Odboj na Jičínsku

Archiv StB Jičín – 1967

textová forma


Vyhodnotenie operatívnej činnosti Skupiny ŠtB za rok 1967
Průvodní dopis od KS SNB - S StB (28.11.1967)
Osnova zprávy o výsledcích operativní činnosti od KS-SNB S StB (28.11.1967)
Zpráva o výsledcích operativní činnosti za rok 1967 - předložení od S StB Jičín pro KS SNB - S StB Hradec Králové (20.12.1967)


ARCHÍV MINISTERSTVA VNÚTRA SSR

B5
Inv. jedn. : 3

4/ II


FOND: OS / ZNB - Oddelenie ŠtB JIČÍNSign. : Vyhodnotenie operatívnej činnosti Skupiny ŠtB
za rok 1967:
- osnova
- správa


1967


Počet listov: 17


Nevyberajte spisy z obalu!
Neporušujte poradie spisov!
Nepíšte na spisy!


T ZNV SSR č. 2654 3


KS-SNB - správa Státní bezpečnosti
Hradec Králové
SB-00192/01-67
Dne 28. listopadu 1967


Náčelníku 2., 4. a 6. odboru S-Stb,
náčelníkům oddělení (skupin) Stb
v okresech

Přísně tajné

Výtisk č. 6

Zpráva o činnosti za rok 1967 - zpracování.
Přílohy:

V příloze zasílám osnovu pro vypracování zprávy o činnosti Státní bezpečnosti za rok 1967, kterou zpracujte dle jednotlivých bodů. Vámi zpracovanou zprávu předložte do 22. 12. 1967 k mým rukám.

Připomínám, aby při zpracování uvedené zprávy jste vycházeli z vlastni vyhledávací činnosti a rozpracovávání akcí a signálů, tj. náčelníci Stb na okresech za svůj okres a 2. odbor za 1. - 6. oddělení a sam. skup. církve souhrnně (viz závěry z celokrajské porady k org. řídící činnosti z 9. ledna 1967).

Zpracování zprávy o činnosti za 4. čtvrtletí 1967 tímto ruším.
Případné Vaše dotazy ke zpracování uvedené zprávy o činnosti za rok 1967 vysvětlím na pracovním semináři konaném dne 7. 12. 1967.


Náčelník správy Stb:

/pplk. Vladimír STRNADEL/

KS SNB Správa státní bezpečnosti
[skup. JIČÍN]
Došlo: 30. XI. 1967
Čj. SB-0086/01-67
Přílohy 5 listů

K založení "aa" po provedení.
Lev

V/ 77 76


KS-SNB - správa Státní bezpečnosti
Hradec Králové
Příloha k č. j. SB-00192/01-67


Osnova zprávy o výsledcích operativní činnosti
Státní bezpečnosti za rok 1967.

I. část: Operativní situace.

1) Zobecnění vývoje nepřátelské činnosti vnějšího nepřítele:

a) Konkrétní prověřené poznatky o cílech, zájmech, záměrech rozvědek protivníka v jednotlivých oblastech,

b) Zobecnění forem a metod nepřátelské činnosti rozvědek,

c) rozbor a charakteristika hlavních zájmových oblastí a v nich konkrétních úseků či oborů, na které rozvědky soustřeďovaly svoji pozornost,

d) hlavní projevy a tendence nepřátelské činnosti kap. monopolů, se stručnou charakteristikou oboru činnosti, jejich důležitosti,

e) projevy nepřátelské činnosti VC, jejich zájmové sféry na teritoriu,

f) celkové zhodnocení nepřátelské činnosti vnějšího nepřítele v - oblasti vojenské
- oblasti ekonomické
- oblasti politické
- oblasti kultury
- v problematice církve
2) Zobecnění vývoje nepřátelské činnosti zbytků vnitřních nepřátel:

a) Získané poznatky o organizované nepřátelské činnosti zbytků vnitřních nepřátel, protispolečenských živlů (uvést stručnou charakteristiku nepřátelské činnosti, tendence, dopad),

b) získané poznatky o individuální nepřátelské činnosti NO, bývalých potrestaných, protisocialistických živlů (charakteristika nepřátelské činnosti, v kterých oblastech dochází nejvíce k jejímu projevu),

3) Posouzení úrovně ochrany státního, hospodářského a služebního tajemství v jednotlivých oblastech (politická, ekonomická a vojenská),

a) charakteristika oborů čí úseků koncentrace,


-2-

b) stav ochrany těchto úseků a charakteristikou hlavních problémů,

c) zjištěné úniky tajemství s rozborem okolností a příčin.

4) Jaké jsou hlavní specifické úkoly Státní bezpečnosti v teritoriu okresu (oddělení 2. odboru po linii v kraji),

II. část: Výslednost kontrarozvědné práce.

1) Realizace:
Uvést stručnou charakteristiku vlastních ukončených případů, s právní kvalifikací trestných činů podle výsledků vyšetřování, a to dle členění:

a) dle I. hlavy tr. zákona, §§ 91 - 115 včetně,
b) dle II. hlavy tr. zákona:
tr. činy devizové a ostatní tr. činy dle §§ 122 - 130,
c) ostatní tr. činy dle §§ 173, 179, 182, 185, 186, 196-198, 260-261,
d) stručná charakteristika ostatních případů předaných k vyšetřování orgánům VB z vyhledávací činnosti Stb,
e) přehled případů vyhoštění a zákazu pobytu VC z KS,
f) zobecnění zkušeností získaných realizací případů, a to jak z hlediska státobezpečnostních poznatků, tak rozboru vlastních forem a metod Stb práce.

2) Výsledky prevence:
a) Zobecnění hlavních zkušeností získaných v preventivní činnosti prováděné podle "Zásad preventivně výchovné činnosti SNB" (publikované v Informačním bulletinu MV, ročník XI, č. 2) .
b) Počet a charakter případů řešených v rámci preventivně výchovné činnosti (profylaxe) .
c) Zhodnocení opatření v ochraně čs. občanů vyjíždějících do KS, zejména nositelů státního tajemství.
d) Charakteristika a zaměření hlavních výchovných akcí Vámi organizovaných.
e) Počet případů zamítnutí cest do KS občanům, u nichž bylo odůvodněné podezření na základě konkrétních Stb poznatků, že by udělené povolení bylo zneužito k emigraci.

3) Agenturně operativní rozpracování.
a) Charakterizovat komplexně rozsah a obsah agenturně operativního rozpracování, posoudit jeho strukturální vývoj z hlediska druhu tr. činnosti (zahrnují se jen evidované případy vedené ve skupinových, osobních, ag. pátracích a signálních svazcích) .
b) Samostatně a podrobně doložit rozpracování vybraných akcí a to z hlediska dokumentace.


-3-
c) Uvést nejdůležitější akce a signály, které vznikly v průběhu sledovaného období.
d) Zhodnotit, jakých dalších výsledků bylo dosaženo v realizaci koncepčního zaměření proti jednotlivým rozvědkám. Jaká závažná opatření byla Vámi uskutečněna (např. v akci N-60, hodnota a výslednost zpravodajských her, výsledky v boji proti vizuální špionáži, návazné na sledování rozvědčíků nebo diplomatických úředníků ZÚ KS atd.)
e) Zkušenosti získané v rozpracování VC, zjištěné konkrétní signály jejich nepřátelské činnosti. Posoudit účinnost vlastních forem a metod.
f) Hodnocení trestné činnosti (nejčastěji odhalování) zbytků vnitřních nepřátel, zejména do jaké míry byla páchána z popudu vnějšího nepřítele (rozvědka protivníka, emigrantská centra, Vatikán, různé náboženské řády a sekty, kapitalistické monopoly, různé další zahraniční organizace a instituce činné proti ČSSR) .
g) Výsledky dosažené v ochraně státního tajemství např. :
- v oblasti vojenské, zejména ochrana voj. objektů I. kategorie, s hodnocením součinnostních vztahů s teritoriálními orgány VKR,
- v oblasti ekonomické - jaké opatření byla prováděna k zamezení úniku státního, hospodářského a služebního tajemství a pod.
h) Výsledky dosažené v boji proti ideologické diversi a vlivové politice protivníka vůbec - uvést zejména oblast kultury, mládeže a inteligence. Zhodnotit diferenciační taktiku protivníka a vlastní kontrarozvědná opatření.
ch) Nově získané poznatky k trestné činnosti navrátilců, charakteristiky získané a potvrzené trestné činnosti.
i) Získané prověřené poznatky o trestné činnosti vysídlených osob přijíždějících na teritorium ČSSR - stručná charakteristika.

III. část - Zhodnocení úrovně operativní situace a prostředků

1) Práce s TS:
a) Počet a stručná charakteristika kvality nově získaných TS (s uvedením krycího jména, číslo svazku a po jaké problematice pracuje) . Neuvádět ty, kteří byli převzati od jiných útvarů SNB.
b) Počet TS, kteří byli dříve archivování a byla s nimi obnovena spolupráce (krycí jméno, číslo svazku, po které problematice pracují a jejich kvalita) .
c) Zobecnit výsledky dosahované pomocí TS. Ukázat hlavní problémy práce s TS. Posoudit úroveň řízení a výsledky TS. Úroveň kontroly práce s TS, případy dekonspirace TS a akceschopnost TS.


-4-

d) Příčiny úbytku TS s vyjádřením stanoviska tohoto jevu.
e) Kolik cizinců bylo získáno za TS (z řad cizinců trvalovců, bydlících na teritoriu. Výslednost jejich práce a k čemu úkolováni.
f) Počet TS, kteří vyjeli do KS krátkodobě do 1 měsíce a dlouhodobě, z toho kteří s úkoly Stb a pro čs. rozvědku.
g) Stav a úroveň schůzkových bytů (vhodnost využití, konspirace, provaly, problémy získávání) .
h) Zhodnotit práci a důvěrníky.
ch) Posoudit stručně zkušenost spolupráce se 4. a 6. odborem.

2) Operativní technika a sledování (jen náč. 4. a 6. odboru) .
a) Provést zhodnocení problematiky nasazování a vytěžování jednotlivých úkonů OT, zhodnotit stručně současný stav oper. podmínek při pronikání a nasazování OT - se zvláštním zaměřením na:
- posouzení zkušeností spolupráce a operativou v zajišťování úkolů spojených s nasazováním OT,
- úrovně práce OT ve vytváření podmínek nasazení úkonů (legendy, práce s ag. OT, styk s institucemi apod.),
- úrovně konspirace při pronikání a nasazování úkonů, uvést akce, ve kterých utajení bylo narušeno, kým zaviněno,
- samostatně zhodnotit úroveň vytěžování úkonů - C-7, H-8, E-4 a G-9, posoudit úroveň podmínek pro aktivizaci prostředí pomocí agenturních kombinací nebo jiných opatření, ukázat podíl překladů cizích jazyků na kapacitu vytěžování, ocenit podmínky pro konspirativní pronikání do míst pobytu VC, ukázat klady a nedostatky,
- zhodnotit vývoj a současnou situaci úkonů K-3, ukázat výsledky a dosaženou úroveň v metodě komplexní prověrky korespondence,
- provést celkové vyhodnocení stavu v zavádění nové techniky v jednotlivých oper. techn. disciplínách, úroveň uplatňování vědních oborů,
b) Provést souhrnné hodnocení výsledků sledování z hlediska:
- rozsah vyžadovaného sledování, počtu akcí a druhů trestné činnosti, dosažených výsledků pro potřeby operativy (zvlášť pro 2. odbor, jednotlivá oddělení a zvlášť pro jednotlivé okresy),
- výsledků zjišťování styků, adres, míst zhotovení fotodokumentace a pod.,


-5-

- vlastních forem a metod práce: provádění přípravy akcí, zajišťování poznání, kontroly na stojkách, sledování pomocí sítě spolupracovníků, použití pevných OB,
- nedostatků - ztráty obj., projití, narušení, upuštění od sledování z konspirativních důvodů atd.,
- konspirace jak vlastního sledování, tak KB, garáží, orgánů.
c) Hodnocení práce ustanovky (zpracují náčelník 4. odboru a náčelníci z okresů) z hlediska:
- počtu požadavků, z toho do případů, výslednost práce TS-U, vlastní kvalita ustanovek.
- Posouzení výsledků práce spolupracovníků statického sledování s uvedením charakteristiky získaných prověřených zpráv konkrétní trestné činnosti Stb charakteru. (Zpracuje náč. 6. odboru i za okresy ve spolupráci s příslušnými náčelníky odd. a skup. Stb.)

IV. část: Výslednost organizátorsko-řídící a výchovné práce.

a) Opatření, která (náč. odborů S-Stb a náč. z okresů) jste provedli ke zvýšení úrovně řízení, součinnosti a kontroly na pracovištích, kterým velíte,
b) Náčelníci Stb z okresů zhodnotí pomoc poskytovanou z jednotlivých odborů 2., 4. a 6. správy HS-Stb,
c) Zhodnocení práce s informacemi a příčiny ovlivňující úroveň informací.
d) Rozbor morálně politického stavu příslušníků:
- zhodnocení politické a odborné připravenosti kádrového stavu, posouzení pracovní objektivity a iniciativy - uvést hlavní problémy vyžadující řešení,
- jaké úkoly byly plněny v přípravě a výchově kádrů a s jakým výsledkem (mimo OZŠ a boj. přípravy organizované náč. S-Stb),
- zhodnotit úroveň kázně, stav v plnění rozkazů, příčiny neplnění některých rozkazů (uvést kterých) .
- Počet kontrolních schůzek s TS, které jste provedl sám a Vaši zástupci, kolikrát jste se zúčastnil nejdůležitějších případů vytěžení a pohovorů s občany a Vašimi podřízenými za vykazované období r. 1967.


-6-

V. část: Závěr.

1) Charakteristika operativní situace v porovnání s rokem 1966, zvlášť vyjádřit stanovisko, zda operativní situace zaznamenala změny v r. 1967, anebo zůstává beze změny. (Jen náč. 2. odboru po linii jednotlivých oddělení v kraji a náčelníci z okresů za teritorium okresu.)

2) Přehled akcí a signálů, o nichž se domníváte, že jsou důležité a mělo by na nich být přednostně pracováno v r. 1968. Uvést název akce, signálu, druhu svazků a jeho číslo, data rozpracované osoby a stručnou charakteristiku případu, předpoklad zakončení, označení § tr. činnosti. (Jen náč. 2. odboru a náč. okresů.)

Poznámka: Zprávu zpracovat dle výše uvedených bodů věcně a konkrétně a při tom velmi stručně. Takto zpracovaná zpráva o činnosti za rok 1967 by měla obsahovat maximálně za okres 8 a za 2. odbor 11 - 12 stránek, normálně psaných. Zpráva náč. 4. a 6. odboru maximálně 4 - 5 stránek.Skupina Státní bezpečnosti Jičín
SB-0086/01-67
Dne 20. prosince 1967

do čj.
kpt. Lev.

KS-SNB - správa Státní bezpečnosti
Přísně tajné!

Hradec Králové

Zpráva o výsledcích operativní činnosti za rok 1967 - předložení
Počet listů: 10
Přílohy : /

I. část : Operativní situace :

1) Vývoj nepřátelské činnosti vnějšího nepřítele:
a - d/ Konkrétní prověřené poznatky o cílech, zájmech nebo záměrech rozvědek protivníka nebyly zjištěny. Jsou pouze náznaky jejich zájmu o některé oblasti.

e/ Nepřátelská činnost VC se projevovala zejména v hanobení ČSSR, jejího zřízení a představitelů a dále zájmem o vojenské a jiné objekty. Dále byly zjištěny valutové machinace a nákup starožitností. Ze strany VC z řad duchovních je to zvýšený zájem o býv. duchovní a rozšiřování náboženských tiskovin. Konkretněji bude rozvedeno v dalším bodu.

f/ Nepřátelská činnost v oblasti vojenské:
Zjištěn zájem diplomata USA o voj. objekt v Jičíně, kde bylo 9. 11. 67 zachyceno vozidlo CD SPZ 21-00. V té době byla zvýšena činnost posádky před výjezdem do terénu.
VC z NSR FRERKING W. monter n. p. Agrostroj vyzvídal údaje o rozmístění letišť na Jičínsku. V dalším případě osádka vozidla z NSR se dotazovala na prostor u voj. obj. a byla zde voj. org. zachycena, když projížděla kolem.
VC MERRIT Barwet, st. př. USA, letec, fotografoval dva železniční viadukty u St. Paky. Je veden v rozpracování 2. SMV.
VC z NSR BAAR Henrich byl za podivných okolností zadržen v blízkosti Jičína. Při výpovědi uvedl, že je zrádcem a že do ČSSR přijel plnit úkoly. Jmenovaný je osoba, která z ČSSR vysídlila. Byl zachycen jeho pohyb kolem voj. obj. a UNZ Valdice.

Na úseku politické oblasti byla zjištěna činnost:
VC z USA VANÍK Václav, kanadský st. př. je uprchlíkem z ČSSR
V/ 77


-2-

dopustil se hanobení ČSSR, jejich představitelů. Za svoji tr. činnost byl vyhoštěn z ČSSR.
VC z Rakouska HŘEBAČKA Eduard se dopustil tr. čin. dle § 100, kdy hrubě napadal naše zřízení. Za svoji činnost byl vyhoštěn.

V oblasti ekonomické byla zjištěna činnost VC:
VC z Rakouska WIKUS Karel a jeho manželka dojížděli do ČSSR a prováděli valutové machinace dovozem některého druhu výrobků, které rozprodávali prostřednictvím dalších osob. V souč. době je prováděno vyš. odb. S-Stb objasňování jejich činnosti.
VC z Belgie VANDERSTRAETEN Gustav nar. XXXX. 10 obchodník dojíždí do ČSSR, kde má zájem o starožitnosti, které vyváží z ČSSR. Někteří občané z ČSSR jako Vl. REJMONT mu tyto opatřují.

V problematice církve bylo zjištěno:
Do ČSSR k návštěvě býv. prof. theol. Fr. RYBY z N. Paky, dojíždí Dr. SCHMIDT z NSR, představitel řím. kat. církve. RYBOVI předal nábož. tiskoviny. RYBA ho požádal o navázání styku s býv. arcibisk. BERANEM, aby mu pomohl proti jeho diskriminaci v ČSSR.

2) Vývoj nepřátelské činnosti zbytku vnitřních nepřátel:
a/ Organizovaná nepř. činnost byla zjištěna a je rozpracována v akci PROGRAM.
Nepř. činnost spočívá v tom, že Václav HYLMAR XXXXX. 1908 z Jičína, osoba dříve trestaná, opatřuje různé údaje o voj. posádkách, jejich dislokaci a jinak projevuje zájem o voj. objekty. Při agent. rozpracování bylo zjištěno, že v dřívější době udržoval velmi blízký styk s Janem LAUDOU nar. XXXX. 1893, býv. důst. nyní důchodcem. O činnosti LAUDY se HYLMAR vyjádřil tak, že LAUDA má vše písemně zpracováno pro případ zvratu poměrů v ČSSR. Dalším rozpracováním bylo potvrzeno a získána dokumentace o tom, že LAUDA společně s dalšími osobami vypracoval "Program" k uspořádání poměrů po zvratu poměrů v ČSSR. Jeho činnost dále spočívá v tom, že provádí výběr vhodných osob pro obsazení různých funkcí. Jeho činnost přesahuje rámec okresu a za tím účelem dojíždí do Prahy, kde je ve styku s JUDr. Boh. HLADÍKEM a dalšími z řad nepř. osob a býv. funkc. agrární strany. Do Prahy dojíždí LAUDA dvakrát do měsíce na 2 - 3 dny. Zde uskutečňuje různé styky. Důvod však dosud není znám. Na Jičínsku konkretně v poslední době navštívil v N. Pace býv. prof. theo. RYBU Frant., kterému dal k disposici a k prostudování "PROGRAM" t. j. materiály, jak je již uvedeno. Tendence činnosti LAUDY se jeví tak, že mimo činnost v Praze má na Jičínsku zá-


-3-

jem o ustavení osob, se kterými by počítal pro funkce při zvratu poměrů v ČSSR, nebo má zájem o zapojení dalších nepř. osob do činnosti proti soc. zřízení. Dopad jeho činnosti se za stávajících poznatků jeví jako velmi nebezpečný. Obsah jeho "PROGRAMU" - PROVOLÁNÍ je ostře zaměřen k postihu funkc. KSČ, veřejných pracovníků a stoupenců soc. zřízení.
Činnost Václava HYLMARA je rovněž závažná. Není však dosud zjištěno, za jakým účelem voj. údaje získává, nebo zda je v této činnosti s někým ve spojení. Při zjišťování pramenů jeho informací se vyskytl býv. důst. Stanislav RODR, t. č. vedoucí odd. ZÚ np. Silniční stroje v N. Pace. K jeho osobě bylo občanem ŘEHÁKEM provedeno oznámení o tr. činu s tím, že žádá o zprostředkování prodeje materiálů o obranném systemu ČSSR do NSR, kam manželka oznamovatele vyjíždí. Činnost RODRA není v současné době plně osvětlena a je ve stadiu prověřování.

b/ K nepřátelské činnosti NO a k býv. potrestaným byly získány poznatky o tom, že se utvrzují, že dojde ke zvratu zřízení. Aby o sobě věděli, udržují vzájemné styky a přerušené styky navazují. Tato činnost se projevuje konkretně u Frant. TICHÉHO, JUDr. POTŮČKA, Frabt. ŠULCE a dalších. Obdobná činnost se projevuje u dalších protisoc. živlů v hanění poměrů v ČSSR a to u THIERA Vl, Josefa PODLIPNÉHO, Josefa BRůNY býv. továrníka.

3) Úroveň ochrany státního, hosp. a služebního tajemství :

a/ Ve zdejším okrese nejsou důležité objekty, kde by bylo soustředěno stát. taj. ve větším rozsahu. Stát. taj. a to pouze v několika ekonom. objektech je pouze evidence "M", úkoly v době mimoř. opatření a hosp. organ. plán. Ve II. pol. byl určen k ochraně objekt np. AGROSTROJ Jičín a ZPA N. Paka. V AGROSTROJI je pouze několik úkolů, nebo skutečností, které jsou hosp. tajemstvím. ZPA N. Paka v současné době nemá utajovanou výrobu a není to ani na odd. vývoje.
b/ Stav ochrany ekonom. úseků a to konkretně v ZPA N. Paka a na některých úsecích n. p. AGROSTROJ Jičín není dobrý. V ZPA je ze strany pracovníků zájem na tom, aby ani ve vývoji nebyly některé úkoly označeny stupněm utajení. Zdůvodňují to stíženou manipulací s úkoly. Některé výrobky z vlastního posouzení by stupně utajení vyžadovaly, neb se počítá s jejich vývozem do zahraničí, příp. i K[S]
c/ Úniky taj. na ekonom. úsecích nebyly dosud zjištěny a to ani ve vyčleněných obj. Stav rozpracovanosti objektů není dosud dobrý.


-4-

Únik služ. taj. z voj. objektu nebyl dosud zjištěn. V současné době je v souvislosti s akcí PROGRAM náznak toho, že dochází k úniku stát. nebo služ. taj. z OVS a místní voj. posádky. Konkretně toto nebylo prověřeno.

4) Hlavní specifické úkoly Stb v teritoriu okresu:

V teritoriu okr. Jičín je velmi silná báze protispolečenských živlů a NO. Jen přímých agentů nepř. rozvědek je v souč. době evidováno dle RMV č. 10 celkem 11. Stejný počet 11 osob jsou navrátilci. O jejich činnosti je dosud málo konkr. poznatků. Dalším úkolem bude prověřování organizátorů protistát. činnosti a jejich doevidování v evid. NO.
Další úkol bude na úseku činnosti VC v místech jejich koncentrace se zaměřením ke zjištění zájmů o voj. objekty, politický a ekonomický úsek.

II. Výslednost kontrarozvědné práce :

1/ Realizace:
a/ Dle § 100 pro pobuřování byl ve spol. s 3. odd. 2. odb. S-Stb realizován VC VANÍK Václav nar. XXXXX. 30, kanadský st. př. bytem USA. V podnapilém stavu veřejně napadal soc. zřízení. Byl zadržen a předán vyš. odb. S-Stb. Od soudního postihu bylo z polit. důvodů upuštěno a došlo k jeho vyhoštění.
b/ Pro valutové machinace je vedeno šetření vyš. odb. S-Stb na VC K. WIKUSE nar. XXXXX. 23 a jeho manželku. Osobně nebo prostř. jiných osob dováželi z Rakouska zboží, které v ČSSR prodávali. Získané peníze si nechali ukládat na vkladní knížky v ČSSR. Do ČSSR před obavou z postihu nepřijeli. Nyní jsou v postihu občané, kteří se na činnosti podíleli.
d/ Z vyhledávací činnosti byly org. VB předány k vyšetření následující případy:
NOVOTNÝ Miloš zam. Meopty Košíře a spol. - rozprodej dalekohledů - podezření z rozkrádání nár. maj.
JATKY Jičín - rozkrádání - Ag. cestou získ. konkr. poznatky o rozkrádání masa a masných výr. ve značném rozsahu. Na základě Stb poznatků, VB založila oper. spis a případ je před realizací. Na případě se podílel A-EMIL.
MOJŽÍŠ Jiří - ved. hotelu Pecka - podezření z nezákonného obohacování na úkor RaJ a hostí
ADAM František - napadení funkc. MNV a PS-VB- případ dokumentován. Nebyla prokázána tr. č. dle hlavy I. tr. zák. Po konsultaci s vyš. odb. S-Stb, postoupeno k postihu VB.


-5-

ERBAN Jaroslav - rozkrádání potravin v Domově důchodců v N. Pace - podezření
KERHART Karel- ved. Masny v N. Pace - podezření z machinací s masem a uzeninami ve spol. s ved. expedice z Jatek v Jičíně
AGROSTROJ n. p. Jičín - rozkr. materiálů a barev a instalačního mat. zaměstnanci VITVAREM, HOLMANEM a TYRYLEM

e/ Případy vyhoštění nebo zákazu pobytu VC:
VANÍK Václav, kanadský str. př. t. č. bytem USA, Uprchlík z ČSSR. Činnost jmenovaného je uvedena pod literou a/
HŘEBAČKA Eduard nar. XXXXX. 1904, rak. st. přísl. bytem Vídeň. Jmenovaný hanobil veřejně naše zřízení a vládní představitele

2) Výsledky prevence :
b/ Profylaxe byla provedena se 6 členy JZD Lužany pro nedovolený vývoz naší měny do Rakouska. Za čsl. měnu nakupovali zboží, které bez proclení chtěli převést do ČSSR.
c/ Případy zamístnutí {správně: zamítnutí} cest do KS:
ing. MÜLLER Vlastimil XXXX. 1940 Jičín. Cesta do Rakouska zamítnuta neb bylo zjištěno, že si fingoval pozvání, které si sám odeslal z Vídně při své první návštěvě. Byly zjištěny i valutové machinace.
Návrhy na zamítnutí cesty do KS byly dány i k výjezdu JUDr. Jana ŠNÝDRA a jeho manželky z N. Paky. Dále Kristě NOVOTNÉ z Jičína.
Návrhy nebyly realizovány a cesty jim byly povoleny.

3) Agenturně operativní rozpracování:
a/ Akce PROGRAM - vedena v OS na 5. odd. 2. odboru. Strukturální vývoj celé akce je veden v bodě 2/ -a
Počátek akce byl získáním agent. pozn. o tom, že Václav HYLMAR projevil zájem o dislokaci voj. posádek. Úkolováním A-EMILA bylo zjištěno, že HYLMAR ví nějaké okolnosti k závadové činnosti Jana LAUDY který se připravuje na zvrat poměrů a k tomu má vše písemně připraveno. A-EMIL byl podstaven LAUDOVI. V průběhu styku, po upevnění důvěry se postupně LAUDA svěřil, že vyhledává vhodné osoby k obsazení funkcí v Jičíně v případě zvratu zřízení. Byly zjištěny osoby, se kterými LAUDA počítá. Později objekt aby potvrdil svoji činnosti přinesl na parkoviště A-EMILA písemný dokument o provolání "PROGRAMU". Do toho měl A-EMIL možnost pouze nahlédnout. Přesto zjistil, že jde o závažný nepř. dokument. Za pomoci TÚ a oper. opatření došlo pak k potvrzení existence mater. a serioznosti spolupracovníka. LAUDA v té době získal z NSR spisy Adenauera. Neustále sliboval A-EMILOVI že mu tyto a PROGRAM


-6-

zapůjčí. Z nedůvěry nebo jiných příčin mu materiály nepůjčil. Byla proto za pomoci A-EMILA připravena podstávka dalšího A-JIŘÍHO /dříve odsouzený/. JIŘÍ si vytvořil dobrou situaci a získal si důvěru LAUDY, který projevil zájem o seznámeni s býv. prof. theol. RYBOU. Při seznámení s RYBOU mu nabídl, že mu zapůjčí v němčině Adenauerovy spisy. Pro neznalost němčiny A-JIŘÍMU nabídl t. zv. vědeckou práci, a přinesl mu jím vypracovaný "PROGRAM". Tento materiál byl též určen pro prof. RYBU. Tím byl získán materiál a fotokopie nepřátelského dokumentu.
Ve styku s HYLMAREM získával A-EMIL poznatky o zájmu jmenovaného o voj. objekty. V předběžném posouzení GŠ-MNO byly některé poznatky získané HYLMAREM, potvrzeny. Zájem byl potvrzen i sledováním a dále získáním poznatku od org. VKR. Rozprac. nebylo dosud zjištěno, za jakým účelem údaje shromažďuje. Vývoj poznatků získaných k osobě St. RODRA je uveden v bodě 2/ .

Akce HAVRAN - vedena v sign. svazku č. 7975 na osobu VRÁNA Adolf nar. XXXXXX. 1908, dříve letec RAF, uprchlík t. č. Anglie
Svazek byl založen na základě výpovědi oznamovatele Fr. VRÁNY z Kostelce n. O. . V písemném styku nabádal Adolf VRÁNA svého bratra, aby zrušil prodej rod. domku s tím, že je nebezpečí, že majitel najde skladiště zbraní. Za využití TÚ a oznamovatele bylo prověřeno, že jde o výmysl A. VRÁNY. Nalezeny byly pouze dvě pušky, malorážka a kulovnice. Důvod výhružek bylo zrušení odprodeje domku, ve kterém bydlela matka uprchlíka.

Akce VČELAŘ -vedena v sign. sv. č. 7922 na Frant. JANĎOURKA nar. XXXXX. 1936 bytem Hořice.
Svazek byl založen na základě získ. pozn. při vytěžování po příjezdu z NSR. Jmenovaný odpovídal všem znakům dle N-60 a bylo podezření ze styku s BND. Za pomoci TÚ a agent. nebyl styk a BND prokázán. Rozprac. bylo po závěrečném pohovoru s JANĎOURKEM ukončeno. Uvedený je veden v osobách N-60.

b/ Vybrané akce - dokumentace:
Akce PROGRAM - dokumentace byla získána přes spol. JIŘÍHO - získal závadový mat., který bylo možno ofotografovat.
Další dokumentace k činnosti V. HYLMARA byla získána jednak sledováním, kdy projevil zájem o voj. obj. jednak v Jičíně a jednak v Praze. Dále výpovědí vojáků z Jičína, kteří uvádějí, že byli vytěžování osobou /dle foto uvádějí Hylmara/.
Činnost St. RODRA je potvrzena výpovědí oznamovatele ŘEHÁKA a dotvrzována jeho manželkou.


-7-

c/ V průběhu sledovaného období vznikly akce a signály:
Akce PROGRAM - nyní vedený v OS na 5. odd. 2. odb. S-Stb
Akce PROFESOR - veden na Frant. RYBU býv. prof. theol. nar. XXXXX. 1900. Je rozpracován v souvislosti s akcí PROGRAM a pro styk s VC z NSR
Signál PRACHOV - ve kterém je vedena NOVÁKOVÁ Libuše, její manžel a Bohuslav TĚŠÍNSKÝ pro podezření z illeg. činnosti. Činnost jmenovaných uvedl Stan. PABIŠKA
Signál RADISTA- O-Stb Ml. Boleslav je rozprac. Pavel ŘÍHA XXXXX. 40 v Jičíně a jeho matka Květoslava ZEMANOVÁ bytem Turnov, XXXXXXXXXXXXXXXX. ŘÍHA v březnu 1967 v terenu prostoru Prachova okr. Jičín, byl s jistou LIPINSKOU a odtud vyzvedl zprávu o které prohlásil, že to jsou pokyny k jeho činnosti. LIPINSKOU ke spolupráci s nimi vybízel. ŘÍHA a jeho matka mají vztah na Jičín, kde mají příbuznou. K osobě ŘÍHY bylo prověřeno, že vlastní radiostanici VKR, kterou má v illeg. provozu. Docházejí mu pravidelně peníze ze Stuttgartu z NSR. Jeho matka Květoslava ZEMANOVÁ v době okupace spoluprac. s Gestapem. Činnost ŘÍHY má být pro franc. rozvědku. Akce je sledována 8. odb. 2 SMV. Zdejší skupina Stb rozpracovává styky v Jičíně a prověrku zájmu na zdejším okrese.

d-e/ Je obsaženo v předchozích bodech

f/ Nebyl získán konkrétní poznatek, že by činnost vnitř. nepřátel byla z popudu vnějšího nepřítele
g/ Součinnost s VKR na úseku stát. taj. v oblasti ochrany voj. objektu je dobrá. Od VKR jsou získávány poznatky k zájmu o voj. obj. a to jak s VC tak i našich občanů. Konkretně uveden - případ DANIELIS z NSR, který je veden v PZS. Poznatky do akce PROGRAM. Ze Sk. Stb byly předány poznatky o zam. OVS HORÁČKOVI, který hovořil o dislokaci OVS v mimořádných událostech.
h-i/ negativní

III. část - Zhodnocení úrovně oper. situace a prostředků:

1) Práce s TS:
a/ V průběhu r. 1967 byl získán 1 agent a 2 PB
Agent FRANTIŠEK č. sv. 8091 - zaměřen do probl. VC, výjezdáři a vnitřní báze. Jde o perspektivního spol. s možností výjezdu za svým uprchlým bratrem, který je ve styku s rozvědčíkem br. rozv. PLAŇAVOU

c/ Dobrých výsledků v práci s TS bylo dosaženo v akci PROGRAM, kde je nasazen A-EMIL, A-JIŘÍ a k osobě RODRA je I-VĚRA. Způsob jejich podstavení do akce je uveden v bodě 3/ a-. Vyhledání signálu- akce bylo provedeno A-EMILEM.


-8-

Jedním z hlavních problémů v práci s TS je v souč. době rozšiřování agent. sítě. Mezinárodní a vnitř. situace má negativní vliv na vhodné typy a u těchto se projevuje snaha o vyhnutí se styku s org. Stb. U již získaných spol. u nichž byl probuzen zájem o Stb práci, je dosahováno dobrých výsledků. U TS, kde jsou uavedeni {správně: zavedeni} do signálu se zlepší i úroveň řízení a tím i výslednost.
Dekonspirace TS v hodnoceném období nebyla zjištěna. Akceschopnost TS je pak dána kvalitou a zájmem jednotl. spolupracovníků.
d/ Příčinu úbytku TS lze spatřovat v těžkostech jejich získávání jak již uvedeno. Úbytek je pak způsoben tím, že se u některých projevuje alibismus, tím nezájmem o spolupr., která vede k návrhu na rozvázání spol.
f/ Krátkodobě vyjelo do KS celkem 5 spol. Z toho 2 spol. vyjeli v r. 1967 dvakrát. Nikdo nebyl pověřován úkoly Stb, ale byla provedena pouze obranná instruktáž.
g/ Celkový počet PB je 7. Z toho počtu je v souč. době pro vnitřní adaptace v budově, vyřazen
PB RůŽE v Jičíně, kde byla velmi dobrá použitelnost
PB RÁJ - na Prachově, použitelný v některých obdobích /chata/
PB VESELKA v Jičíně, menší kulturní úroveň. Byl zjištěn náznak zájmu o osoby, které tam docházely, není dočasně použ.
Zbývající PB jsou používány. Jde o byty průměrné úrovně. Problém při získávání a využívání PB je ten, že není vhodných objektů, kde by přístup org. nebo spoluprac. byl dostatečně konspirativní. Orgánové jsou většinou veřejnosti známí. V samotném Jičíně je to také značný nedostatek bytů.
h/ Práci s důvěrníky lze hodnotit kladně. Výsledkem je získání sign. PRACHOV, oznámení činnosti St. RODRA do akce PROGRAM, tr. činnost VC VANÍKA a VC HŘEBAČKY.
ch/ Spolupráci se 4. odb. lze hodnotit v rozprac. akci PROGRAM kladně. Lze zaznamenat zájem o výslednost akce a celkovou obětavost. Rovněž spolupráce se 6. odb. je dobrá. Kladné výsledky byly v akci VČELAŘ, HAVRAN a nyní v akci PROGRAM, kde bylo již zaváděno několik TÚ.

Hodnocení práce ustanovky:
c/ Na zdejší sk. není orgán ustanovky. Za hodnocené období bylo vypracování celkem 20 ustanovek z toho 8 pro 1. odb. S-Stb, 5-VKR, 3-pro 2. odb. S-Stb a ostatní pro různé O-Stb. Na úroveň ustan. bylo provedeno 39 dožádání. Z toho 14 pro 2. odb. a sekr. S-Stb, 5-VKR a ostatní pro různá odd. Stb. V uvedeném počtu nejsou ustanovky


-9-

pro vlastní skupinu do rozprac. případů nebo typů na TS.

IV. část: Výslednost organizátorské, řídící a výchovné práce:
a/ Ke zvýšení úrovně řízení nebyla provedena mimoř. opatření. V početně malém stavu skupiny však bylo přistoupeno k přímé účasti náčelníka na důležitých akcích nebo signálech. Osobní účastí je pak zajištěna kontrola práce a tím i výslednost
b/ Pomoc z jednotl. odd. 2. odb., která byla vyžádána, lze hodnotit kladně. Velmi dobrá pomoc je poskytována z 5. odd., kde je společně rozprac. akce. Dobrá spol. byla i s 3. odd. v případech tr. čin. VC VANÍKA a HŘEBAČKY a BAARA. Rovněž tak byla poskytnuta pomoc 1. a 2. oddělením
c/ Práce s informacemi je ovlivněna pro dosud malý počet získaných informací k jejichž získání není plně využíváno aktivu a D sítě
d/ Rozbor morálně politického stavu příslušníků:
Souč. kádr. stav na sk. Stb Jičín je dobrý. Jde o orgány ve věku 42-44 roků, pouze jeden je věkově mladší. Politická a odborná připravenost je dobrá. V souč. době je v 5 měs. škole MV jeden přísl. Dva studují VUML a jeden maturitní kurs na dvanáctiletce. Rovněž možno kladně hodnotit zájem o Stb prací a dobrou výslednost na úseku vyhledávání. Není však dobrý stav v rozšiř. agent. sítě. V průběhu vykazovaného období r. 1967 byla účast náčelníka na důležitých nebo kontrol. schůzkách ve 21 případech. Přímá účast byla při vytěžovacích příp. obranných pohovorech a spoluprac., kteří vyjeli do KS. Účast na důležitějších případech vytěžení nebo pohovorů s občany není přesně evidována, byla však více jak v 10 případech.

V. část : Závěr:
1) S porovnáním oper. situace s r. 1966 lze hodnotit, že v r. 1967 došlo k podst. zvýšení rozprac. akcí v oper. svazcích. Rovněž byl zaznamenán zvýšený počet získaných zajímavých signálů a to jak k činnosti VC tak zejména u NO a protispolečenských živlů. Značně se změnila situace na vnitř. bázi, kdy stoupl počet evidovaných agentů např. rozvědek a osob z řad navrátilců.
2) Akce PROGRAM - OS č. 9058 zavedená na Jana LAUDU nar. XXXX. 1893 bytem Jičín, XXXXXXXXXXXX, býv. důst. nyní důchodce.
Václava HYLMARA nar. XXXX. 1908 bytem Jičín XXXXXX, býv. živnostníka nyní prac. Teplotechny Praha.
Rozprac. je vedeno pro § 92., příp. další §. Předpoklad ukončení je v I. čtvrtl. 1968


-10-

Akce PROFESOR - OS č. 9213 zavedený na Františka RYBU nar. XXXXX. 1905 býv. prof. theol. nyní soukr. zemědělec, bytem Heřmanice
Rozpracován je pro neoznámení tr. činu dle hlavy I. tr. z. v přímé souvislosti s akcí PROGRAM
Akce ZEMĚDĚLEC - vedený v ag. pátr. svazku č. 9230 na neznámého pisatele protistátní písemnosti § 102-103-198 tr. z.
Předpoklad ukončení nelze stanovit
Akce KAKTUS - PZS č. 7608 na VC z NSR - Eugen DANIELIS nar. XXXXX. 1916, bytem Alfeld-NSR.
Rozpracování je vedeno z důvodů, že projevil mimořádný zájem o voj. obj. které v jednom případě fotografoval. Mimo to je podezřelý z valutových machinací.
Signál RADISTA - ve kterém je veden v rozpracování O-Stb. Mladá Boleslav Pavel ŘÍHA nar. XXXXX. 1940 a jeho matka Květoslava ZEMANOVÁ roz. Bodláková bytem Turnov, XXXXXXXXXXXXXXX.
Rozpracováni jsou pro podezření z § 105. Zdejší sk. Stb vede součinnost, neboť jmenovaní mají vztah na Jičín
Signál KAMERAMAN - je veden Petr VOLF nar. XXXXX. 1940 bytem Jičín, XXXXXXXXX, svobodný, kameraman. V r. 1966 vycestoval do NSR, navštívil SE, měl styk s Dr. SNEIDREM, natočil záběry ze SE. V r. 1967 byl delší dobu v NSR a Francii
Jeví se zajímavý z hlediska jeho styku v KC.
Signál INŽENÝR - ve kterém je veden ing. Miroslav KOHL nyní USA st. přísl., uprchlík z ČSSR, který do ČSSR dojíždí. Materiály k jeho osobě byly postoupeny z 1. odd. 2. odb. S-Stb Hradec Králové. Má osobní styk s rozvědčíkem britské rozvědky PLAŇAVOU. Jeho návštěvy do ČSSR se jeví zajímavě.


Náčelník sk. Stb :

kpt. Lev RudolfDalší rokArchiv StBNávod, vysvětlivkyVyhledáváníArchivy


Odboj na Jičínsku – Úvodní strana