Odboj na Jičínsku

Archiv StB Jičín – 1968

textová forma

řazení časové


Plán činnosti skupiny Státní bezpečnosti Jičín pro rok 1968 (24.1.1968)
Přehled vyčleněných akcí k rozpracování sk. Stb Jičín r. 1968 (24.1.1968)
Doplněk k plánu činnosti skupiny Stb Jičín na rok 1968 (24.1.1968)
Plán práce na rok 1968 – schválení (30.1.1968)
Státobezpečnostní situace v okrese
Přijatá zpráva č. 66 (27.9.1968)
Státobezpečnostní situace v okrese – zpráva (30.9.1968)
Státobezpečnostní situace v okrese – zpráva (31.10.1968)
Zpráva o činnosti Stb za rok 1968 – předložení (9.12.1968)
Zpráva o činnosti Stb za rok 1968 (21.12.1968)


ARCHÍV MINISTERSTVA VNÚTRA SSR


B 5
4/II

Inv. jedn.: 5

FOND: OS ZNB - Oddelenie ŠtB JIČÍN


Sign.: Plán práce skupiny ŠtB na rok 1968

SPRÁVA o činnosti Sk.ŠtB za rok 1968

1968

Počet listov: 32


Nevyberajte spisy z obalu!
Neporušujte poradie spisov!
Nepíšte na spisy!

T ZNV SSR č.2084 3


Zrušeno čj. SB-00202/01-67

Skupina Státní bezpečnosti Jičín

Č.j.SB - 002/01 - 68
Dne 24. ledna 1968


Přísně tajné!

Schvaluji:

.................................
Náčelník S - Stb


Výtisk č: 2
Počet listů: 13
Připomínky zvlášť

PLÁN ČINNOSTI

skupiny Státní bezpečnosti Jičín pro rok 1968

Plán práce skupiny Stb Jičín pro rok 1968 vychází z plánu činnosti správy Státní bezpečnosti Hradec Králové s aplikací na operativní situaci v okrese Jičín.

KONKRETNÍ ÚKOLY AGENTURNĚ OPERATIVNÍ PRÁCE

I. Úsek boje proti nepřátelským rozvědkám hlavního protivníka

1) Proti rozvědce USA

a) Provést rozbor výjezdářů do USA a zejména zájmových prostorů USA rozvědky na území NSR, záp. Berlína a Rakouska.
Z těchto výjezdářů vyhodnotit ty, kteří by se vzhledem k jejich postavení mohli stát předmětem zájmu rozvědky (inteligence, kult. pracovníci atd.). U vhodných osob provést komplexní prověrky a pohovory po návratu ze zahraničí.
Termín: průběžně
Zodpovídají orgánové Skupiny Stb.
Přednostní pozornost věnovat signálu "KAMERAMAN".
Termín: do 30.10.1968
Zodpovídá kpt. Futera

b) Doprověřit osoby, které navštívily v r. 1967 USA ambassádu, nebo udržují styky s pracovníky tohoto ZÚ. Podle výsledku provést další opatření.


-2-

Osoby: VACHEK, POPEK, KARBAN, BRÁDLE, KRÁL a dosud neustanovená osoba z n.p. Agrostroj Jičín.
Termín: do 30.4. 1968
Zodpovídá kpt. Šeps, Jirásko, Futera

c) Ve spolupráci s PK službou získávat signály o podezřelých písemných stycích do zájmových zpravodajských prostorů USA rozvědky. Získané signály urychleně prověřovat a provádět dle výsledku další opatření.
Termín: průběžně
Přednostně prověřit signál "ÚŘEDNÍK"
Termín: 30.6.68
Zodpovídá kpt. Šeps

d) Provést rozbor evidence uprchlíků, vytypovat ty, kteří jsou v podezření, že přišli do styku s rozvědkou z důvodů jejich postavení před útěkem nebo nyní a je zjištěn jejich styk do ČSSR. Rozborem jejich styků ověřovat, zda nemají možnost typování osob pro USA rozvědku.
Zaměřit se především na uprchlíky - MALÝ, ŠNÝDR, MASNÝ, ČÍLA, LITOCHLEB, ZEMÁNEK, ing.KOŘÍNEK a další.
Termín: průběžně
Zodpovídají: org.skup.Stb.

e) Připravovat opatření k uprchlíkům, nyní VC, kteří navštěvují ČSSR, nebo se připravují na příjezd a jsou operativně zajímaví. (KROPÁČEK, KOLPAK, PODZIMEK)
Dle příjezdu
Zodpovídá: kpt. Futera, Šeps
Zaměřit se především na signál "MIKY"
Termín: dle příjezdu
Zodpovídá: kpt. Futera

f) Vzít do prověření zajímavé navrátilce, kteří přišli do styku s nepřátelskou rozvědkou a jsou v podezření, že by mohli být agenty USA rozvědky. (BARTKO Lad., DITTRICH Jindřich, HLADKÝ Jaroslav).
Termín: průběžně
Zodpovídá: kpt. Šeps, Futera, npor. Bajer

g) Při vyhledávání činnosti proti USA rozvědce vycházet z dokumentů vydaných vyššími správami k zájmům, formám a metodám USA rozvědky.

2) Proti rozvědce NSR

Ve vyhledávací činnosti proti BND rozvědce, bude především vycházeno ze zásad hledisek N - 60, že tato se zaměřuje především na oblast vojenské a politické špionáže. Agenturně operativní činnost bude především zaměřena na prověření získaných signálů.

Bude provedeno :


-3-

a) Při dodržování zásad hledisek N - 60 provádět výběr výjezdářů k obranným pohovorům a po návratu jejich vytěžování. Výběr provádět především z osob vyjíždějících do zájmových prostorů a z osob, mající na území ČSSR vztah k voj. objektům.

b) Provést prověrku příbuzných nebo blízkých styků osob, které se trvale vystěhovaly do NSR po r.1958. Prověrku zaměřit na současný písemný nebo osobní styk s vystěhovanými, zda nevyjíždí do NSR nebo nejsou navštěvovány VC.

Přednostní prověření provést u styku RAJSOVÉ a zejména příbuzných SCHREIBEROVÝCH (vystěhovali se v r.1967).

Prověřit signál "BRUNO".
Průběžně:
Zodpovídá: kpt. Jirásko, Šeps

c) Zvýšenou pozornost věnovat služebním i soukromým výjezdům z řad techniků, lékařů a ostatní inteligence, nebo osob bydlících u vojenských objektů. Zaměřit se i na vysokoškolskou mládež a stipendisty.

d) Provádět opatření k vybraným osobám z hlediska N - 60, které jsou určeny k přednostnímu prověření.
NOVOTNÁ Krista, KUBÍNOVÁ-FRENKLEROVÁ Marcela, BUCEK Jaroslav, PILAŘOVÁ Amalie.
Termín: do 30.8.68
Zodpovídá: kpt. Futera

e) Věnovat pozornost zahraničním monterům z NSR a Rakouska, přijíždějících na teritorium okresu.
Zvýšenou pozornost věnovat v případě příjezdu montera z NSR FRERKINGA Wilhelma, který měl při posledním pobytu v ČSSR zájem o umístnění letišť.

f) Při vyhledávací činnosti zaměřit se i na vytypování osob u kterých by byla reálná možnost podstavy BND rozvědky. Tyto typy předávat 2.odd. 2.odb. S-Stb.
Zodpovídá: kpt. Lev

g) Provést rozbor styků uprchlíka do NSR HOUDKA, před jeho útěkem do zahraničí. Ověřit s kým je nyní v písemném styku, zda tyto osoby HOUDEK při vytěžování v NSR neoznačil jako vhodné typy pro BND rozvědku.
Termín: do 30.11.68
Zodpovídá: kpt. Šeps


-4-

II. K činnosti proti britské a francouzské rozvědce

a) K odhalení činnosti těchto rozvědek, věnovat pozornost příjezdům VC z těchto států, výjezdům našich občanů a to zejména z řad odborníků a inteligence. U zajímavých osob provádět vytěžovací pohovory se zaměřením, zda nebyly získávány ke spolupráci, nebo se nedopustily jiné trestné činnosti.

b) Věnovat zvýšenou pozornost příjezdům našich býv.stát. přísl. nyní VC. Provádět prověrková opatření, přípravu k obsazení.
Konkrétní opatření provést při příjezdu uprchlíka KOVÁŘE Jiřího, který byl veden v oper. sv. OLYMP.
Termín: dle příjezdu
Zodpovídá: kpt. Futera

c) Prověřit důvody návštěv ČSSR u bývalé čsl. st. příslušnice VOMÁČKOVÉ, která se provdala za anglického novináře. Při příjezdu VOMÁČKOVÉ a jejího manžela do ČSSR, provést prověrková opatření.
Termín: dle příjezdu
Zodpovídá: kpt. Jirásko

III. V činnosti proti ostatním rozvědkám KS a sledování činnosti CD z KS i ZÚ z KS v Praze

a) Ve spolupráci s orgány VKR a VB věnovat pozornost pohybu CD z KS na teritoriu okresu Jičín. Zjišťovat zejména jejich zájem o voj. objekty, styky s našimi občany a pod.
Všichni org. skup. Stb

b) Prověřit důvod zájmu pracovníka ZÚ Rakouska, Dr. WINKLERA Benedikta, ve vztahu na A-TOMÁŠE. Ověřit, zda Dr. WINKLER má zájem pouze o starožitnosti, nebo zda stykem nesleduje jiný cíl.
Termín: do 30.5.68
Zodpovídá: npor. Bajer

c) Provést přípravu k provedení vytěžení čsl. st. příslušnice ŠRANKOTOVÉ, nyní provdané v Belgii, za účelem ověření, zda nepřišla do styku s uprchlíkem ing. KOHLEM a osobou MINGELINXCX která je vedena v akci "TYPAŘ".
Stykem ověřit, zda by se perspektivně nedala využít vyšší Správou MV.
Termín: dle příjezdu
Zodpovídá: kpt. Jirásko

d) Provádět vyhledávací činnost po linii akce EVROPA. Plnit úkoly dle požadavku 2.odb. k prověřování zajímavých osob.
Všichni org. skupiny Stb


-5-

IV. Po linii boje proti trestné činnosti VC a vnější ochrany ozbrojených sil a voj. objektů zvláštní důležitosti, před špionážní činností protivníka

Ve vyhledávací činnosti vycházet z úkolů z RMV č. 25/64 a č. 15/65 se zaměřením na zjišťování tr. činnosti VC. Zaměřit se především na kategorie VC, uváděné jako zvláště nebezpečné.

K tomu provést :

a) V místech koncentrace VC prověřit "D" síť, zda je schopna plnit stávající úkoly. V objektech, kde došlo k personálním změnám, vybudovat novou "D" síť.
V místech největší koncentrace VC - Prachovské skály - přistoupit k budování informátorů.
Především se zaměřit na objekty:
hotel-SKALNÍ MĚSTO, POD ŠIKMOU VĚŽÍ, SLAVIE
Průběžně
Zodpovídá: npor. Bajer

b) Přehodnotit "D" síť mezi průvodci Českého ráje. Přistoupit k pravidelnému vytěžování v době turistické sezony.
Zodpovídá: npor. Bajer

c) Provést rozbor VC, kteří již několikrát navštívili VČK a okres Jičín. Vyhodnotit zajímavé a zavést aktivní prověření. Zvýšenou pozornost věnovat VC z řad býv. čsl. státních občanů, zda se nedopouštějí tr. činnosti pobuřování a pod.
Všichni org.skupiny Stb.
Prověřit činnost VC VANDERSTRAETENA, obchodníka z Belgie - signál "NÁMOŘNÍK".
Termín: dle příjezdu do ČSSR
Zodpovídá: kpt. Šeps

d) Aktivní rozpracování provádět k VC DANIELISOVI, NSR st. přísl., který ČSSR již vícekráte navštívil a měl zájem o voj. objekty.
VC je veden v PZS "KAKTUS"
Průběžně
Zodpovídá: npor. Bajer

e) V součinnosti s orgány VKR a VB provádět ochranu vojenských objektů, dle zpracovaného plánu.
Plnit úkoly vytýčené v plánech ochrany.
Zodpovídá: kpt. Futera

f) Zajistit součinnost při přípravě opatření k VC STOSIEK Erich které je připravováno 3.odd. 2.odb. S-Stb, v době jeho návštěvy ČSSR. K uskutečnění má dojít v roce 1968.
Zodpovídá: npor. Bajer


-6-

V. V činnosti po linii výjezdů do KS a po linii navrátilců

a) Po linii výjezdů do KS plnit úkoly dle RMV č.43 s příslušnými dodatky.
Zvláštní pozornost věnovat kategorizovaných osobám s cílem zabránění jejich emigrace. U zajímavých provádět prověrku.

Zvláštní pozornost věnovat signálu o možnosti emigrace MUDr. HOFFMANA z Hořic a jeho rodiny.
Jde o [člena] OV-KSČ, nebude rozpracováván - předá [se] informace

b) Zkvalitnit provádění obranných pohovorů se zajímavými výjezdáři, zejména pak provádět důkladné vytěžování s cílem zjištění, zda nebyli předmětem zájmu rozvědky, nebo zda nedošlo k úniku utajovaných skutečností.

c) Vyhodnotit materiály k jedenácti navrátilcům, žijícím na okr. Jičín. Vybrat nejzajímavější k aktivní prověrce. Na tyto založit PZS.
Zodpovídá: npor. Bajer, Futera, Šeps

Aktivní prověrku provést především u navrátilců:
BARTKO, DITTRICHA, HLADKÉHO.
Termín: do 30.12.68

d) Zajistit součinnost s ved. prac. cestovní kanceláře Čedok k vytypování vhodných osob k obsazování hromadných zájezdů do KS.
Zvýšenou pozornost věnovat zájezdům, kde budou nositelé utajovaných skutečností a vysokoškoláci.

VI. V činnosti oblasti zbytků vnitřních nepřátel a protispolečenských živlů

1) Základní směrnicí po linii NO a býv. potrestaných, zůstává RMV č. 10/64 o evidování a kontrole NO. Z tohoto hlediska bude hlavní pozornost věnována vyhledávací činnosti u bývalých potrestaných a amnestovaných osob, zejména u býv. agentů nepř. rozvědek, teroristů a organizátorů trestné činnosti.

Plněny budou především tyto úkoly:


-7-

a) všechny býv.agenty nepř.rozvědek v okrese Jičín vzít pod agenturní nebo důvěrnickou kontrolu (všichni jsou podchyceni a evidování v evidenci "B" - 11 osob).

b) Z dostupných materiálů, zejména evidovaných dle dřívější evidence "BL" vyhodnotit ty osoby, které byly odsouzeny pro vyzvědačství, teror, sabotáž, velezradu a pro závažnější případy protistátních dokumentů- Vybrat organizátory a iniciátory a tyto podle RMV č.10/64 zaevidovat v evidenci "B". Postupně je vzít pod agenturní nebo důvěrnickou kontrolu.

c) Všechny osoby, které se nepoučily ze svých chyb v minulosti a jejich činnost se jeví vyloženě nepřátelská, sledovat v PZS.

d) Věnovat pozornost býv. funkcionářům bývalých politických stran, buržoasního aparátu a odboje,
kteří se projevují nepřátelsky k socialist. zřízení

e) Verbální trestnou činnost rychle dokumentovat a předávat k trestnímu postihu.

f) Při kontrole NO věnovat pozornost signálům, svčícím přípravě a provádění protistátní činnosti, tuto urychleně rozpracovávat dokumentovat a předávat k realizaci.

g) Intenzivně pracovat na signálech a akcích již zjištěných. Jejich rozpracování vést k urychlenému zakončení trestním postihem.

Roháč
Rozpracovávat především akci PROGRAM a PROFESOR, vedené v osobních svazcích,
v součinnosti s 5.odd. 2.odb.
Termín : do 30.8.68
Zodpovídá: kpt. Lev, Futera, Jirásko

h) Věnovat zvýšenou pozornost výskytu letáků, dopisů a materiálů s protistátním obsahem. Za využití kriminalistických metod zjišťovat jejich pisatele a rozšiřovatele.

Konkretní rozpracování vést v akci "ZEMĚDĚLEC" vedené v APS č. 9230.
Termín : průběžně
Zodpovídá : kpt. Šeps

ch) Ve vyhledávací činnosti se zaměřit na bývalé agenty gestapa a Sicherheitsdienstu a postupně prověřovat, zda neprovádí nepřátelskou činnost.
I nadále upřesňovat přehledy o těchto agentech a tyto doplňovat. Vycházet z toho, že v Jičíně bylo sídlo Gestapa
a činnost se jeví z hlediska Stb [zajímavá].
Zvýšenou pozornost věnovat signálu "RADISTA", vedeném O-Stb Ml. Boleslav, neboť jde o osoby, které v době okupace měly


-8-
bydliště v Jičíně a měly styk s Gestapem.
Termín : průběžně
Zodpovídá : kpt. Jirásko

i) Ve vyhledávací činnosti na úseku církve vést rozpracování signálu "SMELINÁŘ" vedené v PZS, kde je podezření, že je do ČSSR doručována náboženská literatura s [nepřát.] obsahem a cest do KS je zneužíváno k pronikání nepřátelské ideologie. Jde o styk s duchovními v Rakousku.
Termín : průběžně
Zodpovídá : npor. Bajer

Přednostní pozornost věnovat úspěšnému rozpracování a zakončení akcí PROGRAM, PROFESOR, ZEMĚDĚLEC.
Roháč

VII. Činnost v oblasti ochrany čsl.ekonomiky a ochrany státního, služebního a hospodářského tajemství

a) Věnovat zvýšenou pozornost mimořádným událostem, zejména ve vyhražených objektech ZPA Nová Paka a AGROSTROJ Jičín.
Na mimořádné události, havarie, výbuchy a požáry ihned reagovat a provádět opatření s cílem jejich objasnění.
v součinnosti s VB
b) Ve vyčleněných objektech ZPA a AGROSTROJ plnit úkoly dle oper. plánu. Zejména se zaměřit na zjišťování úniků utajovaných skutečností.
a kontrolu zbytku NO

c) Věnovat pozornost zahraničním monterům s cílem odhalování jejich činnosti a zájmů, nesouvisejících s jejich služební činností.
Zodpovídá : kpt. Futera, kpt. Jirásko

VIII. Úkoly na úseku práce s agenturou

Na úseku práce s agenturou k odstranění nedostatků s cílem zvýšení úrovně a výslednosti práce s TS bude provedeno:

a) Provést rozbor operativní situace v místě bydliště a pracoviště TS. Cílem bude rozšíření objektů Stb ke kterým by byli TS úkolováni.
Po rozboru rozšířit nebo vyhotovit nové plány zaměření a úkolování.
Termín : do 30.5.68
Všichni oper. orgánové


-9-

b) Dle agenturních směrnic zajistit provedení prověrek TS s cílem, zda nejsou dekonspirováni. U těch, kteří vycestují t.r. do KS, zaměřit prověrku, zda nehrozí jejich emigrace.
(I- VILÉM, ŠTĚPÁNEK, A-RÍŠA)
Termín : dle výjezdu TS
Zodpovídá : kpt. Šeps, Jirásko, Bajer

c) Ve vysílání a využívání agentury k plnění úkolů v zahraničí, plnit zásady obsažené v RMV č.28/67 a příslušné příloze. Na vyjíždějící agenturu vypracovat memoranda dle nových stanovisek.

d) Rozšířit počet typů na nové kandidáty verbovek. Při výběru vycházet z kategorie TS na rozpracování NO, protispolečenských živlů a nebo typy z kvalifikovaných občanů (techn. inteligence a pod.)
V průběhu r.1968 navázat styk s 5 ti kandidáty verbovek. Získat 2 - 3 TS.
do problematiky - viz. příloha

e) Zvýšený počet kontrolních schůzek provádět zejména u agentury s malou výsledností.
Zodpovídá : náč. sk. Stb kpt. Lev

IX. Úkoly v preventivně výchovné činnosti

a) Při vyhledávání drobnější nepř. činnosti, budou preventivně výchovná opatření uplatňována u neuvědomělých občanů, svedené mládeže a studentů. Písemné návrhy budou postupovány po projednání na vyš. odb. S-Stb, přísl. NV-MLS a společ. organisacím.

b) V případě, že realizace akce PROGRAM bude míti širší rozsah v okrese i mimo VČK a realizace vzbudí pozornost občanů, bude vypracován návrh na zveřejnění, případně využito akce k besedě s pracujícími.

c) Zajišťovat předávání informací stranickým orgánům, případně dle povahy věci, dalším státním orgánům.
Průběžně :
Zodpovídá za bod a, bc náč. skup. Stb

Úkoly v oblasti řídící a kontrolní činnosti, součinnosti a kádrově výchovné práci

a) Kontrolou náčelníka skupiny zkvalitňovat tak informací na SEO. Zajistit, aby nebyly opomíjeny materiály získané neoperativní cestou.


-10-
b) Zajistit přímým stykem s náčelníkem VB získávání a předávání poznatků Stb charakteru, zejména z činnosti zajímavých VC z KS.
Poznatky charakteru práce VB získané při vyhledávání činnosti, předávat složce VB.

c) Zajistit prohlubování součinnosti s orgánem VKR formou vzájemného předávání informací, mající vztah k voj. objektům, nebo problematice. Plnit úkoly součinnosti dle plánu ochrany důležitých voj. objektů.
Součinnost uplatňovat v konkretních akcích a signálech. V současné době v akci PROGRAM a signálu VC DANIELIS, vedeného v PZS.
Termín : trvale
Zodpovídá : náč. skup. Stb kpt. Lev

V kádrově výchovné práci

a) Zajistit podmínky pro doplnění si středoškolského vzdělání u kpt.Jirásko

b) Zajistit podmínky pro zvýšení kvalifikace studiem VUML u kpt. Futery a kpt. Lva

c) V průběhu r.1968 získat 1 přísl. do SNB a dodržením zásad, stanovených k přijetí do SNB.
Zodpovídá : [náč.] skup. Stb kpt. Lev

Úkoly v řídící a kontrolní

V řídící a kontrolní činnosti budou v plném rozsahu uplatňovány zásady uvedené v plánu činnosti S-Stb pro r.1968.
Zejména bude:
Dbáno na rozpracovávání závažnějších signálů alespoň dvěma oper. pracovníky, uplatňován individuální přístup ke každé rozpracovávané akci a signálu. Bude prováděna rozborová činnost případů. Na důležitých akcích a signálech bude uplatňována přímá pomoc náčelníka.
Při plnění ostatních úkolů bude skupina Stb vycházet z plánu činnosti S-Stb pro r.1968.

Náčelník sk. Stb :
kpt. Lev Rudolf


Příloha k čj. SB-002/01-68

Přísně tajné!

Přehled

vyčleněných akcí k rozpracování sk. Stb Jičín r.1968

Akce "PROGRAM" - V akci jsou sk. Stb a 5.odd. 2.odb. a 8.odb. II.SMV rozpracovávány tři osoby, které se zabývají jednak soustřeďováním zpráv voj. charakteru a nebo se připravují na zvrat soc. zřízení v ČSSR. Vypracovali t.zv. PROGRAM.
Akce je t.č. v realizaci. Jsou plněny úkoly dle plánu vyšetřování.

Zodpovídá : kpt. Lev, kpt. Futera za Sk.Stb Jičín

"PROFESOR" - v OS č.9213 je veden RYBA František nar. XXXX.1905 býv. prof. theologie bytem Heřmanice XXXXX. Rozpracováván je z důvodů, že byl seznámen s prostát. dokumentem "PROGRAMEM" nesplnil oznamovací povinnost. Udržuje jako býv. potrestaný a NO styky se závadovými osobami, je ve styku s VC z KS.
Akce je zahrnuta do realizace PROGRAMU. Dle plánu vyšetřování jsou plněny úkoly k usvědčení RYBY z tr. činnosti.
Zodpovídá: kpt.Jirásko

ZEMĚDĚLEC - APS č.9230 je veden na neznámého pisatele protistátní písemnosti pro § 102-103, 198 tr.z.
Pisatel uráží státní zřízení a presidenta republiky. Akce je rozpracovávána dle samostatného plánu v akci.

Zodpovídá : kpt.Šeps

Signál KAMERAMAN - veden
VOLF Petr nar. XXXX.1940, povoláním kameraman, bytem Jičín, XXXXXXXXX


-2-
Jmenovaný jako kameraman vyjel v r. 1966 do NSR. Navštívil budovu SE, byl ve styku s emigranty ŠVANDOU který mu návštěvu zprostředkoval a měl několik osobních styků s Dr. SCHNEIDREM, natočil několik záběrů. Po návratu byl vytěžován. V r. 1967 byl 2x v NSR na déle trvajícím pobytu. Jako svobodný kameraman natáčel v NSR krátké filmy. Jeví se zajímavě.

Cílem rozpracování bude prověření, zda nebyl kontaktován při druhém pobytu v NSR, případně zda nebude jako vhodný typ na verbovku.
Signál bude rozpracováván dle samostatného oper. plánu.

Zodpovídá : kpt.Futera

Signál ÚŘEDNÍK - ve kterém je veden
TAUCHMAN Josef nar. XXX.1927, úředník, zaměstnán v n.p. Velveta bytem N.Paka, XXXXXXXXXXXXXXX

Z korespondence uprchlíka Vladimíra AICHELBURGA z Prahy bylo zjištěno, že žádá rodiče, aby z jeho dřívější korespondence vyjmuli 2 pohlednice Asie nebo USA. Tyto bez jakéhokoliv sdělení zaslali na adresu TAUCHMANA.
AICHELBURG uprchl v r.1967 a je v NSR. Z obsahu korespondence se jeví, že TAUCHMANA nezná. Signál byl zjištěn v lednu 1968. Je v počátečním prověřování. Bude vyhotoven vlastní plán prověrky.

Zodpovídá : kpt.Šeps

signál MIKY - ve kterém je veden uprchlík
ing. Miroslav KOHL nar. XXXX.1927, USA st.přísl. t.č. bytem Belgie.
Jmenovaný několikrát v roce přijíždí do ČSSR na krátkodobé pobyty k příbuzným. V Belgii je ve styku s Marií MINGELINCXK, která je podezřelá jako typařka rozvědky. Jejím prostřednictvím přišel do styku s rozvědčíkem angl. rozv. PLAŇAVOU. V USA má styky s emigranty.
Rozpracování bude vedeno dle vlastního oper.plánu.
Zodpovídá : kpt.Futera


-3-
Signál "BRUNO" - ve kterém je veden
SCHREIBER Jindřich nar. XXXX.1904 něm.nár., který byl v r.1963 v NSR kontaktován. V r.1967 se vystěhoval do NSR s manželkou a synem Herbertem. Dva synové a dcera zůstali v ČSSR. V korespondenci z uprchl. tábora v NSR též v textu píše: "Mělo by se vědět, zda Bruno přijede nebo ne. Bát se nemusí. Strýc mu chtěl psát.....
Bruno je syn, který ukončil voj. službu a má pracovat na Ostravsku.
Signál byl získán v lednu 1968. Je v počátečním prověřování. Bude vypracován samostatný oper. plán.
Zodpovídá: kpt.Jirásko

Signál "RADISTA" - O-Stb Ml.Boleslav je rozpracováván Pavel ŘÍHA nar. XXXX.1940 a jeho matka Květoslava ZEMANOVÁ bytem Turnov, XXXXXXXXXXXX pro podezření z § 105. Akce je sledována 8.odb. 2.SMV. Její činnost má vztah na Jičínsko. ZEMANOVÁ v době okupace byla ve styku s Gestapem. ŘÍHA má v provozu illeg. vysílačku po VKR. Z NSR dostává ZEMANOVÁ pravidelně peníze.
Sk.Stb Jičín rozpracovává styky v Jičíně a prověrku zájmu na zdejším okrese.
Zodpovídá : kpt.Jirásko

Signál "KAKTUS" - vedený v PZS č.7608 na VC
DANIELIS Eugen nar. XXXX.1915 NSR. st.přísl., obchodník. V r.1964 byl zachycen 3x v blízkosti voj. objektů. V jednom případě kdy objekt fotografoval. V ČSSR byl od této doby již 7x. Důvod návštěv uvádí návštěvu příbuzných v ČSSR, turistiku a léčení. Jsou poznatky z valutových machinací. Rozpracování je vedeno dle samostatného oper. plánu.
Zodpovídá : npor. Bajer


-4-
Signál "ŠMELINÁŘ" - PZS č.7943 na osobu
ŽEMLIČKA Jindřich nar. XXX.1921 ved. prodejny Masna bytem Sobotka, XXXXXXXXXXXX.
Jmenovaný a jeho manželka jsou výjezdáři do Rakouska a NSR. Do Rakouska byli pozváni uprchlíkem TEUNEREM, duchovním v klášteře v Rakousku. Po návratu uskutečnili styky na býv. duchovní v ČSSR.
Je podezření, že jsou využívání ke styku církevních osob z KS na bývalé církevní osoby v ČSSR.
Rozpracování je vedeno dle samostatného oper. plánu.
Zodpovídá : npor.Bajer


Skupina Státní bezpečnosti Jičín

Doplněk k plánu činnosti skupiny Stb Jičín na rok 1968

K požadovaným bodům uvádím:

1) Počet získaných TS
I. pololetí 1968....................0
II. pololetí 1968....................2 - 3 TS do problematiky
NO a protispoleč. živly........1
Ek. s využitím výjezdu........1
Vízoví cizinci ........1

2) Počet získaných kandidátů na TS
I. pololetí 1968 .............................3
NO a protispoleč. živly ........ 1
Eko s využitím výjezdu ....... 1

3) Získané KB nebo PB
I. pololetí 1968 ......................... 1 PB
II. pololetí 1968 ......................... 0

4) Které z akcí a signálů budou ukončeny v I.pololetí 1968:

a)- s návrhem na zahájení vyšetřování

PROGRAM, - vedená v osobním svazku
PROFESOR - vedená v osobním svazku
RODR St. - veden v osobním svazku

b) prevent. výchovné opatření -0
c) nelze stanovit - ZEMĚDĚLEC - APS na neznámého pisatele protistát. dokumentu
U ostatních signálů, vedených v plánu hlavních úkolů pro rok 1968 na skupině Stb Jičín, ze současného stavu rozpracování není předpoklad ukončení v I. pol. 1968.

Náčelník sk. Stb :

kpt. Lev Rudolf


KS-SNB - správa Státní bezpečnosti
Hradec Králové
SB-0011/01-68

Dne 30. ledna 1968

Náčelník skup. StB

Přísně tajné!
Výtisk č. 1

Jičín

Plán práce na rok 1968 - schválení.
Přílohy: 1/14


Soudruhu náčelníku,

Vámi předložený plán práce, zpracovaný na základě zdejšího plánu činnosti pro rok 1968, po prostudování jako schválený Vám vracím.
S uspokojením konstatuji Váš pečlivý a naprosto svědomitý přístup při jeho zpracování.
U jednotlivých plánovaných úkolů si však plán doplňte o termíny splnění jednotlivých plánovaných úkolů.
Všeobecné připomínky k plánům budou projednány 2.2.1968 na celokrajské poradě.

Náčelník správy StB:

/pplk. Vladimír STRNADEL/


5. II. 1968
SB-007/01-68
14 listů

V-75

V/66


ARCHÍV MINISTERSTVA VNÚTRA SSR

inv. jedn.: 4

B 5

4/ II

Fond: OS ZNB - Oddelenie ŠtB JIČÍN

Sign.: Štátobezpečnostná situácia v okrese :
-správa o situácii pred 20.8.1968 až do 30.9.1968
-správa za mesiac oktober

1968

Počet listov: 13

Nevyberajte spisy z obalu!
Neporušujte poradie spisov!
Nepište na spisy!

T ZNV SSR č.2684 3


PŘIJATÁ ZPRÁVA
Pořadové číslo: 66
Přijato 27.9.1968-09,55 -Bláha
Zpracováno: 27.9.68 -10, 15

KS-Stb Správa Státní bezpečnosti
skupina Jičín
Došlo: 2.IX.1968
Čj. SB 0063/01-68
Přílohy: /

Přísně tajné!
Mimo pořadí!
Č.j.: SB-0046/ 01-68

Náčelníkům oddělení a skupin Stb v kraji.

HS-Stb je podle rozkazu ministra vnitra povinna v krátké době zpracovat a předložit podrobnější analýzu státobezpečnostní situace v zemi. Zpráva má současně ukázat proces konzolidace v obsahovém zaměření práce, v upevňování organizační struktury a kádrového obsazení. Úkoly je možno splnit jen s Vaší pomocí, věnujte mu proto patřičnou pozornost. Úkoly, týkající se výlučně Vašeho kraje a období po 20. srpnu zpracujte již do všeobecných formulací a jen v závažných případech doložte konkretními fakty. Zprávu dodejte na analytický odbor HS-Stb do večera 5.října 68 a zásadně ji sestavte v přesném sledu těhto hledisek:
1/ Jak se v nové vnitropolitické situaci vyznačuje aktivita západních rozvědek:
a/ ve styku s naší agenturou a ve staku s ostatními obyvately.
b/ v záměrech a zájmech o vnitřní politickou, ekonomickou a vojenskou situaci a o vzájemné vztahy socialistických států,
c/ v názorech na další vývoj u nás a mezinárodní vztahy,
d/ ve formách spojení.
2/ Zájmy, pohyb a styky svědčící o terestné činnosti:
a/ západních diplomatů v ČSSR,
b/ ostatních občanů kapitalistických států na území ČSSR.
3/ Poznatky o emigraci čs.občanů na západ:
a/ uskutečněné emigrace, zejména význačných osobností a nositelů státního tajemství a jaká opatření byla provedena,
b/ poznatky z vytěžování čs. občanů po návratu z ciziny.
4/ Nezákonná činnost členů nepovolených organizací a skupin:
a/ bývalého K-231,
b/ bývalého KAN,
c/ přípravných výborů soc.dem.strany,
d/ ostatní (charakteristika, počet, druh letáků a podobně).
5/ Intenzita činnosti vnitřního nepřítele:
a/ v přípravě na ozbrojené akce (schromažďování zbraní a t d.)
b/ konkrétní úkoly proti vojskům pěti zemí.
6/ Výslednost agenturně operativní práce:
a/ postoj spolupracovníků k úkolům, hlavní rysy v jejich řízení, odmítnutí spolupráce a pod.
b/ zahájení trestního řízení podle jednotlivých trestných činů po 20.8.1968,
c/ ostatní jevy.
7/ Morálně politický stav na správě Stb:
a/ postoj kolektivů při plnění vládaní linie,
b/ extremní projevy (anarchistické nálady, tendence k návratu do předlednových poměrů a pod.,
c/ vyřešené i nevyřešené kádrové problémy.

Po vypracování "aa". LevDle výše uvedeného rozkazu předloží náčelníci oddělení a skupin Stb v okresech podle uvedených bodů zprávu na vnitřní oddělení S-Stb do 2. října 1968 do 8 hodin.

Náčelník správy Stb Hr.Králové:

z.r.pplk. Mačina / 1961.Skupina Státní bezpečnosti Jičín
Č.j.SB-0063/ 01-68

Dne 30. září 1968
Přísně tajné!

Krajská správa SNB
S-Stb vnitřní odd.

Hradec Králové

Státobezpečnostní situace v okrese - zpráva
Počet listů: 7
Přílohy : 0

Na základě rozkazu čj.SB-0046/ 01-68, předkládám zprávu o státobezpečnostní situaci v okrese Jičín. Zpráva je rozdělena na situaci před 20.srpnem 1968 a po této době.

Situace před 20.srpnem 1968:

V měsíci lednu 1968 byla prováděna realizace akce "PROGRAM" ve které byla dokumentována tr.činnost Jana LAUDY a spol. Jejich činnost spočívala ve vypracování programu pro zvrat státního zřízení v ČSSR. Dále mělo být vypracováno rozdělení funkcí po předpokládaném zvratu. Do činnosti bylo zapojeno více osob. Celý průběh realizace byl ovlivněn vnitropolitickou situací v ČSSR a proto nedošlo k usvědčení některých osob. Agenturně však byla potvrzena jejich nepřátelská činnost. Toto dokladuje skutečnost, že při jedné schůzi K-231 v měsíci dubnu-květnu t.r. se vyjádřil Karel ZINKE před A-JIŘÍM, že je před potrestáním zachránila politická situace v ČSSR. ZINKE dále uvedl, že se s ním počítalo v případě zvratu zřízení do funkce velitele bezpečnosti v Jičíně. (ZINKE byl dříve škpt. SNB).

Situace v K-231 a KAN

Po ustavení K-231 v ČSSR došlo i v okrese Jičín k ustavení tohoto klubu. Činnost K-231 a to zejména členů výboru, byla zejména v Nové Pace velmi aktivní. Byly uskutečněny veřejné schůze K-231 v Jičíně a Nové Pace.

k založení do čj. kpt. Lev


[-2-]

Výbor se velmi často scházel v bytech vždy u některého člena. Vedoucí funkcionáři K-231 měli osobní kontakty na Ústředí v Praze. Jejich činnost nespočívala pouze v zájmu o jejich členy při rehabilitaci ale i v činnosti jiné. (Bude uvedeno v bodě 4.)
KAN se ustavil pouze v Hořicích. Jeho přípravný výbor uskutečnil dvě veřejné schůze. Přímé poznatky o nepřátelské činnosti zjištěny nebyly. V samotných Hořicích však Stb situace není dobrá. V červnu 1968 byl náčelníkem LM zjištěn náznak toho, že v n.p. ZEZ Hořice je ze skup strany skupin některých osob zájem o získání zbraní ze skladu LM v závodě. Na základě toho provedl důkladné zajištění skladiště LM. V závodě pak ověřil, že poznatek byl pravdivý.
Dne 25.6.1968 došel na MěNV v Hořicích a na jiné závody anonymní dopis. V dopise byl výzva ke skandalizování a kompromitaci vedoucích činitelů, výzvy ke stávkám, brzdění výroby, požadavky na zvýšení platů, k organizování spojení závodu se závodem a pod. V dopise bylo uvedeno, že shnilý komunistický režim se pomalu ale jistě hroutí. Závěrem je výzva za výměnu všech nynějších funkcionářů, ať působí kdekoliv. Všichni jsou náhončí fašistického komunismu. Voláme / do nich / pod heslem / konečně svítá / . Výskyt dopisu prověřovalo 5.odd. S-Stb.
V rámci okresu se dále vyskytovaly v několika případech osobní útoky proti funkcionářům KSČ. Tyto případy byly vyšetřovány VB.

Situace po 20.srpnu 1968

K jednotlivým bodům uvádím :

k bodu 1/
Poznatky k činnosti západních rozvědek nebyly zjištěny.

K bodu 2/
a/ negativní
b/ Agenturní cestou bylo zjištěno, že USA st. přísl. Georg KUBÍN který byl v ČSSR od května do září t.r. zejména v době od 21.8.68 měl zvýšený zájem o celkovou situaci. Byl vybaven fotoaparátem /snímací kamerou/ a získával dokumentaci k situaci po 21.8.68. Bratr KUBÍNA je americkým důstojníkem, který byl na americké základně ve Francii a po odchodu


-3-

vojsk USA z Francie tam zůstal a plní úkoly při velvyslanectví údajně jako likvidátor USA armády. Georg KUBÍN po odchodu z ČSSR jel za bratrem do Francie.
Vzhledem k tomu, že KUBÍN byl v podezření z činnosti v akci "PROGRAM" a za dobu pobytu v ČSSR měl zajímavé styky, bylo cestou 3.odd. S-Stb prováděno opatření při jeho vycestování.

K bodu 3/
a/ Konkrétně zjištěné případy emigrace dosud v okrese Jičín nejsou. Jsou však případy, kdy se dosud v termínu nevrátili naši občané z pobytu v KS a je pravděpodobné, že emigrovali. Jedná se především o studenty. Někteří v zahraničí žádají o prodloužení pobytu o několik měsíců nebo rok.
Podezření z přípravy na emigraci je u MUDr. Petera HOFFMANA, primáře nemocnice OUNZ Hořice a jeho rodiny. Jde o funkcionáře OV KSČ.
K žádosti o cestu byl připojena zpráva a informován náčelník S-Stb.

b/ Z vytěžování čsl. občanů po jejich návratu na území ČSSR bylo zjištěno:
Vytěžením studenta PEKÁRKA Jaroslava z Jičína k pobytu v NSR.
Do akce tzv. pomoci čsl. st. příslušníkům, byla zapojena "Svobodná Evropa". Při návštěvě SE byl svědkem, že s jednou ženou byl natáčen magnetofonový záznam o situaci v ČSSR v době příchodu cizích vojsk. Toto prováděli dva redaktoři SE a jeden z redaktorů, který utekl z ČSSR po 21.8.68. SE přijímala hesla od emigrantů pro vyřízení vzkazu do ČSSR. Čsl. občanům byly vypláceny finanční podpory a nabízeny různé pracovní nebo studijní možnosti pro případ, že chtějí emigrovat. Do této akce byly zapojeny osoby z řad duchovních / dle oblečení/ . Tito mluvili plynně česky.

Vytěžení Antonie TVRZSKÉ z pobytu v Anglii:

Anglická televize a rozhlas mimo záběry z příjezdu vojsk do Prahy vysílala interview s Dr. HÁJKEM a Otto ŠIKEM, se kterými reporter angl. televize mluvil telefonicky. Osobně vystoupil v televizi Kamil WINTER, který prohlásil, že se do ČSSR již nevrátí. Dr. HÁJEK k situaci v ČSSR odmítl podat nějaké komentáře.


-4-

TVRZSKÁ uvedla, že vedle čsl. velvyslanectví v Anglii byl klášter, kde kněží dávali našim studentům nabídky, že kdo zůstane v Anglii, že se o něho postarají.

Vytěžení Františka PATERY z pobytu ve Francii:
Již při příletu do Francie /odletěl 17.8.68 z ČSSR/ byl jeho přítel překvapen, že k němu mohl přijet, neboť se prý připravuje obsazení ČSSR sovětskou armádou. Toto mu PATERA vyvracel a byl velmi překvapen, že po 21. srpnu k tomuto došlo. V tisku ve Francii pak byla adresa, na kterou se čsl. občané mají obracet o pomoc. Šlo o soukromou adresu madame [KARMEL] -21. Rue Cle VII/ E Paříž, telef. 9403.
Na telefonický dotaz odpovídala žena plynně česky. Nabízela PATEROVI aby přijel, že se o něho postarají. Při odpovědi, že nehodlá z ČSSR emigrovat, ztratila zájem s ním jednat.

Všeobecně bylo z vytěžování zjištěno, že již 21.8.68 večer vysílaly zahraniční televize přímé filmové záběry z obsazování Prahy a dalších měst. Nejpodrobnější materiály byly v Rakouském vysílání.
Z dosavadního vytěžování nebyl zjištěn přímý kontakt na rozvědku.

K bodu 4/
a/ K činnosti K-231 bylo A-RACKEM zjištěno, že v době před 21.8.68 využívali vedoucí restaurace Stalingrad v Nové Pace - Marii KRBCOVOU k tomu, aby nahrávala průběh schůzí org. KSČ v N. Pace, které se v této restauraci konaly. KRBCOVÁ z některých schůzi referovala o jejich obsahu. /Krbcová má styk na člena K-231 Vratislava ČÍLU/ .
A-JIŘÍM bylo zjištěno, že členové K-231 shromaždovali materiály na funkcionáře lidosprávy a přísl. bezpečnosti, které hodlali dále použít. Toto potvrdil i A-RÍŠA, který sdělil, že shromažďují písemné materiály a některé výpovědi nahrávají na magnetofon. Po 21.8.68 vznikla mezi funkc. K-231 panika, že budou v ČSSR zatýkáni a chtěli vycestovat z ČSSR do zahraničí. Dosud k tomuto nedošlo.


-5-

K současné činnosti funkcionářů K-231 bylo zjištěno:

Dne 22. srpna 68 při jednání zástupce OV-KSČ s představiteli K-231 bylo jim doporučeno zastavení činnosti.
Dne 7.9.68 zaslal K-231 na OV-KSČ dopis, ve kterém oznamují ukončení své činnosti dnem 21.srpna 1968 a že berou na vědomí zprávu ministerstva vnitra z 5.9.68 o neschválení klubových stanov.
A-JIŘÍM bylo však zjištěno, že na den 17.9.68 na 18 hod. došlo jednatelem K-231 Radomírem PAVLOVCEM z Nové Paky, ke svolání členů výboru do jeho bytu. Program jednání dosud zjištěn nebyl. Není proto vyloučeno, že někteří členové K-231 ve své činnosti budou i nadále pokračovat.
Situace je v současné době v prověřování.

b/ K činnosti KAN v Hořicích bylo zjištěno, že v srpnových dnech se členové KAN zapojili do psaní hesel a transparentů. Potom na pokyn orgánů v místě rovněž transparenty a hesla odstraňovali. Jejich činnost byla rovněž oficielně zastavena.
K současné činnosti členů KANu není operativních poznatků. V současné době je však v prověřování anonymní oznámení o schůzkové činnosti některých osob na Dachovech u Hořic. Není však zjištěna jejich činnost nebo nějaká souvislost s KAN. /Anonymní dopis byl doručen na S-Stb Hr. Králové/ .

c/ negativní

d/ Operativní cestou bylo zjištěno, že v některých závodech v okrese Jičín kolují letáky proti SSSR. Výskyt byl zjištěn ve Staré Pace v podniku Kovo-Dřevo-Elektro, n.p. ZPA Nová Paka, V autoopravně Tatra v Jičíně byl zjištěn výskyt dopisu, autentického záznamu rozhovoru osoby, která se zúčastnila jednání v Moskvě. V dopise psaném strojem na průklepovém papíru je uváděno, jak představitelé strany a vlády byli zatčeni, kde vězněni a pod.
Dosud byl zjištěn výskyt tří druhů letáků. Toto bylo zjištěno agenturní cestou a nepodařilo se to dosud dokumentovat.


-6-

K bodu 5/

a/ Mimo náznaků zneužití zbraní LM v Hořicích /z měsíce června 1968/ nebyly zjištěny nějaké poznatky podobného charakteru.

b/ není poznatků

K bodu 6/

a/ Postoj spolupracovníků k úkolům se neprojevil u všech stejně. Možno toto rozdělit do těchto skupin:
První skupina jsou spolupracovníci kteří se vyjádřili, že činnosti některých osob v různých klubech viděli útoky proti KSČ a lidovědemokratickému zřízení. Stojí za představiteli strany a vlády a jsou ochotni při dodržování zákonnosti plnit úkoly.
Druhá skupina jsou spolupracovníci, kteří se stavěji ke spolupráci sice kladně, ale mají obavy, že demokratičnost bude omezována.
Třetí skupina jsou takoví, kteří přímo spolupráci neodmítli ale stavěji se k dalšímu styku s orgány Stb s nezájmem.
U všech spolupracovníků je při styku zdůrazňováno, že bude plně dodržována zákonnitost a postoj orgánů je za našimi vládními představiteli.

b/ negativní

K bodu 7/

a/ Celý kolektiv sk. Stb v Jičíně je názorově ujednocen a staví se za plnění vládní linie.
K nějakým negativní jevům v žádném směru v srpnových událostech nedošlo. Po vytýčení konkretních úkolů HS-Stb, došlo ke zvýšení pracovní aktivity.

b/ Extremní projevy nebo tendence k návratu do předlednových poměrů, na sk. Stb nebylo. Současná situace je však chápána tak, že bude třeba více pozornosti věnovat protisocialistickým projevům, ale při plném dodržování zákonnosti.

c/ Pro konsolidaci činnosti sk. Stb by bylo prospěšné urychleně řešit strukturu Státní bezpečnosti, aby orgánové byli


-7-

seznámeni s početními stavy a známo jejich další zařazení.

Náčelník sk. Stb:

kpt. Lev Rudolf


Skupina Státní bezpečnosti Jičín
Č.j.SB-0063/ 01-68

Dne 31. října 1968

Krajská správa SNB
S-Stb vnitřní oddělení

Přísně tajné!

Hradec Králové

Státobezpečnostní situace v okrese - zpráva

Počet listů :
Přílohy :

Na základě pokynů dle čj.SB-0045/ 01-68 k jednotlivým bodům podávám zprávu o státobezpečnostní situaci za měsíc říjen 1968 v okrese Jičín.

k bodu 1)
Činnost západních rozvědek v nové vnitropolitické situaci
V měsíci říjnu nebyly zjištěny konkretní poznatky k činnosti západních rozvědek.

k bodu 2)
Zájmy, pohyb a styky svědčící o trestné činnosti :

a) Konkretní poznatky o tr.činu cizích diplomatů zjištěny nebyly. Byl pouze v jednom případě zjištěn průjezd vozidla XX - CD - 20-39 v prostoru Lázně Bělohrad - Nová Paka. V blízkosti jsou t.č. spojovací vojska sovětské armády /výskyt byl hlášen centru/

b) negativní

K bodu 3)

a) Emigrace byla zjištěna u ing. Jana HAVRÁNKA nar. XXXX.1941 trvale bytem Jičín, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, výzkumného pracovníka ČSAV Praha a jeho manželky Daniely roz. Vrbové nar. XXXX.1944 dopravní referentky, trvale bytem Praha 2, XXXXXXXXXXXXXX. Jmenovaní se nevrátili do ČSSR z Francie, kam vyjeli dne 29.9.1968. Důvod emigrace oddůvodňují nevyřešenou bytovou

V-75


-2-

situací, která trvá několik roků. Emigrace byla zjištěna koncem měsíce října t.r. a nebyla proto dosud provedena další opatření.

Mimo jmenovaných byla zjištěna emigrace u Milana TÁBORSKÉHO nar. XXXX.1925, zam. jako číšník v Liberci a jeho manželky Edity roz. Langrové nar. XXXX.1927 bytem Jičín, XXXXXXXXXXXXX, zam. jako pokladní restaurace.

Dále pak u Jiřího KVAPILA nar. XXXX.1950, svobodného, zaměstnáním elektrikář, bytem Stará Paka, XXXXXXXXXXXX. Jmenovaný vycestoval se svým bratrem Jaroslavem KVAPILEM, trvale bytem Brno 3, XXXXXXXXXX, cyklistickým závodníkem. U jmenovaných mimo základní úkony, nebudou prováděna další opatření.

Případů emigrace je prověřováno více ale situace je v tomto stížena tím, že příbuzní uprchlíka uvádějí, že uprchlík má prodloužen naším ZÚ pobyt, což nelze námi prověřit.

Pro pokus útěku do Rakouska byli jednotkou PS zadrženi ŠROTÝŘ Ivan nar. XXXX.1950 bytem Jičín, XXXXXXXXXXXX a MIKULA Vladimír nar. XXXXX. 1949 bytem Jičín, XXXXXXXXXXXXXX. Oba jmenovaní jsou zaměstnanci n.p. Agrostroj Jičín.
Vyšetřování je vedeno S-Stb Č.Budějovice, kde jsou ve vazbě.

b) Z vytěžování čsl.občanů po jejich návratu do ČSSR bylo zjištěno:
Vytěžováním kameramana dokument. filmu Praha - Petra VOLFA nar. XXXX.1940 bytem Jičín, XXXXXXXXX bylo mimo jiné zjištěno. Při přechodu hranice ČSSR do NSR dne 30.9.1968 byl svědkem toho, že němečtí pohraničníci se dotazovali /vytěžovali/ naše občany, kde jsou u nás sovětská vojska ve kterých prostorech a v jakých počtech. Naši občané jim to ochotně sdělovali. Dále bylo zjištěno, že Petru VOLFOVI bylo již na hranicích nabízeno zaměstnání v redakci liberálního týdeníku Alge Meine Zeitung. K tomuto byl vybízen asi 30 letým mužem, pravděpodobně redaktorem tohoto listu.

Vytěžením Otto NECHANICKÉHO nar. XXXXX.1923 bytem Jičín, XXXXXXX byly zjištěny okolnosti o déletrvajícím pobytu v


-3-

NSR za účelem praxe v jeho oboru. V součinnosti s 2.odd. bylo provedeno další operativní opatření.

Agenturní cestou byly získány poznatky o tom, že MUDr. Libor ERLEBACH nar. XXXXX.1930 bytem Hostinné XXX okr. Trutnov byl s rodinou v Italii. Vracel se přes Rakousko, kde měl styk s osobami, které z ČSSR emigrovaly. Z Rakouska si přivezl částku 5000 Kčs a další hodnotné věci. Nebylo zjištěno, za co peníze získal. Signál byl předán O-Stb Trutnov.

k bodu 4)
K současné činnosti K-231 bylo zjištěno A-JIŘÍM:

Dne 17.9.1968 byla konána schůzka členů K-231 v restauraci GRAND v Nové Pace. Přítomno bylo asi 26 osob. Jednatel Radko PAVLOVEC oznámil, že dostali pokyn z ústředí K-231 k ukončení činnosti. Na schůzi bylo vyjádření, že jejich činnost je poučením a příště musí být chytřejší. Kladně hodnotili útěk tajemníka ústředí K-231 BRODSKÉHO do zahraničí s tím, že pro ně bude moci více udělat. Přítomní hovořili o tom, zda by neměli vstoupit do SPB.
Dne 8.10.1968 bylo agenturně zjištěno, že Vladimír BRODSKÝ byl v NSR, mluvil v rozhlasové stanici Deutsche Welle ke členům K-231, aby v ČSSR setrvali, když však odejdou do zahraničí, je pro ně připravena i finanční podpora. Nyní je BRODSKÝ v Anglii. PAVLOVEC s ním byl ve styku před útěkem do zahraničí.
V minulém týdnu hledal PAVLOVEC funkc. K-231 v Praze býv. generála PALEČKA. Nesešel se s ním a nemá zprávu o něm, kde je. Z cesty z Anglie se též nevrátil i býv. major letectva Josef Hübner z Prahy a PAVLOVEC od něho čeká nějaký vzkaz nebo zprávu. Celá jeho činnost se jeví zajímavě. Styky s dalšími funkc. K-231 v Nové Pace nadále pokračují. Současnou situací v ČSSR hodnotí tak, že očekávali, co se bude dít k jejich osobám, ale nic se nezměnilo. PAVLOVEC se též vyjádřil, že do okr. komise pro rehabilitaci SPB prosadili býv. předsedu K-231 býv.plk. LIŠKU a býv.mjr. HRUBÉHO. Ti tam pohlídaji dva členy KSČ a že tam mají též dobré pracovníka rehabilitační komise se strany lidové. Při hodnocení jejich minulé čin-


-4-

nosti se PAVLOVEC vyjádřil, že bylo chybou, že nebyli radikálnější a neprovedli obsazení některých funkcí svými členy.
V prověrce poznatků o činnosti K-231 je prokračováno.

b) K činnosti KAN v Hořicích nebylo v tomto měsíci zjištěno nějakých zajímavějších poznatků

c) Dosud negativní

d) Dne 8.10.1068 byla v n.p. Agrostroj v Jičíně podpisová akce za odmítnutí moskevských dohod v bodu o pobytu sovětských vojsk v ČSSR.
Zpráva o této akci byla hlášena vnitř.odd. S-Stb dne 8.10.1968. Případ byl řešen OV KSČ v n.p. Agrostroj

Ve věci anonymního dopisu v Hořicích, kde je zahájeno vyšetř. ve věci dle § 98 jsou v součinnosti s 5.odd.S-Stb a vyšetř. odborem prováděna opatření k identifikaci psacího stroje, kterého bylo použito. Při prověřování byly zjištěny i další případy výskytu anonymních dopisů stejného nebo jiného druhu.

k bodu 5)

a) negativní

b) Dne 17.10.1968 ve 4,30 hod. došlo v lese u Borku u Miletína ke střelbě na strážného sovětské armády. Případ byl hlášen jako mimořádná událost. Napadení je vyšetřováno O-VB Jičín. Skupina Stb Jičín se na šetření operativně podílí.

k bodu 6)

a) V postoji spolupracovníků k úkolům nedošlo v tomto měsíci k podstatným změnám. Setrvává stav a rozdělení do skupin tak, jak je uváděno v hlášení v měsíci září 1968.

b) negativní


-5-

K bodu 7)

a) Kolektiv sk. Stb Jičín je názorově ujednocen a staví se za plnění vládní linie. S velkým zájmem a uspokojením byl přijat referát a odpovědi z besedy ministerstva vnitra a jeho náměstků, konané v Hradci Králové.

b) negativní

c) negativní

Náčelník sk. Stb :

kpt. Lev RudolfKS-SNB - správa Státní bezpečnosti
K založení "aa"
Hradec Králové
SB-0051/01-68
Dne 9. prosince 1968


Skupina Stb
Jičín

13.XII.1968
SB-0073/01-68
-

Výtisk č. 11
Přísně tajné!


Zpráva o činnosti StB za rok 1968 - předložení.
Přílohy: 2

K zpracování zprávy o činnosti správy StB za rok 1968 k zajištění kvalitního, komplexního zhodnocení kontrarozvědné práce za toto období předložte do 2.1.1969 zprávu o vývoji operativní situace a výsledcích agenturně operativní práce.
V hodnocení operativní situace uveďte hlavní tendence jejího vývoje s přihlédnutím ke kvalitativním změnám v důsledku ledna, srpna a i listopadového plánu ÚV KSČ. Zejména, jak se tyto události projevily v činnosti rozvědek a zbytku vnitřního nepřítele.
Při zpracování zprávy postupujte v zásadě podle hledisek, obsažených v 7 bodech pokynů náčelníka správy Stb, jež byla na oddělení a skupiny StB v okresech zaslána dne 27. září pod č.j.SB-0046/01-68, jež byla vydána jako osnova pro zpracování měsíční svodky.
Jednotlivé body této osnovy a požadavky v nich uvedené doplňte v hlavních směrech následovně:

K bodu 1:
Charakteristické rysy činnosti nepřátelských rozvědek (se samostatným rozpracováním období leden - srpen, srpen -prosinec) a jejich zpravodajské zhodnocení s uvedením závěrů a předpokládaných opatření do plánu na rok 1969.

K bodu 2:
Zhodnocení aktivity, zájmů a cílů západních diplomatů, akreditovaných v ČSSR, s vyjádřením zaměření jejich činnosti, hlavně metod práce v lednu i po lednu až do 21. srpna a změny

V-45 L


-2-

po této době. Jak se uvedený předěl promítl ve vizuální rozvědné činnosti a signály o pokusech ovlivňovat vývoj situace u nás.

K bodu 3:
Charakteristické rysy emigrace čs. občanů v ukazatelích srovnatelných s vývojem tohoto problému v r. 1967.
Samostatně zhodnotit vliv srpnových událostí na růst emigrace. Z dostupných materiálů zpracovat přehled o počtech osob, které skutečně emigrovaly, i těch, které svůj pobyt v zahraničí doposud prodlužují. Do přehledu zpracujte rovněž [otázky] motivace, sociální složení a zvláště případy nositelů státního tajemství.
Celkovou otázku spojte s poznatky o zpravodajském vytěžování a využívání této nové emigrace, pečlivě zhodnoťte situaci v úsecích spolupracovníků podle RMV č. 14/65.

K bodu 1 a 3:
K činnosti nepovolených organizací a skupin a intenzitě zbytků vnitřního nepřítele uveďte obecně srovnatelné znaky i specifiku Vašeho okresu. Pro sestavení celkového přehledu postupujte časově v chronologickém sledu. (Jaký byl stav v polednovém období a jak se aktivita vyvíjela až do srpnových dnů. Zvlášť pak stav po nepovolení. Uveďte konkrétní nezákonnou činnost.) Podle možnosti doložte dokumentaci cílů záměru, konkrétních projevů organizátorů, výpovědí objektů a jejich působení. Zhodnoťte početnost získaných signálů k nedovolenému ozbrojování, ztrátám zbraní a výbušnin a srovnejte s dokumentací a dokončením akce.

K bodu 5:
Statisticky doplňte pohyb v operativních svazcích, agentuře a realizovaných případů (podle trest. činu odhalených, vyšetřovaných a odsouzených za celý rok.)

K bodu 7:
Rovněž statisticky ukažte na kádrovou situaci, hlavně pohyb, kvalifikaci kádrů, jejich věkový průměr, rozmístění i celkový výhledový plán. Zhodnoťte vlivy polednového i posrpnového vývoje na státobezpečnostní práci, morálně politický


-3-

stav, kázeň a disciplinu, charakterizujte názory a postoje pracovníků a kolektivu k zaměření a úkolům.

Ve zhodnocení musí být vidět, že jde o zhodnocení činnosti kontrarozvědného aparátu, který bojuje s nepřítelem a jeho činnost podle platných čs. zákonů postihuje. Proto je třeba dbát na maximální přesnost a objektivnost všech údajů. K sestavení zprávy přistupte analyticky. Nejde o shrnutí měsíčních údajů a faktů, ale o zachycení celoročního trendu vývoje nepřátelské činnosti v přesně vytyčených bodech a s [agenturně] [operativním] zhodnocením. Současně uvádějte základní výhledové [xxxyxxy] a plány dalšího postupu v jednotlivých problematikách, které z hodnocení vyplývají.
Materiál zpracujte výstižně a stručně. Pokud problémy svým významem vyžadovaly by podrobnější osvětlení, nebo jsou charakteristické pro Váš okres, zpracujte je do samostatné přílohy k tomuto vyhodnocení.

Náčelník správy Stb:

/pplk. Vladimír STRNADEL/


Založit do čj.
Lev [xx]

Skupina Státní bezpečnosti Jičín

Č.j.SB-0073/01-68
Dne 21. prosince 1968


KS-SNB Správa Stb
Přísně tajné!

vnitřní oddělení

Hradec Králové

Zpráva o činnosti Stb za rok 1968 - předložení
Počet listů: 13
Přílohy : -

Na základě rozkazu čj.SB-0051/01-68 ze dne 9. prosince 1968 předkládám zprávu o státobezpečnostní situaci v okrese Jičín.

K bodu 1/
Činnost nepřátelských rozvědek

Období leden - srpen

a) V hodnocení období nebyla skupinou Stb zjištěna konkretní činnost nepřátelských rozvědek a to jak ve styku s naší agenturou, tak styku s dalšími občany.
Byly však zachyceny signály, které nasvědčují, že by mohlo jít o zájmy nepřátelských rozvědek a proto tyto budou vyžadovat dalšího rozpracování. Jde především o tyto:
Signál "MIKY" - ve kterém je veden ing.KOHL Miroslav XXXX.1927 uprchlík, nyní USA st. přísl. t.č. bytem Belgie
Jmenovaný má styk s Marií MINGELINCKX, vedenou I.odd. 2.odb. jako typařku nepř. rozvědky. KOHL přišel do osobního styku s angl. rozvědčíkem PLAŇAVOU. Miroslav KOHL dojíždí do ČSSR několikráte v roce a udržuje zde styky, které utajuje i před příbuznými.

Připravované opatření: Je připravováno vysazení našeho agenta k ověření jeho činnosti a styků v Belgii.


-2-

b) Období srpen - prosinec

K zájmu rozvědek bylo z vytěžení VC Kozubeka Bedřicha nar.XXXX.1943 t.č. v NSR zjištěno: /pozn. Kozubek se vystěhoval v r.1968 z ČSSR do NSR/

KOZUBEK při vytěžování ve sběrném táboře v NSR byl dotazován na vojenský objekt, kde konal voj. službu. Dále pak, zda nepřišel v době před vystěhováním do styku s bezpečností nebo zda není špionem ČSSR.

KOZUBEK má v ČSSR příbuzné a styky. Do ČSSR bude dojíždět. Při jeho pobytu v ČSSR v listopadu t.r., kdy zde byl na návštěvě byly zjištěny rozpory ve výpovědi, které nasvědčují, že byl hlouběji vytěžován.

Opatření: Vzhledem k jeho zápornému postoji k ČSSR před vystěhováním, je připravováno další rozpracování při příjezdu do ČSSR.

K bodu 2/
Zájmy, pohyb a styky CD a VC na území ČSSR

a) III.SMV jsou získávány konkrétní poznatky o tom, že je cizím rozvědkami napadán objekt VÚ-8022 v Jičíně a skladu MZ ve Vokšicích. Poznatky jsou ověřovány orgánem VKR a je potvrzováno, že jsou pravdivé a nasvědčují tomu, že objekt je pozorován vizuelně již od r.1963.
K intenzivnímu sledování objektu dochází zejména v r.1967 a počátkem roku 1968. Došlo i k fotografování objektu.
Na základě toho je sk.Stb prováděn rozbor zachycených průjezdů CD Jičínem. Při rozboru byly zjištěny tyto poznatky:
V pravidelném 14 denním intervalu od května do srpna 1968 projíždí vozidlo Kanadského velvyslanectví SPZ-DD-24-42.
Dne 5.1.68 dle poznatku III.SMV došlo k napadení VÚ 8022 a skladu MZ ve Vokšicích. V tento den byl zachycen průjezd vozidel Angl. velvyslanectví SPZ DD-22-85 a DD-22-86.
Vozidla tohoto velvyslanectví mají zejména v r.1968 značný


-3-

průjezd Jičínem. Rovněž tak i velvyslanectví Francie.

Opatření :
1/ Bude proveden rozbor zájmu o voj. objekt i ze strany VC a výjezdářů
2/ Vybudovat aktivnější opatření k zachycení CD při průjezdu Jičínem

b) Agenturní cestou bylo zjištěno, že Georg KUBÍN, USA st.přísl. projevoval mimořádný zájem o celkovou politickou situaci v době svého pobytu v ČSSR od měsíce května do září t.r. Byl vybaven fotoaparátem /snímací kamerou/ a získával dokumentaci situace po 21.8.1968.
Bratr KUBÍNA je americkým důstojníkem, který byl na amer. základně ve Francii a po odchodu vojsk USA ve Francii zůstal a plní zde úkoly při tamním USA velvyslanectví. Georg KUBÍN jel z ČSSR za bratrem do Francie.
Georg KUBÍN byl veden i v OS akce "PROGRAM" pro podezření že informace získávané Václavem HYLMAREM jsou pro KUBÍNA. Toto se však konkretně neprověřilo.

Ve spolupráci se 3.odd. bylo prováděno opatření při jeho výjezdu z ČSSR.

Další signál po 21. srpnu byl získán k osobě:

LAFROGNE Luis Pierre, francouzský st.přísl., zaměstnán jako redaktor GREDIT NATIONAL - Francie
V době srpnových událostí se zdržoval u Anny PECHÁŇOVÉ bez přihlášení. Vyjížděl jejím autem do Prahy a různá jiná místa. Byl vybaven více fotoaparáty. Svoje auto v té době nepoužíval. Navázal bližší styky s PECHÁŇOVOU a tento styk pokračuje i nadále. Má zájem do ČSSR dojíždět.
Vedeno jako signál a prováděno opatření k jeho dalšímu příjezdu do ČSSR.

V PZS je rozpracováván pod heslem "KAKTUS" Eugen DANIELIS, přísl. NSR, soukromý obchodník.
Jmenovaný dojíždí několikráte v roce do ČSSR. Má pohyb po


-4-
republice. Byl zjištěn jeho zájem o voj.objekty, které v jednom případě fotografoval.
Po srpnu 1968 navštívil ČSSR. Na základě vypracovaného oper.plánu, bylo prováděno v součinnosti s 3.odd. opatření k jeho kontrole na území ČSSR. Pro nedostatek prostředků nebylo zajištěno soustavné sledování jeho činnosti na území ČSSR.
Komplektní opatření je připravováno pro příští jeho příjezd do ČSSR.

K bodu 3/

a) V průběhu roku 1967 došlo na zdejším okrese pouze k jediné emigraci a to Miroslava MATOUŠKA nar. XXX.1949 bytem Libáň XXXXXX okr.Jičín. Jmenovaný jako student vysoké školy ekonomické v Jablonci n.N. ještě s dalšími spolužáky vycestovali 7.12.67 na výj.doložky do Maďarska, odkud emigrovali do Rakouska.

Srpnové události r.1968 měly vliv na růst emigrace, která dosud trvá. Z dostupných materiálů lze v současné době stanovit následující přehled o emigraci:
Konkrétní emigrace je u 15 osob. V zahraničí se zdržuje dosud 16 osob, které si neoprávněně prodlužují pobyt. U dalších 4 osob je zjištěna emigrace, ale na okrese Jičín měly přechodný pobyt.

Sociální složení emigrantů:

lékaři a vys.techn.intel. 4 osoby s vysokoškol.vzděláním
úředníci a střední techn. 5 osob střední vzdělání
studenti 2 osoby nedokonč.vzdělání
dělníci a ostatní 4 osoby základní vzdělání

Sociální složení osob, které si prodlužují pobyt - nelze vyloučit emigraci


-5-
lékaři a vys.tech.intel. 2 osoby s vysokoškol.vzděl.
úředníci a střed.techn. 4 osoby středoškol.vzděl.
studenti 7 osob nedokonč.vysokoškol.vzděl.
dělníci a ostatní 3 osoby zákl.vzdělání

Motivem útěku do zahraničí je z větší části lepší materielní zajištění /zejména u osob s vyšším vzděláním/
Nesouhlas s vývojem polit. situace v ČSSR je až druhořadý motiv. U osob z řad mládeže ať studentské nebo dělnické je to touha po dobrodružnosti.
Mezi osobami, které dosud emigrovaly, není nikdo nositelem státního tajemství.
Ze řad býv.spolupracovníků, nebo spolupracovníků činných v síti MV, nikdo neemigroval.
U jedné osoby z řad emigrantů je organizována akce "NÁVRAT".

b) V období po srpnu 1968 bylo přistoupeno k vytěžování čsl.občanů, kteří byli v kapitalistických státech. Dosud bylo provedeno vytěžení u 15ti osob.
Zajímavé poznatky byly získány při vytěžení Petra VOLFA, kameramana- o tom, že němečtí pohraničníci vytěžují čsl.občany, kde jsou sovětská vojska, v jakých počtech. Vytěžením Jaroslava PEKÁRKA, vysokoškolského studenta, získány poznatky o činnosti pracovníků SE ve vztahu na naše uprchlíky.
Antonie TVRZSKÉ o činnosti některých emigrantů v Anglii a jejich vystupování v tamní televizi.
Podrobnější zprávy z těchto vytěžení byly již uváděny v předchozích hlášení a proto nejsou rozváděna.

Opatření :

Pokračovat ve vytěžovacích pohovorech se zaměřením na činnost čsl.uprchlíků v zahraničí.


-6-
K bodu 4/
Činnost členů nepovolených organizací a skupin

a) Činnost od ledna do srpna

V roce 1967 bylo vedeno rozpracování akce "PROGRAM", ve které byl v osobním svazku veden Jan LAUDA, Václav HYLMAR a spol. Akce byla rozpracovávána s 5.odd. 2.odboru.

Činnost těchto osob spočívala v tom, že se připravovaly na zvrat státního zřízení v ČSSR. Pro tento účel vypracoval Jan LAUDA společně s dalšími t.zv. "PROGRAM", ve kterém byl zpracován návrh státního zřízení, postup uskutečňování až po potrestání komunistů.

V měsíci lednu-březnu 1968 byla prováděna realizace činností osob vedených v rozpracování. V průběhu vyšetřování byla závažná trestná činnost potvrzena a vše nasvědčovalo o zapojení do protistátní činnosti mnoha dalších osob. Celý průběh realizace byl však ovlivněn vnitropolitickou situací v ČSSR a nedošlo proto k usvědčení některých osob. Agenturně však byla potvrzena nepřátelská činnost těchto osob. Tuto dokladuje i to, že býv.škpt. četnictva Karel ZINKE se na jedné schůzi K-231 vyjádřil před A-JIŘÍM, že před potrestáním je zachránila politická situace v ČSSR. ZINKE v rozhovoru s A-JIŘÍM se vyjádřil, že se s ním počítalo v případě zvratu, že bude velitelem bezpečnosti v Jičíně.

Situace v K - 231

Po ustavení K-231 v ČSSR došlo k jeho vytvoření i v okrese Jičín. Činnost K-231 byla velmi aktivní a to zejména některých členů výboru. Největší aktivita K-231 byla v Nové Pace a v Jičíně. Schůzky předsednictva byly uskutečňovány v soukromých bytech. Funkcionáři K-231 měli velmi aktivní osobní kontakty do Prahy na funkcionáře ústředí K-231. Na jejich schůze tito funkcionáři z ústředí dojížděli.
Činnost K-231 v okrese Jičín nespočívala pouze v zájmu o rehabilitaci, ale podle agenturních poznatků /z více pramenů/ bylo zjištěno, že se snažili o diskreditaci členů KSČ a za


-7-
tím účelem využívali vedoucí restaurace v N.Pace Marii KRBCOVOU k tomu, aby nahrávala průběh schůzí org.KSČ, která se v restaurační místnosti konaly, nebo aby o těchto referovala.
V dalším pak K-231 shromažďoval materiály na členy KSČ, státní správy a orgány bezpečnosti. Členové K-231 vystupovali veřejně nepřátelsky proti KSČ. Nad projevy nepřátelství se pozastavovali i někteří členové K-231. Jejich aktivita měla stále vzestupnou tendenci až do srpna 1968.

Situace v K-231 po srpnu 1968

Vedení K-231 mělo přímý styk na tajemníka ústřední K-231 BRODSKÉHO a býv.generála PALEČKA.
Po 21.8.68 obrátil se okr.tajemník K-231 Radko PAVLOVEC a Zdeněk ŠOLC na odd.PaV, aby jim byly vydány pasy pro odchod do zahraničí, neboť jim to bylo ústředím K-231 doporučeno. Důvod uváděli ten, že sovětská vojska zajistila materiály o činnosti K-231. K odchodu do zahraničí nedošlo.
Po vyhlášení zákazu činnosti K-231 podali na ONV dne 7.9.68 zprávu, že svoji činnost končí dnem 21.8.68. Agenturně bylo zjištěno, že dne 17.9.68 se konala schůzka K-231 v Nové Pace za účasti 23 osob. Zde oficiálně ukončili činnost klubu, ale vyjadřovali se, že příště musí jednat chytřeji. Kladně zhodnotili útěk tajemníka BRODSKÉHO a dalších s tím, že jim budou prospěšnější v zahraničí.
K současné činnosti některých členů a funkcionářů K-231 bylo zjištěno:
Tajemník K-231 Radko PAVLOVEC z Nové Paky hledal v Praze spojení na funkc. K-231 býv.gen. PALEČKA, nebo další funkcionáře. Z cesty ze zahraničí z Anglie se nevrátil funk. K-231 /z ústředí/ Josef HUBNER býv.mjr. RAF, od kterého očekává PAVLOVEC vzkaz. Nyní dochází mezi členy K-231 ke schůzkové činnosti v soukromých bytech, zejména u Zdeňka ŠOLCE.
U jednoho z aktivních členů K-231 HANUŠE je snaha o cestu do NSR.
Dne 23.11.68 navštívil Radko PAVLOVCE dosud neznámý VC autem a vyložil 3 kufry, které PAVLOVEC odnesl do svého bytu.


-8-
V týž den přijelo k PAVLOVCOVI i další auto s jedním zavazadlem.
Agenturně bylo zjištěno, že PAVLOVEC poslouchal výzvu tajemníka K-231 BRODSKÉHO z rozhlasové stanice Deutsche Welle.
PAVLOVEC a další funkcionáři jako na př.Otto HRUBÝ a Bohumil LIŠKA, mají styky do zahraničí na některé uprchlíky.
Jsou získány poznatky o tom, že členové K-231 chtějí svoji činnost převádět do jiných politických nebo společenských organizací.

Opatření:
1/ Provádět agenturně oper.opatření ke sledování aktivních funkcionářů K-231
2/ Zavést aktivní pozorování zejména na taj.K-231 Radko PAVLOVCE, Zdeňka ŠOLCE.

b) KAN - činnost do srpna

Klub angažovaných nestranníků byl ustaven v Hořicích. Po ustavení přípravného výboru se tento scházel v bytech členů později ve veřejných místnostech. KAN uspořádal několik veřejných schůzí, kde byla značná účast veřejnosti. Na schůzích vystoupil KAN se svým vlastním programem, který v záměrech sledoval, stát se opozicí proti KSČ. Na schůzích někteří členové KANu vystupovali se skandalizací funkcionářů KSČ. V tomto byla aktivní Aloisie ČERNÁ, býv.funkc. NS. Dále členové nebo funkcionáři na příkl. Otto HAMPL, organizoval akci za podporu 2000 slov. V červnu 1968 byl získán poznatek do náč. OV-LM, že v n.p. ZEZ bylo chystáno zneužití zbraní LM. Iniciátorem byl Jaroslav HATLE a Otto HAMPL, členové KANu.
V Hořicích došlo i k výskytu závažných nepřátelských dokumentů /bude uvedeno v bodě 4 c/, ze kterých jsou jako pisatelé podezřelí členové KANu, neboť podobných výroků používali i na veřejných schůzích občanů.

Činnost KANu po srpnu

V průběhu srpnových událostí aktivizovali se členové KANu


-9-
na vyhotovování a vylepování letáků a nápisů. Po zákazu jejich činnosti se jevilo, že činnost ukončili. V současné době jsou však poznatky, že dochází ke schůzkám některých členů KANu v hostinci na Dachově a Doubravce. Funkcionáři KANu se zaměřili na obsazení funkcí v ROH nebo působení na JUNÁKA. Jejich současná činnost se projevuje v organizování různých akcí proti členům KSČ, nebo vyhotovování rezolucí. Jsou poznatky o tom, že vytvářejí psychozu proti funkc. KSČ a to formou podvržených rezolucí proti vedoucím činitelům KSČ a státu /jako pisatele označují funkc. KSČ/.
Aktivitu projevuje i člen KANu REJCHRT, býv.absolvent filosof. fakulty, nyní vedoucí prodejny KNIHA v Hořicích, který se nyní zaměřil na vyvěšování nacionálně zaměřených básní a citátů v prodejně KNIHA. V jeho prodejně docházelo ke schůzkám KANu.

Opatření:

Celková politická situace v Hořicích, výskyt nepřátelských dokumentů, útoky proti členům KSČ jakož i náznaky na zneužití zbraní, si vyžadují aktivní prověrku současné činnosti funkc.KANu.

c) Sociálně demokratická strana

K obnovení činnosti bývalé soc.dem. strany jsou pouze dílčí poznatky.
Snaha o založení byla na Sobotecku od bývalého funkcionáře soc.dem. HOUŽVIČKY a Antonína PATŘIČNÉHO. Toto se dle získaných poznatků nesetkalo s kladným účinkem.

Opatření:

Bude prověřeno, zda ve své činnosti Houžvička a Patřičný nepokračují.

d) Nepřátelské dokumenty

Závažné případy nepřátelských dokumentů se vyskytly v Hořicích.


-10-
V akci "PILÍŘ" vedeno v APS pro § 98 je prováděno 5.odd. 2.odb. sk.Stb a vyšetř.odb. S-Stb vyšetřování ve věci.

Jde o výskyt anonymních dopisů z měsíce června, které došly na MěNV Hořice, ZV ROS-ZEZ Hořice. V dopise je mimo jiné výzva na vytváření podmínek ke stávkám, vrzdění výroby, odstraňování funkcionářů.
Další druh dopisů byl zaslán mnoha ved.prac. a funkc. KSČ. V dopisech je napadána KSČ a požadován odchod z funkcí.
Případ je v aktivním vyšetřování.

K bodu 5/
Intenzita činnosti vnitřního nepřítele

a) Dne 7.6.1968 byl získán od náč. O-LM poznatek o tom, že v n.p. ZEZ Hořice zaměstnanec HÁTLE Jaroslav chystal akci na zneužití zbraní LM. K akci vyzval další osobu, které to řekla veliteli LM na závodě. Na základě toho provedlo O-LM opatření, aby zbraně nebyly zneužity. Přípravu na zneužití zbraní potvrzuje i to, že funkc. KANu Otto HAMPL se vyjádřil v červnu, že nebude dlouho trvat a budou proti komunistům střílet jejich vlastními zbraněmi. V srpnových dnech pak HAMPL žádal velitele LM o vydání zbraní, aby prý nepadly do rukou cizích vojsk. Když toto neprosadil, vymohl, že sklad zbraní byl mimo členů LM hlídán i členy KANu. I když nedošlo ke zneužití zbraní, bude celková polit. situace v n.p. ZEZ Hořice a v Hořicích vyžadovat zvýšené pozornosti zejména u osob, které se vyskytují v uvedeném signálu. Jde o funkcionáře KAN.

b) Dne 17.10.68 ve 4,30 hod. došlo k přímému útoku na strážného sovětské armády v lese v Borku u Miletína. Šlo o dva pachatele, kteří několikrát vystřelili na sovětskou strážní hlídku. Případ byl vyšetřován O-VB Jičín za součinnosti sk.Stb.
Pachatelé nebyli dosud zjištěni.


-11-

K bodu 6/
Výslednost agenturně operativní práce

a) Postoj spolupracovníků k úkolům lze rozdělit do několika skupin.
První skupina zejména těch, se kterými je již mnohaletá spolupráce, se staví ke spolupráci kladně. Vyjadřují se, že viděli v činnosti některých osob v různých klubech útoky proti socialistickému zřízení a KSČ. Tito spolupracovníci správně chápou politickou situaci a tím i spolupráci s MV.
Druhá skupina je taková, která se staví ke spolupráci sice kladně, ale vyjadřují v některých případech názory, zda nebude omezována demokratičnost, aby pak svoji činností nešli proti národu.
Třetí skupina je taková, která se stýká s orgány MV a neodmítá spolupráci, ale vyčkává jaký bude zájem bezpečnosti. V mnoha případech jde o osoby pod vlivem jednostranné informace. K přímému odmítnutí spolupráce po měsíci srpnu 1968 nedošlo.

V průběhu roku 1968 došlo k následujícím změnám v agenturních svazcích.
Ukončena byla spolupráce u 6ti informátorů a 2 PB byly archivovány.
Jde o tyto AS
2011 KAREL - 3.4.68 archiv
2213 SMETANA - -"-
3068 SMRK - -"-
5658 OLDŘICH - -"-
5735 VESELÁ - -"-
7185 KAREL - -"-
PB 5901 VESELKA - -"-
PB 9036 LEVÍN - 17.6.1968
Získaná nová agentura v r.1968 nebyla

V měsíci říjnu byl vybrán vhodný typ s možností dlouhodobého pobytu v NSR. Bylo provedeno oper.opatření a 2.odd. 2.odb. S-Stb vypracován návrh na KA. Vycestování bylo oper. využito.


-12-

Operativní svazky

Archivovány byly svazky :

PZS- ŘEDITEL č.sv.7735, ve kterém byl veden VC z NSR Francz SCHOLZ, jako typ pro oper.využití. Prověřila se nevhodnost

PZS- CHEMIK č.sv.7921 ve kterém byl veden Roland FINZE. Rozpracování bylo ukončeno, neb se FINZE odstěhoval mimo rámec kraje. Později se vystěhoval do NSR

OBS - ZPA č.9102
OBS - AGROSTROJ č.9103 - oba svazky byly archivovány na základě zrušení této problematiky
OS - PROFESOR - č. sv. 9213 ve kterém byl veden býv. prof. theologie František RYBA. Jmenovaný byl rozpracován pro podezření, že má součinnost s osobami vedenými v OS "PROGRAM". Toto se neprokázalo.

b) Realizované případy:

Akce "PROGRAM" vedena v osobním svazku 2.odb. 5.odd. ve kterém byl veden Jan LAUDA a Václav HYLMAR pro § 98. Případ byl realizován v měsíci lednu-březnu 68

Akce "VIZÁŽ" - PZS č.6809 ve kterém byl veden MUDr. WIKUS Karel a WIKUSOVÁ Dolores, rakouští st.přísl. Případ byl ukončen realizací vyš.odb. S-Stb. Ve svazku byli vedeni pro neoprávněný dovoz zboží z ciziny a fin. machinace. Případ byl zakončen návrhem na zabavení fin.prostředků, které měli v ČSSR a byl řešen ONV fin.odborem, neboť jmenování do ČSSR po zahájení vyšetřování již nepřijeli.


-13-

K bodu 7/

Na skupině Stb Jičín je stav 1 + 5. Ve stavu je zahrnuta i písařka. Věkový průměr je 43-44 roků.
Kvalifikace orgánů je následující:
Základní operativní školu nebo 10ti měsíční ÚŠ-FED absolvovali všichni.
Středoškolské vzdělání mají 2 orgánové.
Středoškolské vzdělání dokončí v r.1969 - 1 orgán
Absolvent VUML je 1 orgán, VUML dokončí v r.1969 - 2 org.
Písařka má odpovídající školní vzdělání pro její zařazení.
Skupina Stb je složena z pracovníků, kteří mají mnohaletou praxi na úseku operativní práce. Možno hodnotit, že všichni přistupují k plnění úkolů odpovědně a se zájmem.

Vývoj situace po lednu 1968 možno hodnotit takto:
Ihned po lednu byl vývoj přijímán s plným pochopením. Později když došlo k rozpoutání kampaně proti Stb jako celku, mělo toto negativní dopad na celkovou situaci na sk.Stb. Toto se projevilo ve značné sociální a právní nejistotě příslušníků. Útoky proti formám práce v Stb měly negativní dopad na celkovou výslednost práce. V průběhu celého tohoto období a zejména v srpnu byl celý kolektiv názorově ujednocen a staví se za plnění stranické a vládní linie. V průběhu srpna nedošlo k nějakým negativním jevům a ani poté nedošlo k extrémním projevům nebo tendenci návratu k předlednovým poměrům. Značné uklidnění nastalo po příchodu nového ministra vnitra s.Pelnáře a po jeho referátech, které byly dány k disposici. Došlo k určitému uklidnění i v právní jistotě příslušníků a toto se projevilo ve zvýšeném zájmu o operativní práci a docílení určitých výsledků.
V současné době lze hodnotit, že morálně politický stav kázeň a disciplína je na skupině dobrá. Očekává se jen se zájmem nové uspořádání ve státní bezpečnosti.

Náčelník sk.Stb :

kpt. Lev RudolfPředchozí rokDalší rokArchiv StBNávod, vysvětlivkyVyhledáváníArchivy


Odboj na Jičínsku – Úvodní strana