Odboj na Jičínsku – Zdroje

Rozkaz Ministra vnitra ČSSR č. 14/1988

Změny přílohy k RMV č. 3/1978

(SMĚRNICE PRO PRÁCI SE SPOLUPRACOVNÍKY KONTRAROZVĚDKY)

ROZKAZ
MINISTRA VNITRA
ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

PŘÍSNĚ TAJNÉ

Ročník 1988
V Praze dne 1. září 1988
Číslo 14

Změny a doplnění přílohy k RMV ČSSR č. 3/1978
Směrnice pro práci se spolupracovníky kontrarozvědky (A-oper-I-3)

K zabezpečení přípravy jednotného postupu předávání tajných spolupracovníků kontrarozvědky k útvarům vojenské kontrarozvědky pro případ branné pohotovosti státu stanovím:

Č1. I

Příloha k RMV ČSSR č. 3/1978 - Směrnice pro práci se spolupracovníky kontrarozvědky (A-oper-I-3) ve znění RMV ČSSR č. 2/1986 se mění a doplňuje takto:

l. Čl. 139 zní:

"Čl. 139

(1) Memorandum se vyhotovuje v jednom výtisku a připojuje se k němu fotografie získávaného tajného spolupracovníka. Memorandum tvoří přílohu k návrhu na získání tajného spolupracovníka a po registraci tajného spolupracovníka se ukládá do svazku tajného spolupracovníka.

(2) Při získání dalších poznatků k osobě tajného spolupracovníka musí pracovník kontrarozvědky memorandum doplňovat. K přepracování memoranda může přistoupit po určitém časovém období, nemění však přitom obsah zpracovaných hodnocení, ale doplňuje pouze poznatky, které je třeba tematicky soustředit v jedněch částech, aby byly přehledně použitelné při vypracování a posuzování dalších návrhů. Jde například o doplňování zpravodajsky zajímavých styků, styků do zahraničí, případů využití tajného spolupracovníka v akcích a podobně.&uot;

2. Čl. 140 včetně nadpisu zní:

"Čl. 140

Kmenová karta tajného spolupracovníka

Kmenová karta tajného spolupracovníka (dále jen "karta") obsahuje základní údaje k osobě tajného spolupracovníka a údaje o průběhu jeho spolupráce. Kartu (příloha č. 5) vyplňuje pracovník ,kontrarozvědky pro tajné spolupracovníky ihned po zjištění, že jsou předurčeni k útvarům ozbrojených sil Československé socialistické republiky (dále jen "OS ČSSR") a na tajné spolupracovníky registrované u statisticko evidenčního oddělení III. správy Sboru národní bezpečnosti."

3. Za čl. 140 se připojují Čl. 141 a 142, které zní:

"Čl. 141

(1) Karta se vyplňuje ve dvou výtiscích, fotografie tajného spolupracovníka se připojuje ke kartě č. 1.

(2) Pracovník kontrarozvědky ukládá kartu č. 1 v zalepené obálce na pracovišti registru příslušného statisticko evidenčního útvaru 1) do doby vyhlášení branné pohotovosti státu. Na přední části obálky napíše krycí jméno tajného spolupracovníka a číslo doplňku uvedené na povolávacím rozkazu vlepeném v jeho vojenské knížce. Kartu č. 2 uloží do svazku tajného spolupracovníka.

(3) Pracovník kontrarozvědky odpovídá za průběžné doplňování údajů na obou kartách, přičemž u předurčených tajných spolupracovníků kontroluje každý rok v říjnu číslo doplňku.

(4) Předává-li se předurčený tajný spolupracovník k řízení jinému útvaru Státní bezpečnosti, předávají se i obě karty. Jestliže se svazek tajného spolupracovníka archivuje, vkládají se spolu s ním obě karty. V případě zrušení předurčení tajného spolupracovníka k útvarům OS ČSSR uloží pracovník kontrarozvědky obě karty do svazku tajného spolupracovníka.

_________________

1) Směrnice pro evidenci, statistiku a administrativu při kontrarozvědné činnosti (A-oper-II-1) vydané RMV ČSSR č.4/1978

Čl. 142

Tajní spolupracovníci, kteří mají v držení vojenskou knížku a nejsou předurčeni k útvarům OS ČSSR, musí být po získání ke spolupráci poučeni o způsobu navázání utajeného styku s pracovníky vojenské kontrarozvědky pro případ jejich dodatečného povolání do OS ČSSR a o tom, že nástup musí oznámit pracovníku kontrarozvědky; který je řídí. Hesla pro styk tvoří krycí jméno tajného spolupracovníka a registrační číslo svazku. Způsob prověření věrohodnosti hesla pro styk před zahájením spolupráce s těmito tajnými spolupracovníky stanoví náčelník III. správy Sboru národní bezpečnosti."

4. Za přílohu č. 4 se připojuje příloha č. 5, která zní:

"Příloha č. 5 k čl. 140 přílohy k RMV ČSSR č. 3/1978

Kmenová karta tajného spolupracovníka

1 Příjmení a jméno 2 Datum a místo narození 3 Číslo doplňku 4 Foto 5 Národnost 6 Státní příslušnost 7 Vzdělání 8 Původní povolání 9 Bydliště 10 Rodinný stav 11 Druh TS 12 Krycí jméno 13 Registrační číslo - datum registrace 14 Návrh na získání - 15 Jméno, funkce, podpis schvalujícího, schválen dne

16 Získání provedeno 17 Získán na podkladě 18 Znalost řečí

19 Znalost o formách a metodách rozvědné - kontrarozvědné práce 20 Zpravodajské zkušenosti, do jaké problematiky využíván

21 Charakteristické . údaje (záliby, sklony, povahové rysy, vztahy a styky na KZ)

22 Útvar StB Odbor Odděl. Jméno OP Od - do Útvar StB Odbor Odděl. Jméno OP Od – do

23 Heslo pro styk

24 Spolupráce ukončena 25 Důvod ukončení 26 Archivní číslo

MV č. skl. 752

Čl. II

Pracovníci kontrarozvědky po nabytí účinnosti tohoto rozkazu

a/ vyplní do dvou měsíců karty k tajným spolupracovníkům předurčeným k útvarům OS ČSSR a registrovaným u statisticko evidenčního oddělení III. správy Sboru národní bezpečnosti;

b/ zašlou do dvou měsíců místně příslušným oddělením vojenské kontrarozvědky při krajských vojenských správách seznam čísel doplňků předurčených tajných spolupracovníků;

c/ sdělí písemně vždy do 30. listopadu kalendářního roku změny v číslech doplňků předurčených tajných spolupracovníků místně příslušným oddělením vojenské kontrarozvědky při krajských vojenských správách.

Čl. III

Tento rozkaz nabývá účinnosti dnem 1. října 1988.

Č. j. SKR - 0063/19-1988
Miinistr vnitra ČSSR:
Vratislav VAJNAR v.r.


ZdrojeHledáníArchivOdboj na Jičínsku