

Získávat maximum ověřených státobezpečnostních informací z této oblasti pro potřeby seriózní informovanosti stranických a státních orgánů.
Plnit průběžně.

Vybudovat kvalitní, kvalifikovanou informační síť, která bude zárukou dostatečného množství objektivních a seriózních informací z tohoto prostředí.


-26-

Vyhledávání rozpracování a dokumentace trestné činnosti, páchané formou nezákonných písemností, hesel a kreseb

V roce 1969 bylo za tuto trestnou činnost postiženo ve VČK 130 osob, ve většině případů podle ZO PFS č.99/1969 Sb. Řada pachatelů zůstala neodhalena. V případech, kde byla naplněna skutková podstata trestné činnosti podle I.hlavy tr. zákona a nebyl zjištěn pachatel, byly založeny APS, kterých je v současné době 42. Základní směrnicí při objasňování této tr. činnosti je "Směrnice pro postup orgánů bezpečnosti při zjišťování, rozpracování a objasňování tr. činů spáchaných zhotovením a rozšiřováním protistátních tiskovin z 24.7.1969.

Hlavní úkoly:

1/ Soustavně zkvalitňovat hlásnou službu a v případech nových výskytů organizovat rychlá a účinná opatření k vypátrání pachatelů.
Plnit průběžně.

2/ Odhalovat dosud neznámé pachatele této trestné činnosti, využívat všechny dostupné prostředky a uplatňovat v daleko větší míře kriminalistické metody práce.
Plnit průběžně.

3/ Prohlubovat součinnost s vyšetřovacím odborem S-Stb, aby byla dodržována všechna platná ustanovení tr. řádu.
Plnit průběžně.-27-

Nedovolené držení zbraní, výbušnin a trhavin, signály o přípravě teroru a nedovolené držení vysílacích stanic

Hlavní úkoly:

1/ Zajistit informovanost o všech signálech zcizení zbraní, trhavin, výbušnin a jejich nedovoleném držení v úzké součinnosti s VB.
Plnit průběžně.

2/ Provádět účinná agenturně operativní opatření ke zjištění pachatelů a motivace jejich činnosti. Rychle a důsledně objasňovat všechny signály svědčící o přípravě teroru.
Plnit průběžně.

3/ Věnovat operativní pozornost všem signálům o zcizování a nedovoleném držení vysílacích stanic.
Plnit průběžně.

4/ Operativně kontrolovat ty radioamatéry, kteří mají osobní konexe do KS a udržují styky se zahraničními radioamatérskými centry DARK, Inter-QSO a Mafie. Dokumentovat snahy o ideologickou diversi prostřednictvím těchto organizací.
Plnit průběžně.

5/ Provést rekonstrukci systému vysílacích stanic v sekci [ŠTAFETA] /srpen 1968/, zjistit, kdo byl organizátorem této akce ve VČK. Při zjištění nelegálních stanic mimo schválený systém a v případech porušení platných směrnic provést [objektivní] dokumentaci.
Splnit v I.pololetí.

V průběhu roku 1970 prověřit a vyjasnit signál ZRÁDCE, signál VYSÍLAČ.


-28-

Problematika válečných zločinců

Pátrání po válečných zločincích a vyhledávací činnost v této oblasti zaměřit k získání dokumentace o fašistických zločinech na území VČK v letech 1939-1945, především k osobám, které v současné době žijí na území NSR. Při organizaci této činnosti vycházet ze závěrů z celostátní porady, konané v Červené n.Vltavou.

Hlavní úkoly:

1/ Dokončit dokumentaci činnosti služebny gestapa v Pardubicích.
Splnit v I.pololetí.

2/ Provést dokumentaci činnosti služebny gestapa v Jičíně /vyhodnocení je provedeno a bylo předáno na vyšetřovací odbor/.
Splnit v I.pololetí.

3/ Vyhodnotit materiály k činnosti služebny gestapa v Hradci Králové a připravit je k dokumentaci.
Splnit v II.pololetí.


-29-

Problematika církví, řádů, kongregací a sekt, církevní hierarchie, laického hnutí, ŽNO a sionistického hnutí

Církev, především římsko-katolická, representovaná Vatikánem, představuje organizovaný aparát, který cílevědomě ovlivňuje naše občany ideologií, která je v rozporu s marxleninismem. V rámci hradecké diecése působí 253 duchovních této církve /z toho 25 církevních hodnostářů/. Je předpoklad, že v r.1970 bude do vedení diecése schválen sídelní biskup, který má mít ještě 2-3 pomocné biskupy. Mimo řádné vedení diecése existuje tzv. "druhá konzistoř", representovaná biskupem OTČENÁŠKEM. Jako předseda bývalého DKO ovlivňovat řadu funkcionářů lidové strany a celou činnost DKO řídil s politickými cíli.
Ve VČK působí asi 100 řeholníků a 1.200 řeholnic. V průběhu roku 1968 a 1969 se výrazně aktivizovali, podařilo se jim založit 2 komunity a Sekretariát pro řeholní společnosti, který koordinuje činnost všech řádů v ČSSR. Je zaznamenána výrazná orientace na studující mládež a inteligenci.
O laických spolcích, sdružení a jejich činnosti není ve VČK přehled. Je pouze známa činnost na úseku mládeže, kde v řadě míst došlo k založení junáckých oddílů výrazně katolických.

Hlavní úkoly:

1/ Zajistit zpravodajskou kontrolu u všech čelných církevních řím.kat. hodnostářů /kteří tvoří církevní hierarchii v rámci hradecké diecése/. Jde o jejich styky do zahraničí, zejména do Vatikánu a zjišťování konkrétních pokynů, které vedení diecése z Vatikánu dostává.
Plnit průběžně.

2/ Připravit podmínky k tomu, aby po jmenování sídelního biskupa a jeho pomocníků byla biskupská residence pokryta všemi agenturně operativními prostředky.
Splnit ve II.pololetí.


-30-

3/ Vzít pod operativní kontrolu vybrané duchovní řím.kat. církve, kteří jsou státobezpečnostně zajímaví a představují nepřátelskou bázi v církvi.
Splnit v I.pololetí.

4/ Rozpracovat nově založené řeholní komunity jezuitů v Hradci Králové a františkánů ve Vrchlabí.
Splnit do konce r.1970.

5/ Zajistit agenturní kontrolu činnosti Sekretariátu pro řeholní společnosti ve Slatiňanech, zjišťovat spojení Sekretariátu na zahraniční centra, pokyny a instrukce vydávané k činnosti řádů v ČSSR a způsoby spojení řeholníků a řeholnic na generály řádů nebo řeholních center.
Plnit průběžně.

6/ Aktivně zpravodajsky kontrolovat činnost představitelů mužských a ženských řádů a jednotlivě vytypované řeholníky a řeholnice.
Plnit průběžně.

7/ Získat přehled o existenci a činnosti laických spolků a mládežnických organizací pod jejich vlivem, které vznikly v roce 1968 a 1969 ve VČK. Po provedení rozboru laického hnutí vytypovat organizátory a vedoucí osobnosti a tyto zpravodajsky sledovat.
Splnit v I.pololetí.

8/ Agenturně kontrolovat a rozpracovávat vybrané duchovní a kazatele nekatolických církví, zejména s ohledem na jejich styky do KS.
Plnit průběžně.

9/ Vyhledávat a prověřovat VC, kteří přijíždějí z KS a mají konexe na centra protestantských církví, zejména ve Švýcarsku a NSR.
Plnit průběžně.

10/ Zpravodajsky kontrolovat činnost zakázaných sekt, zejména


-31-

pak Svědků Jehovových a Unitářů. Především se zaměřit na vedoucí osobnosti.
Plnit průběžně.

11/ Agenturně operativní činnost po linii církví a sekt zaměřovat na dokonalou znalost situace a vytváření podmínek pro preventivně rozkladnou činnost v souladu se státní církevní politikou.
Plnit průběžně.

12/ Provést rozbor ŽNO ve VČK, zhodnotit stávající poznatky o sionistické hnutí, odhalovat a rozpracovávat čs. občany a VC, kteří jsou ve spojení se sionistickými centry v zahraničí. V této souvislosti vytvářet podmínky k pronikání do těchto center.
Rozbor provést v I.pololetí.

13/ Během roku 1970 objasnit a podle podmínek ukončit akce KAZATEL, 365, RYTÍŘ, BISKUP, MIREK, SDRUŽENÍ, ORDINÁŘ, JAN.
Problematika navrátilců a emigrace

V průběhu uplynulých dvou let emigrovalo z VČK cca 4000 osob včetně dětí. Ucelený obraz o rozsahu emigrace bude možno získat až počátkem roku 1970, kdy budou známa rozhodnutí některých čs. občanů, kteří měli předtím našimi ZÚ prodloužen pobyt až na několik let. Možnosti návratu využilo dosud 76 osob z tohoto počtu. Z hlediska kontrarozvědné činnosti představuje tato problematika jeden z nejvážnějších úkolů, který má dopad na všechny okresy ve VČK.

Hlavní úkoly:

Emigrace:

1/ Soustavně doplňovat přehled o počtu emigrantů z VČK a důsledně plnit rozkaz náčelníka HS-Stb č.11/67, zejména v otázce kvalitního zpracovávání evidenčních listů pro celostátní evidenci emigrantů.
Plnit průběžně.

2/ Provádět rozbor emigrantů. Při jeho provádění se zaměřit především na osoby z řad vědeckotechnické inteligence, lékaře, kulturní pracovníky, politicky exponované osoby před emigrací a zaměstnance státního aparátu, především příslušníky ozbrojených složek. Z nich typovat zajímavé osoby, soustřeďovat k nim poznatky a případy, kde bude podezření z činnosti v emigrantské organizaci, nebo ze styku s nepřátelskou rozvědkou, předávat příslušnému operativnímu úseku.
Plnit průběžně.

Navrátilci:

1/ Zajistit důsledné plnění rozkazu náčelníka HS-Stb č.11/69 k navrátilcům tak, aby bylo zajištěno hloubkové vytěžení každého navrátilce a nedocházelo k únikům.
Plnit průběžně.


-33-

2/ Provést kontrolu stavu navrátilců od počátku roku 1968 a zajistit vytěžení těch, kteří případně unikli naší pozornosti.
Splnit v I.čtvrtletí.

3/ Zajistit provedení rozboru navrátilců od r.1968, vytypovat z nich zajímavé, soustředit k nim poznatky a předat je příslušným operativním úsekům k operativní kontrole jejich činnosti.
Splnit v I.pololetí.

4/ Zajistit prověřování výpovědí navrátilců, vyjasňování rozporů a ustanovování osob, s nimiž byl navrátilec v zahraničí a ustanovování osob, s nimiž byl navrátilec v zahraničí ve styku a vypovídá o nich. Vyhodnocovat zpravodajsky zajímavé poznatky a podle jejich charakteru předávat je příslušným operativním úsekům.
Plnit průběžně.


-34-

III. Hlavní úkoly na úseku práce s agenturou

V důsledku umrtvení práce Stb během r. 1968, vyzrazení metod a prostředků naší práce i útoků proti Stb, došlo ke značnému snížení naší agenturní sítě odmítnutím další spolupráce a úloží do archivu nevhodné agentury. Ve vyhledávací činnosti po všech liniích je malý počet vhodné agentury a slabá důvěrnická síť. Z tohoto důvodu je hlavním cílem vytvoření podmínek pro postupné rozšíření agenturní a důvěrnické sítě podle potřeby po jednotlivých liniích operativní práce o kvalitní, schopnou agenturu a důvěrníky.

Hlavní úkoly:

1/ V I.čtvrtletí 1970 provést rozbor agentury po všech liniích operativní práce z hlediska její kvality, spolehlivosti, možností a schopností.
Zajistit maximální využití každého TS v té problematice, kde má převládající možnosti a v tomto směru provést případnou opravu v evidenci TS na SEO.
V případech, kde jde o nedostatečně prověřenou agenturu, zpracovat u každého takového TS termínový plán prověrky. U TS, kde na základě rozboru vnikne důvodné podezření z dublování, zpracovat plán opatření k urychlenému objasnění tohoto podezření.
Na základě rozboru možností stávající agentury i D-sítě a jejího počtu po jednotlivých liniích stanovit v souvislosti s potřebou místa a okruh osob, kde je nutno postupně rozšiřovat agenturní a důvěrnickou síť k vyhledávací činnosti.
Provést rozbor archivované agentury, se kterou byla ukončena spolupráce v r.1968 na její požadavek z obavy před dekonspirací apod. Vybrat schopné, osvědčené a spolehlivé TS, nakontaktovat je a nebude-li z jejich strany námitek, obnovit spolupráci.


-35-

1/ Zhodnotit dosud používané KB a PB. Ty KB a PB, kde byla prováděna schůzková činnost s agenturou, která emigrovala nebo s ní byla skončena spolupráce pro neserióznost, nespolehlivost apod., zrušit a archivovat. Zajistit získávání nových vhodných KB a PB.

2/ Zajistit rozšiřování agenturní a důvěrnické sítě tak, aby byla získávána kvalitní, spolehlivá agentura a důvěrnická síť, mající možnosti dobře plnit úkoly na úseku vyhledávání i rozpracování. Nepřipustit formálnost a získávání TS a D tam, kde není potřeba.

3/ Zajistit rovněž typování a získávání vhodné, spolehlivé agentury pro podstavy nepřátelským rozvědkám a k pronikání do nepřátelských zahraničních center. Věnovat pozornost výběru typů pro pomocnou a poziční agenturu v zahraničí.

4/ Čtvrtletně provádět rozbor situace o stavu agentury po jednotlivých liniích a přijímat konkrétní opatření ke zjištění nedostatků.


-36-

IV. Hlavní úkoly na úseku 4.odboru S-Stb

Hlavní úkoly na úseku sledování:

1/ Zkvalitnit analytickou činnost v prováděných sledovacích akcích a zjištěné, zhodnocené klady i nedostatky v práci využívat při provádění odborného zdokonalovacího školení ke zvyšování úrovně, kvality a konspirace práce orgánů sledovačky.
Plnit průběžně.

2/ Ve spolupráci s 1.oddělením II.odboru provést vyhodnocení tras pohybu CD z KS a vizuálního napadání těmito diplomaty vojenských objektů Sovětské armády i ČSLA. Na základě toho připravit pevná místa u několika nejdůležitějších vojenských objektů ve VČK k provádění skryté dokumentace činnosti CD při jejich pohybu kolem těchto vojenských objektů.
Splnit v I.čtvrtletí.

3/ Zajistit obnovení a dobudování sítě statického sledování u stanovených vojenských objektů Sovětské armády i ČSLA, s cílem získávání poznatků a i dokumentace zájem o tyto objekty ze strany CD z KS, VC z KS i našich občanů.
Plnit průběžně.


-37-

V. Hlavní úkoly na úseku 6.odboru S-Stb

Hlavní úkoly na úseku zpravodajské techniky:

1/ Zkvalitňovat součinnost mezi 6.odborem a operativními úseky S-Stb tak, aby technické úkony byly nasazovány za dobře připravených podmínek jak z hlediska účelnosti a výslednosti, tak maximální konspirace, za přísného dodržování daných směrnic.

2/ Vytvořit podmínky a zajistit možnost k provádění úkonů K-3 a E-4 v plném rozsahu podle potřeby a v rámci směrnic.
Splnit během roku 1970.


-38-

VI. Hlavní úkoly v řídící, kontrolní a výchovné činnosti

Řídící, kontrolní a výchovná činnost musí být v r.1970 zaměřena na důsledné prosazení plnění hlavních pracovních úkolů, vytýčených na rok 1970 tak, aby byly vytvořeny podmínky pro postupné, ale urychlené odstraňování důsledků vzniklých umrtvením práce Stb v roce 1968. Dále tak, aby byly vytvářeny předpoklady pro systém a zkvalitnění práce, především na úseku vyhledávání, rozpracování akcí a práce s agenturou. Proto řídící, kontrolní a výchovná činnost bude spočívat v plnění následujících hlavních úkolů:

1/ Provádět systematickou kontrolu plnění stanovených hlavních pracovních úkolů v plánu na rok 1970 formou dokladace náčelníků odborů a O-Stb a přijímat konkrétní opatření ke zjištění nedostatků.

2/ Na štábech náčelníka S-Stb provádět hodnocení operativní situace po jednotlivých problematikách z hlediska výslednosti, kvality práce a správnosti pracovního zaměření. Ke zjištěným nedostatkům přijímat konkrétní závěry.
Zpracovat plán štábu vždy na I.pololetí i na II.pololetí tak, aby rovněž navazoval na plán porad a dokladací náčelníka HS-Stb ČSR.

3/ Organizačně upevnit a kádrově posílit analytiku, aby bylo zajištěno správné soustřeďování, evidování a kvalitní analyzování státobezpečnostních poznatků tak, aby řízení práce mohlo vycházet z objektivních rozborů operativní situace po jednotlivých liniích v kraji. Zajistit tak kvalitní informace na HS-Stb ČSR.

4/ Soustavně vést náčelnický sestav k důslednému plnění ukládaných úkolů, k vyžadování kázně, k upevňování pracovní morálky podřízených příslušníků, k rozvíjení iniciativy a dobrých soudružských vztahů na pracovištích.

5/ Soustavně věnovat pozornost plnění úkolů v náboru nových


-39-

příslušníků, doplňovat systemizovaný stav mladými, perspektivními příslušníky z řad VB a 4.odboru - sledovačky S-Stb a věnovat zvýšenou pozornost výchově mladých příslušníků.

6/ Při plnění uvedených úkolů úzce spolupracovat se stranickými a odborovými organizacemi, vyžadovat od nich pomoc a podporu.


-40-

VII. Hlavní úkoly na úseku obrany aparátu S-Stb

K zajištění a upevnění kázně v dodržování všech norem, řešících ochranu utajovaných skutečností jak v operativní činnosti, tak v administrativním a spisovém pořádku S-Stb, i z hlediska obrany vlastního aparátu Stb budou plněny následující hlavní úkoly:

1/ Provádět systematickou kontrolu plnění rozkazu náčelníka S-Stb č.17/69 ze dne 1.12.1969 k ochraně utajovaných skutečností v součástech Stb a zajistit v praxi jeho důsledné dodržování z hlediska ochrany státního a služebního tajemství na úseku administrativy a v konspiraci operativní činnosti.

2/ V odborně zdokonalovacím školeni periodicky opakovat výklad směrnic a rozkazů, upravujících režim ochrany státního a služebního tajemství v součástech Stb. Zajistit znalost těchto směrnic a rozkazů u každého nového příslušníka Stb.

3/ Provést rozbor všech TS, kteří emigrovali od r.1968 do současné doby, s cílem získání přehledu:
- o utajovaných skutečnostech, které se staly TS známy z doby spolupráce s Stb a mohly být v zahraničí vyzrazeny,
- o orgánech Stb, které TS znali a mohli o nich v zahraničí podat informace.

Zjištěné skutečnosti evidovat, udělat návrhy a přijmout vhodná opatření.

4/ Získat přehled, evidovat a zhodnotit osobní i písemné styky příslušníků Stb i jejich rodinných příslušníků s VC z KS i osobami žijícími v KS. Totéž u případů emigrace v KS blízkých příbuzných příslušníků Stb nebo dlouhodobých pobytů těchto příbuzných v KS. na základě výsledku provést vhodná opatření.


-41-

Závěr

Plnění vytýčených úkolů v plánu bude zajišťováno pravidelnou čtvrtletní kontrolou a přijímáním konkrétních opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

S cílem splnění stanovených úkolů během roku 1970 bude rovněž v součinnosti za ZO-KSČ rozvíjena pracovní iniciativa a vytvářeno zdravé soudružské prostředí na pracovištích.
Náčelník správy Stb:

pplk. KNEISL Jan v.r.

Souhlasím:

náčelník KS-SNB:
pplk. TRÁVNÍČEK Jaroslav v.r.Předchozí rokDalší rokArchiv StBNávod, vysvětlivkyVyhledáváníArchivy


Odboj na Jičínsku – Úvodní strana