Odboj na Jičínsku – zdroje

Zákon 26/1993 Sb. – kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících

Znění platné od 01. 01. 1993 do 31. 12. 1998
              26/1993 Sb.
               ZÁKON
            České národní rady
          ze dne 21. prosince 1992,
    kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti
        vnitřního pořádku a bezpečnosti,
        a o opatřeních s tím souvisejících

   Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

                Čl.I

  (Zapracován do textu derogovaného zákona č. 283/1991 Sb.). 

                Čl.II

(Zapracován do textu derogovaného zákona ČNR č. 186/1992 Sb.). 

               Čl.III

   (1) Policista, který byl do 31. prosince 1992 příslušníkem
Federálního policejního sboru nebo Sboru hradní policie, přijatý
do služebního poměru příslušníka Policie České republiky dnem 1.
ledna 1993, může být při přijetí zařazen do zálohy pro přechodně
nezařazené policisty 1) na dobu nejdéle šesti měsíců, není-li
možné ho ustanovit do funkce.2)

   (2) Do doby ustanovení do funkce vykonává policista uvedený v
odstavci 1, zařazený v záloze pro přechodně nezařazené policisty,
činnosti uložené mu služebním funkcionářem, který rozhodl o jeho
přijetí do služebního poměru; přitom se mu poskytuje záloha na
služební příjem ve výši základního tarifu ze šesté platové třídy a
hodnostní  plat podle  zvláštního předpisu.3)  Při stanovení
hodnostního platu podle tohoto ustanovení se vychází z hodnosti
dosažené v bývalém Federálním policejním sboru nebo Sboru hradní
policie.

   (3) Odmítne-li policista uvedený v odstavci 1 složit služební
přísahu nebo požádá-li policista zařazený v záloze pro přechodně
nezařazené policisty podle odstavce 2 o uvolnění ze služebního
poměru příslušníka Policie České republiky, považuje se pro účely
stanovení nároků souvisících se skončením služebního poměru 4)
záloha podle odstavce 2 za hrubý služební příjem.

   (4) Služební příjem ve výši přiznané při ustanovení do funkce
podle odstavce 2 se policistovi poskytne již od 1. ledna 1993;
pokud byla poskytnutá záloha na služební příjem podle odstavce 2
vyšší, není policista povinen rozdíl vrátit.
------------------------------------------------------------------
1) § 24 zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků
  Policie České republiky.
2) § 16 zákona ČNR č. 186/1992 Sb.
3) Výnos ministerstva vnitra České republiky č. 428/1992 Sb., o
  náležitostech a náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům
  Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby.
4) Zákon ČNR č. 186/1992 Sb. 

                Čl.IV

   (1) Ministr vnitra a v rozsahu jím stanoveném též policejní
prezident může odvolat policistu z dosavadní funkce nebo ustanovit
policistu do funkce bez služebního hodnocení,5) nejpozději však do
31. prosince 1993, jestliže je to potřebné a účelné v zájmu plnění
úkolů, které byly Policii České republiky svěřeny.

   (2) Policista odvolaný z funkce podle odstavce 1 musí být
neprodleně ustanoven do jiné funkce nebo zařazen do zálohy pro
přechodně nezařazené policisty na dobu nejdéle dvou kalendářních
měsíců následujících po odvolání z funkce; tuto dobu může v
mimořádných případech prodloužit ministr vnitra, nejvýše však o
dva měsíce.

   (3) Není-li možné zařadit policistu zařazeného do zálohy pro
přechodně nezařazené policisty podle odstavce 2 do jiné funkce do
konce doby uvedené v odstavci 2, může být policista propuštěn ze
služebního poměru; služební poměr  skončí v takovém případě
posledním dnem této doby.

   (4) Policistovi propuštěnému ze  služebního poměru podle
odstavce 3 náleží odchodné, platové vyrovnání a příspěvek za
službu za podmínek stanovených zvláštními předpisy,6) jako kdyby
byl propuštěn podle § 106 odst. 1 písm. a) zákona České národní
rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České
republiky.
------------------------------------------------------------------
5) § 15 a 16 zákona ČNR č. 186/1992 Sb.
6) § 114 až 119 zákona ČNR č. 186/1992 Sb., ve znění zákona ČNR č.
  26/1993 Sb.
  Výnos ministerstva vnitra České republiky č. 428/1992 Sb. 

                Čl.V

   (1) Zřizuje se policejní vysoká škola 7) s názvem Policejní
akademie České republiky.

   (2) Sídlem Policejní akademie České republiky je Praha.
------------------------------------------------------------------
7) § 1 až 6 zákona č. 232/1992 Sb., o policejních vysokých školách
  a zřízení Policejní akademie. 

                Čl.VI

(Zapracován do textu derogovaného zákona č. 232/1992 Sb.).


               Čl.VII

   (1) Na dobu šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona se
zřizují vojska ministerstva vnitra České republiky jako součást
ozbrojených sil České republiky.1)

   (2) Voják vojsk ministerstva vnitra,  který byl do 31.
prosince 1992 ve služebním poměru vojáka z povolání v útvarech
umístěných na území České republiky, se dnem účinnosti tohoto
zákona stává vojákem z povolání vojsk ministerstva vnitra České
republiky; služební poměr vojáků z povolání se řídí zvláštním
zákonem.

   (3) Vojáci, kteří ke dni účinnosti tohoto zákona vykonávali
základní službu u útvarů vojsk ministerstva vnitra umístěných na
území České republiky, dokončí tuto službu v délce stanovené
zvláštním zákonem 3) u útvarů vojsk ministerstva vnitra České
republiky nebo útvarů Armády České republiky.

   (4) Pro vojáka z povolání vojsk ministerstva vnitra České
republiky, který bude přijat  bezprostředně po zániku vojsk
ministerstva  vnitra  České  republiky  do služebního poměru
příslušníka Policie České republiky, platí ustanovení čl. III
přiměřeně.

   (5) Vojáci, kteří ke dni účinnosti tohoto zákona vykonávali
základní službu u útvarů služby cizinecké a pohraniční policie
Federálního policejního sboru umístěných na území České republiky,
dokončí tuto službu v délce stanovené zvláštním zákonem 3) u
útvarů služby cizinecké a  pohraniční policie Policie České
republiky.
------------------------------------------------------------------
1) Část 1 zákona č. 92/1949 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších
  předpisů (úplné znění č. 331/1992 Sb.).
2) Zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků,
  ve znění pozdějších předpisů.
3) § 27 zákona č. 92/1949 Sb. 

               Čl.VIII

   Zrušují se:
1. Zákon č. 333/1991 Sb., o Federálním policejním sboru a Sboru
  hradní policie, a předpisy vydané k jeho provedení.
2. Zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených
  ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie, ve znění
  zákona č. 245/1992 Sb., a předpisy vydané k jeho provedení.
3. Zákon č. 230/1992 Sb., o Federální železniční policii, a
  předpisy vydané k jeho provedení. 

                Čl.IX

   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993, s výjimkou
čl. VIII bodu 3, který nabývá účinnosti dnem 31. prosince 1993.

              Uhde v.r.
              Klaus v.r. Následující zněníZdrojeHledáníArchivOdboj na Jičínsku