Odboj na Jičínsku

Archiv StB Jičín – 1969

textová forma


Plán činnosti skupiny Státní bezpečnosti Jičín pro rok 1970 (10.12.1969)


ARCHÍV MINISTERSTVA VNÚTRA SSR

B 5

4/II Inv.jedn.: 20


FOND: OS ZNB - Oddelenie ŠtB JIČÍN

Sign.: Plán práce Skupiny ŠtB Jičín na rok 1970

1969

Počet listov: 18

Nevyberajte spisy z obalu!
Neporušujte poradie spisov!
Nepíšte na spisy!

I ZMV SSR č.2854 3


Skupina Státní bezpečnosti Jičín

Dne 10. prosince 1969

PLÁN ČINNOSTI

skupiny Státní bezpečnosti Jičín pro rok 1970

Plán činnosti skupiny Stb Jičín pro rok 1970, vychází z provedeného operativního rozboru státobezpečnostní situace v okrese Jičín. Je rozveden na úseku kontrarozvědné činnosti a vnitřního zpravodajství.

1) Na úseku boje proti činnosti nepřátelských rozvědek

a) Akce a signály po linii 1.odd.2.odb.S - Stb

V akci "MIKI" v PZS č.9362 je veden
ing. KOHL Miroslav nar. XX.X.1928 v Jičíně, české národnosti, uprchlík po r.1948, nyní USA st.přísl., inženýr u fy General Motors Antwerpy, ve funkci vedoucího provozu, bytem USA, nyní Belgie
Ing. KOHL je v Belgii ve styku s Marií MINGELINCKX, která je rozpracovávána 1.odd.2.odb.S-Stb Hradec Králové pro podezření, že je typařkou nepř.rozvědky. Prostřednictvím MING. seznámil se s resid. britské rozvědky PLAŇAVOU a jeho manželkou Věrou. V USA udržuje styky s čsl.emigranty, oper.zajímavými. Do ČSSR přijíždí od r.1965 několikrát v roce. V ČSSR byl rovněž před srpnem 1968 a v srpnu 1969 i přes skutečnost, že do Belgie pozval na tuto dobu svoji matku, kterou v době své nepřítomnosti svěřil Marii MING. Jeho příjezd byl překvapením i pro příbuzné v ČSSR. Většinou přijíždí autem a uskutečňuje několikadenní pobyty v Praze.
Charakter objekta vyžaduje provedení aktivnějších


-2-

opatření ke kontrole jeho styků při příštím pobytu v ČSSR, zejména v Praze.
Obsazen je I- FRANTIŠKEM, spol.sk.Stb Jičín a A-MARTOU, TS 1.odd.2.odb.S-Stb.
Prověřování akce je vedeno v součinnosti s 1.odd.2.odb. S-Stb.
Nutno plnit velmi aktivně - je v plánu S-Stb.

Signál "HARRY" ve kterém je veden jako styk rozvědčíka Jana MAŤÁTKY (veden v rozprac. HS-Stb)

NOVÁK Josef nar. XX.XX.1920, býv. přísl. zahran. armády v Anglii, uprchlík po r.1948, nyní bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-Anglie

HS-Stb je veden v oper.svazku Jan MAŤÁTKO nar. XX.XX.1913 býv.mjr.záp.armády, rozvědčík (krycí jméno Harry James) . Dle neověřených informací II.SMV má od února 1965 vést rezidenturu ve Švýcarsku. MAŤÁTKO má v okr. Jičín svoji matku a několik sourozenců. HS-Stb má operativní zájem na zjištění jeho současného pobytu a činnosti.
NOVÁK je bývalý styk rozvědčíka MAŤÁTKY a vzhledem k jeho charakteru a vztahu k ČSSR, stává možnost prověření současného pobytu MAŤÁTKY. Styk s NOVÁKEM byl uskutečněn prostřednictvím jeho příbuzných. Ověřilo se, že v současné době mu není pobyt MAŤÁTKY znám. Potvrdil jeho činnost pro rozvědku. Došlo k dohodě, o dalším styku při příští návštěvě v ČSSR a příslibu, že dle možnosti pomůže ke zjištění pobytu MAŤÁTKY. Bylo přistoupeno k prověrce příbuzných, zda nemají na MAŤÁTKU styk.

Signál je veden v evidenci 1.odd.2.odb. Obsazení je provedeno "D" sítí.
Signál plnit dle možností.

Signál "TANKISTA" ve kterém je veden
PEKÁREK Jaromír nar. X.X.1925, uprchlík po r. 1948, býv.přísl.cizinecké legie, nyní franc.st.přísl.


-3-

Signál "TANKISTA" je veden 1.odd.2.odb.S-Stb Hradec Králové, se kterým je činnost PEKÁRKA prověřována. Došlo k jeho vytěžení, osvětlení činnosti po útěku z ČSSR a účast v cizinecké legii. Při poslední návštěvě v září-říjnu 1969 došlo k podstavení TS 1.odd.2.odb. Dle výsledku a požadavků budou prováděna další opatření.
Obsazení je zjištěno "D" sítí

Opatření a úkoly:

1/ Akce "MIKI" - agenturně je dostatečně obsazená - rozšířit "D" obsazení při pobytu v Jičíně - zajistit operativní opatření v Praze

Signál "HARRY" - rozšířit "D" síť
Signál "TANKISTA" - obsazení "D" dostačuje

2/ Pokračovat v plnění úkolů v akci "MOŘE". Vzít do prověření poznatky k osobám, které dle výpisu I.zvl.odb.MV - Studijního ústavu, byly v přímém styku s orgány USA rozvědky a nejsou v akci "MOŘE" zahrnuty.


-4-

b) Signály po linii 2.odd.2.odb. NSR - Rakousko

Signál "HERBERT" ve kterém je veden

SCHREIBER Herbert nar. XX.X.1948, posledně bytem Miletín čp.XXX okr.Jičín, nyní Mnichov - NSR

SCHREIBER Herbert a jeho otec Jindřich, byli při cestě do NSR v r.1963 kontaktováni. V r.1968 došlo k vystěhování celé rodiny. V ČSSR zůstala pouze provdaná sestra KŇOURKOVÁ, bytem Hořice.
V r.1969 přijel 2x do ČSR Herbert SCHREIBER. Při druhé cestě v srpnu 1969 byl zjištěn styk Herberta a jeho bratra Bruno SCHREIBERA s četařem ČsLa Antonínem BŘICHÁČKEM v Bratislavě. K Herbertu SCHREIBROVI bylo zjištěno, že v táboře pro přesídlence byl velmi krátce, zatím co jeho rodiče zde byli delší dobu.

Signál je částečně agenturně obsazen I-DAGMAR.

Signál "MONTER" ve kterém je veden

PELIKÁN Václav nar. XX.X.1921, zam. ZPA Nová Paka, bytem Nová Paka, XXXXXXXXXXXX okr.Jičín

Bylo zjištěno, že PELIKÁN v r.1969 navštívil přísl. VÚ Sušice Miroslava ŠTVERÁKA, který je rozpracováván VKR. V lednu 1969 bylo námi zjištěno, že v Jičíně v hotelu Slavie došlo ke schůzce Miroslava ŠTVERÁKA /vojína/ se jeho bratrem VC z NSR Václavem ŠTVERÁKEM. Po podání zprávy centru bylo nám sděleno, že VC ŠTVERÁK Václav je veden v rozpracování S-Stb Plzeň.
PELIKÁN udržuje dále styky s VC, indonézským st.přísl. MUDr. Jojo Sutant Muhamed nar. X.XX.1941, který je jako praktikant v nemocnici v Nové Pace. PELIKÁN od něho získal v r.1969 osobní automobil. V listopadu 1969 vycestoval PELIKÁN s MUDr. Jojo Sutantem do NDR. Při návratu bylo čsl.pohraničními orgány zjištěno, že PELIKÁN navštívil neoprávněně i Záp. Německo.
PELIKÁN je na pracovišti znám svým protisocialistickým postojem. Signál je v počátečním rozpracování.


-5-

KOZUBEK Bedřich nar. XX.X.1943 dříve bytem Hořice, nyní NSR

Jmenovaný se vystěhoval počátkem r.1968 do NSR. V říjnu 1968 navštívil ČSSR. Při vytěžování na PaV uvedl, že byl ve sběrném táboře vysídlenců dotazován na vojenský objekt kde sloužil a pod. Do ČSSR přijel autem. Je v podezření, že byl zprostředkovatelem odchodu do zahraničí jeho švagru MUDr. HARTYCHOVI z Hořic.

Obsazeno "D" sítí

FINZE Roland nar. XX.XX.1938 dříve bytem Jičín, nyní Stuttgard-NSR
veden PZ.S- Technik -
FINZE se vystěhoval v r.1968 do NSR. Jeho otec byl za činnost proti ČSR odsouzen na 15 let vězení a v r.1962 vyhoštěn z ČSSR do NSR. FINZE měl bydliště v blízkosti VÚ 8022 Jičín a měl osobní vztahy na některé vojáky a důstojníky z povolání. V Jičíně zůstali příbuzní jeho manželky. FINZE po vystěhování navštívil ČSR. K soc. zřízení měl záporný postoj.

Signál je veden 2.odd.2.odb. za součinnosti sk.Stb Jičín

FRENKLEROVÁ Marcela roz.Dobrovská nar. XX.XX.1938, dříve bytem Jičín, nyní NSR

Jmenovaná je výjezdářkou od r.1964. Při jedné z návštěv v NSR se provdala za přísl.NSR a po vystěhování se rozvedla. Ponechala si čsl.st.občanství a žije v NSR. Dojíždí však k rodičům do ČSR. Její bývalý manžel byl ved. pracovníkem v oboru záření.

Obsazení v době pobytu je pouze aktivem
Rodiče, bratr - emigranti

Operativně zajímaví výjezdáři (N - 60)

BUCEK Jaroslav nar. XX.X.1928, úředník Agrostroje, bytem Jičín, XXXXXXXXXXXXXX

Jmenovaný má švagra, mjr.ČSA u VÚ 8022 Jičín. Tchán BUCKA uprchl z ČSR před trestem. Příbuzná v NSR je provdána za důstojníka Bundeswehru v Regensburgu. BUCEK je navštěvován VC z NSR. V srpnu t.r.byl u něho na dlouhodobé


-6-

návštěvě VC SYNEK.

Operativně obsazen není

BINKO Ladislav nar. 1948, student, svobodný, bytem Jičín

Jmenovaný vyjíždí do KS. V době srpnových událostí 1968 byl v NSR, odkud si přivezl auto. Z dřívějších poznatků je známo, že měl písemné styky na 2 rodiny přísl.USA armády v NSR.
Operativně obsazen není

Opatření a úkoly :

1) Signál na VC SCHREIBER - provést počáteční prověření - obsazení "D" příbuzných v Hořicích - obsazení agenturou.

Signál "MONTER" - na osobu PELIKÁN - provést počáteční prověření-obsazení "D" - vypracovat plán opatření

Osoby dle N - 60 :
2) BUCEK Jaroslav - obsadit "D" - prověřit možnosti agent.obsazení na pracovišti

BINKO Ladislav - obsadit "D" - v době pobytu v Jičíně

3) Připravit opatření pro příjezdy vystěhovaných osob :
KOZUBEKA, FINZEho, FRENKLEROVÉ je prováděno


-7-

c) Problematika VC

Akce a signály :

V akci "KAKTUS" - PZS č.7608 je veden

DANIELIS Eugen nar. XX.X.1916 v Kežmaroku, NSR st.příslušník, povoláním obchodník, bytem XXXXXXXXXXXX - NSR

DANIELIS je veden v rozpracování, neboť od r.1963 několikrát v roce dojíždí do ČSSR. Byl u něho zjištěn a dokumentován zájem o voj.objekty ČSA. Má pohyb po celé ČSSR. Má zájmové styky i v místech, kde nemá žádný osobní vztah. Jsou poznatky o obchodních manipulacích s dováženým zbožím a nákupu bižuterie.
Rozpracování vedeno dle oper.plánu v součinnosti s 3.odd.2.odboru

V signálu "REDAKTOR" je veden VC z Francie
LAFROGNE Luis Pierre, franc. st.přísl., úředník banky
Jmenovaný v srpnových dnech 1968 byl v ČSSR u Anny PECHÁŇOVÉ bytem Pecka okr.Jičín. V té době vyjížděl jejím autem do Prahy a po VčK. V prosinci 1968 opět přijel do ČSSR. PECHÁŇOVÁ navštívila LAFROGNEho ve Francii v tomto roce. Dle zjištění má LAFROGNE v ČSR další styky. V době návštěvy v r.1968 byl přihlášen jako redaktor Credit National.

Obsazeno aktivem.

KELLING Gert, přísl.NSR, žurnalista. Byl již několikrát ubytován se svými příbuznými v hotelu Skalní město na Prachově
Sledován jako osoba VC - 2.kategorie

GRÜTZMANN Gerhard, NSR st.přísl., policista. V ČSSR navázal kontakty na NDR st.přísl.
Sledován jako osoba VC - 2.kategorie


-8-

KUBÍN Georg, USA st.přísl., důchodce, který byl prověřován v akci "PROGRAM"
KUBÍN několikrát navštívil ČSSR na delší dobu. V srpnu 1968 získával fotodokumentační materiál. Rovněž tak v srpnu 1969. Jeho návštěvy ČSSR se jeví oper.zajímavé pro jeho rozsáhlé styky na různé osoby a jeho pohyb po republice. Jeho bratr je důstojníkem USA armády t.č.ve Francii a KUBÍN k němu dojíždí.
Obsazení A-EMILEM, A-FRANTIŠKEM

Opatření a úkoly :

1) Na pevných objektech, místech koncentrace VC, provést přehodnocení "D" a aktivu - dle výsledku "D" síť doplnit
2) V prostoru Prachovských skal získat 1 spolupracovníka do problematiky VC
3) Zajistit aktivnější opatření v signálu "KAKTUS", za součinnosti s 3.odd.2odb.S - Stb
4) Obsadit "D" signál REDAKTOR


-9-

2) Problematika vnitřního zpravodajství :

a) Akce a signály
PZS č. 9398 "STAVAŘ" - ve kterém je pozorován

PAVLOVEC Radko nar. XX.X.1931 bytem Nová Paka XXX zaměstnán OSP Hořice, tč.předseda OV ROH
Jmenovaný byl tajemníkem K-231, byl jedním z nejaktivnějších. Má vztah do zahraničí na jistého HYBLERA, funkc.K-231, přísl.RAF, který odešel do zahraničí po srpnu 1968 a je v Anglii.
Obsazen A-JIŘÍ, A-RACEK, okrajově A-EMIL a "D" KAMIL

PZS č. 9397 "MALÍŘ" - ve kterém je pozorován
ČÍLA Vratislav nar. XX.X.1929 bytem Nová Paka, XXX, zaměstnán jako elektrikář Jednoty N.Paka
Jmenovaný byl aktivním členem K-231. Zjištěn písemný styk s BRODSKÝM, taj.ÚPV K-231. V r.1968 nahrával se svou družkou (tajně) schůze MěV-KSČ v Nové Pace. Zúčastňuje se současných schůzek. Jeho bratr uprchl do zahraničí r.1948 a má být jako inž.na raketové základně na mysu Kenedy v USA. Má styk na M.ŠIMKA, prac.ústředí SPB. Jde o býv. potrestaného, který pod rouškou SPB se stýká se členy K-231. Dojíždí do N.Paky ozbrojen pistolí.
Obsazen A-JIŘÍ, částečně A-EMIL a "D" KAMIL. Je ve styku s A-RÍŠOU

PZS č. 9396 "LOMAŘ" - ve kterém je veden
RADIMSKÝ Jiří nar. XX.X.1917 bytem Nová Paka XXX zaměstnán jako vedoucí prodejny Jednota
Jmenovaný byl dokumentátorem K-231. Agenturně zjištěno, že získával zprávy o funkc.KSČ, bezpečnosti a tyto schovával v konzole na záclony. V současné době dle vyjádření před agentem, je též zapojen v klubu "KUMBURK"
Obsazen částečně A-EMIL


-9-

PZS č. 9391 "CESTOVATEL" ve kterém je veden
PANÁČEK Jaroslav nar. XX.X.1910 bytem Libáň XXX, soukromý živnostník
Jmenovaný byl po propuštění z výkonu trestu rozpracován O-Stb Liberec, neboť navazoval cestou výjezdáře VOLFA kontakt do uprchlického tábora VALKA v NSR.
V r.1968 se angažoval v K-231. Agenturně bylo zjištěno, že byl ve styku s Dr.TEUNEREM tč. uprchlíkem. Korespondenci odesílal mimo rámec okresu. Má v Rakousku známého Dr.TRČKU, který údajně vede seznamy utečenců z ČSSR. PANÁČEK ihned po propuštění z vězení získal značný finanční majetek. Má již čtvrté auto zn.Mercedes. Poslední koupil v únoru 1969 v Tuzexu za 15.000 tuzexových korun v hotovosti. V r.1968 byl navštěvován VC z NSR a Francie a jsou poznatky, že zde mělo být i diplomatické vozidlo. V Mimoni /kde je dislokována sov.armáda/ je zjištěn 25.8.1969 styk s Jaroslavem URBANEM nar. XX.X.1925, pracovníkem vojenských lesů Mimoň. URBAN byl trestán pro velezradu a v r.1968-69 velmi aktivní. Dojíždí za ním více osob. PANÁČEK má značný pohyb mimo rámec okresu. Je ve styku s býv.funkc. K-231.
Akce "CESTOVATEL" není přímo agenturně obsazena. Obsazení "D" sítí je pouze částečné.

V signálu "VLASTA" je veden
HLAVÁČEK Vladimír nar. X.X.1901, dentista bytem Lázně Bělohrad XXXXXX okr.Jičín
Jmenovaný je býv.funkcionář soc.dem.strany. Uprchl po únoru 1948. Byl získán ke spolupráci s CIC. V ČSSR plnil úkoly, založil illeg.organizaci v Ostravě. V r.1962 byl amnestován. Po propuštění byl ve styku s VC DUFKEM Pavlem z Rakouska (rozprac.O-Stb Chrudim). HLAVÁČEK byl v r.1968-69 velmi aktivní v K-231. Má styky a VC z Anglie a Rakouska.
Agenturně obsazen dosud není. Kontrola zajišťována "D" sítí.


-10-

V signálu "ADVOKÁT" je veden
ŠNÝDR Jan JUDr. nar. X.X.1920 Uprchlík v r.1931, nyní USA st.přísl., profesor na universitě
Jmenovaný dříve působil ve SE, prováděl činnost proti ČSSR, založil illeg.inform.síť, která byla v r.1955 realisována.
Do ČSSR dojíždí za svými rodiči. Při poslední návštěvě byl ve styku s býv.členy K-231. Agenturně byl zjištěn poznatek nasvědčující, že jeho osobních znalostí situace v ČSSR je využíváno k činnosti proti republice.
Okrajově je obsazen TS EMILEM

Opatření a úkoly:
Agenturní obsazení bývalých členů K-231 celkově odpovídá současné operativní situací. Pro další aktivní rozpracování je třeba:
1) Posílit agenturní síť spolupracovníkem, který by měl plnou důvěru mezi aktivními členy K-231
2) Obsadit "D" sítí PZS "LOMAŘ" a "MALÍŘ"
3) Zajistit plnění úkolů dle oper.plánu do PZS
4) Akce "CESTOVATEL" - provést podstávku agentury, rozšířit "D" síť
5) Signál "VLASTA" - prověřit možnost archivované agentury T-FRANTA a provést obsazení objekta
6) Signál "ADVOKÁT" - obsazení "D" - TS -EMILEM, připravit opatření k jeho příjezdu


-11-

b) KAN

Celková operativní situace v Klubu angažovaných nestranníků je rozvedena v I.části zprávy. V současné době není na žádnou osobu veden operativní svazek a získané materiály jsou soustřeďovány do podrobné mapy.
Operativní situace v rozpracování aktivních členů KANu je stížena tím, že není po této problematice obsazení agenturní sítí, Toto je zatímně řešeno obsazováním "D" sítě ( 10 dův.)
K celkovému problému KANu byl proveden za součinnosti 4.odd.2.odb.S-Stb rozbor situace a vypracován plán dalších opatření.

Opatření - úkoly:

1) Provést vyhodnocení a prověření možností archivované agentury. Stává předpoklad obnovení spolupráce s jedním TS.

2) Provést vytypování typu [K]V na novou agenturu z řad členů KANu.

3) Zajistit plnění úkolů uvedených v plánu opatření.

c) Výjezdáři - emigrace - navrátilci

Zajímaví výjezdáři byli vytypováni :

BODRSKÝ [správně: BRODSKÝ] Ivo nar. X.X.1947, svobodný, studující filosof.fakulty KU Praha, bytem Jičín, XXXXXXXXXXXXX
BRODSKÝ vycestoval před srpnem 1968 do Francie kde zůstal až do října t.r. Ve Francii byl jako tlumočník v úřadě pro čsl.uprchlíky. Dle vyjádření matky, měl být ve Francii ve styku s čsl. velvyslanectvím. O jmenovaného projevila zájem I.SMV. - Je kontakt - jeví se dobře


-12-

VOLF Petr nar. XX.X.1940, kameraman dokumentárního filmu, bytem Jičín, XXXXXXXXXX, přechodně Praha
VOLF je výjezdář do KS, zejména do NSR. V r.1966 při výjezdu do NSR navštívil SE a byl v osobním styku s Dr.SCHNEJDREM a ŠVANDOU, pracovníky SE. Z této cesty při vytěžení podal zajímavou informaci. Od této doby navštívil několikrát NSR, Záp.Berlín a Francii. V zahraničí byl i po srpnu 1968. Při tomto vytěžení byl jeho vztah k org. Stb ovlivněn vývojem tehdejší pol.situace. Z objektivních důvodu nebyla mu v r.1968 věnována dostatečná oper.pozornost.

ÚLEHLA Vladimír nar. XX.X.1926, profesor průmyslové školy Jičín bytem Jičín, XXXXXXXXXXXXX.
Jmenovaný je výjezdář do KS -Anglie, Francie, Itálie, Belgie, Rakouska ale také do socialistických států jako SSSR, PLR, MLR, BLR atd.
V r.1966 emigrovala sestra jmenovaného JUDr. Eva KNOBLOCHOVÁ s rodinou a nyní žije na adrese: 82 Reaffield South Twickenham okr. Middlesex-Anglie.
Rodinu KNOBLOCHOVOU rozpracovává I.odb.3.odd.S-Stb Praha pro podezření ze spolupráce s britskou rozvědkou.
ÚLEHLA v období r.1968-69 jako profesor prům. školy veřejně stál na pravicových posicích.

Opatření - úkoly :
1) Pokračovat v rozboru výjezdářů a prověrková opatření, vytěžovací pohovory a pod.provádět u nejzajímavějších
2) Prověrku provést u Ivo BRODSKÉHO a Vladimíra ÚLEHLY. Dle výsledku (lustrace atd.) provádět další opatření
3) Prověřit možnosti k agent.obsazení nejzajímavějších navrátilců. Kde nebude možnost obsazení, přistoupit k "D" obsazování
4) Navázat kontakt na výjezdáře VOLFA a vést signál s perspektivou dalšího využití


-13-

d) Emigrace:
Jako nejzajímavější emigranti po r.1948, kteří jsou podezřelí ze styku s rozvědkou, jsou :

ORAVEC Vojtěch nar. X.X.1927, býv.důst.ČSA. Utekl v r.1953 ve společnosti Dany LUKÁŠOVÉ a Jindřicha DITRICHA. Prostřednictvím další osoby provedl kontakt na důst. ČSA v ČSR. Dle neprověřených zpráv I. a II.SMV, pracoval ve službách MIS centrála v Norimberku a pro něm.sl.DS. Potvrzeno navrátilcem DITRICHEM, že byl v úřadovně [MIS], chodil v amer.stejnokroji.
V Jičíně má matku a sestry. Byl rozprac.v APS TROSKY. Současný pobyt není znám.

LUKÁŠOVÁ Hana nar. X.X.1936 t.č.provdána za USA st.přísl. LEGER, který v uprchl.táboře vyslýchal uprchlíky. Prošla zprav.školou. Uprchla s ORAVCEM. Byla rozprac.ve svazku. Nyní je v USA. V Jičíně má příbuzné, se kterými je v písemném styku.

MALÝ Vlastimil nar. XX.XX.1926, býv.úředník. Utekl v r.1963. Po útěku byl v NSR, kde vydával časopis, zaměřený proti ČSSR. Pohybuje se neustále po Evropě a Jižní Americe. Písemný styk má na adresu do NSR. Byl veden S-Stb Hradec Králové ve svazku pro podezření z činnosti pro rozvědku.

ŠNÝDR Jan JUDr. nar. X.X.1920 t.č. v USA. Uprchl v r.1951 jako úředník plán-úřadu Praha. Působil ve SE pod jménem JÁNSKÝ. V r.1955 byla v Praze likvidována síť, kterou ŠNÝDR budoval. Spojení měl prostřednictvím franc. vysl. přes Ivonu GOSSARD. ŠNÝDR udržuje osobní i písemný styk na rodiče v N.Pace. V ČSSR byl na návštěvě v r.1968 a r.1969 dvakrát. Při jedné z těchto návštěv vyjel z ČSSR do NDR kde žijí rodiče jeho manželky a opět se do ČSSR vrátil.

ČÍLA Otakar ing. nar. XX.XX.1927 t.č.v USA. Uprchl v r.1950, po útěku byl v Anglii. Nyní je jako odborník v raketovém středisku na mysu Kenedy. V Nové Pace má matku a bratra. MUDr. B.ČÍLOVÁ, Vratislav ČÍLA, aktivní členové K-231


-14-

KOVÁŘ Jiří nar. 1925 t.č. Anglie. V r.1948 zneužil zájezdu jako sportovec a emigroval do Anglie. V r.1959 bylo II.SMV zjištěno, že pracoval jako typař pro angl.rozvědku mezi čsl.výjezdáři. Současná činnost není známa. V Jičíně má matku, se kterou udržuje osobní i písemné styky

BYDŽOVSKÝ Vladimír nar. XX.XX.1927 t.č.neznámo kde. Uprchl v r.1948 do NSR. V r.1949 plnil jako agent CIC úkoly v ČSSR, po splnění se vrátil do zahraničí. Byl veden v rozpracování S-Stb Plzeň a I.SMV. Na okr.Jičín má příbuzné.

Další zajímaví uprchlíci jsou :

ing. KOHL Miroslav nar. XX.X.1927 USA st.přísl.t.č.v Belgii u fy General Motors. Je rozpracován v PZS MIKI po linii 1.odd. Dojíždí do ČSSR.

KROPÁČEK Ladislav nar. XX.XX.1923 t.č. Anglie. Vystudoval v Anglii doktorát a byl angl.vládou vyslán na vědeckou práci do Ugandy. V ČSSR má rodiče, byl zde v r.1968

GRUNDMAN Vladimír nar. XX.X.1929 t.č. Francie. Byl údajně v cizinecké legii. V ČSSR má příbuzné, byl zde v r.1968

PEKÁREK Jaromír nar. X.X.1925 t.č. Francie-byl v cizinecké legii, navštívil ČSSR naposledy v r.1969. Byl rozprac.v akci TANKISTA 1.odd.S-Stb

PLECHATÝ Václav nar. XX.X.1928 /nyní SMITH Peter/ t.č. Anglie. Jde o býv.číšníka, který vystupuje jako obch.zást. fy Ind Cope Scotland Ltd. Na okr. Jičín žije jeho matka a sourozenci. Naposledy byl v ČSSR v r.1968

Opatření a úkoly :

1) Dokončit prověření a evidenčně podchytit skutečný stav nové emigrace. U těchto provádět příslušná opatření /návrh na zahájení vyšetřování/ doplnění evid.karet atd.

2) Přistoupit k rozboru uprchlíků po r.1968 z hledisek zajímavosti /postavení / pro rozvědku. Týká se i příbuzných. Vytypovat nejzajímavější a provádět oper.prověrku a obsazení.


-15-

e) Navrátilci

Z řad utečenců po r.1948 se navrátilo 10 osob. Podezřelí ze styku s nepřátelskou rozvědkou jsou :

DITRICH Jindřich nar. XX.X.1928 bytem Jičín, XXXXXXXXXXX. Do zahraničí uprchl v r.1953 společně s ORAVCEM a LUKÁŠOVOU. Byl vyslýchán CIC a získáván pro spolupráci. Toto údajně odmítl že mu nebyla umožněna spolupráce s ORAVCEM. Vrátil se v r.1955. Nyní pracuje u ČSAD Jičín jako závozník

HLADKÝ Jaroslav nar. XX.X.1925 bytem Staré místo XXXXX okr. Jičín
Uprchl r.1949 do NSR. V r.1942 jako občan německé národnosti byl v německé armádě. Při pobytu v Itálii sběhl a byl přijat do zahraniční armády.
Po útěku do NSR prošel několika uprchlickými tábory. Byl vyslýchán CIC. Dle poznatků II.SMV měl navštěvovat teroristický kurs v Regensburgu a Fuldě společně se svojí sestrou. On se vrátil do ČSSR 9.11.1955, sestra je v zahraničí. Po návratu při vytěžování uvedené okolnosti popřel. V říjnu 1967 se přistěhoval do Starého Místa, kde pracuje jako traktorista.

MATOUŠ Jiří nar. XX.X.32 bytem Nová Paka XXX. Uprchl v r.1949 a za měsíc se vrátil do ČSR. Byl vyslýchán org. CIC v NSR v Selbu a uprchl. táboře v Řezně. Bližší okolnosti, že by byl získáván ke spolupráci s CIC se nezjistily.

BARTKO Ladislav nar. XX.X.1928 bytem Plhov XXX okr.Jičín. Uprchl 11.12.1948 s Mir.ŠIMEČKEM do NSR. Prošel několika uprchl.tábory. Dostal se do Francie a Švýcarska, kde pracoval a vrátil se 22.4.1950. Po návratu změnil již několikrát zaměstnání

ŽĎÁNSKÝ František nar. XX.X.1931 bytem Lhota Zelenecká XX okr.Jičín
Uprchl do NSR r.1949, vrátil se za 1 měsíc. V r.1952 opět uprchl, prošel výslechy CIC, sloužil v české strážní kompanii LSCO. Po návratu uvedl, že byl vyslýchán agentem CIC NOVÁKEM-přezdívka MORAVEC k voj.objektům a dalším hospodářským otázkám v ČSSR. Potvrdil i výslech franc.rozvědčíkem BŘEZINOU a DUFKEM. Dále pak agentem CIC BAŠTOU a ŠVECEM ze SE. Od r.1945 do r.1968 ve výkonu trestu za krim.tr.činnost


-16-

Jako další navrátilci jsou :

JAKLÍK Vladimír bytem Hořice XXXXXX okr.Jičín
MALÝ Josef a MALÁ Antonie bytem Jeřice XX okr.Jičín
VELIKÁ Eva bytem Kopidlno XXXXX okr.Jičín
PRAŽÁK Oliver bytem Hořice XXXXXX okr.Jičín

Opatření - úkoly :

1) Prověřit možnosti k agent.obsazení nejzajímavějších navrátilců. Kde nebude možnost obsazení, přistoupit k "D" obsazování


-17-

Nelegální tiskoviny

Za účelem odhalení pachatelů rozšiřování nelegálních tiskovin, byly založeny APS:

APS č.9402 "ELEKTRIKÁŘ"
není perspektiva prověření
[Baier]

Ve svazku je zjišťován pachatel rozšiřování protistátních letáků v np.PLASTIMAT v Libáni a dalších okolních obcích. Jako podezřelý je Bohumil PĚNIČKA z Dětenic okr.Jičín
Svazek je obsazen A-RÍŠOU a třemi "D"

APS č.9406 "ŘIDIČ"
prověřováno
[Baier]
Svazek je veden na neznámého pachatele, který v předvečer výročí vstupu vojsk v srpnu 1969 napsal a vyvěsil v okolí obce Libošovice plakáty protistát. obsahu.
Svazek je obsazen I-MIRKEM a dvěma aktivisty

APS č.9415 "DANA"
objasněno 2.10.1970
Svazek je veden na neznámého pachatele, který odeslal poštou na různé adresáty (dopisy) letáky protistát. obsahu. Dopisy pro závadový obsah byly dle pošt.zák. vyřazeny ředitelstvím pošty v Hořicích z oběhu.
K vypátrání pisatele jsou prováděna příslušná opatření.

APS č. "PILÍŘ" - vedený 5.odd.2.odb.S-Stb
není perspektiva
Svazek je veden na neznámého pachatele anonymních dopisů z měsíce června 1968, které se vyskytly v Hořicích. V dopisech je výzva ke stávkám, brzdění výroby a odstraňování funkcionář.

Opatření - úkoly:
1) V rozpracování těchto APS zajistit plnění úkolů dle oper. plánů, vypracovaných do jednotlivých případů.Předchozí rokDalší rokNávod, vysvětlivkyVyhledáváníArchiv StBArchivy


Odboj na Jičínsku – Úvodní strana