Odboj na Jičínsku – zdroje

Zákon 100/1970 Sb. – O zániku funkce soudců a o skončení pracovních a služebních poměrů v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky

Znění platné od 17. 12. 1992             

              624/1992 Sb.
             Ústavní zákon
          ze dne 17. prosince 1992
           o zániku funkce soudců
      a o skončení pracovních a služebních poměrů
v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky

   Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky
se usneslo na tomto ústavním zákoně:

                Čl.1

   Tento ústavní zákon upravuje v souvislosti se zánikem České a
Slovenské Federativní Republiky1) zánik funkce soudců Ústavního
soudu České a Slovenské Federativní Republiky, Nejvyššího soudu
České a Slovenské Federativní Republiky a vojenských soudů, funkce
prokurátorů  a vyšetřovatelů  Generální prokuratury  České a
Slovenské Federativní Republiky a vojenských prokuratur. Dále
upravuje skončení pracovních poměrů a zánik a skončení služebních
poměrů ve  státních orgánech  České a Slovenské Federativní
Republiky, v ozbrojených silách a v ozbrojených bezpečnostních
sborech České a Slovenské Federativní Republiky, v rozpočtových a
příspěvkových organizacích napojených na státní rozpočet České a
Slovenské Federativní Republiky a ve státních organizacích v
působnosti České a Slovenské Federativní Republiky zřízených
zákonem.
-----------------------------------------------------------------
1) Ústavní zákon č. 542/1992 Sb., o zániku České a Slovenské
  Federativní Republiky. 

                Čl.2

   Uplynutím dne 31. prosince 1992
a) zanikají funkce soudců Ústavního soudu České a Slovenské
  Federativní Republiky, Nejvyššího soudu České a Slovenské
  Federativní Republiky a vojenských soudů, funkce prokurátorů a
  vyšetřovatelů  Generální  prokuratury  České  a  Slovenské
  Federativní Republiky a vojenských prokuratur,
b) zanikají služební poměry vojáků z povolání ozbrojených sil
  České a Slovenské Federativní Republiky; to neplatí, pokud se
  podle zákona České republiky nebo zákona Slovenské republiky
  stávají tito vojáci dnem 1. ledna 1993 vojáky z povolání
  ozbrojených sil České republiky nebo ozbrojených sil Slovenské
  republiky,
c) končí služební poměry policistů ozbrojených bezpečnostních
  sborů České a Slovenské Federativní Republiky;2) to neplatí,
  pokud na základě dohod mezi Českou a Slovenskou Federativní
  Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou se tito
  policisté stávají dnem 1. ledna 1993 policisty ozbrojených
  bezpečnostních  sborů  České  republiky  nebo  ozbrojených
  bezpečnostních sborů Slovenské republiky,
d) končí pracovní poměry pracovníků státních orgánů a organizací
  uvedených v článku 1, jakož i pracovněprávní vztahy vzniklé na
  základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr uzavřených
  těmito státními orgány a organizacemi; to neplatí, pokud se
  podle zákona České republiky nebo zákona Slovenské republiky
  nebo na základě dohod mezi Českou a Slovenskou Federativní
  Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou stávají
  tito pracovníci dnem 1. ledna 1993 pracovníky státních orgánů a
  organizací České republiky nebo státních orgánů a organizací
  Slovenské republiky.
-----------------------------------------------------------------
2) Zákon č. 333/1991 Sb., o Federálním policejním sboru a Sboru
  hradní policie.
  Zákon č. 230/1992 Sb., o Federální železniční policii. 

                Čl.3

   (1) Poslancům, kteří byli ve volbách v roce 1992 zvoleni do
Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky
a) v České republice a nestávají se podle zákona České republiky
  dnem 1. ledna 1993 členy zákonodárného sboru České republiky,3)
  nebo
b) ve Slovenské republice a nestávají se podle zákona Slovenské
  republiky dnem  1. ledna 1993  členy zákonodárného sboru
  Slovenské republiky,4)

náleží příspěvek ve výši šestinásobku platu a náhrad výdajů
poslanců Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní
Republiky.5)

   (2) Soudcům Ústavního soudu České a Slovenské Federativní
Republiky, jejichž funkce soudce zanikne podle článku 2 písm. a),
náleží pouze příspěvek ve výši šestinásobku platu soudce Ústavního
soudu České a Slovenské Federativní Republiky.6)

   (3) Soudcům Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní
Republiky a soudcům vojenských soudů, jejichž funkce zanikne podle
článku 2 písm. a), náleží příspěvek ve výši šestinásobku jejich
platu.

   (4) Vojákům z povolání ozbrojených sil České a Slovenské
Federativní Republiky, kterým služební poměr zanikne podle článku
2 písm. b), přísluší náležitosti jako při zániku služebního poměru
z důvodu  snížení  počtů  ozbrojených  sil  nebo při jejich
reorganizaci.7)

   (5) Policisté  ozbrojených bezpečnostních  sborů České a
Slovenské Federativní Republiky, kterým skončí služební poměr
podle článku 2 písm. c),  mají nároky8) jako při skončení
služebního poměru v důsledku organizačních změn.9)

   (6) Pracovníkům, kterým skončí pracovní poměr podle článku 2
písm. d), náleží odstupné podle zvláštního zákona10) stejně, jako
kdyby jim pracovní poměr skončil výpovědí danou organizací z
důvodu zrušení nebo přemístění organizace nebo její části.11)

   (7) Příspěvky, náležitosti, nároky a odstupné podle odstavců
1 až 6 musejí být vyplaceny nejpozději do 31. prosince 1992.
------------------------------------------------------------------
3) Zákonodárný sbor ustavený ústavním zákonem České národní rady
  č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
4) Zákonodárný sbor ustavený ústavním zákonem Slovenské národní
  rady č. 460/1992 Sb., Ústava Slovenské republiky.
5) § 1, § 3 odst. 1 a § 5 zákona č. 304/1990 Sb., o platu a
  náhradách výdajů poslanců Federálního shromáždění.
6) Věta první § 3 zákona č. 491/1991 Sb., o organizaci Ústavního
  soudu České a Slovenské Federativní Republiky a o řízení před
  ním.
7) § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 76/1959 Sb., o některých
  služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů (úplné
  znění č. 361/1992 Sb.).
8) § 96 a násl. zákona č. 334/1991 Sb., o služebním poměru
  policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru
  hradní policie, ve znění pozdějších předpisů.
9) § 16 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1991 Sb., ve znění
  pozdějších předpisů.
10) Zákon č. 195/1991 Sb., o odstupném poskytovaném při skončení
  pracovního poměru.
11) § 46 odst. 1 písm. a) zákoníku práce. 

                Čl.4

   (1) Práva a povinnosti ze zaniklých a skončených služebních
poměrů a skončených pracovních poměrů ke státním orgánům a
organizacím České a Slovenské Federativní Republiky zaniklým nebo
zrušeným v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní
Republiky a ze vztahů s těmito poměry souvisejících, které nebyly
vypořádány ke dni 31.  prosince 1992, přecházejí na Českou
republiku a na Slovenskou republiku a budou vypořádány na základě
dohody uzavřené nejpozději do 31. prosince 1992 mezi Českou
republikou a  Slovenskou republikou podle  právních předpisů
platných v době jejího uzavření; obdobně se postupuje i při
vypořádání nároků vzniklých v souvislosti s poskytnutím příspěvku
podle článku 3 odst. 1 poslancům Federálního shromáždění České a
Slovenské Federativní Republiky.

   (2) Pro vypořádání práv a povinností podle odstavce 1 se
zřizuje Komise. Tato Komise je složena rovným dílem ze členů
jmenovaných vládou České republiky a vládou Slovenské republiky.

   (3) Počet členů, způsob jednání a podmínky rozhodování, jakož
i další podrobnosti činnosti této Komise stanoví její statut,
který vydají do 31. prosince 1992 ve vzájemné dohodě vláda České
republiky a vláda Slovenské republiky. 

                Čl.5

   Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

             Stráský v. r.
             Kováč v. r. ZdrojeHledáníArchivOdboj na Jičínsku