Odboj na Jičínsku

Archiv StB Jičín – 1979

textová forma

řazení časové


ZPRÁVA PRO ŠTÁB NÁČELNÍKA OS SNB – Plnění úkolů z plánu práce OS SNB za I.čtvrtletí 1979 (24.4.1979)
Pololetní vyhodnocení pracovních plánů útvarů StB ve VčK za 1.pololetí 1979 po liniích II., X., XI. S FMV - osnova a obsahové zaměření (25.5.1979)
Vyhodnocení pracovního plánu za I. pololetí 1979 (18.6.1979)
Výkaz preventivních opatření (20.6.1979)
Roční vyhodnocení pracovních plánů útvarů StB ve VčK za rok 1979 po liniích II; X; XI. S SNB - osnova a obsahové zaměření (8.10.1979)
Vyhodnocení pracovního plánu za rok 1979 po linii II.S-SNB (18.10.1979)
Výkaz preventivních opatření (19.10.1979)
Vyhodnocení plánu práce po linii II. odboru za rok 1979 (6.11.1979)
Podklady pro jednání Š N KS SNB dne 23.11.1979 na OS SNB v Jičíně za OPV OS SNB (9.11.1979)
Zpráva po linii Státní bezpečnosti pro jednání výjezdního štábu náčelníka KS SNB, konané dne 23. listopadu 1979 na OS SNB v JIČÍNE. (23.11.1979)
Vyhodnocení plnění úkolů pro StB z ročního prováděcího plánu práce OS SNB JIČÍN za rok 1979 (14.12.1979)


Okresní správa SNB JIČÍN
pracoviště StB

Přísně tajné!

ZPRÁVA PRO ŠTÁB NÁČELNÍKA OS SNB

Plnění úkolů z plánu práce OS SNB za I.čtvrtletí 1979.Předkládá:

Zástupce náčelníka OS SNB pro StB:

kpt. JUDr. BRYXÍ Břetislav


Okresní správa SNB JIČÍN
pracoviště StB

Dne 24. dubna 1979
Přísně tajné!

PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z PLÁNU OS SNB JIČÍN ZA I. ČTVRTLETÍ 1979
(Zpráva pro štáb náčelníka OS SNB)

I. Úsek boje proti vnějšímu nepříteli :
a) Styková báze USA byla přehodnocena ve spolupráci s S-StB bylo určeno 7 osob k doprověření. Na prověrkách těchto osob je pracováno a u jedné osoby byla prověrka dokončena. V akci AKCIONÁŘ je nadále postupováno podle plánu rozpracování. Do případu je aktivně zapojena agentura a jsou získávány informace o záměrech objekta.
V akci MEFISTO jsou zjištěny poznatky o snaze dcery objekta vycestovat do zahraničí a vyvstává nebezpečí možnosti emigrace a vyvezení výsledků výzkumu. Byla provedena opatření k zintenzivnění rozpracování. Akce FILOSOF byla přehodnocena a převedena na vyšší druh svazku. I nadále jsou zjišťovány snahy objekta o navazování styku se zastupitelskými úřady KS. Dále byly získány poznatky o tom, že objekt udržuje styky s osobami, které nemají kladný poměr k soc. zřízení. Byla provedena agenturní kontrola objekta a opatření k zamezení jeho výjezdu z ČSSR. Plnění úkolů rozpracování je pravidelně kontrolováno nadřízenou součástí.

b) Plnění úkolů při odhalování a paralyzování špionážní a ideodiverzní činnosti pracovníků ZÚ KS a ČLR je prováděno v úzké součinnosti s I. odborem S-StB a II. SFMV. V akci ČESTICE a CHOCHOL je postupováno podle plánu zaměření. Rozpracování této akce je však na přímý pokyn II. SFMV vzhledem k mezinárodní situaci dočasně omezeno a teprve v současné době jsou prováděna opatření k opětnému zaktivizování naší činnosti. Celkově lze hodnotit


-2-

výsledky na tomto úseku velmi kladně. Jsou uskutečněny kontakty na agenta bezpečnosti, kádrového rozvědčíka a vedoucí funkcionáře vojenského oddělení ambasády rozpracovávaného státu.
V akci II. SFMV HANKA se podařilo provést podstavu našeho agenta na objekta. Existují další možnosti zkvalitnění a prohloubení rozpracování. Nadále je naší agenturou udržován kontakt na objekta akce LÍDA, kde nedošlo za hodnocené období ke změnám.
V akci II. SFMV SELEN bylo provedeno spolu s nadřízenými součástmi přehodnocení situace a současných možností kontaktů na rozpracovávanou ambasádu. U jednoho agenta se další kontakt na ambasádu vzhledem k akci ZRADA nedoporučuje. Další agent v rozvíjení a prohlubování kontaktu pokračuje. V akci ACHELOS nebyly za hodnocené období zjištěny nové poznatky a je předpoklad, že k oživení situace dojde až v letním období.
Mimo úkoly uvedené v plánu OS SNB je průběžně pracováno i na dalších akcích, které byly ve směru na ZÚ KS a ČLR před pracoviště StB postaveny nadřízenými součástmi.

c) Je věnována stála agenturní pozornost diplomatům a VC z KS a ČLR s cílem získat dokonalý přehled o jejich pohybu a zájmech na našem okrese. Do rozpracování této problematiky jsou postupně zapojováni i orgánové VB.
Zájem diplomatů o teritorium našeho okresu se zvyšuje vždy při konání větších vojenských cvičení. Například v průběhu vojenského cvičení DRUŽBA 79 na počátku tohoto roku byl zjištěn zájem o vojenské objekty sov. posádky v Jičíně ze strany diplomatů ZÚ USA a v městě byl zachycen i výskyt vozidla ZÚ ČLR.
Situace v rozpracovávaných signálech:
- OLGA : bylo provedeno vyhodnocení a rozhodnuto o provedení operativního vytěžení VC při jeho příjezdu do ČSSR.
- CELNÍK : jsou zjišťovány nové styky objekta na naše občany, z nichž u jednoho byl zjištěn zájem o výjezd do NSR. Objekt projevuje zájem o studium v ČSSR,


-3-

které by mělo umožnit jeho další služební růst. V akci je postupováno podle vypracovaného plánu opatření.

- ANTON : plánovaný pohovor nemohl být uskutečněn vzhledem k přítomnosti dalších osob a nemožnosti jejich odluky. Další pohovor je plánován při jeho dalším příjezdu do ČSSR.

- BEDŘICH : podle původních informací měl navštívit ČSSR, avšak přijela pouze jeho manželka. Je plánováno jeho vytěžení při nejbližší návštěvě.

Mimo uvedené akce je věnována pozornost všem VC, přijíždějícím do okresu. V zájmu zkvalitnění rozpracování této problematiky došlo k rozšíření agenturní sítě, využívané k VC.
Počáteční měsíce roku jsou již stabilně nejslabší v počtu příjezdu VC do okresu a největší nápor je třeba očekávat v průběhu letní sezony a to jak v souvislosti s individuální turistikou, tak i s pořádáním poměrně rozsáhlých sportovních akcí.

d) V problematice kontrarozvědné ochrany objektů útvarů ČSLA a sov. armády je postupováno v úzké součinnosti s orgány VKR a KGB. V konkrétních případech je konzultován další postup a dochází k využití agentury všech součinnostních složek. Bylo provedeno seznámení orgánů kriminální služby s problematikou ochrany VO a s požadavkem úkolování jejich agentury k této problematice.
Situace v rozpracovávaných akcích :
- VÍTĚZ : bylo provedeno převedení na vyšší druh svazku s cílem ověřit dosavadní činnost a nebudou-li zjištěny závažnější poznatky, ukončit svazek profylaktickým opatřením. Je využíváno i agentury KGB.

- UBYTOVATEL : v rozpracování je postupováno podle stanoveného plánu. Nejsou zjištěny nové informace. Aktivnější činnost objekta lze očekávat především v období rekreační sezony.


-4-

Po linii ochrany vojenských objektů byly za hodnocené období zavedeny dvě nové akce :

- JEZDEC : objektem je důstojník cizí armády, který při svých návštěvách ČSSR projevuje znalost vojenských objektů a zájem o ně. Byla provedena podstava kvalitní agentury a provedeno opatření k zlepšení možností jeho příjezdu do ČSSR.

- SEŘIZOVAČ : objektem je čsl. státní příslušník, který prováděl pozorování a zaznamenávání vojenské techniky. Do současné doby byly k němu zjištěny další zajímavé poznatky a je přistupováno k intezivnímu rozpracování.

2. Úsek boje proti vnitřnímu nepříteli :
a) V problematice pravicově oportunistických sil jsou zjišťovány poznatky svědčící o tom, že některé osoby tohoto charakteru vyhledávají příležitost, aby se mohly prosadit.
Jsou snahy o uspořádání schůzky osob, které pracovaly v oblasti kultury a pro své postoje byly nuceny změnit zaměstnání. Jedna z těchto osob, aktivně zapojená v současné době do významné sportovní akce, k jejímuž uspořádání byl zmocněn OV ČSTV aktivně vystupovala proti tomu, aby na propagačních materiálech byl vyjádřen vliv XV. sjezdu KSČ na tělovýchovu.
Jsou zjištěny signály svědčící o možnosti zneužití stran NF pravicovými živly. Např. došlo k přijetí pravicově a nepřátelsky zaměřené osoby za člena socialistické strany, ač byla tato osoba pro své nepřátelské postoje z této strany po krizovém období vyloučena. Její nové přijetí bylo přes odpor některých členů prosazeno krajskou tajemnicí této strany ŘÍDKOU.
Situace v rozpracovávaných signálech :

- SKLADNÍK : nejsou zjištěny žádné nové závadové poznatky. Objekt je těžce nemocen.
- KNIHOVNICE : objekt pracuje v pionýrské organizaci. Nadále udržuje závadové styky. Za hodnocené období nebyly zjištěny nové závadové poznatky.


-5-

- ŘIDIČ : objekt byl předsedou přípravného výboru KAN. V poslední době byly získány poznatky o tom, že udržuje styk se signatářem CHARTY 77, který má na okrese přechodné bydliště. Své vzájemné styky se snaží utajovat.

- LOMAŘ : k objektu rozpracování nejsou za hodnocené období zjištěny nové závadové poznatky. Jsou plněny úkoly z plánu.

- JUNÁK : bylo zjištěno, že se objekt stýká s bývalým příslušníkem SNB, propuštěným pro své pravicové postoje. Jinak objekt nevyvíjí zjevnou nepřátelskou činnost.

- PSYCHOLOG : k objektu byla v poslední době provedena další kvalitní agenturní podstava. Objekt stále projevuje zájem poznávat osoby z řad mladé inteligence a vytvořit skupinu osob stejných názorů. Dále bylo zjištěno, že udržuje písemné styky do NSR. Podle posledních informací projevuje objekt zájem o změnu zaměstnání a snaží se najít nové místo ve zdravotnickém zařízení na okrese Mladá Boleslav.

b) V problematice kontrarozvědné ochrany mládeže není v současné době rozpracováván žádný konkrétní případ ani signál. Nástupem nového pracovníka na tento úsek se možnosti StB zlepšily a v rámci součinnosti mezi StB a VB jsou konsultovány jednotlivé konkrétní případy z této problematiky.

c) V problematice spojení nepřátelských osob s emigračními a antikomunistickými centry v zahraničí jsou dosahovány dobré zpravodajské výsledky. Zajímavé poznatky byly zjištěny např. k osobě Radko PAVLOVCE, který se vystěhoval do Rakouska, kde se napojil na představitele čs. emigrace JANÝRA, MLYNÁŘE A PELIKÁNA.
V poslední době byl zjištěn případ, kdy na adresu jedné městské knihovny byly zaslány v dopise "LISTY" vydávané PELIKÁNEM.


-6-

V akci KIM byl vypracován a schválen návrh na provádění nuceného styku. Jeho cílem je kompromitování objekta před zájmovým prostředím. Do současné doby byl proveden jeden nucený styk, jehož výsledek je možno hodnotit kladně.

d) Vzhledem ke kádrovému posílení pracoviště StB mohla být věnována větší pozornost problematice církví a sekt. Je zjišťována aktivita zejména sekty SVĚDCI JEHOVOVI, jejíž činnost je zaznamenána především na hořicku. Dále je v poslední době věnována pozornost člence sekty Principiálních lidí, která v okrese pracuje v oblasti kultury a z titulu své funkce je v přímém styku s mnoha lidmi, na něž může negativně působit.
Situace v signálech a akcích :
- ORGANIZÁTOR : rozpracování bylo ukončeno aktivním rozkladným opatřením. Provedenými výslechy bylo zjištěno, že v Jičíně jsou organizovány o školních prázdninách letní tábory dětí z rodin věřících církve římsko katolické. V daném případě je podezření z činnosti laického apoštolátu církve řím. kat., zejména vzhledem k tomu, že program účastníků byl nábožensky zaměřen. Na základě těchto poznatků byla založena nová akce pod krycím jménem MARIE.

- EVANGELÍK : jsou zjišťovány stále nové poznatky o stycích objekta na duchovní osoby z KS, odkud dostává značné množství darů. Byl zjištěn opakovaný písemný styk objekta na krycí adresu HLASU AMERIKY. Projevuje se poměrně značná návštěvnost bohoslužeb a přednášek, které objekt pořádá.

- SAMOTÁŘ : nové zajímavé poznatky k objektu nejsou zjištěny.

e) V problematice CHARTY 77 jsou prováděna konkrétní opatření k likvidaci činnosti signatářů a rozšiřovatelů. Došlo k přistěhování jednoho signatáře CHARTY 77 do okresu. Jeho osobě je věnována stálá pozornost i přes problémy, které vznikly při jeho přímém agenturním obsazení.


-7-

Dále jsou prováděna opatření ve vztahu k partě pracovníků OPS JIČÍN, kteří vykonávají svoji činnost na území celé republiky. Bylo zjištěno, že jejich pracovní podmínky jim vytvářejí množství volného času, který zejména jejich vedoucí věnuje pro obstarávání záležitostí jednoho z představitelů CHARTY 77. Téměř všichni členové této pracovní skupiny mají zájem v létě vycestovat do KS.

f) V souvislosti s 10. výročím dubnového pléna ÚV KSČ byla činnost agentury zaměřována k osobám, u nichž je předpoklad možného narušení veřejného pořádku a organizování protispolečenských vystoupení. Nebyly zjištěny žádné závadové poznatky.
Agentura je zaměřována v posledním období i na sledování osob, které by mohly narušit průběh májových oslav.

Ochrana ekonomiky :
Na úseku státobezpečnostní ochrany ekonomiky je postupováno v úplné součinnosti se Správou StB, jejíž III. odbor nese za tuto problematiku přímou odpovědnost.
a) Bylo provedeno šetření k situaci v cihelně Osenice. Výsledky šetření byly předány náčelníkovi S StB a III. odboru S StB. Vzhledem k tomu, že stávající zařízení cihelny bude přestavováno na jiný systém, je třeba tomuto problému věnovat i nadále pozornost.
Ochrana rozhodujících podniků v okrese je prováděna především orgány VB, pokud se nejedná o podniky, přidělené k obhospodařování III. odboru S StB. Pracoviště StB Jičín poskytuje orgánům VB v konkrétních případech na základě jejich požádání pomoc.

b) Ve spolupráci s orgány VB je pracováno na získání přehledu o podnicích a závodech, které jsou napojeny na RVHP. Jde o úkol velmi nesnadný, neboť samotným podnikům je někdy tato otázka nejasná.
V problematice ochrany monopolu zahraničního obchodu byla v hodnoceném období prováděna aktivní a úspěšná činnost, zejména v souvislosti s realizací akce TAKTIK a v


-8-

současné době s rozpracováním akce BARON. Do těchto akcí byla napojena agentura, která plnila a plní významné úkoly.

c) Agenturní prostředky pracoviště StB jsou trvale zaměřovány k získávání informací o možnosti vzniku mimořádných událostí a úniku utajovaných skutečností.

Mimo výše uvedené úkoly plní pracoviště StB i další úkoly, které byly stanoveny vedením S StB a jejími odbory. Lze konstatovat, že tyto stanovené úkoly jsou plněny dobře a beze zbytku. Výsledky práce kolektivu pracoviště StB byly vedením S StB kladně hodnoceny.

Zástupce náčelníka pro StB :

kpt. JUDr. BRYXÍ Břetislav


KRAJSKÁ SPRÁVA SNB
HRADEC KRÁLOVÉ
Čj.: OS 0099/SE-1-79

Okresní správa SNB
Jičín

KS SNB - Správa Státní bezpeč.
oddělení JIČÍN
Došlo 28. V. 1979
Čj. SO-0084/OS-79
Přílohy 0

25. května 1979
PŘÍSNĚ TAJNÉ
Výtisk číslo : 4


Pololetní vyhodnocení pracovních plánů útvarů StB ve VčK za 1.pololetí 1979 po liniích II., X., XI. S FMV - osnova a obsahové zaměření

Počet listů : 1
Bez příloh

V souladu s Rozkazem I.náměstka ministra vnitra ČSSR č.1/79, článek 4 přílohy, Směrnicemi čj.SM/01-0056/1975 a pokyny II.,X.,XI. SFMV proveďte pololetní vyhodnocení v následujících bodech :

Úvod - Dosažené výsledky v plnění hlavních plánovaných úkolů (v čem bylo konkretně dosaženo zkvalitnění kontrarozvědné práce)
- Nesplnění termínovaných úkolů a příčiny
I. část - Rozpracovávané akce, celkový počet, dosahované výsledky (hlavní akce jmenovitě se stručnou charakteristikou stavu)
- Nově zavedené akce v roce 1979, v jaké problematice, pro jakou trestnou činnost
II. část - Konkretní (i dílčí) poznatky k formám a metodám nepřátelské činnosti v rozpracovávaných problematikách
III. část - Úkoly ročního plánu k získání TS (A, KB, PB),stav splnění (počet získaných TS podle problematik stanovených plánem)
- Výjezdy TS do zahraničí, počet a zpravodajské výsledky
- Stručné slovní zhodnocení úrovně práce s TS, rezervy, % svodu do KB/PB, rozpracovanost KTS a typů KTS
Závěr - Realizované případy (svazkované i nesvazkované)
a) Zahájením trestního stíhání vyšetřovatelem StB
b) Zahájením trestního stíhání vyšetřovatelem VB (na základě předaných prvotních či rozpracovaných poznatků StB)
c) Provedením preventivně-výchovných a profylaktických opatření (včetně výstrahy)

Písemné vyhodnocení zpracujte ve 3 výtiscích. Výtisk č.2 po schválení náčelníkem OS SNB zašlete do termínu 20.6.1979 na SVSEO S StB jako podklad zhodnocení pro centrální správy FMV.

Náčelník KS SNB

plk. Antonín VALTER


Okresní správa SNB JIČÍN
pracoviště Státní bezpečnosti
Č.j. SO 0084/OS-79

Dne 18. června 1979
Přísně tajné!
Počet výtisků: 3
Výtisk č. : 1
Počet listů: 13

KS SNB - správa StB
SV SEO

HRADEC KRÁLOVÉ

Vyhodnocení pracovního plánu za I. pololetí 1979.

Přílohy: 1/1

ÚVOD :
Došlo k prohloubení a zkvalitnění podstav TS k zastupitelským úřadům KS a ČLR. Byly uskutečněny perspektivní kontakty jak na diplomatické pracovníky, tak i na rozvědčíky, pracující pod diplomatickým krytím. Oproti předchozím obdobím se podařilo hlouběji proniknout na zájmové osoby a v některých případech se zdařil přechod styků na přátelskou bázi. Zejména kladně je třeba zhodnotit práci naší agentury na podstavách ZÚ USA, ČLR, Iráku a agentuře Nová Čína.
V problematice pravicově oportunistických sil byla zjištěna závadová činnost v akci PSYCHOLOG. TS BREJCHOU byl potvrzen zájem objekta o organizování styků s osobami z řad mladé inteligence. Dále byly zjištěny jeho styky na operativně zajímavé osoby z Prahy.
V akci KIM bylo v rámci nuceného styku prováděno opatření ke kompromitaci objekta před nepřátelským prostředím. Prováděnou kontrolou je zjištěno, že opatření má kladný výsledek a plánovaný cíl je plněn.
V akci ORGANIZÁTOR byla zjištěna aktivní činnost Marie PATRNÉ, která organizovala o prázdninách letní tábory mládeže s náboženským zaměřením. Byly získány podklady pro založení signálního svazku. Akce ORGANIZÁTOR byla ukončena rozkladným opatřením.


-2-

K osobě Radko PAVLOVCE, který se vystěhoval v roce 1978 v akci ASANACE do Rakouska, byly zjištěny poznatky o jeho stycích s představiteli čs. emigrace PELIKÁNEM, MLYNÁŘEM a JANÝREM.
Podařilo se zadokumentovat konspirativní styky objekta akce EVANGELÍK na krycí adresu HLASU AMERIKY, jakož i styky na duchovní osoby z KS, od nichž získává poměrně značné finanční částky.
Z důvodů nepřítomnosti objekta se nepodařilo provést prověrku jedné osoby z přímé stykové báze ZÚ USA. Úkol bude splněn v prázdninových měsících tohoto roku, kdy se objekt bude zdržovat v Jičíně.

I. ČÁST

a) Linie II. správy FMV :

Rozpracovávané akce :
Po linii II. SFMV je aktivně rozpracováváno 9 akcí, vedených v signálních spisech.

S - "TRUHLÁŘ", č. sv. 14771, ve které je veden francouzský státní příslušník CONCHARD Stanislav. Rozpracování je vedeno pro podezření z tr. činnosti podle § 106 tr. zákona. Na základě našich poznatků bylo zahájeno loňského roku tr. stíhání pro kriminální trestnou činnost a byl Okresním soudem v Jičíně odsouzen podle § 250 tr. zákona k 10 měsícům odnětí svobody, náhradě škody a k vyhoštění po odpykání trestu. Jeho trest končí 28.6.1979, kdy bude eskortou dopraven na letiště a vyhoštěn. Spolu s ním vycestuje jeho manželka a syn, kteří jsou čs. státní občané a získali povolení k vystěhování.


-3-

V průběhu výkonu trestu byl CONCHARD dvakrát vytěžován k ověření státobezpečnostních poznatků. Byly potvrzeny námi získané informace k jeho osobě, minulosti a postavení, které nepravdivě uváděl až do současné doby čs. občanům a úřadům.
K informacím o jeho zájmu o voj. objekty a politické události uvádí, že o ně nikdy neprojevoval zájem a nebyl také nikým o takovou službu požádán a prohlásil, že proti ČSSR nikdy nepracoval.
Do současné doby se tedy nepodařilo CONCHARDOVI jeho činnost prokázat, zejména vzhledem k nutnosti utajit zdroj informací. Nadále bude postupováno podle dohodnutého záměru, směřujícího k diskreditaci jeho osoby před fr. úřady. Po těchto úkonech bude svazek ukončen a uložen do archivu.

S - "AKCIONÁŘ", č. sv. 9882, pro zhodnocené období byl postaven úkol navázat prostřednictvím USA státní příslušnice JANCIKOVÉ kontakt TS JIRKY na ZÚ USA v Praze. Úkol byl splněn a v další fázi je počítáno s podstavou TS JIRKY US rozvědce.

S - "FILOSOF", č. sv. 16309. Plánovaný úkol byl splněn. Bylo provedeno opatření k zamezení cesty objekta do Velké Británie. Jsou nadále získávány informace o jeho politických názorech, stycích a úmyslech. Objekt je pod přímou agenturní kontrolou.

S - "BRATR", čsv. 16727. Po zadržení objekta na hraničním přechodu při jeho cestě do NSR bylo provedeno opatření k omezení možnosti jeho styku s VC a za pomoci vedení podniku byl přemístěn na jiné pracoviště. Orgánům VB byly předány informace o jeho kriminální tr. činnosti, pro kterou byl postaven před soud. Objektu je i nadále věnována agenturní pozornost při současném využití prostředků S-StB.


-4-

S - "VÍTĚZ", č.sv. 12184. Objekt byl rozpracováván po linii VO pro podezření z tr. činnosti podle § 99 tr. zákona. Jako ruský emigrant - bělogvardějec navazoval kontakty s důstojníky sovětské posádky a při rozhovorech s nimi projevoval zájem o určité informace a snažil se je ovlivňovat. Do rozpracování svazku byla zapojena i agentura KGB. V souladu se schváleným plánem bylo rozpracování ukončeno profylaktickým opatřením a svazek je archivován.

S - "SEŘIZOVAČ", č. sv. 17912. Objektem rozpracování je čs. občan, podezřelý z tr. činnosti podle § 106 tr.z.. Linie rozpracování - VO. Byl získán poznatek o tom, že spolu s neznámou ženou zapisovali čísla vojenské techniky útvaru Pohraniční stráže. Do současné doby se podařilo získat i některé další informace k osobě objekta a bylo provedeno opatření k zamezení jeho dlouhodobého výjezdu do KS. Je zpracováván návrh na AOK s cílem ověření jeho zájmu o vojenskou techniku a podle výsledku této AOK bude přikročeno k prohloubení rozpracování, nebo bude akce uzavřena profylaktickým opatřením.

S - "JEZDEC", č.sv. 17891. Objektem rozpracování je italský státní příslušník, důstojník italské armády, podezřelý z tr. činnosti podle § 106 tr. zákona. Agenturní cestou byl zjištěn jeho zájem o VO. Do ČSSR přicestoval v době konání vojenského cvičení DRUŽBA 79 a za dobu svého pobytu navštěvoval automobilem města, kde jsou vojenské posádky ČSLA a SA. Bylo provedeno opatření k usnadnění jeho dalšího příjezdu do ČSSR, připravena jeho přímá agenturní kontrola a opatření ze strany IV.odboru S-StB.

S - "KŘESŤAN", č.sv. 17965. Rozpracování vedeno podle § 109 tr. zákona. Objektem je čs. emigrant, který v současné době studuje theologii v koleji NEPOMUCEUM ve Vatikánu. Vyzývá svou bývalou manželku


-5-

k dalšímu společnému žití a je ochoten se vrátit do ČSSR, kde by nábožensky působil a "duchovně" s rodinou žil. Navrhuje však současně bývalé manželce emigraci do Itálie za ním, nebo společně s ním do USA. Prostřednictvím duchovního z okresu Kolín poukázal bývalé manželce peníze. Je v písemném styku se svojí matkou a tento styk mu umožňují jeptišky z okresu Náchod. Byl proveden pohovor s bývalým tchánem a bývalou manželkou, u níž se jeví možnost budoucího agenturního využití.

S - "BRAUN", č.sv. 17941. Rozpracování bylo zahájeno se souhlasem nadřízených složek a vyšších stranických orgánů pro podezření z tr. činnosti podle § 106 tr. z. Linie rozpracování - BND. K objektu jsou získány informace, vyvolávající podezření z jeho spolupráce s SD v době okupace a svědčící o jeho enormním zájmu o důstojníky ČSLA, SA a SNB, kádrovou situaci a utajované skutečnosti. Akce je v počátečním stadiu rozpracování, které je vedeno v přímé součinnosti s 6. odborem II. SFMV Praha.

Mimo výše uvedené akce je aktivně pracováno i na akcích vedených II. správou FMV Praha. Jedná se zejména o následující akce :

- "CHOCHOL" : podstava TS PAVEL pracovníkům agentury Nová Čína v Praze. Došlo k prohloubení jeho přímého kontaktu na tyto pracovníky a k přechodu tohoto kontaktu na přátelskou bázi. S ohledem na zpravodajskou zajímavost těchto pracovníků a výsledky podstavy je celá akce II. správou FMV velmi kladně hodnocena.

- "ČESTICE" : podstava TS JINDRA a SPRÁVCE ZÚ ČLR v Praze. Je postupováno podle plánu, stanoveného II. SFMV. Je dosahováno dobrých výsledků a zejména činnost TS SPRÁVCE je vysoce oceňována.


-6-

- TS SPRÁVCE - podstava na ZÚ Iráku. Byly vytvořeny velmi důležité kontakty, jež mu umožňují jejich plné využití k pronikání na jiné zájmové ZÚ KS. Je postupováno podle požadavků II. SFMV.

- TS JIRKA - podstava na ZÚ USA. Byla podniknuta kombinace v souvislosti s akcí AKCIONÁŘ a podstava byla uskutečněna na zpravodajsky velmi zajímavé pracovníky ZÚ USA. Jde o velmi perspektivní akci, které je věnována II. SFMV značná pozornost.

- "LÍDA" - podstava TS TOMÁŠ ZÚ Francie, kdy se zdařil prostřednictvím LÍDY styk na zpravodajsky zajímavého vedoucího fr. knihovny, vedeného v akci HANKA. Výsledky v akci jsou poznamenány dočasným omezením možností TS.

- "HANKA" - podstava TS TOMÁŠ ZÚ Francie v Praze. Došlo k vytvoření vhodných podmínek pro uskutečnění dalších styků i mimo ZÚ Francie.

- "ACHELOS" - jde o plnění úkolů k pracovníkům ZÚ V. Británie, kde je využíván TS TOMÁŠ. Činnost je uskutečňována v přímé součinnosti s II. SFMV. V souvislosti s tímto je prováděno i rozpracování čsl.občana, vedeného v PO FELIX.

- TS ROBERT - dle plánu zaměření byl TS úkolován k upevnění kontaktu s US rozvědčíkem PLUTONIEM a za tím účelem uskutečňoval návštěvy ZÚ USA. Po součinnostní poradě s II. SFMV bylo rozhodnuto TS ROBERTA v současné době k ZÚ USA neúkolovat.

- TS PETR - úkolován k ZÚ USA, kdy se mu po odjezdu objekta akce SELEN podařilo navázat osobní kontakty s dalšími zpravodajsky zajímavými pracovníky ZÚ. Vzhledem k akci "ZRADA" bylo rozhodnuto neprovádět nadále podstavu TS PETRA US rozvědce.


-7-

NOVĚ ZAVEDENÉ AKCE V ROCE 1979

V roce 1979 byly zavedeny následující akce :

S - "SEŘIZOVAČ", č.sv. 17812, problematika VO, § 106 tr.zákona.
S - "VÍTĚZ", č.sv. 12184, problematika VO, § 106 tr.zákona.
S - "JEZDEC", č.sv. 17891, problematika VO, § 106 tr.zákona.
S - "KŘESŤAN" , č.sv. 17965, problematika emigrace, § 109 tr.z.
S - "BRAUN", č.sv. 17941, problematika BND, § 106 tr.zákona.

K nově založeným akcím viz výše v I. části.


b) Linie X.správy FMV

Rozpracovávané akce :
Po linii X. správy FMV je rozpracováváno celkem 5 akcí, vedených ve dvou osobních spisech a ve třech signálních spisech. Jedna akce vedená v signálním spise byla ukončena.

OS - "EVANGELÍK", č.sv. 12637 , v akci je veden HEJL Miroslav, nar. XXXX.1927, farář církve ČBE. Rozpracování vedeno pro podezření z tr. č. podle § 98 tr. zákona.
Rozpracováním bylo zjištěno, že objekt udržuje četné styky na duchovní osoby v zahraničí. Při kázáních v některých případech vyjadřuje názory, které jsou v rozporu s oficiální politickou linií. Obhajoval politiku Izraele, kterou provádí ve vztahu k arabským státům.
Bylo zjištěno, že napsal dopis na krycí adresu "HLASU AMERIKY". Na obálku dopisu napsal smyšlenou adresu. V dopise oznamuje, že je vděčen za informace, které HA vysílá.
TS ROVENSKÝ v agenturní zprávě uvádí, že objekt v jeho přítomnosti poslouchal štvavý zahraniční rozhlas. Poslech odůvodňoval nutností být objektivně informován.


-8-

OS - "MNÍK" č.sv. 17858, v akci je veden ing. RYBA Pavel, nar. XXXX.1927, agronom JZD Libuň. Rozpracování je prováděno pro podezření z tr. činu podle § 98 tr. zákona.
Objekt je aktivní člen CHARTY 77. Svazek byl převzat v květnu 1979 od OStB Písek k dalšímu rozpracování, v důsledku přestěhování objekta na okr. Jičín.
Byl vypracován plán rozpracování akce MNÍK.

S - "KIM" č.sv. 16223, v akci je veden MATERNA Jiří, nar. XXXX.1932. Rozpracování je vedeno pro podezření z tr. činu podle § 98 tr.z.
Agenturně je zjištěno, že objekt udržuje styky s osobami, které byly odsouzeny za protistátní činnost. Vzhledem k těmto stykům byl vypracován návrh na nucený styk s cílem kompromitace objekta před nepřátelským prostředím.
Dosavadní opatření se vzhledem k plánovanému cíli jeví příznivě. Agenturou byly zjištěny pochybnosti k osobě objekta a určitá nedůvěra k němu. V prohlubování nedůvěry je i nadále pokračováno.

S - "PSYCHOLOG" č.sv. 17394, v akci je veden BEŇO Pavel, nar. XXXX.1948. Rozpracování je prováděno pro podezření z tr. činu podle § 100 tr. zákona.
V akci byly zjišťovány i nadále styky s osobami z řad mladé inteligence. TS BREJCHOU byly potvrzeny zprávy, že objekt se snaží vytvořit skupinu osob z řad stejně smýšlející mladé inteligence. Bylo zjištěno, že udržuje styky v Praze se zájmovými osobami, zejména s Petronilou PLESKOTOVOU, která udržuje styky s Otou NUTZEM, který je podezřelý, že rozšiřuje nezákonné tiskoviny. Rozpracováním bylo dále zjištěno, že objekt je informován o činnosti CHARTY 77.
V posledním období má objekt pracovní problémy vzhledem k tomu, že mu zaměstnavatelem bylo doporučeno, aby si našel nové zaměstnání.


-9-

S - "ORGANIZÁTOR" č.sv. 12932, v akci je veden COUFAL Josef, nar. XXXX.1943, rozpracování vedeno pro podezření z tr. činu podle § 98 tr. zákona.
Agenturním rozpracováním nebylo ověřeno, že by objekt byl činný v laickém apoštolátu církve řím. kat. Aby se zamezilo dalším schůzkám mladých osob, bylo provedeno rozkladné opatření výslechy osob, které se schůzek v bytě objekta zúčastnily.
Výslechy byly zjištěny podklady pro rozpracování Marie PATRNÉ z Jičína, která bez povolení organizuje pravidelně o prázdninách tábory dětí z nábožensky založených rodin.
Dále byly zjištěny schůzky nábožensky zaměřených mladých lidí v Náchodě. Poznatky o schůzkách byly postoupeny OStB Náchod.
Rozpracování akce ORGANIZÁTOR bylo ukončeno.

S - "MARIE" č.sv. 17875, v akci je vedena ing. Marie PATRNÁ, nar. XXXX.1925. Rozpracování je prováděno pro podezření z tr. činnosti podle § 101 tr. z.
Byly získány poznatky o tom, že objekt v posledních letech organizoval letní tábory pro děti věřících, na které negativně působila. Tuto činnost připravuje i na letošní rok. Jsou ověřovány poznatky o činnosti objekta v laickém apoštolátu a získávány informace k zadokumentování jeho činnosti při negativním ovlivňování mladé generace náboženskou ideologií.

Mimo uvedené akce, rozpracovávané v osobních a signálních svazcích je aktivně pracováno i na některých dalších úkolech ročního plánu, zejména :

- PAVLOVEC Radko, nar. XXXX.1931, dříve bytem Nová Paka, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
PAVLOVEC byl rozpracováván v akci "STAVAŘ". V rámci akce "ASANACE" se v roce 1978 s celou rodinou vystěhoval do Rakouska.


-10-

Agenturně byly zjištěny poznatky o stycích PAVLOVCE s představiteli čs. emigrace PELIKÁNEM, MLYNÁŘEM a JANÝREM. Podle agenturních poznatků se PAVLOVEC v červenci 1979 zúčastní jednání emigrantů v NSR. Na pořadu jednání bude organizování pomoci novým emigrantům.

- HAMPL Ota, nar. XXXX.1925, bytem Hořice, evidován dle NMV č.21. HAMPL je bývalý předseda okresního přípravného výboru KAN.
Agenturně bylo zjištěno, že HAMPL dochází na chalupu signatáře CHARTY 77 Vladimíra JANOUŠKA, nar. XXXX.1922, bytem Praha. JANOUŠEK vlastní chalupu v obci Vidonice, okr. Jičín.

- HRUBÝ Ota, nar. XXXX.1913, bytem Nová Paka, evidován podle NMV č. 21
HRUBÝ je bývalý letec RAF. V r.1968 zastával funkci místopředsedy okresního přípravného výboru K-231.
Agenturně byl k osobě HRUBÉHO získán poznatek, že dojíždí na ZÚ Velká Británie, kde za finanční odměnu sděluje informace. Poznatek se ověřuje.

NOVĚ ZAVEDENÉ AKCE V ROCE 1979

V roce 1979 byla po linii X.SFMV založena akce
- "MARIE" - signální svazek č. 17875, zavedený pro podezření z tr. č. podle § 101 tr. zákona.
Problematika - církev.

II. ČÁST

V problematice VC jsou zjišťovány písemné i osobní kontakty s našimi občany. K převážně většině osobních styků dochází


-11-

v místech koncentrace VC (jde zejména o hotely v rekreačních oblastech), kde dochází ke stykům především s našimi děvčaty. V rekreačních oblastech dochází také ke stykům mezi VC z NSR a NDR st. příslušníky.
V problematice ochrany voj. objektů je i nadále zjišťován zájem diplomatů ZÚ KS a ČLR o teritorium našeho okresu, zejména v souvislosti s konanými vojenskými cvičeními. Zájem je projevován především o útvar sovětské armády.
V problematice navrátilců nejsou zjišťovány poznatky o aktivizaci osob, vedených v této bázi. Někteří z nich setrvávají na nepřátelských pozicích, ostatních vystupují loajálně.
V souvislosti s některými případy dřívějších emigrací je zjišťován zájem některých čs. občanů o zneužití soukromých cest do Jugoslávie k emigraci. Projevily se i názory některých občanů v tom, že k emigraci je možno zneužít i cest do Maďarska a Rumunska, především vzhledem k situaci, která v oblasti cestovního ruchu a hraničního režimu v těchto zemích existuje.
V problematice K-231 je zjišťováno, že osoby, které byly dosud odsouzeny za protistátní činnost, se vzájemně navštěvují a udržují mezi sebou kontakty. Této kategorii osob je třeba věnovat stálou pozornost, neboť se převážně jedná o osoby, jež mají nepřátelský vztah k našemu zřízení.
V akci PSYCHOLOG byly zjištěny snahy objekta vytvořit skupinu z řad stejně smýšlející mladé inteligence, která by měla být protiváhou vůči starší generaci, zastávající různé funkce. Podle představ objekta není mladá inteligence v ČSSR doceněna a jenom tímto způsobem si může vydobýt lepší postavení.
V problematice církví a sekt jsou zjišťovány kontakty duchovních církve ČBE s duchovními z NDR, NSR a Švýcarska. V akci EVANGELÍK jsou zjištěny a ověřeny poznatky o tom, že objekt získává ze zahraničí balíčky a finanční podporu.
Rozpracováním sekty SVĚDCI JEHOVOVI je zjištěno, že se projevuje snaha o rozšiřování členské základny. Nejaktivnějšími se jeví osoby shromážděné kolem Marie MLÁDKOVÉ z Hořic, jež provádějí svou činnost téměř na celém území okresu. S ohledem na nebezpečnost jejich jednání a jejich fanatičnost je třeba činnosti sekty věnovat stálou pozornost.
Projevuje se snaha o prohloubení náboženského působení na mladou generaci v souvislosti s činností laického hnutí. Objekta


-12-

akce MARIE pověřil biskup OTČENÁŠEK vedením katolické mládeže.
V problematice zdravotnictví jsou získávány prvotní poznatky o propojenosti pravicově zaměřených osob v této bází. Vzhledem k počátečnímu stadiu rozpracování se získávání těchto poznatků prohlubuje.

III. ČÁST

a) Linie II. správy FMV

- úkol získat 2 TS je termínován do druhého pololetí tohoto roku. V současné době je pracováno s jedním KTS ("MIREK") a ve stadiu rozpracování je jeden typ. U obou je předpoklad úspěšného získání ke spolupráci.
Stanovený úkol k získání 1 PB je rovněž plněn. Rozpracování typu je v podstatě dokončeno a získání bude provedeno ve druhém pololetí.
Jeden TS (VÁCLAV č.9848) byl předán k dalšímu řízení OStB Trutnov.

- Výjezdy TS do zahraničí :
TS "PETR" č. 10055, 2 x NSR, dále Rakousko a Itálie. Jednalo se o obchodní cesty v rámci kooperace se zahraničními firmami. Zpravodajsky zajímavé poznatky byly vždy vyhodnoceny na AZ po linii ekonomiky a předávány především do akce "TAKTIK" č. 16424, rozpracovávané III. odborem SStB.

TS "MUSIL" č. 10056, 2 x NSR a Švýcarsko. Rovněž i zde se jednalo o obchodní jednání se zahraničními firmami. Zajímavé poznatky byly vyhodnoceny na samostatné AZ.

- Práce s agenturou je na dobré úrovni. Schůzková činnost je pravidelná, úkolování je cílevědomé a v převážně většině vychází ze stanoveného plánu, konzultovaného s nadřízenými složkami. Do PB je svedeno 20 % TS.


-13-

b) Linie X.správy FMV

- V plánu práce je stanoven úkol získat 1 TS. Ve stadiu rozpracování je 1 KTS - TECHNIK a je předpoklad, že stanovený úkol bude splněn.

- žádný TS do zahraničí nevyjel.

- Agentura je pravidelně obsluhována, úkolování je konkrétní a cílevědomé. Vyvstává úkol vyřešit situaci s TS URAN, který odmítá spolupráci. Do PB je svedeno 25 % agentury.


ZÁVĚR :

Realizované případy

a) -

b) Oddělení vyšetřování VB při OS SNB Jičín byl předán k realizaci případ úplatkářství, kterého se dopustil objekt akce "BRATR", vedené v signálním svazku č. 16727. Poznatky k této jeho tr. činnosti byly získány v průběhu rozpracování.

c) Provedením preventivně-výchovných a profylaktických opatření byly realizovány následující akce :
- VÍTĚZ, sig.sv. č. 12184 (viz. I. část)
- ORGANIZÁTOR, sig.sv.č. 12932 (viz. I. část)

Zástupce náčelníka pro StB :

kpt. JUDr. BRYXÍ Břetislav


Schválil :
Náčelník OS SNB:
pplk. LEV Rudolf

Rozdělovník:
v.č.1-domo
2-SV SEO Hr.Kr.
3-náč.OS SNB


OS SNB JIČÍN
pracoviště StB
Příloha k č.j.
Útvar
SO 00 84 /OS-79
Čj.
Správa StB - SV SEO
Adresát
HRADEC KRÁLOVÉ

Dne 20.6.1979
Datum
PŘÍSNĚ TAJNÉ!
Výtisk číslo: 1
Počet listů: 1

VÝKAZ
preventivních opatření provedených útvarem čs. kontrarozvědky
PočetDruh postihnuté činnosti+)Forma a metoda postihu++)
Příslušníci antisoc. sil, zakázaných organizací (K-231, KAN, SOLP apod.)
Pravicoví oportunisté
Příslušníci bývalých politických stran
Nacionalisté
Sionisté
Příslušníci církví a sekt1§ 99 tr.z.14/2,12/a,7/2
Diplomaté
Ostatní1 § 99 tr.z.14/1,12/a,7/2
Celkem2
Z TOHOPočetBezpartijníPřísl. ostat. polit. stranČlenové SSMČlenové a kandidáti KSČRozpracovávaní ve svazcíchNerozpracov. ve svazcích Cizinci ze ZST
Příslušníci bývalé buržoazie
Inteligence11 1
Mládež
Pracovníci na úseku kultury a umění
Pracující v zemědělství
Příslušníci ČSLA a vojsk MVX
Dělníci111

+) Uvádí se odkaz na příslušné paragrafy tr. zákona, po jejichž linii byla preventivní opatření provedena.
++) Uvádí se odkaz na příslušný článek a odstavec z metodických pokynů, podle nichž byla preventivní opatření provedena.


Textová část


Ke každému jednotlivému nebo skupinovému případu se uvádí:
- název akce, jméno a příjmení, data narození, zaměstnání, stručná StB charakteristika, místo působení osoby nebo skupiny, datum provedení, cíl a stručný popis opatření
- výsledek provedeného preventivního opatření, jeho účinnost, společensko-politický dopad na osobu, skupinu, prostředí.


Sign. svazek VÍTĚZ č. 12184 :
prof. SOBOLEV Konstantin, nar. XXXX.1901 Kostroma SSSR, čsl.stát.příslušník, důchodce, bývalý profesor na SPŠ Jičín, bytem Jičín, XXXXXXXXXXXXX.
SOBOLEV je bývalý bělogvardějec. Navazoval kontakty s důstojníky sov. armády, přičemž se zajímal o utajované skutečnosti a snažil se je negativně nábožensky ovlivňovat. Dále udržoval písemné i osobní styky do KS. Do rozpracování byla zapojena agentura StB a KGB. Dne 11.6.79 bylo přikročeno k provedení pohovoru se SOBOLEVEM, kde byl seznámen s možností negativních důsledků své činnosti. Cíl opatření byl splněn.

Sig. svazek ORGANIZÁTOR č. 12932 :
COUFAL Josef, nar. XXXX.1943, zaměstnán jako dělník ČSD, bytem Hubálov XXXX,okr. Jičín.
COUFAL je vedeno jako pravicově zaměřená osoba. Ve svém bytě v Hubálově umožnil setkání nábožensky založených mladých lidí. Agenturním rozpracováním nebylo ověřeno, že by byl činný v laickém apoštolátu církve řím. katolické. Aby se zamezilo dalším schůzkám, bylo uskutečněno preventivní opatření provedením výslechů osob, jež se schůzek zúčastnily. Výslechy byly prováděny postupně v lednu a únoru tohoto roku.
Cíle opatření bylo dosaženo.

Zástupce náčelníka pro StB :

kpt. JUDr. BRYXÍ Břetislav

Podpis zpracovatele:
Podpis schvalujícího náčelníka:KRAJSKÁ SPRÁVA SNB
HRADEC KRÁLOVÉ
Čj.: OS 00184/SE-1-79

Dne 8. října 1979
PŘÍSNĚ TAJNÉ
Výtisk č.: 18

Okresní správa SNB
JIČÍN pro Stb

KS SNB - Správa Státní bezpeč.
oddělení JIČÍN
Došlo 15. X. 1979
Čj. SO - 00 184/OS-79
Přílohy /

Roční vyhodnocení pracovních plánů útvarů StB ve VčK za rok 1979 po liniích II; X; XI. S SNB - osnova a obsahové zaměření
Počet listů : 1
Bez příloh

V souladu s Rozkazem I.náměstka ministra vnitra ČSSR č.1/79, článek 4 přílohy, Směrnicemi čj.SM/01-0068/75 a pokyny II., X., XI. S SNB proveďte roční vyhodnocení v následujících bodech :
Úvod - Dosažené výsledky v plnění hlavních plánovaných úkolů (v čem bylo konkretně dosaženo zkvalitnění kontrarozvědné práce)
- Nesplnění termínovaných úkolů a příčiny
I. část - Rozpracovávané akce, celkový počet, dosahované výsledky (hlavní akce jmenovitě se stručnou charakteristikou stavu)
- Nově zavedené akce v roce 1979, v jaké problematice, pro jakou trestnou činnost
II. část - Konkretní (i dílčí) poznatky k formám a metodám nepřátelské činnosti v rozpracovávaných problematikách
III. část - Úkoly ročního plánu k získání TS (A, KB, PB), stav splnění (počet získaných TS podle problematik stanovených plánem)
- Výjezdy TS do zahraničí, počet a zpravodajské výsledky
- Splnění plánovaných prověrek TS
- Splnění plánovaných úkolů ke svodu TS do KB/PB
- Stručné slovní zhodnocení úrovně práce s TS, rezervy
- Rozpracovanost KTS pro příští období
Závěr - Realizované případy (svazkované i nesvazkované)
a) Zahájením trestního stíhání vyšetřovatelem StB
b) Zahájením trestního stíhání vyšetřovatelem VB
c) Provedením preventivně-výchovných a profylaktických opatření (včetně "Výstrahy")

Písemné vyhodnocení zpracujte ve 3 výtiscích. Výtisk č.2 po schválení náčelníkem OS SNB zašlete v termínech - po linii II. S SNB do 22.10. - po liniích X; XI. S SNB do 10.12.1979 na SVSEO S StB.

Náčelník KS SNB

plk. Antonín VALTER


Okresní správa SNB JIČÍN
pracoviště StB
Č.j. SO 00184/OS-79

Dne 18. října 1979
Přísně tajné!
Počet výtisků: 3
Výtisk č.: 1
Počet listů: 7
Přílohy: 1/1

KS SNB - správa StB
SV SEO
HRADEC KRÁLOVÉ

Vyhodnocení pracovního plánu za rok 1979 po linii II.S-SNB.

ÚVOD :

Oproti předchozímu období došlo k prohloubení a zkvalitnění podstav TS zastupitelským úřadům KS a ČLR. Byly uskutečněny perspektivní kontakty jak na diplomatické pracovníky, tak i na rozvědčíky, pracující pod diplomatickým krytím. Podařilo se hlouběji proniknout na zájmové osoby a v některých případech se zdařil přechod styků na přátelskou bázi. Zejména kladně je třeba hodnotit práci naší agentury na podstavách ZÚ ČLR, Iráku a agentuře Nová Číná. Podstava ZÚ USA je rovněž hodnocena kladně, přestože rozhodnutím centrální součásti byly kontakty omezeny.
Hlavní plánované úkoly jak v problematikách, tak v jednotlivých akcích se podařilo splnit.
Nepodařilo se v plné míře splnit úkol na úseku budování a zkvalitňování agenturní sítě.

I. ČÁST :

Rozpracovávané akce :
Aktivně bylo pracováno na 9 akcích, vedených v signálních spisech.


-2-

S-"TRUHLÁŘ" - č. sv. 14771, ve kterém je veden francouzský státní příslušník Stanislav CONCHARD, rozpracovávaný pro podezření z tr. činnosti podle § 106 tr. zákona. Na základě našich poznatků bylo loňského roku zahájeno tr. stíhání pro kriminální trestnou činnost podle § 250 tr. zákona a byl odsouzen k trestu 10 měs. odnětí svobody, náhradě škody a vyhoštění po odpykání trestu. Jeho trest skončil 28.6.79, kdy byl vyhoštěn. V průběhu výkonu trestu byl několikrát vytěžen. Trestná činnost StB povahy mu nebyla dokázána. Rozpracování bylo ukončeno a svazek byl uložen do archivu.

S-"AKCIONÁŘ" - č. sv. 9882. Pro hodnocené období byl stanoven cíl navázat prostřednictvím USA státní příslušnice JANCIKOVÉ kontakt TS JIRKY na ZÚ USA. Úkol byl splněn a další rozpracování se jeví jako bezpředmětné. Byl podán návrh na uložení svazku do archivu.

S-"FILOSOF" - č. sv. 16309. Plánovaný úkol rozpracování byl splněn. Objektu bylo zabráněno vycestovat do Velké Británie. Nadále jsou získávány informace o jeho politických názorech, stycích a úmyslech. Objekt je pod přímou agenturní kontrolou.

S-"BRATR" - č. sv. 16727. Objekt je rozpracováván pro podezření z přípravy tr. činu podle § 109 tr. zákona a dále pro kriminální tr. činnost. V rozpracování akce je i nadále pokračováno. Byla provedena aktivní opatření k omezení možnosti jeho styku s VC. Orgánům VB byly předány poznatky o jeho kriminální trestné činnosti.

S-"VÍTĚZ" - č. sv. 12184. Objekt byl rozpracován po linii VO pro podezření z tr. činnosti podle § 99 tr. zákona. Jako ruský emigrant bělogvardějec


-3-

navazoval kontakty s důstojníky sov. armády a při rozhovorech s nimi projevoval zájem o určité informace a snažil se je ovlivňovat. Do rozpracování byla zapojena i agentura KGB. V souladu se schváleným plánem bylo rozpracování ukončeno profylaktickým opatřením a svazek je archivován.

S-"SEŘIZOVAČ" - č. sv. 17812. Objektem rozpracování je čs. občan, podezřelý z tr. činnosti podle § 106 tr. zákona, linie rozpracování - VO. Na základě nových poznatků bylo provedeno opatření k zamezení jeho dlouhodobého služebního výjezdu do KS. Byla provedena AOK bez pozitivního výsledku. Je pracováno na získávání nových informací a na prověrce styků. Po zhodnocení bude přikročeno k prohloubení rozpracování nebo bude akce uzavřena profylaktickým opatřením.

S-"JEZDEC" - č. sv. 17891. Objektem rozpracování je italský státní příslušník, důstojník italské armády, podezřelý z tr. činnosti podle § 106 tr. zákona na základě jeho zájmu o vojenské objekty v ČSSR a uskutečnění cesty v době konání voj. cvičení DRUŽBA 79. Je připraveno jeho přímé agenturní obsazení a opatření ze strany IV. odboru S-StB. Do současné doby do ČSSR nepřijel.

S-"BRAUN" - č. sv. 17941. Rozpracování bylo v tomto roce zahájeno se souhlasem nadřízených složek a vyšších stranických orgánů pro podezření z tr. činnosti podle § 106 tr. zákona. Linie rozpracování - BND. K objektu jsou získány informace, vyvolávající podezření z jeho spolupráce s SD v době okupace a svědčící o jeho enormním zájmu o důstojníky ČSLA, SA a SNB, kádrovou situaci a utajované skutečnosti. Jsou plněny úkoly podle plánu rozpracování.


-4-

S-"STUDENT" - č. sv. 17461. Objektem rozpracování je čs. občan, podezřelý z tr. činnosti podle § 112 tr. zákona. Po splnění plánovaných úkolů byla akce ukončena profylaktickým opatřením.

Mimo tyto akce je aktivně pracováno i na akcích, vedených přímo II.S-SNB. Jedná se zejména o akce :

- "CHOCHOL": jde o podstavu TS PAVEL pracovníkům agentury Nová Čína v Praze. V průběhu roku se nadále upevnily a prohloubily vztahy těchto pracovníků k TS. Došlo ke vzájemným návštěvám. S ohledem na zpravodajskou zajímavost těchto pracovníků a výsledky podstavy je celá akce II. S-SNB velmi kladně hodnocena.

- "ČESTICE" : podstava TS JINDRA a SPRÁVCE ZÚ ČLR v Praze. Je dosahováno dobrých výsledků. Akce je kladně hodnocena a jsou perspektivy dalšího prohloubení podstavy.

- "TS JIRKA" : provedena podstava na ZÚ USA prostřednictvím kombinace v akci AKCIONÁŘ. Podstava uskutečněna na zpravodajsky velmi zajímavé pracovníky ZÚ USA. Jedná se o perspektivní akci, které je ze strany II. S-SNB věnována značná pozornost.

- "LÍDA" : podstava TS TOMÁŠ ZÚ Francie. Přes potíže, vzniklé nemocí TS, se zdařil prostřednictvím LÍDY styk na zpravodajsky zajímavého pracovníka ZÚ Francie, vedeného v akci HANKA.

- "HANKA" : podstava TS TOMÁŠ ZÚ Francie v Praze. Byly připraveny vhodné podmínky pro uskutečnění dalších styků i mimo ZÚ Francie. Další postup bude konzultován na II. S-SNB.


-5-

- "ACHELOS" : využití TS TOMÁŠE k plnění úkolů ve směru k pracovníkům ZÚ V. Británie podle požadavků II. S-SNB. V současné době došlo ke změně situace. Po dohodě s II. S-SNB bude rozhodnuto o dalším postupu, případně ukončení činnosti TS TOMÁŠE v akci.


Nově zavedené akce :

V roce 1979 byly zavedeny následující akce :
S-"SEŘIZOVAČ" , č.sv. 17812, problematika VO, § 106 tr.z.
S-"VÍTĚZ" , č.sv. 12184, problematika VO, § 106 tr.z.
S-"JEZDEC" , č.sv. 17891, problematika VO, § 106 tr.z.
S-"BRAUN" , č.sv. 17941, problematika BND, § 106 tr.z.
S-"STUDENT" , č.sv. 17461, problematika ZÚ ČLR, § 112 tr. z.

K nově založeným akcím viz výše v I. části.


II. ČÁST :


V problematice ochrany vojenských objektů je zjišťován i nadále zájem diplomatů ZÚ KS a ČLR o teritorium okresu, zejména v souvislosti s konanými vojenskými cvičeními. Zájem je projevován především o útvar sovětské armády.
Je zjišťován zájem některých občanů o uskutečnění emigrace. Projevují se názory o tom, že je možno k emigraci zneužít cest do Jugoslávie, Rumunska a Maďarska.
V problematice navrátilců nejsou zjišťovány poznatky o aktivizaci osob z této báze. Někteří z nich setrvávají na nepřátelských pozicích, ostatní vystupují loajálně.
V problematice VC jsou zjišťovány písemné i osobní kontakty s našimi občany. K převážné většině osobních styků dochází v místech koncentrace VC (hotely v rekr. oblastech a pod.). V rekreačních oblastech dochází také ke stykům mezi VC z NSR a NDR st. příslušníky.


-6-

III. ČÁST :

- plnění ročního plánu v získávání TS :

úkol získat 2 TS nebyl splněn - byl získán 1 TS do problematiky VC. Další TS (do problematiky NATO) získán nebyl. Stanovený úkol v získání 1 PB nebyl splněn. Je však pracováno na konkrétním typu, u kterého jsou předpoklady získání;

- výjezdy TS do zahraničí :

v hodnoceném období došlo k výjezdu 3 TS do zahraničí (TS ROBERT, PETR, MUSIL). Vytěžením po návratu byly získány informace k problematice ekonomiky:

- splnění plánovaných prověrek TS :

1. plánovaná prověrka TS JANA byla splněna. Byla ověřena spolehlivost tohoto nového spolupracovníka.

2. u plánované prověrky TS PETR nebyla do současné doby prověrka dokončena:
Byly získány signály o jeho dekonspiraci v souvislosti s rozpracováním akcí "TAKTIK" a "BARON" (vedených po linii XI. S-SNB), do nichž byl úkolován;

- do PB je svedeno 20 % TS. Vyšší úkol svodu nebyl plánem stanoven;

- práce s agenturou je na dobré úrovni. Schůzková činnost je pravidelná, úkolování je cílevědomé a v převážné většině vychází ze stanoveného plánu, konzultovaného s nadřízenými složkami;

- aktivně je pracováno na KTS "NORA", č. sv. 18063. Je zaměřován do problematiky emigrace a zároveň je sledována možnost pozdější podstavy italské zpravodajské službě. Do současné doby bylo uskutečněno 5 schůzek a existuje reálná možnost ukončit rozpracování verbovkou.


-7-

ZÁVĚR :

Realizované případy :

a) 1 případ zahájení trestního stíhání vyšetřovatelem StB - emigrace obviněného TŘEŠŇÁKA;

b) 1 případ zahájen vyšetřovatelem VB při OS SNB Jičín - úplatkářství, kterého se dopustil objekt akce "BRATR", vedené v signálním svazku č. 16727;

c) provedením preventivně-výchovných a profylaktických opatření byly realizovány následující případy :

- akce "VÍTĚZ", sig. sv. č. 12184 (viz I. část)
- akce "STUDENT", sig. sv. č. 17461 (viz I. část)Zástupce náčelníka OS SNB pro StB:

kpt. JUDr. BRYXÍ BřetislavSchválil :

Náčelník OS SNB :

ppl. LEV RudolfRozdělovník:

v.č.1-domo
2-SV SEO S-StB Hr.Králové
3-náč. OS SNB Jičín


OS SNB Jičín
pracoviště StB
Útvar
příloha k Č.J.SO 00184/0S-79
Čj.
S-StB-SV SEO
Adresát
HRADEC KRÁLOVÉ

19. října 1979
Datum
PŘÍSNĚ TAJNÉ!
Výtisk číslo: [1]
Počet listů: 1


VÝKAZ

preventivních opatření provedených útvarem čs. kontrarozvědky
PočetDruh postihnuté činnosti+)Forma a metoda postihu++)
Příslušníci antisoc. sil, zakázaných organizací (K-231, KAN, SOLP apod.)
Pravicoví oportunisté
Příslušníci bývalých politických stran
Nacionalisté
Sionisté
Příslušníci církví a sekt
Diplomaté
Ostatní2 § 99,112 tr.z.14/1,12/a,7/2
Celkem
Z TOHOPočetBezpartijníPřísl. ostat. polit. stranČlenové SSMČlenové a kandidáti KSČRozpracovávaní ve svazcíchNerozpracov. ve svazcích Cizinci ze ZST
Příslušníci bývalé buržoazie
Inteligence22 2
Mládež
Pracovníci na úseku kultury a umění
Pracující v zemědělství
Příslušníci ČSLA a vojsk MVX
Dělníci

+) Uvádí se odkaz na příslušné paragrafy tr. zákona, po jejichž linii byla preventivní opatření provedena.
++) Uvádí se odkaz na příslušný článek a odstavec z metodických pokynů, podle nichž byla preventivní opatření provedena.


Textová část

Ke každému jednotlivému nebo skupinovému případu se uvádí:
- název akce, jméno a příjmení, data narození, zaměstnání, stručná StB charakteristika, místo působení osoby nebo skupiny, datum provedení, cíl a struční popis opatření
- výsledek provedeného preventivního opatření, jeho účinnost, společensko-politický dopad na osobu, skupinu, prostředí.


Sign. svazek "VÍTĚZ" č. 12184 :
prof. SOBOLEV Konstantin, nar. XXXX.1901 Kostroma SSSR, čsl. st. příslušník, důchodce, bývalý prof. na SPŠ Jičín, bytem Jičín, XXXXXXXXXXXXX.
SOBOLEV je bývalý bělogvardějec. Navazoval kontakty s důstojníky sov. armády, přičemž se zajímal o utajované skutečnosti a snažil se je negativně nábožensky ovlivňovat. Dále udržoval písemné i osobní styky do KS. Do rozpracování byla zapojena i agentura StB a KGB. Dne 11.6.79 byl proveden pohovor se SOBOLEVEM, kde byl seznámen s možností negativních důsledků své činnosti. Cíl opatření byl splněn.

Sig. svazek "STUDENT" č. 17461:
KOTRBÁČEK Jaroslav, nar. XXX.1950 Hořice, národnosti české, čsl.st.příslušník, vychovatel zem. učiliště v Hořicích, bytem Hořice, XXXXXXXXXXX, okr. Jičín.
Rozpracování bylo zahájeno pro jeho styky na rozhlasovou stanici "RADIO PEKING". Byla provedena důkladná prověrka. V průběhu rozpracování nebyly zjištěny současné styky na "RADIO PEKING". Dne 11.10.1979 byl proveden s KOTRBÁČKEM pohovor, kde byl jeho styk na "RADIO PEKING" vysvětlen. Cíl opatření byl splněn.

Zástupce náčelníka pro StB

kpt. JUDr. BRYXÍ Břetislav

Podpis zpracovatele:

Podpis schvalujícího náčelníka:Okresní správa SNB Jičín
pracoviště StB

Dne 6. listopadu 1979

VYHODNOCENÍ
plánu práce po linii II. odboru za rok 1979

Úvod:
Operativní a agenturní činnost byla řízena plánem práce na rok 1979.
V problematice "zdravotnictví" byl proveden celkový rozbor jednotlivých objektů z hlediska kádrového obsazení a problémů, které se zde vyskytují. Byly vytypovány osoby k agenturnímu rozpracování a stanoveny úkoly k vybudování agenturní sítě. Úkoly jsou zahrnuty v plánu práce na rok 1980.
V problematice pravicově oportunistických sil byla ukončena akce "ORGANIZÁTOR" rozkladným opatřením. Rozpracováním akce byly získány podklady pro založeny nové akce "MARIE". V nově založené akci se jedná o podezření činností laického apoštolátu církve řím.kat.
V akci "PSYCHOLOG" byl potvrzen zájem objekta o organizování styků osob z řad mladé inteligence. V druhém pololetí 1979 objekt změnil zaměstnání. Nastoupil do domova důchodců v Košátkách, okr. Mladá Boleslav, kde bydlí celý týden. V důsledku toho ztratil částečně zájem o organizování styků. V současné době je s dosavadním zaměstnáním nespokojen. Snaží se získat zaměstnání v místě trvalého bydliště.
V akci "KIM" byl vypracován návrh na provádění nuceného styku s cílem kompromitace objekta před nepřátelským prostředím. Plánovaný cíl je plněn, byl zjištěn kladný výsledek prováděného opatření.
V problematice "církve" v akci "EVANGELÍK" byly zjištěny poznatky o tom, že objekt udržuje písemné i osobní styky s duchovními osobami z KS. Byly zjištěny písemné styky na rozhlasovou stanici Hlas Ameriky, dále pak i styky na


-2-

ZÚ NSR v Praze. Nechává si rozmnožovat materiály církevního obsahu, které má nahrány na magnetofonovém pásku.
V problematice "CHARTA 77" v akci "MNÍK" je prováděno opatření k agenturnímu obsazení aktivního signatáře Charty 77, který se přistěhoval do teritoria okresu Jičín.
K osobě Radko PAVLOVCE, který v rámci akce "ASANACE" se vystěhoval do Rakouska, byly zjištěny poznatky o jeho stycích s představiteli čs. emigrace. Zúčastnil se jednání emigrantů v NSR o pomoci těm, kteří se rozhodnou emigrovat. PAVLOVEC udržuje osobní i písemné styky se zájmovými osobami z okresu Jičín.
Byly plněny úkoly v souvislosti se zabezpečením NMV č. 21/77 týkající se evidence NO. Podle stanovených kriterií bylo přehodnoceno zařazení osob v jednotlivých kategoriích, osoby ve III. a IV. kategorii předány ke sledování orgánům VB.

Nesplnění plánovaných úkolů :

Nebylo provedeno ukončení rozpracování akce "KIM", neboť bylo rozhodnuto provádět nucený styk s objektem s cílem jeho kompromitace.
Akce "EVANGELÍK" - nebylo provedeno ukončení akce preventivním opatřením. Vzhledem k nově získaným poznatkům je v agenturním rozpracování pokračováno.


I. část :

OS "MNÍK" č. sv. 17858 - v akci je veden ing. RYBA Pavel, nar. XXXX.1949, agronom JZD Libuň. Rozpracování je prováděno pro podezření z tr. č. podle § 98 tr.zák.

Akce byla převzata od OStB Písek v důsledku přestěhování objekta. Objekt je aktivní člen Charty 77. Je prováděno opatření k jeho agenturnímu obsazení.
Bylo zjištěno, že objekt projevil zájem nastoupit jako učitel na střední zahradnickou školu v Kopidlně. Bylo provedeno opatření, aby na toto místo nebyl přijat.


-3-

OS "EVANGELÍK" - čsv. 12637 : rozpracováván farář církve ČBE HEJL Miroslav z Jičína.

K osobě HEJLA, který je evidován jako NO II. kategorie, byly v průběhu roku 1979 zjišťovány další styky, především do NSR a Švýcarska, které vede písemnou formou. Snaží se získávat různé náboženské a závadové materiály. Je posluchačem a dopisovatelem rozhl. vysílače Hlas Ameriky, kam píše na krycí adresy. Jsou nadále zjišťovány nové styky se zahraničím a jeho snaha o sjednocení církví v boji proti soc. státu.

OS "PSYCHOLOG" č. sv. 17394 - v akci je veden Pavel BEŇO, nar. XXXX.1948. Rozpracování je prováděno pro podezření z tr. činu podle § 100 tr.z.

V akci byly potvrzeny zprávy TS JIRKY dalším TS BREJCHOU, že objekt se snaží z řad mladé inteligence vytvořit skupinu osob, jako protiváhu proti osobám, které zaujímají politické a hospodářské funkce.
Byly zjištěny jeho styky se zájmovými osobami z Prahy.
Objekt tím, že změnil zaměstnání, svoji aktivitu omezil. Nyní pracuje jako psycholog v domově důchodců v Košátkách okr. Mladá Boleslav. Do místa bydliště přijíždí jen na sobotu a neděli. S dosavadním zaměstnáním je nespokojen, projevuje snahu získat zaměstnání v okrese Jičín.

SS "KIM" č. sv. 16223 - v akci je veden Jiří MATERNA, nar. XXXX.1932. Rozpracování je prováděno pro podezření z tr. činu podle § 98 tr. zák.

Objekt udržuje styky s osobami, které byly dříve odsouzeny za protistátní činnost. Z tohoto důvodu byl vypracován plán nuceného styku s cílem jeho kompromitace před nepřátelským prostředím.
S objektem byly provedeny čtyři pohovory, které byly zaměřeny k problematice VB. Dosavadní opatření se jeví příznivě. Agenturou byla zjištěna mezi odsouzenými osobami z Nové Paky k osobě objekta určitá nedůvěra.

SS "MARIE" č. sv. 17875 - akce je založena v r. 1979, ve které je rozpracována na úseku řím.kat. církve ing. Marie PATRNÁ, pro tr. činnost podle § 178 tr.s. Jedná se o zdravotní sestru z Jičína


-4-

Jmenovaná je velmi aktivní v hnutí laického apoštolátu, kde negativně působí především na mládež řím.kat. věřících, pro které organizuje výlety a letní tábory.
Také v letošním roce o prázdninách uspořádala letní tábor pro 30 dětí věřících v okrese Žďár nad Sázavou. V táboře vedla děti k náboženskému životu, což znamenalo časté modlení, návštěvy tamního kostela a prováděla výchovu podle [ateistického] stylu. Ve spolupráci s org. II. odboru S-StB Hradec Králové bylo provedeno preventivně rozkladné opatření, které přispělo ke zrušení tábora.

Mimo akce bylo pracováno i na dalších osobách :

PAVLOVEC Radko, nar. XXXX.1931, dříve bytem Nová Paka, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

PAVLOVEC byl rozpracováván v akci "STAVAŘ". V rámci akce "ASANACE" se v r. 1978 s celou rodinou vystěhoval do Rakouska. Agenturně bylo zjištěno, že v Rakousku navázal styky s představiteli čs. emigrace MLYNÁŘEM, JANÝREM a PELIKÁNEM. V r. 1979 se zúčastnil jednání emigrantů v NSR. Na programu jednání byla pomoc osobám, které se rozhodnou k emigraci. Bylo zjištěno, že PAVLOVEC je navštěvován zájmovými osobami z okresu Jičín, které do Rakouska vyjíždějí.
Na jmenovaného bude založen svazek PO.

HRUBÝ Ota, nar. XXXX.1913, bytem Nová Paka, evidován podle NMV č. 21/77.
HRUBÝ je bývalý příslušník RAF. V r. 1968 zastával funkci místopředsedy okr. přípravného výboru K-231.
Agenturně TS RACKEM byly zjištěny poznatky, že HRUBÝ dojíždí pravidelně na ZÚ Velké Británie, kde sděluje informace za finanční odměnu.
Poznatky byly předány pracovníkovi, který zpracovává problematiku I. odboru. Na HRUBÉHO bude založen sig. svazek.


II. část :

V problematice K-231 je zjišťováno, že osoby, které byly v minulosti odsouzeny za protistátní činnost, se vzá-


-5-

jemně navštěvují a udržují mezi sebou kontakty. Problematice je třeba věnovat stálou pozornost, neboť se jedná o osoby s nepřátelským vztahem k současnému státnímu zřízení.
K osobě Oty HAMPLA, bývalého předsedy okr. přípravného výboru KAN bylo agenturně zjištěno, že dochází na chalupu signatáře Charty 77 Vladimíra JANOUŠKA z Prahy v obci Vidonice.
Agenturně bylo zjištěno, že bývalí členové okr. rady JUNÁKA, KOCOUREK Oldřich a KARLAS Jan vyvíjejí činnost v tom směru, aby býv. JUNÁCI vstupovali do svazu ochránců přírody, který je v současné době zakládán.
K osobě Jaroslava MAREŠE z Hořic bylo zjištěno, že opět vstoupil do socialistické strany v Hořicích. Přijmutí bylo doporučeno tajemnicí KV socialistické strany ŘÍDKÉ.
MAREŠ je bývalý funkcionář nár. soc. strany. Po r. 1948 byl odsouzen za protistátní činnost. V době výkonu trestu byl spoluautorem programu socialistické strany, který bude platit po změně politického zřízení. V r. 1968 vstoupil do soc. strany, stal se členem KV a OV. Pro prosazování pravicových tendencí byl funkcí zbaven a vyloučen ze socialistické strany.
V akci PSYCHOLOG se objekt snaží vytvořit skupinu z řad mladé inteligence, s cílem vytvořit blok, podle jeho názoru, proti neomezené moci starých funkcionářů.
Na úseku církve řím. kat. se projevuje aktivita hnutí laického apoštolátu, což je zaznamenáváno především ve směru negativního ovlivňování mládeže při pořádání letních táborů pro děti věřících, výletech a pod. Dále je ze strany laického apoštolátu vedena snaha vyučování náboženství dětí v soukromých bytech, agitace do pěveckého kroužku, kde dochází k nacvičování náboženských písní. Nejvíce se zde projevuje objekt S. "MARIE" PATRNÁ a poznatky jsou zaznamenávány i k Marii FORBELSKÉ z Jičína.
Na úseku církve ČBE jsou zjišťovány styky, především písemného charakteru, které udržují faráři této církve do kapitalistických státu, kde požadují náboženskou a závadovou literaturu. Nejvíce se angažuje objekt OS "EVANGELÍK" HEJL, u kterého je zaznamenána návštěva ZÚ NSR v Praze, dále jsou k němu poznatky, dle kterých požadoval na učitelce SEŠ v Jičíně rozmnožení magnetofonových náboženských materiálů.


-6-

Na úseku sekt :

Jsou zaznamenávány poznatky o činnosti stoupenců sekty SJ a to především ve Vojicích - Podhor. Újezdě a v Hořicích. Členové této sekty se snaží o zvýšenou aktivizaci nejen ve schůzkové činnosti, ale především v získávání nových členů a zaměřují se na mladé osoby. Tyto pak zvou na schůzky a vysvětlují jim věci z pohledu učení sekty SJ.
Ve Vojicích se scházejí v bytě býv. učitelky a členky KSČ, nyní důchodkyně KHUNOVÉ, která patří mezi nejaktivnější spolu s NĚMCOVOU a ČERMÁKEM.
V Hořicích se scházeli členové sekty SJ v bytě MLÁDKOVÉ, ale v současné době někam vyjíždějí, pravděpodobně na Hradecko.


III. část :

Plánované úkoly k získávaní nové agentury byly splněny. Byl získán 1 TS kr. jm. LUDVÍK do problematiky NO.
Žádný TS do KS nevyjel.
Prověrkové úkoly agentury byly splněny. Byly provedeny plánované prověrky TS NOVÝ a TS VIKTOR.
Ukončena byla spolupráce s TS URAN, který spolupráci odmítal. Agentura je pravidelně obsluhována. Úkolování je konkrétní. Do PB je svedeno 25 % agentury.
V současné době došlo k předání části ag. sítě vedení po II. odb. s. pro. HOLEROVI, který posílil pracoviště StB.
Jako KTS není v současné době rozpracovávána žádná osoba.


Závěr :

Realizované případy :

a) -
b) -
c) - Akce "ORGANIZÁTOR" sig. sv. 12932 (viz I.část).
Akce byla ukončena profylaktickým opatřením.

Zástupce náčelníka pro StB :
kpt. JUDr. BRYXÍ Břetislav

Schválil
[pplk. Lev]
náč. OS SNBARCHÍV MINISTERSTVA VNÚTRA SSR

B 5
4/II

Inv. jedn.: 30

FOND: OS ZNB - Oddelenie ŠtB JIČÍN


Sign.: Podklady pre jednanie štábu náčelníka KS ZNB konané na OS ZNB Jičín dňa 23.11.1979:
- správa po linii Štátnej bezpečnosti
- správa o činnosti oddelania pasov a víz

1979

Počet listov: 16

Nevyberajte spisy z obalu!
Neporušujte poradie spisov!
Nepíště na spisy!

T ZNV SSR č. 2654-3


OKRESNÍ SPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI
oddělení pasů a víz
506 01 Jičín

Čj.
Dne:
Přísně tajné
-9.XI. 1979

Podklady
pro jednání Š N KS SNB dne 23.11.1979 na OS SNB v Jičíně za OPV OS SNB

Všechny hlavní úkoly, zapracované do výhledového plánu práce oddělení pasů a víz OS SNB jsou plněny. Celoroční výhledový plán roku 1979 splněn bude. Plán práce pro nastávající rok byl zpracován dle metodického plánu SPV FMV a předán odb.pasů a víz KS SNB a N OS SNB. Plánem práce se pak OPV řídí a z celoročního jsou vypracovávány plány měsíční.
Po stránce kázeňské a morálně politického stavu pracovníků OPV nebylo třeba řešit žádné poklesky, neboť stav v této oblasti je dobrý. Vztahy na pracovišti jsou právě tak dobré.
Spolupráce se složkou Stb je nadále dobrá. Pprap. Vraštil, ref.OPV dle plánu práce prodělal týdenní stáž na oddělení StB, která mu má posloužit k většímu rozhledu a získání praxe pro předoperativní činnost.
Co se týká složky VB, dá se konstatovat, že jen ojediněle orgánové VB využívají, dnes již široké evidence občanů, vyjíždějících do ciziny, při svých šetřeních různé závadné činnosti občanů i cizinců.
Spolupráce s institucemi, které mají podíl na cestovním ruchu, je rovněž dobrá, ať se jedná o Okres. komisi cest.ruchu, kancelář ČEDOKu Jičín i spolupráce se Stát.bankou. Na dobré úrovni je i recepční služba na většině ubytovacích zařízení.
Socialistická zákonnost je pracovištěm dodržována. Ani letošního roku, jako leta minulá, nebyl jediný případ stížnosti na rozhodnutí OPV či jednání pracovníků. Maximálně je dbáno na dodržování norem v rámci úspory elektrické energie a plynu. Šetrně a odpovědně je zacházeno i se zařízením OPV a veškerým svěřeným majetkem.
Během září došlo k emigraci 4 dospělých osob s jedním děckem. Manželé MACOUNOVI z cesty na DP do NSR - zůstali v NSR, Manželé STÖCKELOVI s děckem zneužili tranzitu přes SFRJ k cestě do BLR a vyjeli do Itálie, kde jsou v uprchlickém táboře. Plán odjezdu do Kanady, nebo do NSR. Nepovažujeme za zrovna vhodné, tímto způsobem umožňovat emigraci, povolujemeli cesty do BLR přes SFRJ, odkud je snadný nedovolený odchod do KS. Není dobrá ani perspektiva pro rok 1980, když koncepce je, nadále tranzit do BLR přes SFRJ povolovat. Emigraci touto cestou lze jen velmi ztěží ovlivňovat.


Nakonec snad jen k výslednosti, t.j. o vydaných cestovních dokladech a písemných poznatcích k výjezdářům a VC:
1978 bylo vydáno :
pasů:2.413 - letos do 15.11.:2.476
cest.příloh k OP:5.323 - letos:4.063
VD: 1978: 1.049 - letos: 1.219 /KS+ JUGO/
dle N MV 56/73 k výjezdářům bylo předáno:38 zázn.
N MV 22/76 k VC :19 zázn. t.j. celkem:57 a další dva záznamy k TUC a na požadavek centrály MV, zatímco v roce 1978 bylo předáno celkem 37 záznamů. Zlepšení tedy je i zde patrné.

Náčelník OPV OS SNB :

kpt. Zdeněk Horák


příloha č. [x]
čj. SO-0038/01-79

Okresní správa SNB JIČÍN
pracoviště StB
SO-00341/OS-80

Přísně tajné!

ZPRÁVA
po linii Státní bezpečnosti pro jednání výjezdního štábu náčelníka KS SNB, konané dne 23. listopadu 1979 na OS SNB v JIČÍNE.

Předkládá : Zástupce náčelníka OS SNB pro StB :

kpt. JUDr. BRYXÍ Břetislav


-2-

Výslednost práce vysunutého pracoviště S-StB u Okresní správy v JIČÍNĚ.

Státobezpečnostní ochranu a rozpracování teritoria okresu Jičín zajišťuje pracoviště StB, které je součástí Správy státní bezpečnosti Hradec Králové. Na tomto pracovišti jsou vysunuti operativní orgánové po linii I. a II. odboru. Problematika státobezpečnostní ochrany ekonomiky není tímto pracovištěm přímo zpracována. Početní stav vysunutého pracoviště byl až do března tohoto roku 3 operativní orgánové. V březnu byl stav o jednoho orgána zvýšen, takže nyní pracují 2 orgánové po linii I. odboru a 2 po linii II. odboru.
Jednotlivý vysunutí pracovníci podléhají kádrově i služebně náčelníkům příslušných operativních odborů S-StB a jsou jimi přímo nebo prostřednictvím zástupce náčelníka OS SNB pro StB řízeni.
Mimo výše uvedené pracovníky působí ještě nezávisle na vysunutém pracovišti StB u OS SNB Jičín por. PIROUTEK, který je ve stavu III. odboru S-StB a zajišťuje rozpracování některých svazkovaných akcí tohoto odboru v určených objektech okresu Jičín. Celkové zpracování problematiky StB ochrany ekonomiky však neprovádí a tuto musí provádět prostřednictvím ZN pro StB pracovníci odboru VB. Tento stav se jeví jako naprosto nevyhovující. Bylo uskutečněno jednání s náčelníkem KS SNB a náčelníkem Správy StB, kteří rozhodli, že s. PIROUTEK bude zpracovávat veškerou problematiku StB ochrany ekonomiky na okrese Jičín a že bude organizačně zařazen na vysunuté pracoviště StB v Jičíně. K tomuto však do současné doby nedošlo. Uskutečnění výše uvedeného rozhodnutí náč. KS SNB a náčelníka S-StB se nám jeví jako nezbytné jak z důvodu prohloubení a zkvalitnění StB ochrany ekonomiky okresu, tak i z důvodů odstranění ztrátových časů tohoto pracovníka a úspory pohonných hmot (velmi časté cesty na dokladaci do Hr. Králové, na které mu poskytujeme naše služební vozidlo).

STAV AGENTURY :
TS : 20
KTS : 1
PB : 5
D : 32


-3-

POČET SVAZKŮ :
PO : 28
SS : 7
OS : 2
OB : 25


ZPRAVODAJSKÁ PRODUKCE - TOK INFORMACÍ :

Do konce 3. čtvrtletí 1979 bylo do SEO S-StB předáno a analytikou zpracováno celkem 161 agenturních záznamů (za celý rok 1978 bylo předáno celkem 124 AZ). Údaje jsou ze SEO S-StB.

- Tabulka k toku a kvalitě informací :
Celkemanalyt. fondtýd. inf. SAPOPředáno jinamZkartace
1979
I.čtvrtletí7634306-4
II. -"-5223255215
III. -"-531893-9
Celkem 3/4161756414228
1978:1241083627611


- Využitelnost AZ po jednotlivých liniích :

Celkem využitoII. SSNBX.SSNBXI.SSNB
65311024


-4-

- Pořadí v kraji v přepočtu na jednoho orgána :

objemvyužitelnost
I. čtvrtletí2.místo1.místo
II. -"-4. -"-3. -"-
III. -"-3. -"-3. -"-

Celkově v 1. třetině kraje.

Z uvedeného výčtu je jasně patrno, že se zpravodajská produkce pracoviště loňskému roku zvýšila přibližně o 70 %, přičemž využitelnost předaných AZ se zvýšila přibližně o 130 %.
Tyto skutečnosti svědčí o poměrně dobré práci operativních pracovníků a o jejich snaze po dosažení stále lepších výsledků. Na tomto místě je třeba vyzvednout i účinnou pomoc stranické organizace, která svým vlivem i častým projednáváním úrovně plnění služebních úkolů podněcuje jednotlivé orgány k vyššímu úsilí.

PROBLEMATIKA I. ODBORU

Po této linii jsou na pracoviště vysunuti 2 operativní orgánové - mjr. STEJSKAL a kpt. BAJER.

STAV AGENTURY : TS : 11
KTS : 1
PB : 3
D : 21

POČET SVAZKŮ :
SS : 4 FILOSOF : objektem je čs. občan ze stykové báze USA, působící mezi mládeží
BRATR : objektem je čs. občan, podezřelý z přípravy tr. činu podle § 109 tr. z.
SEŘIZOVAČ: objektem je čs. občan, rozpra-


-5-

covávaný po linii ochrany VO
JEZDEC : objektem je cizí st.příslušník, důst. armády, rozpracovávaný po linii VO.

Akce založené v roce : 5
S-SEŘIZOVAČ, problematika VO, § 106 tr.z.
S-VÍTĚZ, problematika VO, § 106 tr.z.
S-JEZDEC, problematika VO, § 106 tr.z.
S-BRAUN, problematika BND, § 106 tr.z.
S-STUDENT, -"- [xxxxx] , § 119

Akce uložené v roce 1979 : 4
S-TRUHLÁŘ - cizí st. přísl., realizován pro krim. tr. činnost, potrestán a vyhoštěn
S-VÍTĚZ - vyřešeno preventivním opatřením
S-STUDENT - vyřešeno preventivním opatřením a objekt je operativně využit
OS-AKCIONÁŘ - akce ukončena po operativním využití k podstavě na ZÚ USA.

Předané akce v roce 1979 : 1
S-BRAUN - objekt je podezřelý ze závadové činnosti v okupaci a ze spolupráce s BND. Předáno na III. odbor S-StB.

OB : 11
PO : 22 z toho v letošním roce založeny - 5

Rozdělení TS do problematik :
VC : 6
ZÚ : 3
VO : 2
Toto rozdělení TS do jednotlivých problematik není v praxi rigorózně dodržováno a TS jsou podle momentálních požadavků a možností využíváni ve všech StB problematikách.


-6-

Budování agenturní sítě :
V roce 1979 byl získán 1 TS ke spolupráci (problematika VC). Ze strany mjr. STEJSKALA nebyl úkol ročního plánu splněn, přestože pracuje s jedním typem, u něhož je předpoklad pozdějšího získání. Mimo toho jsou průběžně prováděny typovací úkony.k perspektivnímu zajištění růstu stavu TS.

Vyhodnocení operativní činnosti :
Oproti předchozímu období došlo k prohloubení a zkvalitnění podstav TS na ZÚ KS a ČLR a pronikání na tyto ZÚ. Do této činnosti je zapojeno 7 TS. Byly uskutečněny perspektivní kontakty jak na diplomatické pracovníky, tak i na rozvědčíky, pracující pod diplomatickým krytím. Podařilo se proniknout na zájmové osoby a v některých případech se zdařil přechod styků na přátelskou bázi. Zejména kladně je třeba hodnotit práci naší agentury na podstavách ZÚ ČLR, Iráku a agentuře Nová Čína. Podstava ZÚ USA je rovněž hodnocena kladně, přestože rozhodnutím centrální součásti byly kontakty omezeny. V některých případech je naše agentura využívána pro plnění úkolů v rámci akcí II. S-SNB.
Velká pozornost je věnována ochraně vojenských objektů. V tomto roce byly založeny v této problematice 3 sig. svazky, 1 sig. svazek byl ukončen preventivním opatřením a na 2 svazcích se aktivně pracuje. Je nadále zjišťován zájem diplomatů z KS zejména o objekt sovětské posádky v Jičíně. Operativní činnost na tomto úseku je koordinována s pracovníky VKR a KGB. V poslední době však došlo ke kádrovým změnám v KGB a jeví se nutnost uskutečnění pracovní návštěvy za účelem oživení součinnostního plánu a zintenzivnění vzájemného styku.
V letošním roce došlo k dvěma případům emigrace (celkem 5 osob). V obou případech jde o číšníky. V jednom případě zneužilí individuální turistické cesty do NSR, v druhém případě zneužili tranzitu přes Jugoslávii při cestě do Bulharska. V souvislosti s jednou z těchto emigrací je v současné době započato s rozpracováním osoby, která se na přípravě této emigrace podílela, snaží se zajistit majetek emigrantů a u níž není vyloučen zájem o vlastní emigraci. V plánu opatření je


-7-

realizovat případ v součinnosti s VB.
V problematice stykové báze ZÚ KS a ČLR jsou zjišťovány některé nové zajímavé styky. Vyhodnocením naší činnosti na tomto úseku byl přijat závěr k prohloubení a zkvalitnění rozpracování. Je prováděno urychlené zjišťování prvotních informací k novým stykům a v plánu na příští období je zakotveno založení několika svazků.
V problematice VC je stav zhruba na úrovni předchozích období. Všichni zajímavější VC, kteří opakovaně navštěvují okres, jsou vedeni v PO spisech a je jim věnována stálá operativní pozornost. Rozložení agentury v problematice VC je dostačující a jsou pokryty všechny důležité prostory. V poslední době se jako dobrý pomocník plně osvědčují přehledy o příjezdu VC, zasílané z počítače. Na jejich základně je možno provádět nejen lepší typovací činnost, ale slouží i k účinnější kontrole operativních pracovníků.
V okresním městě byl vybudován utajený objekt pod oficiálním zastřením Správou dálkových spojů. Jedná se o důležitý objekt spojovacího systému, který je střežen jednotkou ČSLA. Do současné doby nebyl dán pokyn k StB ochraně tohoto objektu. Dotazem na I. a III. odboru S-StB bylo zjištěno, že ani tyto odbory nemají objekt přidělen a nerozpracovávají ani zaměstnance. Vzhledem k tomu, že má objekt přímé napojení na armádu, byl podobný dotaz učiněn i na VKR - ti však provádí jen obecné rozpracování strážní jednotky ČSLA. Z naší strany je objektu věnována též pouze obecná pozornost, přestože víme, že by bylo na místě mu věnovat pozornost speciální. Bylo by tedy vhodné rozhodnout po jaké linii, kdo a do jaké hloubky bude StB ochranu objektu provádět.
Po linii I. odboru bylo pod vedením náč. S-StB uskutečněno součinnostní jednání s vedením NVÚ Valdice za účelem StB rozpracování vězňů, odsouzených pro vyzvědačství. V současné době jde o 18 osob, které budou naším pracovištěm rozpracovávány. Bude to záležitost náročná nejen na zatížení operativních pracovníků, ale i na materiální zajištění. K úspěšnému provádění rozpracování je naprosto nezbytný materiál pro provoz COSTARU a dále okamžitá dostupnost přístroje pro čtení tajnopisu (přístroj s ultrafialovým zářením, vyvolávající luminiscenci). Dále bude nutno ujasnit problém perspektivního


-8-

urychleného nasazení našich operativních technických prostředků s přihlédnutím na rozdílnost rezortnosti SNB a SNV.

ZÁVĚR :
Přestože početní stav pracovníků po linii I. odboru je malý, daří se plnit všechny hlavní úkoly v jednotlivých problematikách. Úkoly, které vyplynuly z vyhodnocení letošního ročního prováděcího plánu jsou po konzultacích na S-StB zahrnuty do plánu práce na příští rok. Jde o úkoly konkrétní a reálné.


PROBLEMATIKA II. ODBORU :

Ke zpracování problematiky II. odboru byl do konce 1. čtvrtletí na pracoviště vysunut 1 orgán. Od začátku 2. čtvrtletí jsou na této problematice zařazeni dva operativní orgánové (mjr. JIRÁSKO a por. HOLER).

STAV AGENTURY :
TS : 9
KTS : 0
PB : 2
D :11

POČET SVAZKŮ : SS : 3
- PSYCHOLOG : nepřátelsky zaměřená osoba působící mezi mladou inteligencí - § 100 tr. z.
- KIM : nepřátelsky zaměřená osoba, dříve trestaná pro protistátní tr. č., se styky do zahraničí - § 98 tr.z.
- MARIE : nábožensky založená osoba, která provádí nelegální náboženskou činnost mezi mládeží - § 101 tr.z.


-9-

OS : 2
- MNÍK : signatář CHARTY 77-§ 98
- EVANGELÍK : duchovní osoba s četnými styky do zahraničí, činnost v Ekumeně - § 98
Založeno v roce 1979 : 1 - MARIE (SS)
Převzato v roce 1979 : 1 - MNÍK (OS)
Ukončeno v roce 1979 : 1 SS ORGANIZÁTOR - osoba vyvíjející náboženskou činnost mezi mládeží, podezřelý z laického apoštolátu - § 98 tr.z. - vyřešeno preventivně pomocí rozkladného opatření.

OB : 14
PB : 6

BUDOVÁNÍ AGENTURNÍ SÍTĚ :
Plán v budování agenturní sítě byl splněn. V současné době se vytváří podmínky pro rozšíření sítě TS do problematiky CHARTY 77.

VYHODNOCENÍ OPERATIVNÍ ČINNOSTI :
I. - 1 osoba MNÍK
II. - 4 -"- EVANGELÍK, PSYCH., KIM, AKCIONÁŘ
PROBLEMATIKA NEPŘÁTELSKÝCH OSOB : - bylo provedeno přehodnocení evidence a celá III. a IV. kategorie byla předána ke sledování VB (celkem 32 osob - u jedné osoby schválena výjimka a zůstává na StB). Všechny osoby vedené v I. a II. kategorii jsou rozpracovávány v příslušných druzích svazků.

Báze :
- pravicové osoby : v bázi je podchyceno celkem 35 osob, 1 osoba vedena v PO
- K-231 : vedeno 47 osob, 1 osoba rozpracovávána v SS a 4 v PO. Vzájemně se navštěvují a udržují kontakty. Je jim věnována stálá ag. pozornost. Soustředění - novopacko.


-10-

- KAN : vedeno 28 osob, 1 osoba v PO.
Jsou pod ag. dohledem. Soustředění - hořicko.

- CHARTA 77 : v okrese máme přistěhovaného signatáře CH 77, který je státobezpečnostně zajímavý. Je pod naší kontrolou, jsou přijímána opatření k omezení jeho vlivu a k prohloubení jeho ag. obsazení. Dále je na okrese signatář CH 77 s přechodným pobytem (vlastní zde rekre.chalupu, kde se převážnou část roku zdržuje). Jsou prováděna součinnostní opatření s S-StB Praha.

- JUNÁK : v bázi je vedeno 15 osob, na 1 zaveden PO. Stále se u nich projevují snahy po proniknutí junácké ideologie do mládežnického hnutí. V poslední době se snaží ovládnout tvořící se Svaz ochránců přírody. Je získán přehled o jejich činnosti, podařilo se rozšířit jejich ag. obsazení.

- V problematice nepřátelských osob se nám jeví jako velmi účinná forma rozpracování pomocí tzv. nuceného styku. V této činnost se nám daří rozložit kompaktnost nepřátelského seskupení, zanést do nepřátelského prostředí nedůvěru, nejistotu a zdiskreditovat před tímto prostředím vybrané jednotlivce. V této metodě budem pokračovat v příštím období.


PROBLEMATIKA CÍRKVÍ A SEKT :

Ze státobezpečnostního hlediska se jeví z problematiky církví i nadále jako nejnebezpečnější církve Českobratrská evangelická (ČBE). Jsou zjišťovány styky do zahraničí, odkud je poskytována materiální podpora. Objekt OS, který je v této problematice veden, navázal kontakt s rozhlasovou stanicí HA. Ve svých kázáních se snaží ovlivňovat věřící. V problematice církví je veden 1 OS a 1 PO spis. 1 osoba je vedena v seznamu NO.


-11-

Byl zjištěn případ negativního ovlivňování mládeže náboženskou ideologií v souvislosti s laickým hnutím. Objekta akce MARIE pověřil biskup OTČENÁŠEK vedením katolické mládeže. Bylo provedeno opatření k rozpuštění nepovoleného letního tábora katolické mládeže a vytvořena situace k tomu, aby se další takový tábor již nekonal. Jsou získány prvotní informace k uskutečnění nelegálního vyučování mládeže v bytech. V plánu pro příští rok se ukládá prohloubení a zintenzivění rozpracování.
V problematice sekt se projevuje zvýšená aktivita sekty SJ, zejména v prostoru hořicka. Jsou uskutečňovány konspirativní schůzky a je zjišťována snaha po rozšíření členské základny.

PROBLEMATIKA MLÁDEŽE :
V tomto roce nedošlo k zhoršení StB situace na tomto úseku. Naše pozornost se soustřeďuje především na tzv. volnou mládež. Nadále je postupováno v rámci celostátního projektu LILIE a ve spolupráci s VB pak HURIKÁN a KAPELA.

ZDRAVOTNICTVÍ :
S aktivním rozpracováním této problematiky bylo započato v tomto roce. Již z prvotních informací je patrno, že této problematice je třeba věnovat maximální pozornost. Na úseku zdravotnictví je i ve vedoucích funkcích poměrně značné soustředění a propojenost pravicových a nepřátelských osob, k nimž jsou postupně získávány zajímavé StB poznatky, ucelenější rozpracování jak objektu, tak jednotlivců bude reálné až v příštím roce zejména s ohledem na rozsáhlost problematiky a naše momentální možnosti. Současná pozornost je věnována především osobám, které jsou ze StB hlediska nejnebezpečnější.

PROBLEMATIKA INTELIGENCE :
Mezi mladou inteligencí jsou zjišťovány případy negativního ideologického působení a odmítání současné politické


-12-

linie.
Příznačné jsou názory objekta akce PSYCHOLOG o tom, že je třeba vytvořit skupinu z řad stejně smýšlející mladé inteligence, která by měla být protiváhou vůči starší generaci, zastávající různé funkce. Podle jeho představ není mladá inteligence v ČSSR doceněna a jenom tímto způsobem si může vydobýt lepší postavení.

ZÁVĚR :
Plánované úkoly jsou plněny, zejména po nastoupení druhého operativního orgána, který v současné době již začíná pracovat samostatně. Po jeho příchodu bylo možno úměrně rozdělit problematiky a došlo ke zkvalitnění práce.
O stavu na úseku vnitřního zpravodajství je pravidelně informován vedoucí tajemník OV KSČ.


PROBLEMATIKA III. ODBORU .

Úkoly StB ochrany ekonomiky jsou na okrese zajišťovány prostřednictvím orgánů VB. Tento stav se jeví jako nedobrý. Formálně jsou úkoly vždy splněny, avšak orgány VB tato činnost zatěžuje a navíc se nutně z požadované činnosti vytrácejí státobezpečnostní prvky a celkový přístup k věci, jež tato problematika jistě nezbytně vyžaduje. Bylo by rozhodně racionálnější, kdyby s. PIROUTEK, který v Jičíně rozpracovává některé akce III. odboru, byl převeden k vysunutému pracovišti a plnil zde všechny úkoly po linii III. odboru.


SOUČINNOST S VB :
V loňském roce byly odboru VB předány ke sledování osoby StB zájmu. Souběžně s předáním těchto osob byla provedena na jednotlivých základních útvarech VB metodická proškolení příslušníků s objasněním potřeb jejich činnosti v jednotlivých dílčích problematikách StB. Je možno říci, že samotná proškolení se setkávala s dostatečným zájmem a pomohla jednotlivým, zejména služebně mladším orgánům k jejich činnosti na tomto úseku.
Problematika sledování osob StB zájmu byla jednotlivými náčelníky odboru VB správně pochopena. V roce 1979 bylo do dnešního dne k 61 osobám předáno celkem 118 zpráv. Toto množství je dostatečné. V některých případech se projevuje rozdílná kvalita zpráv. Tato rozdílnost je postupně na konkrétních případech odstraňována.
Mimo tyto zprávy jsme obdrželi od odboru VB 39 poznatků. Nejvíce poznatků se týkalo problematiky VC, církví a sekt a emigrace. Pracovištěm StB bylo za tuto dobu předáno 14 poznatků, které byly směrovány především do oblasti ochrany soc. ekonomiky. Je možno říci, že oproti předchozím obdobím se stav zlepšil. Přitom je třeba vzít navíc v úvahu, že některé poznatky a informace jsou předávány neformálně mimo protokol.
V letošním roce bylo provedeno upřesnění počtu osob, předaných VB ke sledování. V současné době tedy obhospodařují orgánové VB celkem 32 osob, které jsou na StB vedeny ve III. a IV. kategorii evidence NO. Na všechny tyto osoby byly vypracovány úkolové listy, které by pro pracovníky VB měly být dostatečným vodítkem. Samotné předání bylo provedeno vedoucími funkcionáři OS SNB, čímž bylo docíleno přiměřené vážnosti aktu.
Bylo prohloubeno i zaúkolování orgánů VB ke sledování průjezdu a pohybu diplomatů. Toto se projevuje na zvýšení počtu informací k tomuto problému.
Pro příští období bude třeba orgány VB více a hlouběji směrovat k odhalování příprav emigrace. Na tomto úseku existují ještě rezervy. Z naší strany bude třeba ještě více poskytovat odboru VB pomoc zejména v těch rozpracovaných případech, kde je možno využít naši agenturu.


-14-

Závěrem lze konstatovat, že spolupráci mezi StB a VB je možno z našeho hlediska hodnotit kladně. Spolupráce je dobrá nejen na úrovni náčelníků, ale i mezi řadovými pracovníky. Ze strany příslušníků VB je projevováno pochopení a zájem o plnění StB úkolů.


ČINNOST ODDĚLENÍ PaV :

Činnost Oddělení pasů a víz je možno hodnotit kladně. Úkoly ročního prováděcího plánu jsou průběžně plněny. V současné době se stabilizovala i situace v kádrovém obsazení oddělení.
Bylo přistoupeno k povolání pracovníka OPaV pprap. VRAŠTILA na krátkodobou stáž na pracoviště StB. Jde o mladého pracovníka, který takto získal větší rozhled a určité zkušenosti pro předoperativní práci.
Součinnost mezi StB a OPaV je nadále dobrá. Ve vztahu k orgánům VB bude třeba prosadit větší intenzitu využívání pasových evidencí a blokování rozpracovávaných a stíhaných osob, přestože i na tomto úseku se situace zlepšila.
Zatíženost pracovníků OPaV se zvýšila. Vydaných pasů je k dnešnímu dni již více než za celý loňský rok. Stejná situace je i u vydaných výjezdních doložek.
Zlepšila se činnost na úseku zpracovávání informací formou AZ. V loňském roce bylo předáno do SEO StB 37 AZ, v letošním roce pak bylo do současné doby předáno již 57 AZ.


ZÁVĚR :

Lze konstatovat, že vysunuté pracoviště StB plní úspěšně úkoly vyplývající ze StB ochrany teritoria okresu. Přestože jde o početně malý kolektiv, dosahuje dobrých výsledků a snaha jednotlivých pracovníků byla náčelníkem S-StB oceněna.


-15-

Pro další období bude nezbytné si dosavadní stav zachovat a snažit se ještě účinněji uplatňovat v práci metodu hlavního článku, která jediná nám umožní dosáhnout ještě hlubšího rozpracování svěřených problematik.
Všichni orgánové pracoviště StB si uvědomují že se v jejich práci vyskytují ještě rezervy. Na tomto místě je třeba se zmínit i o vlivu stranické organizace, na jejímž jednání se tyto rezervy odhalují a navozuje se situace k zintenzivnění práce.Okresní správa SNB Jičín
pracoviště StB

Dne 14. prosince 1979

Výtisk č.:
Počet listů:

VYHODNOCENÍ
plnění úkolů pro StB z ročního prováděcího plánu práce OS SNB
JIČÍN za rok 1979

1. Úsek boje proti vnějšímu nepříteli

a) V průběhu hodnoceného období byla ve spolupráci s S-StB přehodnocena styková báze ZÚ kapitalistických států. K jednotlivým osobám byla prováděna prověrková opatření. Došlo k založení jednoho spisu PO ("ŠVAGR") a k zaktivizování rozpracování PO "LETEC" (rozpracování do současné doby prováděno v problematice NO) a k přípravě na jeho převedení do vyššího druhu svazku.
V akci "FILOSOF" bylo postupováno podle stanoveného plánu. Akce byla převedena na vyšší druh svazku. I nadále jsou zjišťovány snahy objekta o navázání styku se ZÚ KS. Objekt udržuje styky s osobami, které nemají kladný poměr k soc. zřízení. Je uskutečněna stálá agenturní kontrola objekta a bylo provedeno opatření k zabránění jeho vycestovaní z ČSSR. Akce bude v příštím roce ukončena.
V akci "AKCIONÁŘ" bylo postupováno podle plánu rozpracování. Bylo provedeno zapojení agentury a byly získávány informace o záměrech objekta. Akce byla využita k uskutečnění kombinace ve vztahu k ZÚ KS. Po splnění tohoto cíle bylo provedeno uložení této akce do archivu.
V akci "MEFISTO" bylo zabráněno výjezdu rodinného příslušníka objekta do KS a tím i vývozu zájmových materiálů. Byla podniknuta aktivní opatření i vůči VC a KS, u jednoho z nichž byly materiály na hranicích zabaveny. V rozpracování je nadále pokračováno.


-2-

b) Plnění úkolů při odhalování a paralyzování špionážní a ideodiverzní činnosti pracovníků ZÚ KS a ČLR je prováděno v úzké součinnosti s I. odborem S-StB a II. S-SNB. V akci ČESTICE a CHOCHOL je postupováno podle plánu zaměření.
Po přechodném omezení činnosti (s ohledem na mezinárodní situaci počátkem roku) se zdařilo proniknout na zájmové osoby a prohloubit perspektivní kontakty. Celkově lze výsledky na tomto úseku hodnotit kladně.
V dalších akcích II. S-SNB (zejména HANKA, LÍDA, ACHELOS a SELEN) bylo průběžně postupováno podle plánu zaměření, který byl u konkrétních akcí v průběhu roku aktualizován.
Mimo výše uvedené akce byla pozornost věnována i dalším úkolům, které byly ve směru na ZÚ KS a ČLR před pracoviště postaveny nadřízenými součástmi.

c) Je věnována stálá agenturní pozornost diplomatů a VC z KS a ČLR s cílem získat dokonalý přehled o jejich pohybu a zájmech na našem okrese. Do rozpracování této problematiky byli postupně zapojeni i orgánové VB.
Zájem diplomatů o teritorium okresu se projevuje zejména při konání větších vojenských cvičení. Průjezdy diplomatů okresem jsou neprodleně nahlašovány do stanoveného informačního systému.
Mimo akce OLGA, CELNÍK, ANTON a BEDŘICH byla věnována pozornost všem VC, přijíždějícím do okresu. V plné míře jsou využívány přehledy VC, zasílané z počítače. Zajímavým VC je věnována zvýšená pozornost a je přistupováno k jejich kontrarozvědnému rozpracování. V zájmu zkvalitnění rozpracování této problematiky došlo k rozšíření agenturní sítě, využívané k VC.

d) V problematice kontrarozvědné ochrany objektů ČSLA a sov. armády je postupováno v úzké součinnosti s orgány VKR a KGB. Bylo provedeno i zaměření operativních oddělení VB k ochraně vojenských objektů prostřednictvím jejich prostředků.
V plánovaných akcích VÍTĚZ a UBYTOVATEL bylo postupováno podle stanoveného plánu. Svazek VÍTĚZ byl v tomto roce ukončen provedením preventivních opatření.


-3-

Mimo tyto plánované akce byly v tomto roce založeny dva nové signální svazky (JEZDEC a SEŘIZOVAČ), na kterých je aktivně pracováno v součinnosti s nadřízenými složkami. Rozpracování těchto svazků bude pokračovat i v následujícím období.

2. Úsek boje proti vnitřnímu nepříteli

a) V problematice pravicově oportunistických sil jsou zjišťovány poznatky svědčící o tom, že některé osoby tohoto charakteru vyhledávají příležitost, aby se mohly prosadit. Osoby dříve trestané za protistátní tr. činnost se vzájemně navštěvují a udržují mezi sebou kontakty. Některé z nepřátelských osob navazují kontakty na signatáře CHARTY 77. Bývalí členové okresní rady JUNÁKA vyvíjejí aktivní činnost s cílem ovládnout tvořící se Svaz ochránců přírody. Jsou zjišťovány informace o snaze negativně ovlivnit mladou inteligenci a vytvořit z ní sjednocenou skupinu osob stejných názorů.
Plánovaným akcím SKLADNÍK, KNIHOVNICE, ŘIDIČ, LOMAŘ, JUNÁK a PSYCHOLOG byla věnována stálá pozornost a byly zjištěny další poznatky k činnosti rozpracovávaných osob.

b) V problematice kontrarozvědné ochrany mládeže nebyly zjištěny poznatky, svědčící o negativních jevech. Došlo k uskutečnění úzké neformální součinnosti s orgány VB, zejména s pracovníky úseku mládeže oddělení obecné kriminality odboru VB.

c) Na úseku spojení nepřátelských osob s emigračními a antikomunistickými centry v zahraničí jsou dosahovány dobré zpravodajské výsledky. Zajímavé poznatky byly zjištěny např. k objektu bývalé akce "STAVAŘ", který byl v rámci akce ASANACE vystěhován do KS, kde se napojil na představitele čs. emigrace JANÝRA, MLYNÁŘE a PELIKÁNA a účastní se jednání organizovaných emigranty. V zahraničí je navštěvován zájmovými osobami z našeho okresu. K hlubšímu rozpracování bude provedeno založení svazku.


-4-


V akci KIM je prováděna kompromitace objekta a narušení nepřátelského seskupení uskutečňováním tzv. nuceného styku. Výsledky této činnosti jsou dobré.

d) Na úseku církve římsko-katolické se projevuje aktivita laického apoštolátu, která se projevila zejména v náboženském ovlivňování mládeže při pořádání nelegálních letních táborů pro děti věřících, výletech a pod. Dále se ze strany laického apoštolátu projevuje snaha po uskutečňování mimoškolního vyučování dětí náboženství v soukromých bytech a agitace do nábožensky zaměřených pěveckých kroužků.
Ze státobezpečnostního hlediska se jeví stále jako nejnebezpečnější církev Českobratrská evangelická. Jsou zjišťovány styky do zahraničí, odkud je poskytována materiální podpora. Je uskutečňován styk na rozhlasovou stanici HA a na ZÚ KS. Při kázání dochází k ovlivňování věřících.
Ze zakázaných sekt je zjišťována největší aktivita u sekty Svědci Jehovovi. Dochází k prohloubení rozpracování této problematiky. U sekty Principiální lidé byla provedena opatření k omezení možnosti ovlivňování občanů.
Je věnována soustavná pozornost akcím EVANGELÍK a SAMOTÁŘ. Akce ORGANIZÁTOR byla ukončena preventivním opatřením. Aktivní opatření byla přijata i v nově založené akci MARIE.

e) Činnosti signatářů a rozšiřovatelů CHARTY 77 je věnována soustavná pozornost. Je prováděno jejich agenturní obsazení a jsou přijímána opatření k omezení jejich možností a vlivu. Jsou uskutečněna součinnostní opatření se S-StB Praha.

f) V souvislosti s celospolečenskými akcemi a výročími hodnoceního období byla zaměřována agentura k získávání informací o záměrech nepřátelského prostředí. Nebyly zjištěny žádné závadové poznatky a k rušivým jevům nedošlo.

O státobezpečnostní situaci na úseku boje proti vnitřnímu nepříteli byl pravidelně informován vedoucí tajemník OV KSČ.


-5-

3. Ochrana ekonomiky

Na úseku státobezpečnostní ochrany ekonomiky je postupováno v úzké součinnosti se Správou StB, jejíž III. odbor nese za tuto problematiku přímou odpovědnost.

a) Ochrana rozhodujících podniků v okrese je prováděna především orgány VB, pokud se nejedná o podniky, přidělené k obhospodařování III. odboru S-StB. Pracoviště StB poskytuje orgánům VB v konkrétních případech na základě jejich požádání pomoc.
Podle požadavků náč. S-StB byla vypracována zpráva o situaci v cihelně Osenice, která sloužila jako podklad pro jednání o přijetí opatření.

b) V problematice ochrany monopolu zahraničního obchodu byla v hodnoceném období prováděna aktivní a úspěšná činnost, zejména v souvislosti s realizací akce TAKTIK a při rozpracování akce BARON. Do těchto akcí byla napojena agentura, která plnila a plní významné úkoly.

c) Agenturní prostředky pracoviště StB jsou trvale zaměřovány k získávání informací o možnosti vzniku mimořádných událostí a úniku utajovaných skutečností. Jsou plněny i úkoly v rámci vyhlášených akcí, zaměřených do této problematiky.

Zástupce náčelníka pro StB :

kpt. JUDr. BRYXÍ Břetislav

Seznámen štáb NOS SNB
dne 23. 1. 1980.
Předchozí rok Archiv StBNávod, vysvětlivkyVyhledáváníArchivy


Odboj na Jičínsku – Úvodní strana