Odboj na Jičínsku – Problematika zpřístupňování

Korespondence R. Pavlovce s MV

Text:

V Nové Pace dne 19.1.1998
Ministerstvo vnitra
sekce OUS, archivní a spisové služby
odbor zpřístupňování svazků StB
k rukám ředitele Mgr. Jana Frolíka

170 34 PRAHA 7. pošt. přihrádka 21 / ASU
k č.j. : SP -3482 / LU - Sv - 97.

Vážený pane řediteli

Dne 12.1.1993 jsem po vyzvání navštívil pracoviště Ministerstva vnitra v Pardubicích a nahlédl do mého osobního svazku bývalé StB.

Bohužel jsem zjistil, že svazek obsahuje pouze skutečnosti z roku 1950.

Z t.zv. VYHODNOCENÍ PO spisu "VYSTĚHOVALEC" č. 18398 - vedeným pod č.j. SO-0382 / S-81 ze dne 13.12.81 (jehož kopii vlastním) jsem zjistil, že:

1 / Pracoviště StB Jičín vedlo již před mým vystěhováním šetření o mé osobě, probíhalo t.zv. rozpracování a to ve spise OS "STAVAŘ" a bylo provedeno i preventivní opatření. Tento spis byl údajné skartován již 1.12.1989.

2/ Z Vyhodnocení je zřejmé, že jsem byl s celou rodinou vystěhován v rámci akce ASANACE. Není mi známo, kdo navrhoval zařazení do této akce. Dále dle mých informací úplné spisy osob zařazených do této akce prý byly v kabinetu bývalého Federálního ministra vnitra v Archivu "K".

3/ Zmíněné pracoviště StB Jičín založilo více než rok po našem vystěhování dne 28.12.79 proti mé osobě spis PO "VYSTĚHOVALEC". Zde se již neuvádí skartace a je tudíž možné, že tento spis bude ještě dohledán.

K dokreslení zájmu StB o moji osobu bych chtěl uvést, že v r. 1968 jsem zastával funkci okresního tajemníka K-231 na okrese Jičín a po vystěhování v r. 1978 do Rakouské spolkové republiky jsem byl činný v Československém exilovém skautingu, dodnes vedu 43. český oddíl Vídeňských skautů a skautek (WPuP). Dále jsem byl a dosud jsem členem Západoevropského sdružení KPV. Zjistil jsem, že okolo mé osoby se pohybovalo kolem 20 spolupracovníků StB různých kategorií a mám podezření i na osoby z vojenské kontrarozvědky.

Pane řediteli, žádám Vás i o Vaše vyjádření k možnosti, že spisy osob v akci ASANACE byly shromážděny ve zvláštním archivu MV a zda je možné, že se ještě dohledají. Dále – můj spis O.S. "STAVAŘ" byl sice skartován, ale pokud byl ve více exemplářích (StB Jičín, KS-StB II. odbor Hradec Králové a X. správa SNB – Praha – IV. odbor) zda je i zde možnost dohledání.

Přeji Vám hodně úspěchů ve Vaší práci, která jistě není snadná, ale dle mého názoru nutná pro dokreslení temného období našich dějin, jehož objektivní poznání je pro budoucnost nutné a prosím o zaslání Vašeho vyjádření.

V úctě
Ing. Radko Pavlovec
Kumburská 1061
509 01 Nová Paka

co/ÚDV-Praha
/KPV-Praha


došlo 3. 3. 98

MINISTERSTVO VNITRA
sekce ochrany utajovaných skutečností,
archivní a spisové služby
pošt. přihr. 21/ASU
17034 Praha 7

Č.j. SP-3482/LU-Sv-97
K č.j. ASU-14/140-průb/98
ASU-9-14/98

V Praze dne 11.2.1998

Vážený pan
Ing. Radko Pavlovec
Kumburská 1061
509 01 Nová Paka

Věc: Šetření ke svazkům bývalé StB

Obdrželi jsme Váš dopis ze dne 19.1.1998, ve kterém nám sdělujete některé další údaje k dohledání materiálů, vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti k Vaší osobě.

Bohužel ani po dalším šetření se nepodařilo prokázat existenci svazků, založených k Vaší osobě: osobní svazek (OS) "Stavař" byl dle záznamu zničen 1.12.1989;
svazek prověřované osoby (PO) "Vystěhovalec" byl zničen bez uvedení data skartace.

Pokud se Vám podařilo v minulosti získat část těchto písemností či jejich kopie, velmi by nám pomohlo při dalším dohledání, pokud byste nám jejich kopie poskytl.

Upozorňujeme Vás, že podle § 11 odst. (6) zákona č. 140/1996 Sb., o zpřístupňování svazků vzniklých činností bývalé StB je každá fyzická osoba, která přechovává svazek nebo jeho část, či jejich kopie a opisy, povinna předat ověřené kopie ministerstvu, a pokud tak neučiní, dopustí se přestupku.

Studiem Vašeho případu bylo zjištěno, že mimo již zpřístupněné materiály z padesátých let se zachovaly Vaše vyšetřovací spisy, a to V-10465-Plzeň a V-374-Hradec Králové, které Vám můžou být předloženy po telefonické dohodě na pracovišti archivní služby v Pardubicích (tel. 040/31458).

V současné době jsme též zahájili šetření k dohledání akce "ASANACE" v archivech MV. V této souvislosti Vám sděluji, že problematikou výše uvedené akce celostátního charakteru se zabývá dr. Jiří Gruntorád z Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu Policie ČR, kterého jsme o Vašem zájmu o bližší zkoumání této věci informovali, a na kterého se též můžete obrátit.

S pozdravem

Mgr. Jan Frolík
ředitel sekce


Problematika zpřístupňování materiálůÚvodní stránkaVyhledáváníDiskuze